خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

دانلود نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران
بررسی نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1093 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل158

نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 5

3-1 ضرورت انجام تحقیق. 6

4-1 اهداف تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 8

1-5-1 فرضیه های اصلی. 8

2-5-1 فرضیه های فرعی. 8

6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات.. 8

7-1 قلمرو تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2تعاریف عملیاتی. 12

1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات.. 12

1-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت.. 13

2-2-1-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 14

2-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 14

3-2 انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. 16

4-2هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری. 17

1-4-2 پردازش مبادلات.. 17

2-4-2 پردازش اطلاعات.. 19

5-2 طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. 22

1-5-2 طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی. 22

2-5-2 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود 25

3-5-2 تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم 26

4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات.. 27

5-5-2 اجرای سیستم 29

6-5-2 حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم 31

7-5-2 گزارش حسابرس مستقل. 32

6-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری. 33

1-6-2 تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری. 33

2-6-2 نقش کامپیوتر در حسابدار ی. 34

3-6-2 تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران. 35

4-6-2 سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی. 37

5-6-2 مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری. 38

8-2 ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری. 50

9-2 شكل و ترتیب صورت‌های مالی اساسی. 53

1-9-2 اصطلاحات و ارائه جزئیات.. 56

10-2 پیشنیه تحقیق. 57

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 60

2-3 روش تحقیق. 60

1-2-3 از نظر زمان. 61

2-2-3 از نظر هدف.. 61

3-3 روش گرد آوری اطلاعات.. 62

4-3 روایی و پایایی پرسشنامه: 63

5-3 جامعه آماری تحقیق ونمونه 63

6-3 روش نمونه گیری. 65

7-3 متغیرهای تحقیق. 66

8-3 فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها 67

1-8-3 فرضیات فرعی. 67

9-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 68

10-3 آزمون پایایی. 68

1-10-3 روشهای آماری پارامتری. 69

2-10-3 روشهای آماری ناپارامتری. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 72

2-4 آمار توصیفی. 73

3-4 آماراستنباطی. 99

1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول. 99

2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم 100

3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم 101

4-3-4آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی. 101

5-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 102

6-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: 105

7-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی سوم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: 108

8-3-4 فرضیه پژوهشی  اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی : 111

9-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 112

10-3-4 بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 116

11-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 120

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 125

2-5 نتیجه گیری. 125

1-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول. 125

2-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 126

3-2-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 126

4-2-5 نتیجه گیری کلی. 126

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 129

پیوست ها

پیوست الف : پرسشنامه 131

پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه 136

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 138

منابع لاتین: 140

منابع اینترنتی: 141

چکیده انگلیسی: 142

 

 

 

جدول 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 73

جدول 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان. 74

جدول 3-4 توصیف سوال 3با  توجه به نظر پاسخ دهندگان. 75

جدول 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 76

جدول 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 77

جدول 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 78

جدول  7-4 توصیف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 79

جدول 8-4 توصیف سوال 8 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 80

جدول 9-4 توصیف سوال 9 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 81

جدول 10-4 توصیف سوال 10 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 82

جدول 11-4 توصیف سوال 11 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 83

جدول 12-4 توصیف سوال 12 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 84

جدول 13-4 توصیف سوال 13 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 85

جدول 14-4 توصیف سوال 14 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 86

جدول  15-4 توصیف سوال 15 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 87

جدول  16-4 توصیف سوال 6 1باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 88

جدول 17-4 توصیف سوال 17 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 89

جدول 18-4 توصیف سوال 18 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 90

جدول 19-4 توصیف سوال19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 91

جدول 20-4 توصیف سوال20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 92

جدول 21-4 توصیف سوال 21 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 93

جدول 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 94

جدول 23-4 توصیف سوال 23 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 95

جدول 24-4 توصیف سوال 24 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 96

جدول 25-4 توصیف سوال 25 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 97

جدول 26-4 توصیف سوال 26 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 98

جدول 27-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن. 99

جدول 28-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده 102

جدول 29-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول  برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده 103

جدول30-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای درفرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن درصورتهای مالی حسابرسی شده 104

جدول 31-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده 105

جدول 32-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده 106

جدول 33-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های  نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه  در صورتهای مالی حسابرسی شده 107

جدول 34-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده 108

جدول 35-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده 109

جدول 36-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های  نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده 110

جدول 37-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده 111

جدول 38-4 آزمون  آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی  حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –قابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد ) 112

جدول 39-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 113

جدول 40-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 113

جدول 41-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 114

جدول 42-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 114

جدول 43-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه 115

جدول 44-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 115

جدول 45-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –فابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد ) 116

جدول 46-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 117

جدول 47-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 117

جدول 48-4 خش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 118

جدول 49-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 118

جدول 50-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 119

جدول 51-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه 119

جدول 52-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های  نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –فابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد ) 120

جدول 53-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 121

جدول 54-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 121

جدول 55-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 122

جدول 56-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 122

جدول 57-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 123

جدول 58-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 123

جدول 1-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی برهر یک از ویژگیهای کیفی. 127

جدول 2-5 تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری  برهر یک از ویژگیهای کیفی. 127

جدول 3-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برهر یک از ویژگیهای کیفی  127

 

 

نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 73

نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان. 74

نمودار 3-4  توصیف سوال 3باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 75

نمودار 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 76

نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 77

نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 78

نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 79

نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 80

نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 81

نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 82

نمودار 11-4 توصیف سوال 11با توجه به نظر پاسخ دهندگان. 83

نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 84

نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 85

نمودار 14-4 توصیف سوال 14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 86

نمودار 15-4 توصیف سوال15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 87

نمودار 16-4 توصیف سوال 16باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 88

نمودار 17-4 توصیف سوال 17باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 89

نمودار 18-4 توصیف سوال 18باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 90

نمودار 19-4 توصیف سوال 19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 91

نمودار 20-4 توصیف سوال 20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 92

نمودار 21-4 توصیف سوال 21باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 93

نمودار 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 94

نمودار 23-4 توصیف سوال 23باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 95

نمودار 24-4 توصیف سوال 24باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 96

نمودار 25-4 توصیف سوال 25باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 97

نمودار 26-4 توصیف سوال 26باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 98

 

 

شکل 1-2 اجزاء فعال یک سیستم اطلاعات.. 12

شکل 2-2 مولفه های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت.. 13

شکل 3-2 پردازش بر روی اطلاعات مالی در سیستم اطلاعات حسابداری. 14

شکل 4-2 تأثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بر اطلاعات تصمیم گیری. 16

شکل 5-2 چرخه حسابداری. 18

شکل 6-2 سیستم پردازش اطلاعات.. 19

شکل 7-2 سیستمهای اطلاعاتی. 21

شکل 8-2 مراحل طراحی و اجرای سیستم اطلاعاتی حسابداری. 24

شکل 9-2 اهداف کلی طراحی یک سیستم 28

شکل 10-2  نقش حسابداران و سیستم اطلاعاتی حسابداری. 49

شکل 11-2 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری. 51

شکل  1-3 رابطه سه گانه هدف،روش،ابزار. 60

 

 

چكیده:

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده[1]استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده

 

 

مقدمه:

اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .

از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .

از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است .در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند .

نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .

دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .

امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .

این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری  و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش   می یابد .

در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی  نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود.

 


[1]-SRS

دانلود نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهرا,

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

دانلود عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران
بررسی عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1183 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل151

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسأله 7

4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8

5-1- فرضیه های تحقیق. 8

6-1- اهمیت تحقیق. 9

7-1- اهداف تحقیق. 10

8-1- قلمرو تحقیق. 11

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری. 14

1-1-2 مقدمه 14

2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 16

3-1-2 تعریف سرمایه فکری. 18

4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. 21

5-1-2 شباهتها 35

1-5-1-2- سرمایه انسانی. 35

2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 36

3-5-1-2 سرمایه ارتباطی (مشتری) 38

6-1-2 سنجش سرمایه فکری. 39

1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری. 39

2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری. 42

3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس.. 44

4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 47

7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 48

8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 53

2-2 بخش دوم – راهبری شركت.. 60

1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها 60

2-2-2 اهمیت موضوع. 64

3-2-2 مبانی نظری راهبری شركت ها 64

1-3-2-2  تئوری نمایندگی. 64

2-3-2-2  تئوری ذینفعان. 65

3-3-2-2  تئوری هزینه معاملات.. 66

4-2-2 گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی. 67

5-2-2 معیارهای حاكمیت شركتی. 68

6-2-2 سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه 68

7-2-2 حاكمیت شركتی در ایران. 69

8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 71

9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. 72

10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. 74

1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره 78

2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره 79

3-10-2-2 تمركز مالكیت هیئت مدیره 80

4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره  شركت.. 81

5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاكمیت شركتی. 82

6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 84

3-2 بخش سوم-  مروری بر پیشینه تحقیق. 85

1-3-2 تحقیقات خارجی. 85

2-3-2 تحقیقات داخلی. 94

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 99

2-3- روش تحقیق. 99

3-3- جامعه آماری. 100

4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 101

5-3- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها 101

6-3- مدل مفهومی تحقیق. 105

7-3- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. 105

8-3- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فكری VAIC.. 108

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 108

10-3- آمار توصیفی. 109

11-3- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. 110

12-3- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. 112

13-3- ضریب تعیین  : 113

14-3- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) : 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4 مقدمه‏ 115

