خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 26 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

دانلود طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل735 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل662

طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

مقدمه.................................. 1

فصل اول: كلیات

تعریف مساله............................ 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.................... 5

اهداف تحقیق............................ 10

فرضیات تحقیق........................... 10

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات............. 11

جامعه و نمونه آماری.................... 12

قلمرو تحقیق............................ 14

تعاریف عملیاتی......................... 15

محدودیت های تحقیق...................... 17

نوآوری تحقیق........................... 18

فصل بندی تحقیق......................... 19

فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق

بخش اول: كلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS

واژه سازمانهای غیردولتی NGOS........... 22

تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS......... 26

محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS. 29

ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد   33

نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........ 35

فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS 39

بخش دوم: دمكراسی

مقدمه.................................. 44

سیر تاریخی نظریه دمكراسی............... 45

مبانی و اصول اساسی دمكراسی............. 49

انواع دمكراسی و حكومتهای دمكراتیك...... 60

بخش سوم: بوروكراسی و دمكراسی

بوروكراسی.............................. 67

دمكراسی و بوروكراسی.................... 70

بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان در یك نظام دمكراتیك

جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76

بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشاركت

انواع مشاركت........................... 90

اشكال مشاركت........................... 91

شیوه های مشاركت........................ 92

نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشاركت و مشاركت پذیری........... 95

شرایط و لوازم مورد نیاز برای شكل گیری مشاركت اجتماعی  99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت

تحولات حاصله در نظریه دولت.............. 104

بخش هفتم: حاكمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)

حاكمیت خوب............................. 115

  تعریف و ویژگیهای حاكمیت خوب.......... 122

  مفهوم حاكمیت خوب..................... 123

  شاخص های حاكمیت خوب.................. 127

    مشاركت............................. 131

    حاكمیت قانون....................... 131

    شفافیت............................. 133

    حساسیت............................. 133

    اجماع گرایی........................ 133

    كارایی و اثربخشی................... 134

    فراگیر بودن........................ 134

    پاسخگویی........................... 135

بخش هشتم: تحول سازمانی

تعریف تحول سازمانی..................... 141

دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی....... 146

پیش فرضها و اهداف تحول................. 147

مدلهای تحول سازمانی.................... 150

بخش نهم: اصلاحات اداری

مقدمه.................................. 163

اصلاح اداری چیست؟....................... 166

آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167

محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............ 169

عناصر محیطی سازمانهای اداری............ 171

   عوامل اقتصادی....................... 172

   عوامل فرهنگی........................ 173

عوامل جمعیتی........................... 174

عوامل سیاستی........................... 175

محورهای اصلاحات اداری................... 176

   اندازه دولت و سازمانهای دولتی....... 176

   اندازه دولت در ایران................ 191

فساد اداری............................. 195

   تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196

   اثرات فساد اداری.................... 197

   عوامل و دلایل فساد اداری............. 200

   كنترل فساد اداری.................... 204

پاسخگوئی............................... 210

   پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی   213

   افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی  216

فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق

بخش اول: وضعیت كلی بخش كشاورزی

ارزش افزوده............................

زیربخش های كشاورزی.....................

   زیر بخش زراعت و باغبانی.............

نظامهای بهره برداری دهقانی.............

   نظام بهره برداری تعاونی.............

   تعاونی های سنتی (بنه)...............

   شركتهای تعاونی تولید................

   تعاونی های مشاع.....................

نظام بهره برداری تجاری.................

   واحدهای شخصی- شركتی غیر رسمی........

شركتهای سهامی زراعی....................

واحدهای كشت و صنعت.....................

زیر بخش دام و طیور و آبزیان............

   نظامهای بهره برداری دام.............

     نظام دامداری عشایری ..............

     نظامهای دامداری روستایی...........

     نظام دامداری صنعتی................

زیر بخش منابع طبیعی....................

   منابع خاك و اراضی كشور..............

   كاربری اراضی........................

   جنگل ها و مراتع.....................

شیوه های بهره برداری از مراتع..........

   بهره برداری از مراتع................

     بهره برداران عشایری...............

     بهره برداری روستایی...............

     بهره برداران نیمه كوچنده و رمه گردان 

   بهره برداران از جنگلها..............

   آبخیزداری...........................

زیر بخش صنایع تبدیلی، تكمیلی و روستایی.

زیر بخش توسعه روستایی و عشایری.........

   تشكیلات دولتی مرتبط..................

بخش دوم: تشكل های غیردولتی بخش كشاورزی ایران

مقدمه..................................   

شركتهای تعاونی.........................

   شركت تعاونی كشاورزی و روستایی.......

   شركت تعاونی صیادان..................

   شركت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی

   شركت تعاونی صنایع كوچك..............

تشكل های غیرانتفاعی....................

   انجمن ها............................

   سندیكاها و اتحادیه ها...............

   سازمانهای غیردولتی..................

مبانی قانونی تشكلهای غیردولتی بخش كشاورزی 

انواع تشكل های غیردولتی بخش كشاورزی....

   تعاونیهای تحت نظارت سازمان مركزی تعاون روستائی

   تعاونیهای زنان روستائی..............

   تعاونیهای روستائی...................

   شركتهای تعاونی كشاورزی..............

   تعاونیهای منابع طبیعی...............

   تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون......

   تشكل های غیردولتی عضو اتاق ایران....

سطوح تشكل های غیردولتی بخش كشاورزی.....

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق

مقدمه..................................   

فرایند تحقیق...........................

مدل مفهومی تحقیق.......................

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............

جامعه و نمونه آماری....................

روش شناسی تحقیق........................

روش جمع آوری اطلاعات....................

روائی و پایایی ابزار تحقیق.............

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها...........

