خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
ادبیات و پیشینه تحقیق(مبانی نظری)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی رابطه انگیزش شغلی دوعاملی هرزبرگ و بهبود عملکرد شغلی کارکنان

دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق(مبانی نظری)

مبانی نظری
 ادبیات
 پیشنه تحقیق
 انگیزش شغلی دو عاملی هرزبرگ
 عملکرد شغلی
 کارکنان
 بهبود عملکرد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل261 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل73

فایل مربوط  به فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی رابطه انگیزش شغلی دو عاملی هرزبرگ و بهبود عملکرد شغلی کارکنان در 73 صفحه وورد و قابل ویرایش به همراه فهرست کامل منابع مورد استفاده 

مقدمه:

انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده كه در آنها هم از نظر تئوریك و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملكرد افراد مورد بحث و بررسی گرفته است.نظریه پردازان كلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حركت سریع سازمانها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیك سازمان بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است.از اینرو جلب رضایت كاركنان و علاقمند كردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.یكی از وظایف مهم مدیران در سازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه كاركنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شكوفایی آنان است كه زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌كند. امروزه نمی‌توان بدون توجه به میزان بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت.

از آنجا كه انسان در توسعه نقش كلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسانانگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده كه در آنها هم از نظر تئوریك و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملكرد افراد مورد بحث و بررسی گرفته است.نظریه پردازان كلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حركت سریع سازمانها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیك سازمان بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است.از اینرو جلب رضایت كاركنان و علاقمند كردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.یكی از وظایف مهم مدیران در سازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه كاركنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شكوفایی آنان است كه زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌كند. امروزه نمی‌توان بدون توجه به میزان بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت.

از آنجا كه انسان در توسعه نقش كلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان و....

فهرست مطالب:

2-1-  مقدمه

2-2- تاریخچه انگیزش

2-3- تعریف انگیزش

2-4- فرایند انگیزش

2-5- اهمیت انگیزش

2-6- ابعاد انگیزش

2-7- انواع انگیزه

2-8- تئوری های انگیزش

2-8-1- تئوری های ویژگی های شغل

2-8-2- تئوری نیازهای انگیزش

2-8-3- تئوری سلسله مراتب نیاز«مازلو»

2-8-4- تئوری نیاز مک کللند

2-9- نظریه های انگیزش

2-9-1- نظریه های محتوایی

2-9-1-1- سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو

2-9-1-2- نظریه X و Y مک گریگور

2-9-1-3- نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد کلیتون آلدفر (ERG)

2-9-1-4- تئوری جورج هومانز

2-9-1-5- تئوری دو عاملی هرزبرگ

2-9-2- تئوری یا نظریه های فرایندی

2-9-2-1- نظریه تعیین هدف

2-9-2-2- تئوری تقویت رفتار

2-9-2-3- نظریه برابری

2-9-2-4- نظریه انگیزشی انتظار

2-10- عوامل انگیزشی

2-11- ارتباط میان انگیزش و بهره وری

2-12- انگیزش کلید افزایش عملکرد در سازمان

2-13- ارزیابی تئوری های انگیزشی

2-14- عملکرد شغلی

2-15- ضرورت و اهمیت عملکرد شغلی

2-16- عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی

2-17- شاخص های ارزشیابی عملکرد شغلی

2-18- ارزشیابی عملکرد شغلی

2-19- مراحل ارزشیابی عملکرد شغلی

2-20- مروری بر پژوهش های انجام شده

فهرست منابع

 

دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق(مبانی نظری)

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری ادبیات و پیشینه تحقیق,ادبیات و پیشینه تحقیق,

مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

دانلود مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه
مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه
سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندیعمومی و آزاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل85

مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای است جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اردبیل که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 (30 نفر تک زبانه و 30 نفر دو زبانه) بود كه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های پردازش اطلاعات، نظم جویی هیجان و حافظه فعال استفاده شده است. در نهایت پرسشنامه‌ها از هر دو گروه جمع‌آوری و اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده در قسمت اول از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و ...، و در قسمت دوم برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 034/1252=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین تنظیم هیجان در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و تظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 426/4644=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین حافظه فعال در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و حافظه فعال در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد.

کلمات کلیدی: پردازش اطلاعات، حافظه فعال، تنظیم هیجان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

مقدمه

طبق تعریف فرهنگ لغات آکسفورد، اصطلاح دوزبانه به فردی اطلاق می شود که قادر است کلام خود را به دو زبان مطرح کند و یا فردی که دو زبان را می داند و از آن دو استفاده می کند (McKian, 2005). عموماً اصطلاح دوزبانه به افراد یا گروه هایی اطلاق می شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان، به ویژه در بعد کلامی، در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد. به هر حال طبق نظر باتلر و هاکوتا « دوزبانگی رفتار پیچیدة روانشناختی، زبانی، و اجتماعی فرهنگی است که ابعاد گوناگونی دارد» (Butler and Hakuta, 2006). در مورد تعریف دوزبانگی در بین پژوهشگران اتفاق نظر کاملی وجود ندارد.

از نظر روانشناسی، آموزش به زبان مادری سبب درک بهتر مطالب می گردد و پیشرفت شناختی دانش آموزان را تأمین می کند. از نظر اجتماعی سبب جذب راحت تر کودک در محیط اجتماعی خود می شود و به عنوان یک عنصر اصلی فرهنگی، او را در ارتباط با گذشته فرهنگی خود قرار می دهد. از نظر عاطفی، استفاده از زبان مادری در آموزش دانش آموزان سبب تداوم در استفاده از نمادهای زبان شناختی می شود و بدین ترتیب او را از گسستگی عاطفی ناشی از عدم استفاده از زبان مادری باز داشته، سبب بالا رفتن کمیت و کیفیت ارتباطات درون مدرسهای و درون کلاسی می شود و دانش آموزان را از ابزار اصلی تفکر یعنی ارتباط، برخوردار می کند.

دانش آموزان غیر فارسی زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در یک فرایند پیچیده و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسی پیدا نمی کنند. چون سازماندهی محتوا و انتقال برنامه درسی به دانش آموزان بر پایة زبان فارسی است که با مفاهیمی که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز به زبان مادری حاصل گردیده است و برای او بار عاطفی نیز دارد، پیوند ندارد. در حالیکه ارتباط غیر رسمی درون مدرسهای میتواند خارج از کانال ارتباط رسمی به زبان مادری بر قرار شود. این چنین گسستگی میان زبان مدرسه و زبان مادری دانش آموزان، ارتباط بر پایه انگیزه فردی را با دشواری مواجه می کند. تعارض بین مدار ارتباطی محیط اجتماعی خانوادگی دانش آموز و مدار ارتباطی رسمی مدرسه هم کیفی است و هم کمی. کیفی است زیرا که دانش آموز غیر فارسی زبان در برابر زبانی قرار می گیرد که حاصل مجموعه، ویژگی های فرهنگ زیستی و خاص او نیست. کمی است زیرا از جنبه ی دستوری، واژگان و آواشناسی برای او نا آشناست. به عبارت دیگر بین زبان مدرسه و زبان دانش آموز شکاف پدید می آید. (کوردوا[1]، وارن[2] و گی[3]، 2005). پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره ی تجربه ی فرد در ارتباط با دیگران فراهم می كند. با این اطلاعات، انسان ها یاد می گیرند كه در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار كنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت كلامی بیان كنند، چه راهكارهایی را در پاسخ به هیجان ها به كار برند و در زمینه ی هیجان های خاص، چگونه با دیگران رفتار كنند.

حافظه فرایند ذخیره سازی تجربیات و اطلاعات برای بازیابی احتمالی، در زمان های آینده می باشد (آیزنگ و کین، 2000). این توانایی ایجاد بازیابی خاطرات، زیربنای همه جنبه های شناخت می باشد و در بعد وسیع تر، توانایی خاص انسان ها برای زیستن است. تقریبا هر چیز که افراد انجام می دهند (از جمله ارتباطات، ادراک، تعاملات اجتماعی، تفکر و حل مسئله) وابسته به توانایی آنها در به یادگیری گذشته می باشد (گروم، 1999).