2-4- نتایج آمار توصیفی. 115

3-4- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. 117

4-4- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری. 118

1-4-4- بررسی ناهمسانی واریانس.. 118

2-4-4- بررسی خود همبستگی. 119

3-4-4- آزمون F و آزمون هاسمن. 119

4-4-4- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) 120

5-4-4-  بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. 141

6-4-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) 144

5-4- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری  150

1-5-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی  150

2-5-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  152

1-2-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت دوم 152

3-5-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  154

1-3-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت سوم 154

6-4- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع  156

1-6-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات.. 156

1-1-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت اول. 157

2-6-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. 162

1-2-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت دوم 162

3-6-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. 168

1-3-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت سوم 168

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 176

2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 176

1-2-5 فرضیه اول. 176

2-2-5 فرضیه دوم 177

3-2-5 فرضیه اصلی اول (اهم) 178

4-2-5 فرضیه سوم 178

5-2-5 فرضیه چهارم 179

6-2-5 فرضیه پنجم 180

7-2-5 فرضیه ششم 181

8-2-5 فرضیه هفتم 182

9-2-5 فرضیه اصلی دوم (اهم) 183

3-5  نتیجه گیری کلی تحقیق. 183

4-5- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 183

5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. 184

6-5- محدودیت های تحقیق. 185

پیوست ها 

صنعت خودرو فلزات (33 شركت) 187

تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. 211

تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. 213

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 242

منابع لاتین: 244

منابع  اینترنتی: 251

چکیده انگلیسی: 252

 

 

 

جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 6

جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فكری. 17

جدول 2-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30

جدول 1-4  نتایج آماره های توصیفی. 116

جدول 2-4  نتایج آزمون ناهمسانی LM آرچ. 118

جدول 3-4 : آزمون F. 119

جدول 4-4: آزمون هاسمن. 119

جدول5-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه فکری. 121

جدول6-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ارتباطی. 122

جدول 7-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه انسانی. 123

جدول 8-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ساختاری. 125

جدول 9-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری. 126

جدول 10-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ارتباطی. 128

جدول 11-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه انسانی. 129

جدول 12-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ساختاری. 130

جدول 13-4 : نتایج آزمون رگرسیون تركیبی بین سازوکارهای خارجی و سرمایه فکری. 132

جدول 14-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری. 133

جدول 15-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 134

جدول 16-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران هیئت مدیره و سرمایه فکری. 136

جدول 17-4: نتایج آزمون رگرسیون نسبت مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 137

جدول 18-4: نتایج آزمون رگرسیون دوگانگی نقش مدیر عامل و سرمایه فکری. 138

جدول 19-4 : نتایج آزمون رگرسیون تركیبی فرضیه اصلی دوم 139

جدول 20-4 خلاصه نتایج. 140

جدول 21-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بدون حضور متغیرهای کنترلی. 142

جدول 22-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی. 149

جدول 23-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی (راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی) 151

جدول 24-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  153

جدول 25-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  155

جدول 26-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی صنعت خودرو و فلزات.. 161

جدول 27-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی صنعت کانی های غیر فلزی. 167

جدول 28-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی صنعت شیمیایی و دارویی. 173

 

 

نمودار 1-2 مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس.. 23

نمودار 2-2 طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود 25

نمودار 3-2 طرح ارزش اسکاندیا 26

نمودار 4-2  مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 27

نمودار 5-2 طبقه‌بندی اولیه توسط هاناس  و لووندال. 29

نمودار 6-2 طبقه‌بندی لووندال. 30

نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور. 32

نمودار 8-2 چارچوب کارت امتیازی متوازن. 33

نمودار 9-2 طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک.. 33

نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 105

 

 

چكیده:

این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد  سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری  با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.

واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران

 

 

مقدمه:

نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی  یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند.

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .

دانلود عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران,

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل613 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل161

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 )مقدمه 4

2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1) بیان مساله 7

4-1) فرضیه های پژوهش.. 11

5-1) اهداف  پژوهش.. 11

6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

7-1 ) حدود مطالعاتی. 13

1-7-1)قلمرو موضوعی. 13

2-7-1) قلمرو زمانی. 13

3-7-1) قلمرو مکانی. 13

8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 17

2-2) کیفیت حسابرسی : 17

1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18

2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20

1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22

2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23

3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24

4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 26

5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 33

3-2) اندازه حسابرس.. 35

4-2) تخصص  گرایی در صنعت.. 37

5-2) دوره تصدی حسابرس.. 39

6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد 40

1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 40

2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 41

7-2 نظریه مدیریت سود 43

1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 44

2-7-2 منتخب نظریه های رقیب.. 46

3-7-2نظریه ی شرکت.. 47

4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها 49

5-7-2)مدیریت سود 51

1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش.. 53

2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 53

3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 53

6-7-2) انگیزه های مدیریت سود 54

1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 54

2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی  55

3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 55

4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 56

5-6-7-2) تعویض مدیریت.. 56

7-7-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 56

8-2)مفاهیم مختلف سود 58

1-8-2)سود 58

2-8-2) اهداف گزارشگری سود 58

3-8-2)  پیش بینی سود و استفاده كنندگان پیش بینی سود 59

4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 60

5-8-2) تئوری نمایندگی. 62

6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 65

1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 66

2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرك. 67

7-8-2) هموار سازی سود 67

1-7-8-2) انواع هموارسازی سود 69

2-7-8-2) روش های هموارسازی سود 71

8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع. 71

9-8-2) حساب سازی. 72

9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 72

10-2) بحث کلی. 76

11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 81

1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. 81

2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور. 90

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 )مقدمه 96

2-3) روش پژوهش.. 96

3-3) پرسش های تحقیق. 96

4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 97

5-3) جامعه و نمونه آماری. 101

1-5-3) جامعه آماری. 101

2-5-3) نمونه آماری. 102

6-3) فرضیه های پژوهش.. 102

7-3) گرد آوری اطلاعات.. 103

8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش.. 103

1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 103

2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW) 104

3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 105

4-8-3) تحلیل رگرسیون. 105

5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون. 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 108

2-4آمار توصیفی. 109

3-4 آزمون نرمالیتی. 110

5-3 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها 111

6-3 بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی. 112

7-4تفسیر مدل: 115

8-4 رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام 115

9-4 تفسیر مدل: 117

10-4 آزمون فرضیه ها 117

11-4 بررسی اعتبار مدل. 119

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 122

2-5) نتایج آزمون فرضیه ها 122

1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول: 122

2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 123

3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم: 124

3-5) نتیجه گیری. 125

4-5) پیشنهادها 125

1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 125

2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 126

5-5) محدودیت های پژوهش.. 127

پیوست ها 

خروجی نرم افزار. 130

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 140

منابع لاتین: 141

چکیده انگلیسی. 146

 

 

 

جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی. 29

جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس.. 34

جدول (1-4) آماره 109

جدول (2-4)فراوانی. 109

جدول( 3-4) آزمون  کولمو گرو - اسمیرینو. 110

جدول (4-4)  همبستگی. 111

جدول( 5-4) تحیل واریانس.. 112

جدول (6-4) خلاصه مدل. 113

جدول (7-4) براورد ضرایب.. 114

جدول (8-4) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه 116

 

 

نمودار(1-1) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه 7

نمودار (1-2) چارچوب كیفیت حسابرسی. 19

نمودار (2-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی. 21

نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود 70

نمودار(1-4) ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر. 114

 

 

چكیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995  ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداخته شده  . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود

 

 

مقدمه:

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهدكه مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند كه تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادی شركت گمراه نماید. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

 

دانلود بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بور,

تاريخ : 30 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

دانلود آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی
آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل586 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل164

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

چكیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 4

2-1 بیان مساله 5

3-1 تاریخچه موضوع. 7

4-1دلایل انتخاب موضوع. 9

5-1اهمیت تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق: 10

7-1 فرضیه های تحقیق. 11

8-1  جمع آوری اطلاعات: 12

9-1 قلمرو موضوعی: 12

10-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 12

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 15

2-2 مفهوم آموزش.. 16

3-2 ماهیت و محتوای آموزش.. 17

4-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت.. 17

1-4-2 آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی. 17

2-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران. 19

3-4-2آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی. 20

 

5-2مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21

6-2 آموزش قبل از خدمت: 22

1-6-2 آموزش کوتاه مدت.. 22

2-6-2 آموزش های بلند مدت.. 22

7-2 آموزش ضمن خدمت: 23

8-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان. 25

9-2 اصول آموزش ضمن خدمت.. 29

10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت.. 32

1-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان. 32

2-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف.. 34

3-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت.. 36

11-2 الگو های آموزش ضمن خدمت.. 36

12-2 سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان. 41

13-2 الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت.. 43

14-2 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت.. 45

15-2 از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50

16-2 آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56

17-2 آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57

18-2 تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59

19-2 فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59

20-2 آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60

21-2 تئوری نمایندگی: 66

22-2 نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69

23-2 روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71

24-2 مروری بر تحقیقات انجام شده: 73

1-24-2 در خارج از کشور: 73

2-24-2 در داخل کشور: 77

25-2 خلاصه فصل دوم: 80

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه 82

2-3 تهیه وتنظیم فرضیه 82

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 83

4-3 جمع آوری اطلاعات.. 85

1-4-3 جامعه آماری. 85

2-4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 85

5-3 روش نمونه گیری. 86

6-3 اندازه نمونه 87

7-3 طبقه بندی اطلاعات.. 88

8-3 اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش.. 89

9-3 طرح آماری. 91

10-3 آزمون تک متغیری مجذور کای. 91

11-3 توزیع تی - استیودنت.. 92

12-3  اعتبار پرسشنامه 93

13-3 پایایی آزمون. 93

1-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 94

2-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 96

3-13-3مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 97

4-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 98

5-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 99

6-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 100

14-3  قلمرو پژوهش.. 101

15-3خلاصه فصل. 101

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه 103

2-4 آمار توصیفی: 103

1-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان. 104

2-2-4آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108

3-4  آزمون فرضیه های تحقیق. 108

1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 108

2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 110

3-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 111

4-3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم: 112

5-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم: 114

6-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه ششم: 115

4-4 آزمون كای-دو : 116

5-4 آزمون مقایسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119

6-4 آزمون مقایسه تاثیر آموزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122

