خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مجتمع مسکونی

پروژه معماری و نقشه کشی است که تمام نقشه ها و فایل های و پلان ها و فایل پاورپوینت مربوط به آن نیز موجود می باشد و جهت ارائه آمده است

دانلود پایان نامه مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی ، پایان نامه کارشنانسی ، رشته معماری
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلdocx
حجم فایل11814 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل77

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چكیده ‌

فصل اول: شناخت موضوع                                                            

تاریخچه ی مجتمع های مسکونی.. 2

مبانی نظری عام طرح.. 3

بررسی شاخص های اصلی مسكن اجتماعی.. 6

بررسی ضوابط واستانداردهای مسكن اجتماعی.. 8

كنترل مشرفیت درواحدهای مسكونی.. 12

عملكرد وتجهیزات مسكن.. 12

شبكه دسترسی.. 13

سابقه زندگی درمجتمع های مسکونی در ایران. 14

فصل دوم: برنامه فیزیکی و استانداردها

محل ساخت بنا در اراضی بزرگ ومجتمع سازیها 16

حداقلفضایباز. 17

تعدادطبقاتیاحداقلتعدادواحدمسكونی.. 17

فاصلهدوبلوکساختمانیوسایرفضاهایبازوبازشوها 18

نحوهمحاسبهزیربناوتراززمینموردنیاز. 19

فضاهایعمومیدرمجتمعمسکونی.. 22

استانداردانواعتیپهایساختمانی.. 22

پلهضوابطپله. 23

سهفرمولتجربیبرایمحاسبهکفپلهوارتفاعپله. 24

اندازهارتفاعپلهبرایمکانهایمختلف... 25

پلهفرار. 26

پارکینگ... 26

راهرو. 27

رامپ... 27

ضوابطرامپبرایدسترسیبهپارکینگ... 28

ضوابطمجتمعمسکونیوزارتمسکنوشهرسازی.. 29

درصدپیشنهادیبرایمجتمعمسکونی.. 30

درصدپیشنهادیبرایسطوحعملکردییکواحدمسکونی.. 31

فصلسوم: بررسینمونهها

برسینمونههایداخلیطرح(نیاوران) 33

برجهایمسکونیآسمانتبریز. 36

امکاناتجانبیبرج.. 36

امکاناتجنبیورفاهیمجتمع. 37

زمینهایورزشیوبازیکودکان. 37

فصلچهارم: شناختپارسآباد

ویژگی‌هایاقلیمیاستاناردبیل.. 42

بادهایاستاناردبیل.. 43

ویژگی‌هایجمعیتیاستاناردبیل.. 43

ویژگی‌هایاقتصادیومعیشتیاستاناردبیل.. 44

معرفیپارسآباد. 45

وجهتسمیه. 45

پیدایششهر. 46

موقعیتووسعت... 47

جمعیت... 49

توپوگرافی.. 49

شیب... 50

آبهایسطحی.. 50

رودخانهدرهرود. 51

رودخانهقوریچای.. 51

زمینشناسی.. 51

گسل.. 51

گسلگرمی.. 51

پهنهبندیخطرزلزله. 52

درجهحرارت... 53

مراتع. 53

تعدادونحوهاستقرارآبادیها 53

خاک.. 54

وضعارتباطاتبینآبادیهاوشهروسیستمحملونقلموجود. 54

محورپارسآباد - قرهآغاج.. 54

محورپارسآباد - جعفرآباد. 54

راههایروستایی.. 55

خدماتبهداشتیودرمانی.. 55

مهاجرت... 56

وضعیتبخشهایمختلفاقتصادی.. 56

صنایعدستیپارسآباد. 56

وضعیتاجتماعی.. 57

وضعیتاقتصادی.. 57

بررسیاقلیمپارسآباد. 57

تحلیلآماریدمایمنطقهمغان. 57

اقلیمپارسآباد. 58

جدولاقلیموپوششگیاهیمناطقمختلفاستان. 59

بارندگی.. 60

احتمالوقوعاولینبارشبرفدرپارسآباد. 60

تعدادروزهاییخبندان. 61

اصولاجراییوعملیاتطراحیدرایناقلیم. 61

انتخابجهتاستقرارساختمانوپارامترمرتبطباآن. 62

تعیینجهتساختمانباتوجهبهعواملاقلیمی.. 62

منابع. 64

فصلپنچم: نقشهها

 

چكیده

در تعریف مرکز آمار ایران مسکن یا واحد مسکونی، مکان، فضا و یا محوطه‌ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشتهو به یک یا چند ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد. 
مسکن شهری از نظر نوع، تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار ساکن به چند دسته طبقه‌بندی میشود، اما از نظر جمعیتی به سه دسته تک خانواری، چند خانواری و مجتمع مسکونی قابل تقسیم است.

محل مجتمع مسکونی واقع در خیابان امام خمینی،ما بین راهنمای و رانندگی تا سالن ورزشی شهدا قرار گرفته هست.

طراحی پروژه مجتمع مسکونی با شرایط اقیلمی پارساباد که در فصل سوم بصورت کامل توضیح داد شد، وقف شد هست.

علت پروژه مسکونی:بخاطر حاصل خیز بودن زمین های کشاورزی،منطقه در این پروژه سعی شد که آزاد سازی زمین کشاورزی صورت گیرد و به همین خاطر از ارتفاع سازی استفاده شد.