مفهوم پردازش اطلاعات در آغاز در حوالی سالهای 1960 میلادی با تاثیر پذیری ای نظریه اطلاعات در زمینه نظام فیزیکی ارتباطات از طرف روان شناسان شناختی به کاربرده شد و بیانگر این بود که ارگانیسم انسانی روی تجسم های درونی وذهنی خود عملیاتی به صورت کامپیوتر انجام می دهد. اطلاعات از لحظه ارائه به حواس در مرحله درون داد تا پاسخ های رفتاری در مرحله برون داد، به طور فعال کد گذاری شود و تغییر شکل و سازمان می یابد. همچنین هاگن افراد دوزبانه را افرادی می داند که قدرت بیان کامل داشته باشند و بتوانند مفاهیم را به زبان دیگر بیان کنند. براساس این تعریف، زبان آموزان مبتدی نیز دوزبانه شمرده می شوند (هاگن[4]، 1953). سایر محققان درجات مختلفی را برای گمارش افراد مختلف به منزله افراد دوزبانه در نظر گرفته اند (مک نامارا[5]، 1967، هاکوتا[6]، 1986، والدز و فیگوئرا[7]، 1994). با این اوصاف، دوزبانگی بر روی یک طیف در نظر گرفته می شود.

یا توجه به مطالب مذکور پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه انجام گرفت.[1]- Korduva

[2]- Warn

[3]- Gey

[4]- Haugen

[5]- MacNamara

[6]- Hakuta

[7]- Valdes and Figueroa

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1 بیان مسئله. 5

1-2 اهمیت وضرورت  پژوهش.... 8

1- 3 اهداف پژوهش.... 9

1-3-1 هدف کلی.. 9

1-3-2 اهداف جزئی.. 9

1-4 فرضیه ها 9

1-5 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 10

1-5-1 دوزبانه. 10

1-5-2 پردازش اطلاعات... 10

1-5-3 حافظه فعال. 10

1-5-4 تنظیم هیجان. 11

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 13

2-2 زبان. 13

2-2-1 ارتباط.. 13

2-2-2 زبان به عنوان وسیله ی ارتباط.. 14

2-2-3 افراد دوزبانه. 16

2-2-4 ساختار عصبی افراد دوزبانه. 16

2-2-4-1 برتری جانبی نیم کره های مغز. 16

2-2-4-2 دوزبانگی و هوش... 17

2-3 پردازش اطلاعات... 17

2-3-1 مدل های پردازش اطلاعات... 18

2-3-1-1 مدل اتکینسون و شیفرین.. 18

2-3-1-2 مدل سطوح پردازش اطلاعات... 19

2-3-1-3 مدل های تحولی پردازش اطلاعات... 19

2-3-2 نظریه پردازش توزیع موازی.. 20

2-3-3 نظریه پیوند گرایی.. 20

2-3-4 یادآوری و فراموشی.. 21

2-3-5 علت حذف اطلاعات از ثبت حسی.. 21

2-3-6 علت فراموشی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت... 21

2-3-7 علت فراموشی اطلاعات از حافظه دراز مدت... 22

2-3-8 واپس زدن. 22

2-3-9 تداخل.. 22

2-3-10 مشکلات بازیابی.. 23

2-3-11 رشد مهارت های کسب اطلاعات... 23

2-3-12 راهبردها در حافظه کوتاه مدت... 26

2-3-12-1 تمرین ذهنی.. 26

2-3-12-2 بسط یا گسترش معنایی.. 26

2-3-12-3 سازماندهی.. 27

2-4 حافظه فعال. 29

2-4-1 حافظه ی فعال کلامی – شنیداری.. 31

2-4-2 حافظه ی فعال فضایی – بصری.. 31

2-4-3 حافظه و زمان. 31

2-3-4 حافظه‌ی بلندمدت... 32

2-4-5 بازیابی اطلاعات... 33

2-5 تنظیم هیجان. 33

2-5-1 روش تنظیم هیجان. 35

2-5-1-1 انتخاب موقعیت... 36

2-5-1-2 تعدیل موقعیت... 37

2-5-1-3 تنظیم توجه. 38

2-5-1-4 تغییر شناختی.. 39

2-6 پیشینه تحقیق.. 40

2-6-1 پیشینه داخلی.. 40

2-6-2 پیشینه خارجی.. 44

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 روش پژوهش.... 47

3-2 جامعه آماری.. 47

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 47

3-4 ابزارگرد آوری اطلاعات... 47

3-5 روش گرد آوری اطلاعات... 48

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه. 51

4-2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 51

4-3 یافته های توصیفی.. 54

4-4 یافته های استنباطی.. 55

 

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 58

5-2 بحث... 58

5-3 نتیجه گیری کلی.. 60

5-4 محدودیت ها 60

5-5 پیشنهادات پژوهش.... 61

ضمائم.. 62

منابع. 68

دانلود مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه,

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند

دانلود بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزش دفتری
ارزش بازار 
اندازه شرکت 
بازده سهام 
روش HMLو SMB
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل589 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل147

شرح مختصر:

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شركت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

فهرست مطالب

چكیده:..1

مقدمه:..2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1-مقدمه :4

2-1 بیان مسأله4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

5-1 اهداف تحقیق. 9

1-5-1 هدف کلی. 9

2-5-1 هدف ویژه9

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

7-1 فرضیات تحقیق. 12

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه:15

2-2 بازار مالی:15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 16

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه16

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 16

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)17

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 17

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 17

1-2-2-2 بازار پول. 18

2-2 -2-2 بازار سرمایه18

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 18

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 19

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 21

6-2 دارایی. 22

1-6-2 دارایی مالی. 22

7-2 اوراق بهادار. 23

8-2 سهام عادی. 23

9-2 بازدهسهام24

1-9-2 مفهوم بازده24

10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 24

1-10-2 بازده تحقق یافته25

2-10-2 بازده مورد انتظار. 25

11-2 اجزای بازده25

1-11-2 سود دریافتی. 25

2-11-2 سود(زیان)سرمایه25

12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.. 29

1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.. 29

13-2 شاخص های اندازه30

1-13-2 میزان دارایی شرکت.. 30

2-13-2 میزان فروش کل شرکت.. 30

3-13-2 لگاریتم فروش کل. 31

4-13-2 تعداد پرسنل شرکت.. 31

5-13-2 ارزش بازار شرکت.. 31

14-2مفهوم ارزش.. 32

15-2 انواع ارزش.. 32

1-15-2 ارزش اسمی. 32

3-15-2 ارزش بازار. 33

4-15-2 ارزش انحلال. 34

5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.. 34

6-15-2 ارزش ذاتی. 34

7-15-2 ارزش منصفانه35

16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )35

17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی. 35

18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز. 36

19-2 مدل های تعادلی. 36

1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ. 37

2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39

1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. 41

3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 41

1-3-19-2 عامل اندازه43

2-3-19-2 عامل ارزش.. 43

24-2 پیشینه تحقیق. 44

1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران. 44

2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 49

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 جامعه مطالعاتی. 54

4-3 قلمرو تحقیق:55

1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :55

2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :55

3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :55

5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق. 56

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 58

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه:64

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها64

3-4 آزمون فرضیه ها65

1-3-4 فرضیه اول. 67

2-3-4 فرضیه دوم71

4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره75

5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه76

6-4 آزمون هم خطی. 86

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه91

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها91

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره91

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره93

3-5 نتیجه گیری. 93

4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق. 95

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 96

6-5 محدودیت های تحقیق. 97

پیوستها:

پیوست الف:99

پیوست ب:105

پیوست ج:111

پیوست د:117

پیوست ه:123

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:131

منابع لاتین:133

منابع اینترنتی:135

چکیده انگلیسی .......................................................................................................136

 نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام10

نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)65

نگاره 2-4 : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی. 66

نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده67

نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 68

نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 69

نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده71

نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H.. 72

نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H.. 73

نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی. 76

نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه77

نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77

نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78

نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78

 نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79

نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79

نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80

نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H.. 80

نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M.. 81

نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L. 82

نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H.. 83

نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M.. 84

نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L. 85

نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل. 86

نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها87

نگاره 25-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 89

 نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی. 56

نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار. 53

نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 70

نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 70

نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 74

نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 74

دانلود بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMB,

ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد

دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حجم معاملات
تغییرات قیمت 
بازده مورد انتظار 
سهام 
 بازار بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل1738 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل152

شرح مختصر:

بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجممعاملاتوتغییراتقیمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهامدر شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:

مدل رگرسیونی

ولی قابل ذکر است که رابطه بین حجم معاملات با ریشه بازده مورد انتظاراز اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد.