7-4  نتایج آزمون فرضیه ها به طور خلاصه 123

8-4 خلاصه فصل. 126

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه 128

2-5 مرور چارچوب تحقیق. 128

3-5 نتیجه گیری. 129

4-5 نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130

5-5 محدودیتهای تحقیق. 132

6-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 132

7-5 پیشنهادهای عملی تحقیق. 133

پیوستها

پیوست الف) : پرسشنامه 135

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 141

منابع لاتین: 142

چکیده انگلیسی: 149

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1-2 رویکردهای آموزش ضمن خدمت اشریج. 40

جدول 2-2 برداشت جدید از جایگاه ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی. 48

جدول 3-2 چهار سطح ارزشیابی در الگوی كرك پاتریك. 50

جدول 4-2 برنامه های آموزشی جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 88. 63

جدول 1-3 مشخصات جامعه آماری. 88

جدول 2-3 تعداد کل نمونه و توزیع پرسشنامه بر حسب.. 89

جدول4-3 توزیع افراد را به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90

جدول 5-3  توزیع افراد نمونه را به تفکیک مدرک تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90

جدول 1-4 اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105

جدول 2-4 :رشته تحصیلی آزمودنی ها 106

جدول 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107

جدول 4-4: پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108

جدول 5-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه اول. 109

جدول 6-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه دوم 110

جدول 7-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه سوم 112

جدول 8-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه چهارم 113

جدول 9-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه پنجم 114

جدول 10-4:آزمون تی- استیودنت برای فرضیه ششم 116

جدول 11-4  :آزمون کای - دو برای پاسخ دهندگان بخش دولتی. 117

جدول 12-4  :آزمون کای - دو برای پاسخ دهندگان بخش خصوصی. 118

جدول 13-4 :آزمون تی دو نمونه ای برای مقایسه نظرات بخش خصوصی و دولتی. 120

 

 

جدول 14-4: آزمون ویلكاكسون - مقایسه تاثیر آموزش حرفه ای و غیر حرفه ای بر عملکرد 122

جدول 15-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- تی استیودنت.. 123

جدول 16-4  : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون کای دو. 124

جدول 17-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون ویلکاکسون. 125

جدول 18-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون فریدمن(a) 125

جدول 1-5 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها 131

 

 

 

 

نمودار 1-2 :فرآیند سیستم آموزشی. 16

نمودار 2-2 الگوی نظامدار آموزش ضمن خدمت.. 38

نمودار 3-2 الگوی سنتی در اجرای دوره های آموزشی. 44

نمودار 4-2 الگوی گاسکی در اجرای دوره های آموزشی. 45

نمودار 5-2 الگوی ترکیبی در اجرای دوره های آموزشی. 45

نمودار6-2 چرخه برنامه ریزی دوره آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در "برداشت سنتی". 46

نمودار7-2چرخه برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در "برداشت جدید"  47

نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 84

نمودار 1-4 :اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105

نمودار 2-4 : رشته تحصیلی آزمودنی ها 106

نمودار 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107

نمودار 4-4: نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان بخش خصوصی و دولتی. 121

 

چكیده:

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس  آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.

نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.

 

 

مقدمه:

سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعه ای عموما براساس نیازهای معینی نمودار می گیرند و توسعه می یابند. از این رو اهداف هرموسسه ای معمولا نشانه نیاز یا نیازهای ویژه ای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری اند و تا زمانی که نیازهای مزبور باقی باشند، سازمانها به حیات خود ادامه می دهند و از طریق فعالیتهای خود، در راستای برطرف کردن این نیازها گام بر می دارند.بررسی نمودار گیری و تحول سازمانهای بشری نشان می دهد که در گذشته به علت سادگی جوامع و فناوری محدود،ساختار سازمانها و کارکردهای آنها نیز عموما ساده و ابتدایی بوده است. به همین دلیل هر فرد می توانست ظرف مدت کوتاهی از طریق کارآموزی یا آموزشهای استاد- شاگردی برای مشاغل خاص آماده شود. با این همه تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی بشری، بخصوص پس از انقلاب صنعتی که چهره ویژه ای به مشاغل و حرف بخشید، آموزش استاد - شاگردی توانایی خود را برای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل مختلف را از دست داد.تحولاتی که در سایه اختراعات،ابداعات و نوآوریها به منصه ظهور رسید،بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحولات بودند و بدین ترتیب ساختارهای سازمانی از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و عملکردهای آنها نیز متحول و پیچیده شدند.در چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش کارکنان بتدریج جایگاه ویژه ای در اکثر مشاغل پیدا کرد.در حال حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری،علوم و فناوری پیشرفت نموده است.این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات[1] نامیده اند؛یعنی دورانی که در هر چند سال،نیمی از اطلاعات بشری سوخت شده،اطلاعات جدید جایگزین آن ها می شود.

 

 

 

 


[1]- information half life  

دانلود آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
موزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی,

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

دانلود مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در  گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در 
گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار 
مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در 
گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل2549 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل127

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار


چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان  مسئله : 6

4-1چارچوب نظری تحقیق : 7

5-1فرضیه های تحقیق : 8

6-1اهمیت وضرورت تحقیق : 10

7-1 حدود مطالعاتی. 11

1-7-1قلمرومکانی تحقیق : 11

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق : 11

8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 مقدمه 14

2-2انواع شاخص بورس درایران : 15

1-2-2شاخص کل: 15

1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل : 16

2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16

3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17

2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17

3-2-2شاخص بازده نقدی: 17

4-2-2شاخص صنعت.. 18

5-2-2شاخص مالی. 18

6-2-2شاخص شرکت.. 18

7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18

3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19

1-3-2شاخص بورس لندن : 19

2-3-2شاخص داو-جونز: 19

3-3-2شاخص نزدک: 19

4-3-2شاخص نیکی ژاپن: 20

5-3-2شاخص دکس : 20

6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20

7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20

8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20

9-3-2شاخص های بورس مالزی: 21

4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21

1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22

2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22

3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22

5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22

6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25

7-2شاخص میانگین متحرک  همگرا واگرا: 29

8-2میانگین متحرک  همگرا واگرا( سه گانه ): 30

9-2شاخص قدرت نسبی: 31

10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32

11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37

1-11-2تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور: 37

2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 45

2-3روش تحقیق: 45

3-3اهداف تحقیق: 45

4-3فرضیه های تحقیق : 46

1-4-3فرضیه اصلی اول: 46

2-4-3فرضیه اصلی دوم: 47

5-3جامعه اماری: 47

6-3مدل تحلیلی تحقیق: 49

7-3 فرایند تحقیق: 50

8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50

9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51

10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52

11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53

12-3شاخص قدرت نسبی. 54

13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55

1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56

14-3محاسبات مربوط به ریسک: 56

15-3بازده : 57

16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57

17-3آزمونT مستقل. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 60

2-4آزمون فرضیه ها : 60

1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60

2-2-4 فرضیه  اول(فرعی) : 62

3-2-4فرضیه  دوم (فرعی) : 63

4-2-4فرضیه  سوم(فرعی) : 65

5-2-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 66

3-4فرضیه دوم (اصلی) : 68

1-3-4فرضیه اول (فرعی) : 69

2-3-4فرضیه  دوم (فرعی) : 71

3-3-4فرضیه  سوم(فرعی) : 73

4-3-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 78

2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78

1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق : 78

2-2-5فرضیه فرعی اول: 79

3-2-5فرضیه فرعی دوم: 79

4-2-5فرضیه فرعی سوم: 79

5-2-5فرضیه فرعی چهارم: 80

6-2-5فرضیه اصلی دوم: 80

7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک: 81

8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک: 81

9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک: 82

10-2-5فرضیه چهارم فرعی : 82

3-5نتیجه گیری کلی تحقیق: 83

5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83

پیوست ها 

پیوست الف) جداول اماری. 86

پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 107

منابع لاتین: 109

چکیده انگلیسی: 111

 

 

 

جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق. 5

جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری. 48

جدول 1-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 61

جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61

جدول 3-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61

جدول 4-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 62

جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل. 63

جدول 6-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص... 63

جدول 7-4آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص    64

جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص... 64

جدول 9-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص    65

جدول 10-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 66

جدول 11-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از شاخص  قدرت نسبی. 66

جدول 12-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66

جدول 13-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 67

جدول 14-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) 67

جدول 15-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص... 68

جدول 16-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 68

جدول 17-4 آماره توصیفی ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69

جدول 18-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69

جدول 19-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 70

جدول 20-4 آماره توصیفی ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص... 70

جدول 21-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد 70

جدول 22-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 71

جدول 23-4 آماره توصیفی ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72

جدول 24-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72

جدول 25-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 73

جدول 26-4 آماره توصیفی ریسک سهام  شاخص قدرت نسبی. 73

جدول 27-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 74

جدول 28-4آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 75

جدول 29-4 آماره توصیفی ریسک سهام  میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 75

جدول 30-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 75

جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 76

 

 

نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه) 30

نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی. 32

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 49

 

 

چكیده:

بیشتر افراد به درستی از  روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و  حداکثر کردن ثروت  منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و... می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.

در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده  قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی  مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد.   درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این  تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .

 

 

 

مقدمه:

امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونیک امکان سرمایه گذاری در بازارهای سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونیکی تبدیل به بخش مهمی از ساز وکار بازارهای معتبر جهانی شده است.

بازارهای مورد بحث نه تنها شامل بازارهای سهام بلکه بازارهای نفت وفلزات غیر اهنی بازارهای محصولات کشاورزی، بازارهای پولی و...رانیز دربر می گیرد .