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات

مقدمه..................................   

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات......

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری...................................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افكار عمومی و نیازهای

   شهروندی.............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشكل‌های

   غیردولتی............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،

   اجتماعی و سیاسی.....................

بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول

اداری..................................   

تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق.............

   تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.....

   تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق......

بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...................................

بررسی وتحلیل مدل تحقیق.................

مدل تحقیق..............................

الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویكردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی.......................

نتیجه گیری.............................

پیشنهادات..............................

ضمائم

الف- منابع و مأخذ......................

ب- خروجی آزمون های آماری...............

ج- پرسشنامه............................

======================

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت كه این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همكاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است كه در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند كه در این راستا تكوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمكراسی و بوروكراسی نیز شرایط مذكور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین كننده سازمانها تشكلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأكید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشكلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل كلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول

كلیات

1- 1- تعریف مسأله

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است كه اكثر الگوهای ارائه شده دارای رویكردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشكیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروكراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است كه با ایجاد تغییرات شكلی و ماهوی در اجزاء تشكیل دهنده یك سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا كرد، در حالیكه در جوامع دمكراتیك و مردم سالار امروزی كه مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یك از بخش‌های بوروكراسی دولت در قالب تشكل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروكراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نكرد و یا آن را به عنوان یك تهدید محسوب نمود، بلكه می‌توان با رویكردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در كنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو كارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی كوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را كاهش داد.

...

فصل  چهارم

متدلوژی تحقیق

مقدمه

متدلوژی تحقیق یكی از مهمترین اجزاء و مراحل تحقیق است و انتخاب مناسب آن نقش ویژه ای در سر نوشت تحقیق دارد. در این تحقیق نیز محقق در انتخاب متدلوژی و عملیاتی كردن آن نهایت تلاش و دقت خود را بكار گرفت تا از طریق تنظیم برنامه مشخصی برای طی فرآیند تحقیق ابزارهای مناسبی به منظور گردآوری داده ها ، اعم از عینی ، نگرشی و جمعیت شناختی فراهم نموده و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده نماید.

در این فصل متدلوژی تحقیق از طریق توضیح و تشریح مدل مفهومی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، و روش گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها ونرم افزارهای مورد استفاده معرفی می‌گردد.

1- فرآیند تحقیق

 این تحقیق براساس یك برنامه و فرآیند خاص در دو مرحله كلی شامل، مرحله شناخت و مرحله طراحی به شرح نمودار زیر انجام شده است:

الف- مرحله شناخت

در این مرحله، ابتدا با مطالعات اكتشافی اولیه ،سوالات و همچنین فرضیات اصلی تحقیق در ذهن پژوهشگر شكل گرفته است كه نتایج‌ آن در قالب طرح تحقیق ارائه گردیده و تحت عنوان «كلیات» در فصل اول این رساله تدوین شده است. در گام بعدی مطالعات پیرامون موضوع تحقیق در ابعاد مختلف ادامه پیدا كرده است. این مطالعات شامل بررسی عمیق در ادبیات علمی و بررسی اسناد، گزارشات و اطلاعات موجود در وزارت جهاد كشاورزی و همچنین مصاحبه های اكتشافی با مدیران و خبرگان بوده است، در نتیجه مبانی نظری تحقیق در این مرحله شكل منسجمی به خود گرفت كه تحت عنوان مبانی نظری در فصل دوم تدوین گردیده است.

مجموعه بررسیها و مطالعات انجام شده در مراحل قبلی به محقق این امكان را دارد تا چهارچوب نظری یا مدل تحقق را تبیین نماید در این مرحله متغیرهایی طراحی شده اند تا بتوانند اولاً در یك مطالعه موردی – توصیفی وضعیت موجود تحول اداری را در وزارت جهاد كشاورزی مورد سنجش قرار دهند و ثانیاً تأثیر عوامل محیطی را بر فرآیند تحول اداری از حوزه های سه گانه ای كه انتخاب شده است   در قالب یك مطالعه موردی-اكتشافی مشخص سازند . پس از تدوین چهارچوب نظری ومدل تحقیق، الگوی پرسشنامه  و نوع مصاحبه های لازم برای جمع آوری اطلاعات مشخص شده است كه ویژگیهای آن در همین فصل (فصل چهارم) تحت عنوان روش تحقیق تنظیم گردیده است.

در آخرین مرحلة، اطلاعات و یافته های تحقیق با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل و بررسی قرار گرفته است كه نتایج حاصله تحت عنوان تجزیه و تحلیل یافته های در فصل پنجم این رساله جمع بندی و تدوین گردیده است.

ب- مرحله طراحی

طراحی الگوی پیشنهادی در واقع یك مطالعه علی- تبیینی است كه به طراحی عوامل مؤثر بر تحول اداری و تعیین میزان و چگونگی تأثیر آنها می‌پردازد و تعاملات بین عوامل تأثیر گذار را نشان می‌دهد .

طراحی مدل پیشنهادی مبتنی بر اطلاعات حاصل از سه پایگاه اطلاعاتی زیر بوده است:

1-نتایج حاصل از مرحله شناخت و وضعیت عوامل و متغیرهایی كه مورد بررسی و سنجش قرار گرفته‌اند.

2-جمع بندیهایی مدون و اصول موضوعه هایی كه از ادبیات تحقیق بدست آمده است.

3-دیدگاهها، نظریات و جمع بندیهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان و مدیران.

اطلاعات و یافته های فوق شالوده اصلی و بستر مناسب را برای طراحی مدل پیشنهادی برای تحول اداری بوجود آورد كه در نهایت در فصل پنجم رساله تدوین گردیده است.

...

دانلود طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی


امتیاز :


طبقه بندی: ،
طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->