فهرست مطالب

چكیده1

مقدمه2

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1مقدمه5

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- چارچوب نظری تحقیق. 9

4-1- بیان مسئله10

5-1- اهمیت تحقیق. 11

6-1- اهداف تحقیق. 12

7-1- فرضیات تحقیق. 13

1-7-1- فرضیه اصلی. 13

2-7-1- فرضیه های فرعی. 13

8-1- حدودمطالعاتی. 13

9-1- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها13

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه18

2-2- پیشینه تاریخی تحقیق. 18

3-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بربازارهای مالی. 23

1-3-2- روانشناسی شناختی. 25

2-3-2- محدودیتهای آربیتراژ. 29

4-2- تاریخچه تحلیل فنی. 31

1-4-2-عنصر انسان. 31

2-4-2- موج چیست.. 32

3-4-2- زمینه تعیین قیمت.. 33

4-4-2-نظریه داو. 35

5-2- بازده سود سهام35

6-2- بازده مورد انتظار. 36

1-6-2- محاسبه بازده مورد انتظار. 36

7-2- مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه38

1-7-2-تولد مدل. 39

2-7-2- بتا چیست.. 40

3-7-2-معنی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای شما چیست.. 41

8-2- مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 42

1-8-2-مدل سازی آربیتراژ. 44

2-8-2- گام های اساسی برای به کارگیری آربیتراژ. 44

3-8-2- منابع ریسک در آربیتراژ. 44

4-8-2- مزایای آربیتراژ نسبت به مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای. 45

5-8-2- مشکلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 45

9-2- پیشینه تحقیق. 46

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه48

2-3- روش تحقیق. 48

1-2-3- تعریف روش تحقیق. 48

2-2-3- هدف تحقیق. 48

3-2-3- روش جمع آوری داده ها49

3-3-مدل مفهومی تحقیق. 49

4-3-مشخصات فرضیه های پژوهش.. 50

5-3- جامعه و نمونه آماری. 50

6-3- روش نمونه گیری. 50

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها51

8-3- فرآیند اجرای تحقیق. 51

 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏54

2-4- نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها54

3-4- بررسی نرمال بودن داده ها55

4-4- فرضیه های تحقیق. 57

5-4- فرضیه های آماری تحقیق. 58

6-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها58

1-6-4- فرضیه اول. 58

2-6-4- آزمون فرضیه دوم ارتباط بین بازده مورد انتظار و حجم معاملات.. 66

3-6-4- فرضیه اصلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار. 74

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه83

2-5- نتیجه گیری :83

3-5- محدودیت های تحقیق. 84

4-5- پیشنهادها:85

1-4-5- پیشنهاد به بورس اوراق بهادار:85

2-4-5- پیشنهاد به تحقیقات آتی :86

پیوستها

تعیین اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS. 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی:141

منابع لاتین:143

چکیده انگلیسی:144

جدول 1-4 نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها55

جدول 2-4 نرمال بودن داده ها55

جدول 3-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال81. 56

جدول 4-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال82. 56

جدول 5-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال83. 56

جدوبل6-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال84. 56

جدول 7-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال85. 57

جدول 8-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال86. 57

جدول 9-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسالهای 81 الی86. 57

جدول10-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 59

جدول 11-4تحلیل واریانس.. 59

جدول 12-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 60

جدول 13-4تحلیل واریانس.. 60

جدول 14-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 61

جدول 15-4تحلیل واریانس.. 61

جدول 16-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 62

جدول 17-4تحلیل واریانس.. 63

جدول 18-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 64

جدول 19-4تحلیل واریانس.. 64

جدول 20-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 65

جدول 21-4تحلیل واریانس.. 65

جدول22-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 66

جدول23-4تحلیل واریانس.. 66

جدول 24-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 67

جدول 25-4تحلیل واریانس.. 67

جدول 26-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 68

جدول 27-4تحلیل واریانس.. 68

جدول 28-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 69

جدول 29-4تحلیل واریانس.. 69

جدول 30-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 70

جدول 31-4تحلیل واریانس.. 70

جدول 32-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 71

جدول 33-4تحلیل واریانس.. 71

جدول 34-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 72

جدول 35-4تحلیل واریانس.. 72

جدول 36-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 73

جدول37-4تحلیل واریانس.. 73

جدول38-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام74

جدول 39-4تحلیل واریانس.. 75

جدول 40-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام75

جدول 41-4تحلیل واریانس.. 76

جدول 42-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام77

جدول43-4تحلیل واریانس.. 77

جدول 44-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام78

جدول 45-4تحلیل واریانس.. 78

جدول 46-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام79

جدول 47-4تحلیل واریانس.. 79

جدول 48-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام80

جدول 49-4تحلیل واریانس.. 80

جدول 50-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام81

جدول 51-4تحلیل واریانس.. 81

جدول 2-5 مدل رگرسیونی. 84

نمودار 1-2 تحلیل موج. 33

دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران,

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد هدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است

دانلود بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

پایان نامه رشد اجتماعیپایان نامه رفتار سازشی پایان نامه اختلالات رفتاری کم توان ذهنی کودکان آسیب پذیر رشد اجتماعی
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل106

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات  رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

 

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

 

چکیده

هدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است. از میان دانش آموزان آموزشگاه تعداد 70نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 35نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه آزمون وایلند و راترگرفته شد. و سپس برای گروه آزمایش به مدت 12هفته فعالیتهای هدف دار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید. سپس برای هر دو گروه مجددا" آزمون ها اجرا گردید. داده های خام با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . و نتایج آن نشان داد که بین آزمودنیهای گروه های آزمایش و گواه از لحاظ رشد اجتماعی ونمره کل اختلالات رفتاری ومولفهای آن تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر آموزش رفتارهای سازشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری در آنان گردیده است.

کلید واژه: رشد اجتماعی / رفتار سازشی / اختلالات رفتاری/ کم توان ذهنی

فهرست

 چکیده

فصل یک

مقدمه

مسئله پژوهشی فرضیه ها اهداف تحقیق

تعاریف

:رشد اجتماعی : اختلالات رفتاری

فصل دو

عقب‌ماندگی
تعریف عقب‌ماندگی ذهنی

میزان شیوع طبقه‌‌بندی عقب‌ماندگان ذهنی علل عقب‌ماندگی

* اختلالات رفتاری

طبقه‌بندی كودكان مبتلا به اختلالات رفتاری

فراوانی

نظریه‌ها

نظریه آنا فروید

نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی

یادگیری مشاهده ای

Cogninvsm )

شناخت گرایان

دیدگاه شناختی – رفتاری

نظریه متقابل :

تشخیص و طبقه بندی

2-1 اختلال بی اعتنایی مقابله ای ( codd) 2

3- افسردگی در كودكان :

4- عوامل برون زاد :

5- محرومیتها و كمبودها :

نقش مدرسه در اختلالات رفتاری دانش آموزان :

دیدگاه رفتار گرایان : 3  

دیدگاه هستی گرایی

دیدگاه شناختی  

رشد اجتماعی

نظریه‌های موجود پیرامون رشد اجتماعی

مشخصات و ویژگی‌های رشد اجتماعی

تفاوت‌های فردی در رشد اجتماعی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سه

جامعه آماری
نمونه آماری وروش نمونه گیری

طرح تحقیق

ابزار جمع آوری داده ها

روش نمره گذاری آزمون وایلند (روش دوم)

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر

پایایی و اعتبار پرسشنامه راتر:

روش اجرا:

روش تحلیل داده ها

فصل چهار

الف ) یافته های توصیفی:

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:

ج) یافته های جانبی  

منابع داخلی

منابع خارجی

دانلود بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذ,

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ...

این پژوهش باهدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی برحل مساله دانش اموزان دخترمقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال اجراشده

دانلود بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزشی راهبردهای فراشناختی شیوه گروهی  حل مسئله دانش آموزان
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل86

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی  بر حل مسئله دانش آموزان ...

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مشاوره (M.A. )

موضوع:

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال

چکیده

این پژوهش، باهدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی برحل مساله دانش اموزان دخترمقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال اجراشده است. نمونه آماری شامل 50 نفر از بین دانش اموزان دختر سوم راهنمایی درسال 1391 که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به همین شیوه در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 25 نفر گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حل مساله می باشد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری است. مداخله ی آزمایشی (آموزش راهبردهای فراشناختی) بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از روش های آمار استنباطی نظیر تحلیل کواریانس یک متغیری وچند متغیری استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش با سطح معنی داری 05/0 =α نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مساله گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر دارد.