اصولابرای کسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی وپیچیده کارشناسی ،امر لازم وضروری به نظر می رسد.

بنابراین توجه به گستردگی بازارجهانی ،استفاده از ابزارهایی که با در اختیار داشتن کمترین اطلاعات بتواند بیشترین نتایج را حاصل کنند بسیار مطلوب به نظر می رسد.

روشهای بسیاری توسط فعالان بازار ابداع شد که به سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند باتصمیم گیری درست بازده بهتری را از سرمایه خود کسب کنند.یکی از روشهای سرمایه گذاری[1] که به صورت گسترده مورد توجه  سرمایه گذاران قرارگرفته روش سرمایه گذاری تکنیکال است . در داخل کشور نیز خصوصا در سالهای اخیربسیاری ازسرمایه گذاران به روشهای تکنیکال[2] توجه ویژه ای نشان می دهند.به تحلیل گران تکنیکال چارتیست[3] می گویند.چارتیستها سعی می کنند،با استفاده روند[4] و قیمتهای گذشته سهام برای تصمیم گیری در مورد  سرمایه گذاری آتی استفاده کنند (زو و زهو،2009 ،ص554-519)[5].

 

 


[1] .Investment

[2] .Technical

[3] .Chartist

[4] .Trend

[5].Y،Zhu،G،Zhou,2009,519-554

دانلود مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در  گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق ,

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل389 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل106

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مساله تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5-1 اهداف تحقیق. 7

6-1 فرضیات تحقیق. 8

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2 بازار بورس.. 12

3-2 دلایل عمده تامین مالی شركت ها 12

4-2 روش های تامین مالی. 13

1-4-2 تامین مالی كوتاه مدت.. 13

2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14

1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی. 15

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16

4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16

2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17

2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19

2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19

3-2-5-2 ذخیره  مزایای پایان خدمت کارکنان. 19

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20

1-6-2 بدهی های مالی كوتاه مدت.. 20

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23

1-2-6-2  وام های بانكی بلندمدت.. 24

2-2-6-2  وام های شركت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24

3-2-6-2  تامین مالی تجهیزات.. 24

4-2-6-2  بدهیهای رهنی. 24

5-2-6-2 اوراق قرضه 25

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26

7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28

1-7-2 بازده سهام 28

2-7-2 بازده مورد انتظار یك سهم 30

3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30

4-7-2 بازده دارایی. 31

5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31

8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32

1-8-2 نظریه سنتی. 32

2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33

3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

4-8-2 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34

6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35

7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36

8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37

9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39

1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40

2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 47

2-3 روش تحقیق. 47

3-3 متغیر های تحقیق. 48

1-3-3 متغیر مستقل. 48

2-3-3 متغیر وابسته 48

3-3-3 متغیر کنترل. 49

4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

5-3 اهداف تحقیق. 50

6-3 فرضیات تحقیق. 51

7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52

8-3  روش گردآوری اطلاعات.. 52

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 53

10-3 آمار توصیفی. 53

11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: 53

12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: 56

13-3  معرفی نرم افزار Eviews. 57

14-3 انواع داده‌ها 57

15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 58

16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58

17-3 تحلیل رگرسیون. 59

18-3 فروض کلاسیک... 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 64

2-4 آمار توصیفی. 64

3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66

1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها 66

2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس.. 67

3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68

4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68

5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 69

1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71

2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72

1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول: 72

2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم: 72

3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم: 73

4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم: 73

4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 76

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 76

1-2-5 فرضیه اصلی. 76

2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77

3-2-5 فرضیه فرعی دوم 77

4-2-5 فرضیه فرعی سوم 78

5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 78

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78

4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

6-5 محدودیت های تحقیق. 80

پیوست ها 

خروجی نرم افزار. 83

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 88

منابع لاتین: 91

چکیده لاتین. 93

 

 

 

جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 5

جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی. 65

جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها 66

جدول 3-4  نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. 68

جدول 4-4 آزمون F لیمر. 69

جدول 5-4: آزمون هاسمن. 69

جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی. 70

 

 

نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

 

 

چكیده:

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پركردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

واژه های کلیدی: اهرم بدهی عملیاتی، اهرم بدهی قراردادی، اهرم بدهی برآوردی، بازده آتی حقوق صاحبان سهام

 

 

 

مقدمه:

در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکت های اقتصادی در آن فعالیت می کنند، بهینه سازی منابع مالی از مهمترین مسائل آنهاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثرکردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه می شود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آن ها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکت ها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

دانلود بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ت,

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

دانلود بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران
بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل498 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل128

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران


چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مسأله تحقیق. 7

4-1چارچوب نظری تحقیق. 8

5-1 فرضیه های تحقیق. 10

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 10

7-1 اهداف تحقیق. 11

8-1 حدود مطالعاتی. 12

1-8-1  قلمرو مکانی تحقیق. 12

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 13

3- 8-1  قلمرو موضوعی تحقیق. 13

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2- تعاریف مختلف افشا 16

3-2- اصل افشا 16

4-2- پرسش های اساسی مطرح شده در حوزه افشا (مبانی نظری) 17

1-4-2- اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشا می‌گردد؟ 18

2-4-2- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ 20

3-4 -2- چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ 21

4-4 -2- چگونه اطلاعات مالی باید افشا شود؟ 24

1-4 -4- 2- شكل و ترتیب صورتهای مالی اساسی. 26

2-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئیات.. 29

3-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل. 30

4-4 -4- 2-گزارش هیأت مدیره 30

5-4 -2- خصوصیات كیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ 31

5 - 2 - عملکرد 32

1-5-2-  مقدمه 32

6-2-  انواع نسبت های مالی. 35

1-6-2- نسبت های فعالیت (شاخص های بكارگیری دارایی ) 36

7-2- کفایت گزارشگری (افشا) و نسبت های مالی. 37

8-2- پیشینه داخلی و خارجی تحقیق. 38

1-8-2- مطالعات خارجی. 38

2-8-2- مطالعات داخلی. 52

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 61

2-3- فرضیه های تحقیق. 62

1-2-3- فرضیه اصلی تحقیق : 62

2-2-3- فرضیه ی فرعی تحقیق : 62

3-3 مدل تحقیق. 63

4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 64

5-3 روش تحقیق. 65

6-3- متغیر های مورد بررسی. 66

7-3- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها 68

8-3-  دلایل انتخاب  متغیرها 70

9-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری. 70

9-3-  روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها 71

1-9-3- منبع اطلاعات.. 71

2-9-3- آماده سازی اطلاعات.. 72

10-3- روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها) 72

1-10-3- مدل های داده های تابلویی. 73

2-10-3- آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 73

3-10-3- آزمون هاسمن. 75

4-10-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک... 75

1-4-10-3- نرمال بودن خطاها 76

2-4-10-3-  ناهمسانی واریانس.. 76

3-4-10-3- هم خطی. 76

4-4-10-3- عدم وجود خود همبستگی بین  ها: 77

5-10-3-  آزمون مانایی. 78

6-10-3 آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق. 79

1-6-10-3- ضریب تعیین تعدیل شده 79

2-6-10-3- آماره  F رگرسیون. 80

7-10-3- نرم افزارهای  تجزیه و تحلیل. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4 مقدمه‏ 82

2-4- تحلیل توصیفی داده ها 82

3-4- مراحل تخمین مدل به وسیله داده‌های تابلویی. 84

1-3-4- آزمون F لیمر( بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع ) 85

2-3-4- آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 86

4-4- بررسی فروض کلاسیک رگرسیون. 87

5-4- آزمون مانایی متغیرها 88

6-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 88

1-6-4- آزمون فرضیه فرعی اول. 89

2-6-4- آزمون فرضیه فرعی دوم 91

3-6-4- آزمون فرضیه فرعی سوم 92

4-6-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 93

5-6-4- آزمون فرضیه اصلی تحقیق. 94

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 98

2-5- بحث و نتیجه گیری. 98

1-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول. 99

2-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم 100

3-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم 101

4-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم 101

5-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی تحقیق. 102

3-5- پیشنهادها 104

1-3-5- پیشنهادهای کاربردی ناشی از نتایج تحقیق. 105

2-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 105

4-5- محدودیت ها 106

پیوست ها 

جدول  مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 108

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 110

منابع لاتین: 111

منابع اینترنتی: 114

چکیده انگلیسی: 115

 

 

 

جدول 1-2- موارد افشا از نظر سرف.. 39

جدول 1-3 :  ترکیب شرکت های نمونه بر اساس نوع صنعت.. 71

جدول 1-4:  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق (ارقام به درصد) 84

جدول 2-4 : نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 86

جدول 3-4 : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 87

جدول 4-4 : نتایج آزمونLLC )بررسی مانایی متغیرها) 88

جدول 5- 4 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی اول-  مدل (1) 90

جدول 6- 4 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی دوم-  مدل (2) 91

جدول 7-4 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی سوم – مدل(3) 92

جدول 8-4 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی چهارم – مدل(4) 93

جدول 9-4 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق– مدل(5) 95

 

 

چكیده:

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع  است، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی تحقق می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته است. این تحقیق، به بررسی رابطه بین میزان افشاء در صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها) می‌ پردازد.  

در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشا  صورت های مالی كه در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چك ‌لیست كفایت افشاء براساس استانداردهای حسابداری ایران تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف شود. در مرحله دوم متداولترین نسبتهای فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها) یعنی نسبت فروش به سرمایه در گردش، نسبت فروش به داراییهای ثابت ، نسبت فروش به كل داراییها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) محاسبه و استخراج گردید. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تابلویی جهت بررسی رابطه بین میزان افشاء در صورتهای مالی با نسبتهای متداول فعالیت  در سال های 1382 لغایت 1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 65 شرکت پذیرفته شده  در بورس تهران در بازه زمانی 5 ساله  می باشد.