 

کلید واژه ها: راهبردهای فراشناختی، حل مساله

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده                                                                                                                      1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه..........................................................................................................................................................3

1-1 بیان مسئله............................................................................................................................................4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................5

1- 3 هدف پژوهش...................................................................................................................................6

1- 4 سئوال پژوهش.................................................................................................................................7

1- 5 فرضیه پژوهش.................................................................................................................................7

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی...........................................................7

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه........................................................................................................................................................10

2-1ریشه های تاریخی مفهوم فراشناخت ...............................................................................................10

2-2 روان شناسی فراشناختی....................................................................................................................13

2-3 تعاریف.............................................................................................................................................15

2-4 مفهوم فراشناخت..............................................................................................................................15

2-5 اهمیت فراشناخت ............................................................................................................................16

2-6 اهمیت فراشناخت در آموزش...........................................................................................................17

2-7 تفاوت های فردی و فراشناخت .......................................................................................................18

2-8 رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی ...........................................................................................18

2-9 تمایزراهبردهای شناختی وفراشناختی ..............................................................................................18

2-10 فراشناخت و مفهوم انتقال در یادگیری...........................................................................................19

2-11 فراشناخت دیدگاه تازه ای درباره انتقال یادگیری............................................................................20

2-12 مراحل رشد دانش فراشناختی ........................................................................................................21

2-13 عوامل موثر در شکل گیری و تحول فراشناخت ............................................................................22

2-14 مهارت های فراشناخی ..................................................................................................................24

2-15 رشد راهبرد های فراشناخت ..........................................................................................................25

2-16 هدف از آموزش فراشتاخت............................................................................................................25

2-17 دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی ............................................................................................27

2-18 نظریه های پیرامون فراشناخت.......................................................................................................28

2-19 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی...........................................................................................30

2-20 مبانی نظری فراشناخت ..................................................................................................................31

2-21 مهارت حل مساله ..........................................................................................................................34

2-22 روش های شناختی ورفتاری در درمان حل مساله..........................................................................35

2-23 اهمیت و موارد کاربرد مهارت حل مساله .....................................................................................35

2-24 مراحل مهارت حل مساله از دیدگاه وولفولک................................................................................37

2-25 بررسی نظریه های پیرامون حل مساله............................................................................................38

2-26 تحقیقات داخلی ...........................................................................................................................42

2-27 تحقیقات خارجی ..........................................................................................................................45

2-28 خلاصه فصل.................................................................................................................................46

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه........................................................................................................................................................49

3-1 جامعه آماری.....................................................................................................................................49

3-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری.....................................................................................................50

3-3 ابزار اندازه گیری...............................................................................................................................50

3-4 پرسشنامه حل مساله ........................................................................................................................51

3-5 اعتبار و روایی پرسشنامه...................................................................................................................51

3-6 طرح تحقیق.......................................................................................................................................52

3-7روش اجرا..........................................................................................................................................52

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................53

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................................................................55

4-1 یافته های توصیفی............................................................................................................................55

4-2 یافته های مربوط به فرضیه پژوهش.................................................................................................56

4-3 همگنی رگرسیون.............................................................................................................................58

4-4 یافته های جانبی.............................................................................................................................64

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................................................68

5-1 تبیین یافته های مربوط به فرضیه پژوهش.......................................................................................68

5-2 فرضیه پژوهش................................................................................................................................68

5-3 نتیجه گیری......................................................................................................................................70

5-4 محدودیت های پژوهش..................................................................................................................70

5-5 پیشنهادها.........................................................................................................................................70

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................................71

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی..................................................................................................................71

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی..............................................................................................................................................73

منابع غیر فارسی........................................................................................................................................78

 

پیوست ها

پیوست 1: شرح جلسات..........................................................................................................................82

پیوست 2: پرسشنامه حل مساله ................................................................................................................84

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................86

 

 

 

دانلود بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ...

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

دانلود بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب
هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب
پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان
عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندیروان شناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل344 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل116

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح ک شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به شیوه نمونه‌گیری دردسترس بر روی 216 نفر اطلاعات لازم گردآوری و نتیجه با نرم‌افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و عملکرد کارکنان (457/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین درستکاری و عملکرد کارکنان (383/0=r)، بین مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان (406/0=r)، بین دلسوزی و عملکرد کارکنان (451/0=r)، بین گذشت و عملکرد کارکنان (451/0=r)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع هوش اخلاقی نقش مثبت و معنی‌داری در عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارد.

 

  واژه کلیدی: هوش، هوش اخلاقی، عملکرد، کارکنان.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده 1

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

 

1-1- مقدمه. 3

 

1-2- بیان مساله. 4

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

 

1-4- هدف های پژوهش... 6

 

1-4-1- هدف اصلی.. 6

 

1-4-2- هدف های فرعی.. 6

 

1-5- پرسش ها 6

 

1-5-1- پرسش اصلی.. 6

 

1-5-2- پرسش های فرعی.. 7

 

1-6- فرضیه ها 7

 

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

 

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7

 

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

 

1-7-1- تعریف مفهومی.. 7

 

1-7-2- تعریف عملیاتی.. 8

 

1-10- مدل پژوهش... 9

 

1-11- قلمرو پژوهش... 9

 

1-11-1- قلمرو موضوعی.. 9

 

1-11-2- قلمرو زمانی.. 9

 

1-11-3- قلمرو مکانی.. 9

 

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش... 10

 

2-1- بخش اول: هوش اخلاقی.. 11

 

2-1-1- مقدمه. 11

 

2-1-2- تعریف هوش... 11

 

2-1-3- انواع هوش... 12

 

2-1-3-1- هوش شناختی.. 12

 

2-1-3-2- هوش مصنوعی.. 14

 

2-1-3-3- هوش معنوی.. 14

 

2-1-3-4- هوش اخلاقی.. 15

 

2-1-4- اصول هوش اخلاقی در مدیریت.. 16

 

2-1-5- عناصر هوش اخلاقی.. 16

 

2-1-6- نقش هوش اخلاقی در موفقیت فردی و سازمانی.. 17

 

2-1-7- تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملكرد و موفقیت سازمان. 18

 

2-2- بخش دوم: عملکرد. 21

 

2-2-1- مقدمه. 21

 

2-2-2- مفهوم و تعاریف عملکرد. 21

 

2-2-3- عوامل عملکردی.. 23

 

2-2-3-1- عوامل رفتاری.. 23

 

2-2-3-2- عوامل فرایندی.. 24

 

2-2-4- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. 24

 

2-2-5- سیستم عملکرد فردی.. 26

 

2-2-6- عملکرد سازمانی.. 27

 

2-2-7- سیستم عملکرد کارکنان. 28

 

2-2-7-1- باز، متناسب، و هدفمند: 28

 

2-2-7-2- براساس توانایی.. 28

 

2-2-7-3- روندی دایمی.. 29

 

2-2-8-- برنامه ریزی عملکرد. 30

 

2-2-9- عوامل مؤثر بر عملكرد. 30

 

2-2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان. 32

 

2-2-10-1- مفهوم ارزشیابی عملكرد. 34

 

2-2-10-2- اهداف ارزشیابی عملكرد. 36

 

2-2-10-3- رویكردها و روشهای ارزشیابی عملكرد. 37

 

2-2-10-4- روشهای ارزشیابی عملكرد. 39

 

2-3- پیشینه پژوهش... 42

 

2-3-1- پیشینه داخلی.. 42

 

2-3-2- بخش سوم: پیشینه خارجی.. 44

 

 

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش... 45

 

3-1- مقدمه. 46

 

3-2- روش پژوهش... 46

 

3-3- جامعه آماری.. 46

 

3-4- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 46

 

3-5- روش گردآوری داده ها 47

 

3-6- ابزار گردآوری داده ها 47

 

3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 47

 

3-7-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش... 48

 

3-7-2 پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) 48

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 49

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

 

4-1- مقدمه. 51

 

4-2- یافته های توصیفی پژوهش... 51

 

4-3- نتایج آماره های دو متغیره 83

 

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 83

 

4-3-2- هوش اخلاقی و عملكرد. 84

 

4-3-3- درستكاری و عملكرد. 85

 

4-3-4- مسئولیت پذیری و نحوه عملكرد. 86

 

4-3-5- دلسوزی و نحوه عملكرد. 87

 