یافته ها نشان می دهد به طور کلی بین میزان افشاء در صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

مقدمه:

حسابداری یک سیستم  اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، وظیفه پردازش داده های مالی را به عهده دارد. اگرچه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است ، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیتهایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی ، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفتده کنندگان خارجی اطلاعات مالی ، در چهارچوب مشخصی ارائه می شود (عرب مازاریزدی ،1374، 58)[1].

براساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتباردهندگان واستفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد وبه همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است (هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریكا،1978، 30)[2].

ازآنجائیکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی استفاده کنندگان اطلاعات مالی بشمار می روند وتهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد ، لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد.

با توجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحد های اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند ، بنابراین گزارشگری مالی براساس نظر هیئت استاندارد های مالی  باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرما یه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنند گان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود ( همان منبع،30)3.

گزاشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری ، کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیتهای واحد تجاری را بیان می نماید.

 


 

[2]  . Financial Accounting Standards Board (FASB),1978,30

دانلود بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار,

تاريخ : 30 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

دانلود بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی  در پیش بینی بازده سهام

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی  در پیش بینی بازده سهام
 نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی  در پیش بینی بازده سهام
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل462 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل131

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی  در پیش بینی بازده سهام

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مساله 6

4-1 اهمیت موضوع تحقیق. 7

5– 1 فرضیات تحقیق. 8

6–1 اهداف تحقیق. 9

7-1حدود مطالعاتی. 10

8–1 تعریف واژه های کلیدی. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2– 2  مفاهیم ریسک و بازده 13

1-2-2 بازده 14

2– 2– 2  ریسک... 17

3–2–2 رابطه ریسک و بازده 19

3–2 هدف بازار سرمایه 20

4–2 مفهوم بازار کارآ 20

1– 4– 2 خصوصیات بازار کارآ 22

5– 2  تئوری پرتفلیو. 23

1-5-2 مدل مارکوئیتز. 23

2– 5– 2 مدل تک شاخص ( تک عامل ) 27

6–2 مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای CAPM.. 29

1– 6– 2 مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 30

2– 6– 2 آزمون های CAPM.. 32

3– 6– 2انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM.. 33

7– 2 انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 34

1– 7–2 مدل ویلیام بیور. 34

2– 7– 2مدل آلتمن. 35

3-7-2مدل اسپیرینگیت.. 36

4– 7– 2 مدل اوهلسون. 37

5– 7– 2مدل فولمر. 38

6- 7–2 مدل زمیجوسکی. 38

7– 7–2 مدل سی اسکوار. 39

8–7–2  تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدلهای پیش بینی ورشكستگی. 39

8–2 شکل گیری مفهوم استثنائات بازار سهام 42

1- 8-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. 45

2-8-2 نسبت سود به قیمت.. 46

3-8-2 اندازه شركت.. 47

9 – 2 ورود مفهوم استثنائات بازار در بازارهای سرمایه 48

1- 9– 2 مطالعات فاما و فرنچ. 49

2– 9– 2 تحقیقات ونگ... 49

3– 9–2  استثنائات بازار سهام و بورس اوراق بها دار. 51

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 55

2- 3 روش تحقیق. 55

3-3مراحل پژوهش علمی در تحقیق. 56

4 – 3جامعه و نمونه آماری. 57

5– 3 مدل تحلیلی تحقیق. 58

6– 3 روش جمع آوری اطلاعات.. 59

7-3متغیرهای تحقیق. 60

8 – 3 نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 60

1– 8–3  رشد فروش.. 60

2- 8- 3  شاخص بحران مالی. 61

9- 3  روشها وتکنیکهای تجزیه اطلاعات.. 61

1- 9- 3 همبستگی. 61

2- 9- 3  ضریب تعیین. 62

3- 9- 3 رگرسیون. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 64

2-4 بررسی رابطه بین نرخ رشد فروش و بازده سهام 64

3– 4بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی وبازده سهام 66

4 - 4 بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی ونرخ رشد فروش با بازده سهام 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 95

2-5 نتایج تحقیق. 96

1– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 96

2– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 96

3– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 97

3 – 5 نتیجه گیری كلی. 97

4-5 محدودیتهای تحقیق. 98

5-5 پیشنهادات.. 98

پیوست ها 

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 112

منابع لاتین: 114

چکیده انگلیسی: 115

 

 

جدول 1-2 سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی. 46

جدول 2-2  خلاصه نتایج به دست آمده در خصوص وجود استثنائات در بازار سهام 48

جدول 3-2 خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در خصوص استثنا ئات بازده سهام. 52

جدول 1-4 بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش در طی دوره پنج ساله 65

جدول 2-4 بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش از82 تا 86. 66

جدول 3-4 بررسی رابطه بین بازده سهام و شاخص بحران مالی در طی دوره پنج ساله 67

جدول 4- 4 بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی و بازده سهام از 82 تا 85. 67

جدول 5-4 همبستگی های دو متغیره پنج ساله 69

جدول 6-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده 5ساله 70

جدول 7-4آنالیز واریانس رگرسیون 5 ساله 70

جدول 8-4ضرائب معادله رگرسیونی 5 ساله 71

جدول 9-4 نرمال بودن توزیع 5 سال. 72

جدول10-4 همبستگی های دومتغیره سال82. 73

جدول 11-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال82. 74

جدول 12-4آنالیز واریانس رگرسیون در سال 82. 74

جدول 13-4ضرائب معادله رگرسیونی سال82. 75

جدول 14-4 نرمال بودن توزیع سال82. 76

جدول 15-4 همبستگی های دو متغیره سال83. 77

جدول 16-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال83. 78

جدول 17-4آنالیز واریانس رگرسیون در سال83. 78

جدول 18-4ضرائب معادله رگرسیونی سال83. 79

جدول 19-4نرمال بودن توزیع در سال83. 80

جدول20-4همبستگی های دو متغیره سال 84. 81

جدول 21-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل در سال84. 82

جدول 22-4آنالیز واریانس رگرسیون درسال 84. 82

جدول 23-4ضرائب معادله رگرسیونی سال84. 83

جدول 24-4نرمال بودن توزیع سال84. 84

جدول 25-4 همبستگی دو متغیره سال85. 85

جدول 26-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل  در سال85. 86

جدول 27-4آنالیز واریانس رگرسیون در سال85. 86

جدول 28-4 ضرائب معادله رگرسیونی سال85. 87

جدول 29-4 نرمال بودن توزیع 85. 88

جدول 30-4 همبستگی دو متغیره درسال86. 89

جدول 31-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال86. 90

جدول 32-4آنالیز واریانس رگرسیون درسال86. 90

جدول 33-4ضرائب معادله رگرسیونی سال86. 91

جدول 34-4 نرمال بودن توزیع 86. 92

جدول 35-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 93

 

 

 

شکل 1-2 رابطه ریسک و بازده نشان دهنده بتا برای A (5/1) ،  B (1) ، C (6/0) 19

شکل 2-2 رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران. 20

شکل 3-2 تغییرات قیمت اوراق بهادار در بازار کارآ 21

شکل 4– 2 بازده مورد انتظار و ریسک گروهی از اوراق بهادار. 27

شکل 5-2 مدل تک شاخص... 28

شکل 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 59

 

 

چكیده:

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسك و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می كند . این مدل ادعا می كند كه سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسك سیستماتیك انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسك سیستماتیك توان تشریح رابطه بین ریسك وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است كه متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسك مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند كه توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره  با نمونه ای شامل107 شركت طی دوره زمانی   1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاكی از آن است كه تركیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شركتهای مورد مطالعه است.

 

 

 

مقدمه:

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

دانلود بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی  در پیش بینی بازده سهام

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام,

تاريخ : 30 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

دانلود بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی
بررسی بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1334 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل472

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

فهرست مطالب

1          فصل اول ‌ن

1-1      مقدمه ‌ن

1-2      موضوع و اهداف تحقیق ‌ع

1-3      روش تحقیق ‌ف

1-3-1     اهمیت تحقیق: ‌ر

1-4      محدودیت‌های تحقیق ‌ت

1-5      برنامه زمان‌بندی انجام تحقیق ‌ث

1-6      تعریف واژه‌های کلیدی ‌ذ

1-7      خلاصه سایر فصل‌ها ‌ظ

1-7-1     فصل دوم ‌ظ

1-7-2     فصل سوم ‌ظ

1-7-3     فصل چهارم ‌أ‌أ

1-7-4     فصل پنجم ‌أ‌أ

1-7-5     فصل ششم ‌أ‌أ

2          فصل دوم 1

2-1      مقدمه 1

2-2      پیشینه تحقیقات و بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت(ABC) 1

2-3      پیشینه موضوع در کارخانه کشتی‌سازی صدرا چابهار 8

3          فصل سوم 9

3-1      مقدمه 9

3-2      سازمان‌های در سطح جهانی 13

3-2-1     خصوصیات سازمان‌های در سطح کلاس جهانی 19

3-2-2     روش‌های پیشرفته محاسبه ارزش افزوده 22

3-3      حسابداری مدیریت 1 26

3-4      تعاریف مختلف از هزینه 30

3-5      کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه 31

3-6      مفاهیم نظری گزارشگری مالی 32

3-7      مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندی هزینهها: 39

3-7-1     موضوع هزینه 39

3-7-2     انباشت و انتساب هزینهها 40

3-8      طبقهبندی هزینهها براساس کارکرد مدیریتی آنها: 43

3-8-1     1- هزینههای تولیدی 43

3-8-2     2- هزینه غیرتولیدی 43

3-9      طبقهبندی هزینهها براساس زمانبندی وضع نمودن آنها از درآمدها 46

3-10   طبقه‌بندی هزینه‌ها براساس مربوط بودن آن‌ها در فرآیند کنترل و تصمیم‌گیری 47