4-3-5- گذشت و نحوه عملكرد. 88

 

4-4- نتایج آماره های چند متغیره 89

 

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 93

 

5-1- مقدمه. 94

 

5-2- خلاصه پژوهش... 94

 

5-3- یافته‌های توصیفی.. 94

 

5-4- یافته‌های استنباطی، بحث و نتیجه‌گیری.. 95

 

5-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی.. 97

 

5-6- پیشنهادهای تحقیق. 98

 

5- 6-1- پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش... 98

 

5-6-2- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 99

 

5-6-3- محدودیت‌های پژوهش... 99

 

منابع. 99

 

 فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ). 48

 

جدول (4-1) آماره های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

 

جدول (4-2) آماره های مربوط به سن پاسخگویان. 52

 

جدول (4-3) آماره های توصیفی مربوط به وضعبت تأهل پاسخگویان. 52

 

جدول (4-4) آماره های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. 53

 

جدول (4-4) آماره های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان. 54

 

جدول (4-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

 

جدول (4-6) بیان اصول. 56

 

جدول (4-7) گفتن حقیقت... 56

 

جدول (4-8) مخالفت... 57

 

جدول (4-9) موافقت... 57

 

جدول (4-10) اعتراف به اشتباه 58

 

جدول (4-11) پذیرش شكست... 58

 

جدول (4-12) كمك به دیگران. 59

 

جدول (4-13) ارادت خالصانه. 59

 

جدول (4-14) استفاده از اشتباهات... 60

 

جدول (4-15) بخشیدن. 60

 

جدول (4-16) ارزیابی اگاهانه. 61

 

جدول (4-17) اعتماد. 61

 

جدول (4-18) اعتراض به اشتباه رییس.... 62

 

جدول (4-19) خوش‌قولی.. 62

 

جدول (4-20) قبول مسئولیت... 63

 

جدول (4-22) پیامدهای اشتباهات... 63

 

جدول (4-23) كمك به دیگران. 64

 

جدول (4-24) علاقه بدون چشم داشت... 64

 

جدول (4-25) پافشاری به اشتباهاتم. 65

 

جدول (4-26) گذشت افراد. 65

 

جدول (4-27) مطابقت رفتار با باورها 66

 

جدول (4-28) درستكاری از دید همكاران. 66

 

جدول (4-29) گزارش كارهای غیر اخلاقی.. 67

 

جدول (4-30) مشورت با افراد ذی نفع.. 67

 

جدول (4-31) پذیرفتن پیامد تصمیم. 68

 

جدول (4-23) بهبود عملكرد. 68

 

جدول (4-33) توجه به نیازهای همكاران. 69

 

جدول (4-34) دلسوزبودن. 69

 

جدول (4-35) داشتن نگرش واقع بینانه. 70

 

جدول (4-36) قبول اشتباه دیگران. 70

 

جدول (4-37) سازگاری رفتار. 71

 

جدول (4-38) بازخوردها 71

 

جدول (4-39) دفاع از ارزشها 72

 

جدول (4-40) محرم راز. 72

 

جدول (4-41) مقصر دانستن دیگران. 73

 

جدول (4-42) ترغیب خطر پذیری.. 73

 

جدول (4-43) كمك به دیگران. 74

 

جدول (4-44) حمایت از دوستان. 74

 

جدول (4-45) بخشیدن خود. 75

 

جدول (4-46) اعتماد به دیگران. 75

 

جدول (4-47) انضباط.. 76

 

جدول (4-48) احساس مسئولیت... 76

 

جدول (4-49) كار صادقانه. 77

 

جدول (4-50) دلسوزی نسبت به كار. 77

 

جدول (4-51) پیگیر بودن. 78

 

جدول (4-52) جدی بودن در كار. 78

 

جدول (4-53) برخورد محترمانه با ارباب رجوع. 79

 

جدول (4-54) فداكاری.. 79

 

جدول (4-55) افزایش معلومات... 80

 

جدول (4-56) پذیرش اشتباهات... 80

 

جدول (4-57) حفظ اسرار شغلی.. 81

 

جدول (4-58) رعایت حقوق دیگران. 81

 

جدول (4-59) انتقال اطلاعات شغلی.. 82

 

جدول (4-60) اجتناب از اتلاف وقت... 82

 

جدول (4-61) صرفه جویی.. 83

 

جدول (4-62) توضیع نرمال بودن داده ها 83

 

جدول (4-63) نتایج آزمون رابطه بین هوش اخلاقی افراد در محیط كاری و عملكردشان. 84

 

جدول (4-64) نتایج آزمون رابطه بین درستكاری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 85

 

جدول (4-65) نتایج آزمون رابطه بین مسئولیت پذیری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 86

 

جدول (4-66) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 87

 

جدول (4-67) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 88

 

جدول (4-68) آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان عملکرد. 91

 

جدول(4-69) تحلیل واریانس چند متغیره مبزان عملکرد. 92

 

جدول(4-70) آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی.. 92

 

 فهرست نمودار‌ها

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

نمودار (4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

 

نمودار (4-2) توزیع فراوانی رده سنی پاسخگویان. 52

 

نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 53

 

نمودار (4-4) وضعیت فرتوتنی تحصیلات پاسخ گویان. 53

 

نمودار (4-5) توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 54

 

نمودار (4-6) توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

 

نمودار (4-7) توزیع نرمال بودن باقیمانده های مدل. 90

 

نمودار (4-8) توزیع خطی روابط میان متغیر ها 90

 

دانلود بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب,

مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

پایان نامه مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

دانلود مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

پایان نامه مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم
پایان نامه مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر
سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم
باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر
راهبردهای کنترل فکر
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود ج
دسته بندیروان شناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل104

مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1394 می باشد. روش تحقیق حاضر علی مقایسه می باشد و روش نمونه گیری به صورت در دسترس می باشد. به این صورت که در مرحله اول از میان بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل تعداد 35 نفر و از میان افراد سالم تعداد 35 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده از پرسشنامه های پرسش‌نامه سبک اسنادی  (ASQ)، پرسشنامه فراشناخت (MCQ) و پرسشنامه کنترل فکر در این پژوهش استفاده شد. برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون مانوا استفاده شد. یافته این تحقیق نشان داد که بین مولفه های باورهای فراشناختی در بین دو گروه بیماران مبتلا به دیابت و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0<p) و میانگین نمرات متغیرهای مفروض در بین نمونه های گروه دیابتی بیشتر از گروه سالم است و تنها در بعد خودآگاهی شناختی بین دو گروه تفاوت وجود ندارد. می توان نتیجه گرفت که افراد مبتلا به دیابت به علت نیاز به آموزش برای افزایش باورهای فراشناختی خود دارند.

 

 

 

واژگان کلیدی: فراشناخت، کنترل فکر، سبک های اسناد، افراد دیابتی

مقدمه

 

دیابت یا بیماری قند، یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم‌های مختلفی است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو مقاوت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود (گوگوئن و گیلبرت، 2014). در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند. خود مراقبتی دیابت به عنوان مجموعه ای از رفتارها (تنظیم برنامه غذایی، انجام ورزش، مصرف داروها، خود پایشی سطوح قند خون یا ادرار و مراقبت از پاها) آنها تعریف شده است که بیماران مبتلا به دیابت، را به طور روزانه برای دستیابی به کنترل دیابت انجام می دهند (رحیمیان بوگار و همکاران، 2010). این رفتارها موجب پیشگیری از عوارض زودرس و دیررس بیماری گردیده و زندگی طولانی مدت را برای بیمار تضمین می کنند (آدامز و همکاران، 2013). بیماری دیابت در قلب مسائل رفتاری است و عوامل روانشناختی و اجتماعی نقش حیاتی در مدیریت آن دارند (سنوک و همکاران، 2005)، تا جایی که برخی صاحب نظران همچون گلاسگو[1] آن را در حقیقت یک مسأله رفتاری و یک بیماری خود-مراقبتی قلمداد می کنند (سنوک و همکاران، 2006).

 

فراشناخت[2] در روان‌شناسی واژه‌ای است که به صورت «شناختنِ شناختن» و یا «دانستنِ دانستن» تعریف شده است. تاملی که انسان بر روی فرایندهای ذهنی خود می‌کند، و اندیشیدن درباره تفکر را فراشناخت می‌نامند. این مفهوم از مفاهیم نظریه ذهن به شمار می‌آید، که به صورت عمومی دارای دو مولفه است: یکی دانش درباره شناخت، و دیگری قاعده بخشیدن به شناخت. کودک انسان تا پیش از دبستان هنوز مجهز به فراشناخت نیست و توانایی درک نظر و افکار و احساسات دیگران را ندارد، از چهار سالگی به بعد است که می‌فهمد که افکار و باورهای دیگران بر رفتارشان تاثیر می‌گذارد و این‌که حتی ممکن است آن‌ها از واقعیت به دور نیز باشد. بیماران مبتلا به اوتیسم فاقد نظریه ذهن می‌باشند، آدم‌ها را به مانند هر نوع شی دیگری می‌بینند، در نتیجه به دنیای درون خود پناه می‌برند (رفیعی، 1392).

 

فراشناخت را می توان به سه حیطه دانش فراشناختی[3]، تجربه های فراشناختی[4] و راهبردهای فراشناختی[5] تقسیم کرد. دانش فراشناختی به باورها و نظریه هایی اطلاق می شود که افراد درباره تفکر خود دارند. تجربه های فراشناختی شامل ارزیابی ها و احساس هایی است که افراد در موقعیت های مختلف درباره ی وضعیت روانی خود دارند و راهبردهای فراشناختی پاسخهایی هستند که برای کنترل و تغییر تفکر به کار گرفته می شوند و به خودتنظیمی هیجانی و شناختی کمک می کنند (ولز، 2013).

 

راهبردهای كنترل فكر پاسخ هایی هستند كه افراد برای كنترل فعالیت های نظام فراشناختی خود نشان می دهند. ولز و ماتیوس اختلال هیجانی را با راهبرد كنترل تهدید مشخص می كنند (ولز و ماتیوس،1994). افراد برای كنترل افكار ناخواسته یا اضطراب زای خود از طیف وسیعی از راهبردها استفاده می كنند. در یك مطالعه ی تحلیل عاملی، ولز و دیویس، پنج راهبرد كنترل را مشخص كردند كه از طریق پرسشنامه ی كنترل فكر (TCQ) سنجیده می شود. این راهبردها ارزیابی مجدد، تنبیه، كنترل اجتماعی، نگرانی و توجهبرگردانی را شامل می شوند (ولز، 2013). هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم که شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1394 می باشد.

 

 


 

[1]- Glasgow

 

[2]- Metacognition

 

[3]- Metacognitive kowledge

 

[4]- Metacognitive experinces

 

[5]- Metacognitive strategies

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده. 1

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1 بیان مسئله. 4

 

1-2 اهمیت وضرورت پژوهش.... 7

 

1- 3 اهداف پژوهش.... 7

 

1-3-1 هدف کلی.. 7

 

1-3-2 اهداف جزئی.. 8

 

1-4 فرضیه ها 8

 

1-5 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 9

 

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه پژوهش

 

2-1 مقدمه. 12

 

2-2 دیابت... 12

 

2-2-1 دید کلی.. 12

 

2-2-2 تاریخچه. 12

 

2-2-3 دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 13

 

2-2-4 فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 13

 

2-2-5 اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 14

 

2-2-6 خطر توارث دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 14

 

2-2-7 دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 14

 

2-2-8 فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 15

 

2-2-9 اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 15

 

2-2-10 خطر توارث دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 16

 

2-2-11 دیابت نوع یک.... 16

 

2-2-12 دیابت نوع دوم. 16

 

2-2-13 دیابت بارداری.. 16

 

2-2-14 عوارض دیابت... 17

 

2-2-15 دیابت در ایران. 17

 

2-2-16 دیابت نوع 2 یا دیابت غیر وابسته به انسولین.. 17

 

2-2-17 عوامل مؤثر بر دیابت... 18

 

2-3 باورهای فراشناختی.. 18

 

2-3-1 فراشناخت... 22

 

2-3-3 عناصر فراشناخت... 23

 

2-3-3-1 دانش فراشناختی.. 23

 

2-3-3-2 کنترل فراشناختی.. 25

 

2-3-4 دانش و کنترل خود. 25

 

2-3-4 دانش و کنترل فرآیند. 26

 

2-3-4-1 انواع دانش موثر در فراشناخت... 26

 

2-3-4-2 کنترل اجرایی رفتار. 27

 

2-3-5 راهبردهای یادگیری.. 27

 

2-3-6 راهبردهای فراشناختی.. 29

 

2-3-7 تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی.. 31

 

2-3-8 ضرورت آموزش راهبردهای فراشناختی.. 32

 

2-4 راهبردهای کنترل فکر. 33

 

2-4-1 فواید کنترل فکر. 33

 

2-4-2 روش‌های اصلاح احساسات... 35

 

2-4-2-1 آموزش ریلکسیشن (آرام‌تنی) 35

 

2-4-2-2 احساس بسازید. 37

 

2-4-2-3 شاد باشید. 38

 

2-4-2-4 رسیدن به آرامش درونی.. 39

 

2-4-2-5 مدیتیشن.. 40

 

2-4-2-6 حساسیت‌زدایی.. 41

 

2-4-2-7 بیرون بریزید. 43

 

2-4-2-8 تخلیه. 43

 

2-4-2-9 انرژی روانی را صرف اعمال سازنده کنید. 45

 

2-4-2-10 پرت کردن حواس... 46

 

2-4-2-11 محیط را عوض کنید و از تقویت‌کننده‌ها استفاده کنید. 46

 

2-4-2-12 تمرین.. 46

 

2-4-2-13 مهارت... 46

 

2-4-2-14 معکوس‌گرایی.. 46

 

2-4-2-15 دارو. 47

 

2-4-2-16 سازگاری‌تدریجی.. 47

 

2-4-2-17 انجام کارهایی که دوست داریم.. 47

 

2-4-2-18 ارزش‌ها 47

 

2-5 سبک اسناد. 47

 

2-5-1 اسناد و نظریه اسناد. 47

 

2-5-2 نظریه های اسناد. 48

 

2-5-3 اسناد و سوگیری ها 49

 

2-6 پیشینه پژوهش.... 52

 

2-6-1 پژوهش های خارجی.. 52

 

1-6-2-1 پیشینه پژوهش باورهای فراشناخت... 52

 

2-6-2-2 پیشینه پژوهشی راهبردهای کنترل فکر. 54

 

2-6-2-3 پیشینه پژوهشی سبک اسناد و دیابت... 55

 

2-6-3 پژوهش های داخلی.. 55

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

3-2 جامعه آماری.. 59

 

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 59

 

3-4 روش گرد آوری اطلاعات... 59

 

3-5 ابزارگرد آوری اطلاعات... 60

 

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1 ویژگی های جمعیت شناختی.. 63

 

4-2 یافته های توصیفی.. 64

 

4-3 یافته های استنباطی.. 66

 

فصل پنجم

 

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1 مقدمه. 75

 

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 75

 

5-3 نتیجه گیری کلی.. 77

 

5-4 محدودیت ها 77

 

5-5 پیشنهادات پژوهش.... 78

 

5-5 پیشنهادات کاربردی.. 78

 

منابع. 79

 

ضمائم.. 87

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1 مولفه های فراشناخت براساس دیدگاه فلاول (1979)...................................... 20

 

جدول 4-1جنسیت در بین گروه های مورد مطالعه............................................................. 63

 

جدول 4-2 وضعیت تاهل در بین گروه های مورد مطالعه.................................................. 63

 

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار سن در گروه های مورد مطالعه.................................. 63

 

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد سیک اسنادی در گروه های مورد مطالعه.......... 64

 

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار ابعاد کنترل فکر در گروه های مورد مطالعه............... 65

 

جدول 4-6 میانگین و انحراف معیار ابعاد فراشناخت در گروه های مورد مطالعه............... 66

 

جدول 4-7 نتایج آزمون لوین برای ابعاد سبک اسنادی....................................................... 67

 

جدول 4-8 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد سبک های اسنادی..... 67

 

جدول 4-9 نتایج آزمون لوین برای ابعاد باورهای فراشناختی............................................. 68

 

جدول 4-10 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره فراشناخت ها.................. 69

 

جدول 4-11 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی متغیر فراشناخت ها 70

 

جدول 4-12 نتایج آزمون لوین برای ابعاد کنترل فکر.......................................................... 71

 

جدول4-13 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره کنترل افکار........................ 72

 

جدول 4-14 نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به پرسشنامه های  پژوهش................... 72

 

جدول 4-15 آزمون نرمال بودن (kolmogorov-smirnov test) توزیع متغیرهای مورد بررسی................................................................................................................................... 73

دانلود مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم,

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن

دانلود تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن
علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج
پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن
تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندیعمومی و آزاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل362 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل54

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن

 

مقدمه

اسكان غیررسمی كه به طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسكن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، كمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع كالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر كالبدی مناسب جهت رشد آسیب های اجتماعی و شكل گیری خرده فرهنگ های كجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهكاران اجتماعی مشخص و شناخته می شود طی دو دهه گذشته بدل به شكل غالب در حاشیه شهرها به ویژه دركلان شهرها شده است.