3-10-1  هزینههای قابل کنترل و غیرقابل کنترل 47

3-10-2  هزینههای استاندارد 47

3-10-3  هزینههای تفاضلی 47

3-10-3-1    هزینههای ریخته (اقلام از دست رفته) 48

3-10-3-2    هزینههای فرصت از دست رفته 48

3-10-4  هزینههای نا مربوط و هزینه های مربوط 48

3-11   طبقهبندی هزینهها براساس رفتار آنها در مقابل تغییر در حجم فعالیت 48

3-12   سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی و نارسائی‌های آن 51

3-13   سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 54

3-13-1  مقدمه و دلایل پیدایش نظریات 54

3-13-2    مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاه‌های این سیستم 56

3-13-2-1               مدل اولیه سیستم  ABC 59

3-13-2-2               مدل دوبعدی سیستم ABC 60

3.13.2.2.1               دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 61

3.13.2.2.2               دیدگاه فرآیندی مدل ABC 63

3-13-3          اجزاء تشکیل دهنده مدل ABC 65

3-13-3-1    روش تخصیص هزینه 66

3.13.3.1.1 مكانیزم عملكرد عناصر سیستم ABC در دیدگاه تخصیص هزینه 72

3-13-3-2    دیدگاه فرآیندی مدل ABC 74

3-13-4  سلسله مراتب هزینه‌ها و فعالیت‌ها در سیستم ABC 78

3-13-5  روش‌های استفاده بهینه از اطلاعات سیستم ABC 81

3-13-5-1    واضح كردن اطلاعات كلیدی سازمانی 81

3.13.5.1.1 تهیه اطلاعات برای ارزیابی فعالیت‌ها 82

3.13.5.1.2 سطح فعالیت 82

3.13.5.1.3 نوع فعالیت 83

3.13.5.1.4 رفتار هزینه 84

3-13-5-2    مدیریت و اداره كردن اطلاعات 85

3.13.5.2.1 فعالیت‌های سطح جزئی 85

3.13.5.2.2 فعالیت‌های سطح متوسط 86

3.13.5.2.3 فعالیت‌های سطح كلان (ماكرو) 86

3.13.5.2.4 فعالیت‌های سطح هدف 86

3-13-6  استفاده از اطلاعات سیستم ABC جهت بهبود سازمانی 88

3-13-6-1               مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) 90

3.13.6.1.1 تجزیه و تحلیل فعالیت 91

3.13.6.1.2 شناسایی محرك‌های هزینه 93

3.13.6.1.3 تعیین مسائل مهم سازمانی 94

3.13.6.1.4 راه‌های كاهش هزینه‌ها با تأكید بر فعالیت‌های سازمانی 95

3-13-6-2    تجزیه و تحلیل استراتژیك 97

3.13.6.2.1 قیمت‌گذاری محصولات 97

3.13.6.2.2 تجزیه و تحلیل ارزش افزوده 98

3.13.6.2.3 استراتژی تولید محصولات 98

3-13-6-3    تجزیه و تحلیل ارزش 99

3-13-6-4    بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت 100

3-13-6-5    هزینه‌یابی هدفی 101

3-13-6-6    زنجیره ارزش 102

3-13-7  مراحل اجرای سیستم ABC در سازمان 104

3-13-7-1    توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و به كارگیری سیستم ABC 104

3-13-7-2    برنامه‌ریزی جهت اجرا سیستم ABC 109

3-13-7-3    جمع‌آوری اطلاعات 112

3.13.7.3.1 روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 113

3-13-7-4    طراحی مدل 114

3.13.7.4.1 تعریف و تشخیص فعالیت‌ها 115

3.13.7.4.2 ساختاردهی مجدد به دفاتر كل 117

3.13.7.4.3 ایجاد مراكز فعالیت 119

3.13.7.4.4 شناسایی محركت منابع 121

3.13.7.4.5 تعیین خصوصیات فعالیت‌ها 122

3.13.7.4.6 انتخاب محرك فعالیت 123

3-14   ABC چگونه در سازمانها استفاده میشود 124

گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها با توجه اندازه آن‌ها: 134

گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها، با توجه به نوع صنعت: 135

خروجیهای عمده بدست  آمده از استفاده از سیستم ABC: 136

خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به اندازه شرکت: 137

خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به نوع صنعت: 138

قابلیت اتکا بر سیستم ABC برای تصمیم سازی: 139

هزینه یابی بر مبنای فعالیت و انواع استراتژیهای کسب وکار: 142

3-15   استراتژیهای یكپارچگی 145

3-16   استراتژیهای متمرکز 148

3-16-1          استراتژی رسوخ در بازار 148

3-16-2  استراتژی توسعه بازار 149

3-16-3  استراتژی توسعه محصول 150

3-17   استراتژی های تنوع 151

3-17-1  استراتژی تنوع گرایی همگون 151

3-17-2  استراتژی تنوع گرایی غیر همگون 151

3-17-3  استراتژی تنوع گرایی افقی 152

3-18        استراتژی های تدافعی 153

3-18-1  استراتژی مشارکت 153

3-18-2  استراتژی کاهش 153

3-18-3  استراتژی واگذاری 153

3-18-4  استراتژی انحلال 154

3-19   استراتژی های عمومی مایکل پورتر 155

3-20   زنجیره ارزش و سیستم ABC  : 157

3-21   الگوی 5 نیروی رقابتی مایكل  پورتر(Michael E. Porte) و سیستم ABC   : 158

3-21-1  الزامات قانونی و  سیستم ABC: 160

3-21-2  هزینه یابی در پروژه ها وسیستم ABC : 165

هزینه یابی کیفیت و سیستم ABC 167

3-21-2-1    ساختار هزینه های کیفیت 168

3-21-3  اصول اخلاقی درسازمانها و سیستم ABC: 170

3-21-4  الگو سازی از بهترین یا Bench marking ) BM ) وسیستمABC: 170

4          بررسی صنعت كشتی‌سازی 174

4-1      بازار جهانی کشتی: 181

4-2      بازار جهانی ساخت كشتی‌های اقیانوس‌پیما 183

4-3      بازار حمل و نقل دریایی 188

4-3-1     موقعیت نسبی کشورها در بازار ساخت کشتی 189

4-3-2     نفتکش ها 189

4-3-3     فله برها 191

4-3-4     کانتینربرها 192

4-3-5     کشتی‌های LNG 193

4-4      تحولات جهانی قیمت ساخت کشتی (Price Developments)194

4-5      واکنشهای جهانی به تحولات بازار ساخت کشتی (Responses to Market Developments)..................................................... 195

4-5-1     اروپا 196

4-5-2     کره جنوبی 197

4-5-3     ژاپن 197

4-5-4     چین 198

4-6      عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صنعت کشتی سازی 198

4-6-1     جایگزینی ناوگان فرسوده 200

4-6-2     تقاضا برای افزایش ظرفیت 201

4-6-3     تقاضا برای کشتی در کوتاه مدت 201

4-7      عوامل اثرگذار در بازار جهانی عرضه 202

4-8      بررسی بازار ایران 204

4-8-1     بررسی بازار صادرات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینر 206

4-8-1-1       بررسی بازار صادراتی حمل محمولات فله 206

4-8-1-2       بررسی بازار صادراتی حمل محمولات عمومی 207

4-8-1-3       بررسی بازار صادرات حمل محمولات کانتینری 207

4-8-1-4       بررسی بازار واردات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینری 208

4-8-1-5       بررسی بازار واردات حمل محمولات فله 208

4-8-1-6       بررسی بازار واردات حمل محمولات عمومی 208

4-8-1-7       بررسی بازار واردات حمل محمولات کانتینری 208

4-8-2     برآورد واردات و صادرات محمولات فله و شناورهای موردنیاز جهت حمل 209

4-8-2-1       واردات و صادرات مواد فله 209

4-8-2-2       ناوگان فله بر کشور در حال و آینده 209

4-8-2-3       ناوگان آینده فله برها 210

4-8-3     برآورد واردات و صادرات کالاهای کانتینری و شناورهای موردنیاز برای حمل 210