اسكان غیررسمی كه به طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسكن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، كمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع كالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر كالبدی مناسب جهت رشد آسیب های اجتماعی و شكل گیری خرده فرهنگ های كجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهكاران اجتماعی مشخص و شناخته می شود طی دو دهه گذشته بدل به شكل غالب در حاشیه شهرها به ویژه دركلان شهرها شده است.

تبین اسكان غیر رسمی و پدیده حاشیه نشینی و عوامل موثر بر شكل گیری آن به طور گریزناپذیری توام است با تبیین رشد سریع و فزاینده شهرها در كشورهای در حال توسعه از اولین و قدیمی ترین نظریاتی كه برای بررسی علل این فرایند قابل توجه است نظریه وابستگی، است، نظریه ای كه در آغاز در آمریكای لاتین شكل گرفته است و در آن استدلال می شود كه توسعه امریكای لاتین مشروط به ادغام منطقه در روش تولید سرمایه دارای بوده است.

 

سكونتگاه های غیررسمی از نظر تركیب اجتماعی جمعیت، اجتماعاتی متشكل از اقشار فقیر و كم درآمد و بدون تنوع اجتماعی هستند و تركیب نامتعادل آن ها در زمان تغییر چشمگیری ندارد و ناظر بر بر محل اسكان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم است كه خارج از بازار رسمی زمین و مسكن و بر پایه قواعد و قول و قرارهای خاص خود، به دست خود ساكنان اینگونه مكانها، ساخته شده است، این شكل از اسكان، در كشورهای در حال توسعه پدیده ای پایدار و رو به گسترش است. از این رو، در مهمترین اسناد جهانی و از جمله در اهداف توسعه هزاره ضرورت بهبود سریع این وضعیت مورد توجه قرار گرفته است

استان البرز 5800 كیلومتر مربع وسعت دارد كه 2/0 درصد مساحت كل كشور را تشكیل می دهد. این استان از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای ویژگیهای خاصی نظیر آب و هوای معتدل، جاذبه های گردشگری طبیعی و منحصر به فرد، استقرار صنایع استراتژیک و بزرگ، مجاورت با پایتخت و واقع شدن در شاهراههای ارتباطی كشور می باشد. نتایج سرشماری سال 1390 حاکی از رشد 4/3 درصدی جمعیت استان می باشد.

جمعیت ساکن شهری

جمعیت ساکن روستایی

سهم جمعیت شهری از کل کشور

7/90

3/9

2/3

 

 شهر كرج به واسطه فاصله كم و دسترسی های متنوع و گسترده و سریع به تهران ( به معنی وقوع در گره عملكردی تهران بزرگ ) از سویی واستقرار بخش مهمی از كارخانجات و فعالیت های پایه ای در پیرامون خود، كانون توجه بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر به حوزه شهری تهران شده است. در اطراف این شهر سكونتگاههای متعددی ایجاد شده و یا در حال رشد و گسترش می باشد . استان البرز با توجه به قابلیت های خود دارای ظرفیت بالقوه در رشد مداوم تولید ناخالص داخلی است و انتظار می رود كه با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی استان، تولید ناخالص داخلی روند رو به رشدی را داشته باشد. كلانشهر كرج در چهار دهه اخیر به واسطه برخورداری از امكانات متنوع و استقرار بخش مهمی از كارخانجات و فعالیتهای پایهای در پیرامون خود، بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر كشور را پذیرفته و جمعیت آن به شدت افزایش یافته است. تپه زورآباد به عنوان نخستین مكان اسكان غیر رسمی، پی گذار شكلی از سكونت در كلانشهر كرج شد كه شهرت ملی و جهانی یافته است ، هرگز در خود محصور و محدود نماند؛ به گونهای كه در سالهای پس از انقلاب اسلامی اسكان غیررسمی در محدوده كرج به شدت رشد كرد و كانونهای غیررسمی دیگری را شكل داد(مهندسین مشاور پرداراز،1387).

مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیده است :

 • در فصل اول، کلیات تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری و موانع و مشکلات تحقیق ارائه گردید.
 • در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.
 • در فصل سوم تحقیق،روش شناسی پژوهش بر اساس اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع و سپس به ویژگی‌های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه(شهر کرج) اشاره شده است.
 • در فصل چهارم تحقیق،که به‌عنوان بدنه اصلی آن شناخته می‌شود به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
 • در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.

چکیده...................................................................................................................................................................1

مقدمه...................................................................................................................................................................2

فصل اول

1- کلیت تحقیق.. 6

1-1: بیان مسئله. 6

1-2: چهارچوب نظری.. 7

1-3: ضرورت پژوهش... 8

1-4: پیشینه تحقیق.. 9

1-5: مشکلات و موانع تحقیق.. 12

2- فصل دوم. 15

2-1: واژگان و مفاهیم. 15

2-1-1: مسكن.. 15

2-1-2: سكونتگاه غیررسمی.. 15

2-1-3: اسکان غیر رسمی.. 16

2-1-4: حاشیه نشین.. 16

2-1-5:حاشیه نشینی.. 16

2-2: حاشیهنشینی در جهان.. 19

2-3: حاشیه نشینی در ایران.. 19

2-3-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران.. 22

2-4: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی.. 22

2-5: علل بروز حاشیهنشینی.. 24

2-5-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 25

2-6: اسکان غیررسمی در ایران.. 25

2-6-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران.. 26

2-6-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران.. 26

2-7: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی.. 29

2-8: توانمندسازی سکونتگاهای غیر رسمی.. 29

2-9: مهاجرت و اسكان غیررسمی.. 35

2-10: رابطه بین مهاجرت، بیكاری و اسكان غیررسمی.. 35

3- روش شناسی تحقیق (متدولوژی) 38

3-1: اهداف تحقیق.. 38

3-2: سؤالات تحقیق.. 38

3-3: فرضیات تحقیق.. 38

3-4: روش تحقیق.. 38

3-4-1: روش گردآوری اطلاعات... 38

3-4-2: ابزار گردآوری اطلاعات... 39

3-4-3: جامعه آماری ونمونه تحقیق.. 39

3-5: مدل نظری تحقیق.. 40

3-1: محدوده مورد مطالعه (حصار کرج) 40

3-1-1: موقعیت جغرافیایی.. 40

3-2: مشخصات اقلیمی.. 42

3-2-1: محیط طبیعی.. 42

3-2-2: آب و هوا 43

3-1: وجه تسمیه. 44

3-2: مراحل گسترش تاریخی شهر کرج.. 46

دانلود تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن,

بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران

مالیات یکی از قدیمی ترین ابزار تامین مالی دولتها می باشد

دانلود بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران

نظارت دیوان محاسبات 
 درآمدهای مالیاتی 
مالیات
دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل109

مالیات یکی از قدیمی ترین ابزار تامین مالی دولتها می باشد. که با گذر زمان جایگاه این منبع تامین مالی ارتقا چشم‌گیری داشته است ضمن آنکه شفافیت مالیاتی از حیث امکان ردیابی مالیات پرداختی شهروندان، نمادی از دموکراسی جامعه تلقی می گردد. علیرغم محاسن بهره مندی از نظام مالیاتی،کاربرد این نظام در کشورهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نمی باشد. از جمله ایران که بواسطه وجود ذخایر عظیم ثروت از جمله نفت وگاز بهره‌مندی از منابع مالیاتی محور توجه منابع تامین مالی دولت نبوده است. در سالهای اخیر باتوجه به تغییرات گسترده در عرصه جهانی، لزوم بهره مندی از منابع مالیاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.بگونه ای که بند 51 سند چشم‌انداز بیست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قطع اتکا به درآمدهای نفتی را جهت تامین مخارج جاری کشور تجویز نموده است. در ایران مطابق با ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و وصول مالیات، ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. در این راستا مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی تحقق اهداف مذکور، عملکرد سازمان امور مالیاتی را از طریق بازوی نظارتی خود،دیوان محاسبات کشور، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این پژوهش آثار نظارت دیوان محاسبات بر درآمدهای مالیاتی استان تهران مورد بررسی قرار می گیرد . بدین صورت که میزان درآمدهای مالیاتی قبل و بعد از نظارت و اقدامات دیوان محاسبات ارزیابی شده است. نتایج حاکی است که بین میزان درآمد مالیاتی قبل و بعد از نظارت دیوان محاسبات اختلاف معنی دار وجود دارد. بدین صورت که نظارت بعمل آمده باعث افزایش در درامدهای مالیاتی و همچنین افزایش وصول آن شده است. ضمن آنکه اقدامات دیوان مذکور از طریق شناسایی درآمدهای مربوط به فعالیتهای مشمول مالیات کتمان شده برای سازمان امور مالیاتی، سبب کاهش در فرار مالیاتی شده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1 مقدمه.................................................................................................................... 2

1- 2 بیان مسأله...................................................................................................... 2

1- 3 اهداف تحقیق ................................................................................................. 6

1- 4 اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................... 6

1- 5 فرضیه ها............................................................................................................ 7

1- 6 متغیر های پژوهش........................................................................................ 7

1- 7 تعاریف نظری................................................................................................... 8

1- 8 قلمرو تحقیق................................................................................................... 9

1-9 ساختار کلی تحقیق................................................................................... 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه.................................................................................................................... 12

2-2 بخش اول : دیوان محاسبات.................................................................. 13

2-2-1 قبل از اسلام ........................................................................................... 13

2-2-2 دیوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه........... 14

2-2-3 دیوان محاسبات در دوره مشروطه............................................... 15

2-2-4 دیوان محاسبات بعد از انقلاب..................................................... 16

2-2-5 اهداف دیوان محاسبات........................................................................ 17

2-2-6 وظایف و اختیارات دیوان محاسبات.......................................... 17

2-2-7 سازمان و تشکیلات دیوان.................................................................. 22

2-2-8 معانی دیوان در لغت........................................................................... 19

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-9 دیوان محاسبات آمریکا..................................................................... 19

2-2- 10 دیوان محاسبات انگلستان.......................................................... 22

2-2-11 دیوان محاسبات ژاپن........................................................................ 25

2-2-12 دیوان محاسبات چین........................................................................... 26

2-2-13 دیوان محاسبات ترکیه..................................................................... 27

2-3 بخش سوم: اصطلاحات و ادبیات مالی در بخش دولتی........... 28

2-3-1 نظام اقتصادی در ایران.................................................................. 28

2-3-2 دستگاه اجرایی........................................................................................ 28

2-3-3 وزارتخانه................................................................................................... 28

2-3-4 موسسه دولتی.............................................................................................. 29

2-3-5 شرکت دولتی................................................................................................. 29

2-3-6 نهاد عمومی غیر دولتی..................................................................... 30

2-3-7 بودجه کل کشور........................................................................................ 31

2-3-8 سال مالی...................................................................................................... 31

2-3-9 دریافت های دولت................................................................................... 31

2-3-10 درآمد............................................................................................................ 32

2-3-11درآمد عمومی.............................................................................................. 32

2-3-12 سایر منابع تامین اعتبار.......................................................... 32

2-3-13 مسولیت وصول درآمدها..................................................................... 32

2-4 بخش چهارم: نظارت بودجه ای ............................................................ 32

2-4-1 نظارت بودجه در ایران..................................................................... 33

2-4-2 انواع نظارت بودجه ای در ایران............................................ 33

2-4-3 دستگاه های نظارتی در ایران..................................................... 36

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-4-4 مسئولیت پاسخگویی عمومی................................................................ 36

2-4-5 استفاده کنندگان حسابداری دولتی.......................................... 37

2-5 بخش پنجم: سازمان امور مالیاتی و ارکان آن.................... 37

2-5-1 شورای عالی مالیاتی........................................................................... 38

2-5-2 هیئت عالی انتظامی مالیاتی....................................................... 39

2-5-3 دادستانی انتظامی مالیاتی.......................................................... 40

2-5-4 ادارات امور مالیاتی........................................................................ 41

2-6 بخش ششم: مالیات و مفاهیم مربوطه............................................ 42

2-6-1 بیان مالیات.............................................................. 42

2-6-2 نگاهی به ادبیات مالیات................................................................ 42

2-6-3 مالیات و سیاست های اقتصادی..................................................... 49

2-6-4 مالیات و اقتصاد جهانی.............................................. 49

2-6-5 مفهوم کلی مالیات................................................. 49

2-6-6 مالیات در ایران................................................................. 50

2-6-7 قانون مالیات .......................................................................... 51

2-6-8 پایه و نرخ مالیات............................................................................. 53

2-6-9 عوامل تشخیص مالیات ..................................................................... 53

2-6-10 طبقه بندی انواع مالیات............................................................. 54

2-6-11 پرهیزمالیاتی وفرار مالیاتی ............................................... 55

2-6-12 اشخاص مشمول مالیات..................................................... 56

2-6-13 اشخاص معاف از مالیات ............................................................. 57

2-6-14 طبقه بندی مالیات بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 در ایران............ 57

2-6-15 اصول حاکم بر حقوق مالیات ..................................................... 60

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-6-15 اصول مالیات ........................................................................................ 62

2-7 پیشینه تحقیق................................................................................................. 63

2-7-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور....................................................... 63

1-7-2 پیشینه تحقیق در خارج کشور....................................................... 66

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه............................................................................................. 70

3 -2روش تحقیق...................................................................................... 70

3-3 تنظیم مسئله تحقیق................................................................................... 71

3-4 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.......................................................... 71

3-5 جامعه آماری........................................................................................ 71

3-6 روش نمونه گیری........................................................................................... 72

3-7 تدوین فرضیه................................................................................................... 72

3-8 فرضیات تحقیق .............................................................................................. 72

3-9 آزمونهای مورد استفاده..................................................................... 73

3-10 نرم افزار کامپیوتری........................................................................... 73

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه............................................................................................. 75

4-2 آمار توصیفی................................................................................ 75

4-3 آمار استنباطی ........................................................................... 84

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه............................................................................................ 88

5-2 نتایج تحقیق................................................................................ 88

5-3محدودیتهای تحقیق........................................................................ 89

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

5-4موانع تحقیق...................................................................................... 90

5-5 پیشنهادها.......................................................................................... 90

5-5-1 پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق................................. 90

5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.......................................................... 91

فهرست منابع و مآخذ.................................................................... 92

چكیده لاتین

 فهرست جـدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 4-1 آزمون كلموگروف - اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها مالیات75

جدول 4-2 شاخص های مركزی و پراكندگی متغیرهای مالیات تشخیصی قبل و بعد از نظارت......... 77

جدول 4-3 آزمون كلموگروف - اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها بدهی 78

جدول 4-4 شاخص های مركزی و پراكندگی متغیرهای بدهی معوق قبل و بعد از نظارت................. 79

جدول 4-5 آزمون كلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها شناسایی مالیاتی.......... 81

جدول 4-6 شاخص های مركزی و پراكندگی متغیرهای شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت....... 83

جدول 4-7 توصیف رتبه های آزمون ویلكاكسون برای فرضیه اول تحقیق84

جدول 4-8 آزمون ویلكاكسون برای فرضیه اول تحقیق..... 84

جدول 4-9 توصیف رتبه های آزمون ویلكاكسون برای فرضیه دوم تحقیق85

جدول 4-10 آزمون ویلكاكسون برای فرضیه دوم تحقیق.... 85

جدول 4-11 توصیف رتبه های آزمون ویلكاكسون برای فرضیه سوم تحقیق 86

جدول 4-12 آزمون ویلكاكسون برای فرضیه سوم تحقیق.... 86

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیلت تشخیصی قبل از نظارت............. 76

نمودار 4-2 فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیات تشخیصی بعد از نظارت............ 76

نمودار 4-3 مقایسه میانگین مالیات تشخیصی قبل وبعد از نظارت 77

نمودار 4-4 فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق قبل از نظارت................... 78

نمودار 4-5 فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق بعد از نظارت.................... 79

نمودار 4-6 مقایسه میانگین بدهی معوق قبل و بعد از نظارت 80

نمودار 4-7 فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات قبل از نظارت........ 81

نمودار 4-8 فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات بعد از نظارت.............. 82

نمودار 4-9 مقایسه میانگین شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت 83

دانلود بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران,

<-BloTitle->
<-BloText->