4-8-3-1       واردات و صادرات کالاهای کانتینری 210

4-8-3-2       ناوگان کانتینربر کشور در حال و آینده 211

4-9      برآورد میزان كشتی‌های موردنیاز ناوگان دریایی كشور 212

4-10   جایگزینی شناورهای كوچك و سنتی (لنج ) 215

4-11        مشخصات کلی لنج‌های موجود در کشور 216

4-11-1  انواع لنجها 216

4-12   بررسی عوامل مؤثر بر ساخت و تعمیر شناورهای سنتی : 217

4-12-1  مسائل اقتصادی لنج 217

4-12-2  مسائل اجتماعی و فرهنگی 218

4-12-2-1    تکنولوژی 218

4-12-2-2    نیروی انسانی 219

4-12-2-3    انعطاف پذیری 219

4-12-2-4    حفظ محیط زیست 219

4-12-2-5    عمر شناور 221

4-12-2-6    رعایت قوانین 221

4-12-2-7    طراحی 222

4-12-2-8    ابزار ساخت 222

4-12-2-9    تجهیزات و ماشین آلات 222

4-13   تحلیل آماری پراکندگی لنج‌ها در بنادر ایران 223

4-13-1  كشتی های صیادی 223

4-13-2  طرح جایگزینی شناورهای سنتی 224

4-13-3  ظرفیت و استعداد‌های مجتمع‌های كشتی سازی داخل كشور و منطقه خلیج فارس 225

4-14   محصولات تولیدی مورد نظر 226

4-15   تعمیرات و نگهداری 229

4-15-1  مكان تعمیر شناور 230

4-15-2  هزینه تعمیر شناور 230

4-15-3  استفاده از وام و تسهیلات 230

4-15-4          تشابه لنج‌ها و شناورهای جدید با شناورهای سنتی 230

4-15-5  - تسهیلات صندوق ذخیره ارزی 234

4-16   بازار ساخت شناورهای فلزی ( جایگزینی با لنج‌های چوبی ) 237

4-17   سایر ضرورتهای منتج به جایگزینی شناورهای موجود 241

4-18   مزیتهای كیفی نوسازی ناوگان برای بهره‌برداران لنج‌ها 242

4-19   شرایط بالفعل بازار ساخت شناورهای فلزی كوچك و متوسط 246

4-20   مزیت مالی و اقتصادی جایگزینی لنجها (برای صاحبان شناور) 247

4-21   ارائه اطلاعات کلی در خصوص شرکت كشتی‌سازی صدرا چابهار 250

4-22        بررسی فرآیندهای تولید و ساخت کشتی لندینگ کرافت 254

4-22-1  لندینگ كرافت(landing craft ) چیست ؟ 254

4-23   2- شرح فرآیندهای ساخت كشتی 254

4-23-1  معرفی فرآیندهای اصلی كشتی‌سازی 254

4-23-2          معرفی بخش‌های موجود در سایت كشتی‌سازی 255

4-23-2-1    بخش بازاریابی و قراردادها 255

4-23-2-2    بخش طراحی ومهندسی 256

4-23-2-3    بخش فعالیت‌های داخل محوطه كارگاه‌ها (Indoor)256

4-23-3  - روش ساخت: 257

4-23-3-1    بخش مربوط فعالیت‌های خارج از محوطه كارگاه‌ها (روی پاركینگ‌ها) (Outdoor) 268

4-23-3-2    بخش نصب تجهیزات كشتی در خارج از محوطه كارگاه‌ها 270

4-24   منابع و مآخذ 280

5          فصل پنجم 284

5-1      مروری بر سیستم فعلی محاسبه بهای تمام شده: 284

5-2      توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و تشریح مزایای حاصل از بهکارگیری سیستم ABC..................................... ..................................... 286

5-3      جمعآوری اطلاعات مورد نیاز 287

5-4          طراحی و ارائه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت(ABC) 287

5-5      تعریف منشاء منابع 291

5-6      ایجاد مراکز فعالیت 293

5-7      ساختار دهی مجدد به دفاتر کل حسابداری 293

5-8      انتخاب محرک هزینه 294

5-8-1     روش منطقی 294

5-8-2     روش علّی 295

5-8-3     روش درصد هزینهها 295

5-8-4     روش منافع دریافت شده 295

5-8-5     روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 295

5-9      روشهای تخصیص هزینههای دوایر خدماتی 300

5-9-1     روش مستقیم 300

5-9-2     روش تخصیص یکطرفه 300

5-9-3     روش استفاده از معادلات همزمان (دوطرفه) 301

5-9-4     چگونگی تخصیص هزینههای مراکز فعالیت 302

5-10        محاسبه بهای تمام شده به روش ABC 303

5-11   تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعه انجام شده 368

5-11-1  تفاوت قابل ملاحظه در بهای تمام شده شناورها 368

5-11-2  کاهش قابل ملاحظه زینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی 378

5-11-3  فرآیندهای متفاوت انجام فعالیتها، هزینههای متفاوتی را دربر خواهد داشت سه فروند از لندینگ کرافتهای مورد بررسی در این مطالعه از یک نوع میباشند (لندینگهای 101 و 102 و 103) 379

5-11-4  هزینهها در مراکز فعالیت از یکدیگر تأثیر میپذیرند. 380

5-11-5  استفاده از روش ABC برای برون سپاری کارهای شرکت 381

5-11-6  تأثیر استفاده از سیستم ABC به روی رفتار سازمانی 382

6          فصل ششم 384

6-1      خلاصه روند انجام مطالعه و کارهای انجام پذیرفته 384

6-2      نتایج بدست آمده از انجام موضوع 386

6-3      پیشنهادات 388

6-3-1     پیشنهاداتی برای مدیریت شرکت 388

6-3-2     پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مرتبط با موضوع 389

 

1       فصل اول

كلیات تحقیق

1-1     مقدمه

ضرورت جهانی شدن بنگاه‌‌ها و جوامع واقعیتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. در محیط تجارت کنونی بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت مانده است همان پدیده تغییرات است. تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و افزایش نقش تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌های کامپیوتری در اداره سازمان‌ها، نحوه مدیریت و رهبری سازمان‌ها را دگرگون نموده است و مدیریت و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی به روش‌های گذشته تقریباً غیرممکن شده است. امروزه یکی از مسائل و چالش‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی افزایش بهره‌وری و دستیابی به مزیت رقابتی به منظور ماندگاری پایدار در عرصه کسب و کار می‌باشد.

برای حصول اطمینان در احراز قابلیت رقابت و داشتن مزیت رقابتی پایدار در فضای کسب و کار و ایجاد یک بستر مناسب سازمانی، توسل به شعار و لفاظی نمی‌تواند کارساز باشد. مدیریت و فرآیندهای مرتبط با آن در تداوم فعالیت و ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی در محیط رقابتی کسب و کار نقش پراهمیتی ایفاد می‌‌كند.

همزمان با رشد و توسعه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، درک این پیچیدگی‌‌ها و استفاده از این موقعیت برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی مدیران با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این فرصت‌‌ها فراهم کنند. علاوه بر رشد و تغییر سریع تکنولوژی، فضای تجاری کاملاً رقابتی که کیفیت بالا، خدمات عالی و قیمت‌های فروش معقول و پایین را طلب می‌‌كند، اهمیت مضاعفی در درک فرصت‌‌ها و بکارگیری روش‌های مناسب برای استفاده از این موقعیت‌‌ها فراهم می‌‌كند. در این میان بی شک حیات و بقاء سازمان‌ها مستلزم طراحی و بکارگیری سیستم‌های مناسب جهت مواجه شدن با این شرایط است. امروزه سازمان‌ها برای این‌كه بتوانند خود را با این تغییرات سریع تطبیق دهند، ویژگی‌های زیادی باید داشته باشند. مجموع این ویژگی‌ها در خصوصیات سازمان‌های در سطح جهانی لحاظ شده است. این دیدگاه بر سه پایه اساسی قرار دارد که عبارتند از:

1) سیستم تولید به‌موقع

2) کنترل کیفیت جامع

3) روش‌های محاسبه ارزش افزوده

یکی از این ویژگی‌های مهم و اساسی، که بدون شک ساز و کارهای آن تاثیر زیادی بر آینده سازمان و استفاده از موقعیت‌‌‌ها و شرایط رقابتی دارد، استفاده از روش‌های نوین محاسبه ارزش افزوده است. اهمیت توجه و بکارگیری این روش‌‌ها در این است که با تمسک به آن‌‌ها می‌توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به ارزش افزوده بالاتر و استفاده بهینه از منابع سازمانی دست یافت

دانلود بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی,

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور

دانلود بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری  (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری  (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور
 تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری  (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل943 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل173

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری  (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور

چكیده: 3

مقدمه: 3

فصل اول: كلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 3

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3

3-1 - بیان مسئله تحقیق. 3

4-1 - چهارچوب نظری تحقیق: 3

5-1- ضرورت تحقیق. 3

6-1 فرضیه‌های تحقیق. 3

7-1- اهمیت تحقیق. 3

8-1 اهداف تحقیق. 3

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 3

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 مقدمه 3

2-2 . سیستم چیست ؟ 3

1-2-2 سیستم اطلاعات حسابداری. 3

2-2-2  هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 3

3-2-2 فن آوری اطلاعات و استراتژی شركت.. 3

1-3-2-2- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 3

2-3-2-2 ارزش اطلاعات.. 3

3-3-2-2 تصمیم گیری. 3

4-3-2-2- تصمیم گیری واطلاعات.. 3

5-3-2-2 - انواع تصمیم گیری. 3

3-2- ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری. 3

1-3-2- خصوصیات كیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. 3

1-1-3-2- ارزش پیش بینی كنندگی و تایید كنندگی. 3

2-1-3-2- انتخاب خاصه 3

3-1-3-2- قابل اتكا بودن. 3

4-1-3-2- بیان صادقانه 3

5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل. 3

6-1-3-2 بی طرفی. 3

7-1-3-2- احتیاط. 3

8-1-3-2- كامل بودن. 3

2-3-2- خصوصیات كیفی مرتبط باارائه اطلاعات.. 3

1-2-3-2- قابل مقایسه بودن. 3

2-2-3-2- ثبات رویه 3

3-2-3-2- قابل فهم بودن. 3

4-2-3-2- ادغام و طبقه بندی اطلاعات.. 3

5-2-3-2- توان استفاده كنندگان. 3

4-2- محدودیتهای حاكم بر خصوصیات كیفی اطلاعات مالی. 3

1-4-2- موازنه بین خصوصیات كیفی. 3

2-4-2- به موقع بودن. 3

3-4-2- منفعت و هزینه 3

5– 2 روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی. 3

1-5-2 فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی. 3

2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رویه ها 3

3-5-2  گردآوری داده های معامله در قالب مدرك مثبته 3

4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه 3

5-5-2 - انتقال رویدادها به  دفاتر كل. 3

6-5-2 - تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری. 3

7-5-2 - صورتهای مالی. 3

8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات.. 3

6-2- مفاهیم فن آوری اطلاعات.. 3

1-6-2 - سخت افزار رایانه ها 3

2 -6 -2 - اندازه رایانه ها 3

3-6-2- واحد پردازش مركزی. 3

4-6-2- دستگاههای ورودی. 3

5-6-2- دستگاههای خروجی. 3

6-6-2- نرم افزار رایانه 3

7-6-2 - نرم افزار سیستمی. 3

8-6-2 - نرم افزارهای كاربردی. 3

7-2 سیستم های خبره ( هوشمند ) 3

1-7-2 بعضی از تعاریف سیستم های خبره 3

2-7-2. مزایای سیستم های خبره 3

3-7-2 سیستم های خبره و هوش مصنوعی. 3

4-7-2 - نتیجه گیری و تحلیل های كلی در مورد سیستم های خبره 3

8-2- بانكهای اطلاعاتی. 3

1-8-2 - گردش سیستمی و فیزیكی داده 3

3-8-2 - زبانهای سیستم مدیریت بانك اطلاعات.. 3

4-8-2- بانكهای اطلاعاتی رابطه ای. 3

5-8-2- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای. 3

9-2 - تجارت الكترونیكی و انواع آن. 3

1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی. 3

2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی. 3

3-9-2 - انواع شبکه 3

4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای. 3

5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی. 3

10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری. 3

1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری. 3

2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی. 3

3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی  3

4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری. 3

1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان. 3

2-4-10-2- مجاز بودن عملیات.. 3

3-4-10-2- ثبت فعالیت ها 3

4-4-10-2 - دسترسی به داراییها 3

5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی. 3

1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی. 3

2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی. 3

2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها 3

11-2- سیستم جامع حسابداری صنعتی. 3

1-11-2- مقدمه و تاریخچه 3

2-11-2- مشخصات كلی سیستم حسابداری صنعتی. 3

3-11-2-زیرسیستم‌ها 3

4-11-2- جداول و پارامترها 3

5-11-2- جدول محصولات و تولیدات.. 3

6-11-2- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات.. 3

7-11-2- جدول مبانی سرشكن‌سازی. 3

8-11-2-ارتباطات برونی واحدها 3

9-11-2-ارتباطات درونی واحدها 3

10-11-2-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی. 3

12-2- سیستم حسابداری تداركات و امور كالا. 3

1-12-2- مراحل اجرائی تأمین كالای مورد نیاز. 3

1-1-12-2- تقاضای خرید كالا. 3

2 -1-12-2- سفارش خرید داخلی/ خارجی. 3

3-1-12-2- رسید كالا به انبار. 3

4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا. 3

2-12-2- تعیین قیمت كالا. 3

3-12-2- تعدیل موجودی كالا. 3

13-2- سیستم یكنواخت محاسبات كاركنان. 3

1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان. 3

2-13-2- نمودار عملكرد سیستم حقوق. 3

3-13-2- كسورات كارمندان. 3

4-13-2- وام كاركنان. 3

5-13-2- شرح گزارشات خروجی. 3

14-2 سیستم جامع بودجه صنعت نفت.. 3

1-14-2 روش تنظیم بودجه و كنترل هزینه‌های سرمایه‌ای. 3

2-14-2 منشاء هزینه 3

3-14-2 گزارشات هزینه‌های جاری. 3

2- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه 3

4-14-2 گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری. 3

5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر. 3

15-2- پیشینه داخلی وخارجی تحقیق. 3

1-15-2-پیشینه خارجی تحقیق. 3

2-15-2-پیشینه داخلی تحقیق. 3

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 3

2-3-روش تحقیق. 3

3-3  مدل تحقیق. 3

4-3- جامعه مطالعاتی. 3

5-3- شیوه گرد آوری اطلاعات.. 3

6-3- معرفی روش نمونه گیری. 3

7-3- برآورد حجم نمونه : 3

8-3- معرفی ابزار اندازه گیری. 3

9-3- پایایی ابزار اندازه گیری. 3

10-3- روایی ابزار سنجش : 3

11-3- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات : 3

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4 مقدمه‏ 3

2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات  با استفاده از تكنیك های آمار توصیفی. 3

3-4 بررسی توصیفی متغیر " تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت " بر" مربوط بودن اطلاعات حسابداری "  3

4-4- بررسی توصیفی متغیر  تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداری "  3

5-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری "  3

6-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری "  3

7-4- تجزیه و تحلیل استنباطی : 3

8-4- فرضیه شماره یك : 3

9-4- فرضیه شماره دو : 3

10-4- فرضیه شماره سه : 3

11-4- فرضیه شماره چهار : 3

12-4- فرضیه اصلی  : 3

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 3

2-5 - ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 3

1-2-5- نتایج فرضیه اصلی. 3

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی اول. 3

3-2-5- نتایج فرضیه فرعی دوم 3

4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی سوم 3

4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم 3

3-5- نتیجه گیری كلی تحقیق. 3

4-5- پیشنهادها 3

1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 3

2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 3

پیوست ها 

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 3

منابع لاتین: 3

چکیده انگلیسی: 3

 

 

 

جدول 1-1 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تحقیق. 3

جدول 1-2 زیر سیستم های حسابداری صنعتی. 3

جدول 2-2 مبانی سرشكن سازی محصولات.. 3

جدول 3-2 ارتباطات برونی واحد ها 3

جدول 4-2 فعالیت های درونی واحدها 3

جدول 5-2 گزارشهای سیستم حابداری صنعتی. 3

جدول 6-2 شرح كدها 3

جدول 1 -3  متغیرها و شماره گویه های پرسشنامه 3

جدول 2-3 آزمون آلفای كرونباخ. 3

جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق به تفكیك متغیرها 3

جدول 4-3 نرمال بودن توزیع مشاهدات.. 3

جدول1-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات حسابداری. 3

جدول 2-4 : كمی نمودن طیف لیكرت.. 3

جدول 3-4 درصد فراوانی طیف لیكرت.. 3

جدول 4-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل اتكا بودن بودن اطلاعات حسابداری  3

جدول 5-4 :كمی نمودن طیف لیكرت.. 3

جدول 6-4 درصد فراوانی طیف لیكرت.. 3

جدول7-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل مقایسه بودن بودن اطلاعات حسابداری  3

جدول 8-4 كمی نمودن طیف لیكرت برای مولفه قابل مقایسه بودن. 3

جدول 9-4 توزیع فراوانی. 3

جدول10-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری  3

جدول 11-4  :كمی نمودن طیف لیكرت.. 3

جدول 12-4 توزیع فراوانی. 3

جدول 13-4 آماره  های توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری. 3

جدول 14-4 جدول آماره آزمون t تك نمونه ای متغیر مربوط بودن. 3

جدول 15-4 آماره های توصیفی متغیر " وجود تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل اتكا بودن اطلاعات   3

جدول 16-4  آماره آزمون t تك نمونه ای متغیر قابل اتكا بودن. 3

جدول 17-4 آماره توصیفی تاثیر متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری  3

جدول 18-4 آماره آزمون تك نمونه ای متغیر قابل مقایسه بودن. 3

جدول 19-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر بین سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری  3

جدول 20-4 آماره آزمون t تك نمونه ای متغیر قابل فهم بودن. 3

جدول 21-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی كیفی اطلاعات حسابداری  3

جدول 22-4 :آماره آزمون t تك نكونه ای متغیر ویژگی كیفی اطلاعات حسابداری. 3

جدول 23-4 خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها 3

 

 

نمودار 1-2 سیستم اطلاعات حسابداری و زیر سیستمهای مربوط اصلاح شده بر اساس نظریات جدید . 3

نمودار 2-2 خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری. 3

نمودار 3-2 حوزه های هوش مصنوعی. 3

نمودار 1-2 (سیستم عملكرد حقوق) 3

نمودار 1-3  مدل تحقیق. 3

نمودار1-4 توزیع فراوانی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداری  3

نمودار 2-4 نمودار توزیع فراوانی. 3

نمودار 3-4 نمودار توزیع فراوانی. 3

 

 

چكیده:

سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یكی از منابع تامین كننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری در شركت های پالایش نفت كشور است. در ادامه وضعیت موجود سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت ارزیابی می شود تا میزان تاثیر آن بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری تعیین گردد. در این تحقیق سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت به عنوان یك متغیر مستقل و ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری (مربوط بودن، قابل اتكا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن) را به عنوان متغیرهای وابسته این تحقیق مد نظر بوده است. تحقیق حاضر تحقیقی كاربردی است.و بر اساس روش وماهیت در طبقه بندی تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع كتابخانه ای، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزیع و 64 عدد نیز دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گردیده است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است كه سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم نشان داده است كه این سیستم توانایی لازم برای بالا بردن ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری را داراست.

 

 

مقدمه:

سیستم اطلاعات حسابداری عبارت است از كلیه اجزای مرتبط با هم كه در امر جمع آوری اطلاعات با هدف برنامه ریزی، كنترل و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری نقش دارند. امروز اطلاعات مرتبط و قابل اتكا منبع ارزشمند برای اتخاذ تصمیمات كوتاه مدت و تاكتیكی است كه در عملیات روزمره سازمان جاری می باشد. سیستم های اطلاعات حسابداری نقش بسیار مهمی در تهیه اطلاعات با ویژگی های كیفی بالا جهت تصمیم گیری را ایفاد می نماید. این سیستم ها بایستی به گونه ای مناسب و متناسب با سازمان یا شركت انتخاب گردد به گونه ای كه بتواند نیازهای مرتبط به آن سازمان یا شركت را جهت تصمیم گیری های مناسب برآورده نماید. در صنعت بزرگی همچون صنعت نفت در كشور، سیستم های اطلاعات حسابداری و سیستم‌های اطلاعات مالی در كمك به تصمیم گیری نقش حیاتی ایفا می كند.تا بتواند زمینه را جهت ایجاد اطلاعات با ویژگی های كیفی مانند قابل اتكا بودن، مربوط بودن، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن را فراهم نماید. در ادامه در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته تا ماهیت سیستم های اطلاعات حسابداری در صنعت نفت در ایجاد اطلاعات با ویژگی‌های كیفی حسابداری آشكار شود.

 

 

 


[1] . Accounting information systems(AIS)

[2] . Qualitative characteristics of Accounting information

دانلود بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری  (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شر,

<-BloTitle->
<-BloText->