 

 

 

 

فصل اول

شناخت موضوع

 

 

 تاریخچه ی مجتمع های مسکونی

از زمان ظهور اولیه انسان تا آغاز عصر نؤلتیک،وی هامنند سایر حیوانات میزیسته و از طریق جمع آوری غذاها ی طبیعی مانند انواع توت،میوه ریشه و دانه تغذیه میکرده  و سپس نیز به صید  سایر حیوانات و ماهی گیری  پرداخته است.واحد اجتماعی  وی خانواده بوده اما اجتماع وی الزاما متحرک بوده و برای دستیابی به منابع جدید غذا باید تغییر مکان میداده و به همراه خود متعلقات  ناچیزش را نیز از یک پناهگاه ناهنجار به دیگری منتقل میکرده است.تا حدود 140000 سال قبل از میلاد هنوز هیچ واحد پایدار فیزیکی وجود نداشته است.

بم  نزدیک  شدن  آخرین عصر  یخبندان انسان  آنقدر مجهز شده  بود  که خود و سایر عیوانات اهلی شده را  از مهلکه نجات داده و در غارها  پناه گیرد.در اینجاست که نخستین مساکن حقیقی را میبینیم.

انسان از همان ابتدا برای حفاضت خود از حیوانات و بلایای طبیعی احساس نیاز به یک سرپناه داشت،به تدریج به غارنشینی و سکونت درفضاهای سربسته روی آورد اما بعدها پی برد که آب میتواند عاملی برای تجمع باشد.

به همین دلیل درمجاورت رودها و آب ها اسکان کرد،از آنجا بود که تجمع در سکونتگاهها آغاز شد و به تدریج مردم به روستاها روی آوردند و با اشتغال به کشاورزی و دامداری در سکونتگاهها جای گرفتند.

بعدها که جمعیت افزایش پیدا کرد به شهرها روی آوردند و در خانه های تک واحدی و ویلایی اسکان یافتند.

با گذشت زمان و افزایش رو به رشد جمعیت و با توجه به محدودیت زمین خانه ها در ارتفاع توسعه پیدا کردند و آپارتمان ها شکل گرفتند.وبتدریج قرارگیری این آپارتمان ها در کنار یکدیگرمجتمع های مسکونی را به وجودآوردند.

 

 

مبانی نظری عام طرح

- برای طراحی خانه ای مناسب اولین گام می تواند شناخت مسکن با توجه به تعاریف ارائه شده باشد که بهبود کیفیت زندگی اجتماعی , فراهم ساختن فعالیت های زیستی خانواده شامل جمعی و فردی و فراهم ساختن خدمات و تسهیلات برای بهزیستی و سلامت خانواده , از اهم موضوعات این تعاریف می باشد .

- اما بررسی نیازها و رفتارهای سکونت , از پارامترهای مهم در طراحی فضاهای مسکونی است , که شامل نیازهای بیولوژیکی , اقتصادی و اجتماعی می باشد .

   البته نیازها برای خانواده های مختلف با توجه به سطح درآمد , رده نسبی و تمایلات آن ها متفاوت خواهد بود . پس در نظرگرفتن واحدهای مسکونی با شرایط و متراژهای مختلف و همچنین فضاهایی با کاربری های متنوع در مجموعه برای مرتفع ساختن این مسئله می تواند مفید واقع شود.

- انسان به اجتماع و زندگی با مردم محتاج است , پس چه بهتر که در طراحی مسکن متناسب با نیازهای کاربران بکوشیم تا روابط همسایگی را تقویت کنیم , ضمن این که برای آسایش بیشتر ساکنین باید در حفظ حریم و حرمت نیز کوشید .

- برای ارتقاء کیفیت محیط شهرمان خواهیم کوشید پارامترهایی که برای این منظور به کار می روند عبارتند از : زیبایی , هویت , هماهنگی , نظم , ماندگاری , پایداری و تغییرپذیری .

- طراحی مناسب دسترسی ها به طوری که افراد پیاده و سواره هرکدام احساس امنیت و آسایش در راه خود داشته باشند.

- در نهایت حفظ و گسترش فضای باز به کمک طراحی آب و گیاهان برای بهبود کیفیت محیط زندگی و ایجاد آرامش و سرزندگی در مجموعه از نکات قابل توجه در طرح می باشد .

دانلود پایان نامه مجتمع مسکونی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مجتمع مسکونی,

پایان نامه کامل راه و ترابری (مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP ،JRCP و CRCP با رویه‌های آسفالتی در طول چرخه عمر روسازی)

پایان نامه کامل عمران راه و ترابری (مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP ،JRCP و CRCP با رویه‌های آسفالتی در طول چرخه عمر روسازی)

دانلود پایان نامه کامل راه و ترابری (مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP ،JRCP و CRCP با رویه‌های آسفالتی در طول چرخه عمر روسازی)

JPCP 
JRCP 
CRCP 
مقایسه فنی 
مقایسه اقتصادی
رویه‌های آسفالتی 
رویه های بتنی
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلdoc
حجم فایل2269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل126

فهرست مطالب

عنوان           شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- فرضیه ها 7

1-5- اهداف مشخص تحقیق.. 7

1-6- جنبه جدید بودن و نوع آوری در تحقیق.. 8

1-7- شرح روش تحقیق.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2-انواع روسازی‎های بتنی و نقاط قوت وضعف آنها 12

2-2-1- روسازی‎های بتنی غیرمسلح با میله داول. 13

2-2-2- روسازی‎های بتنی مسلح.. 14

2-2-2-1- روسازیهای بتنی مسلح پیوستهCRCP. 15

2-2-3- روسازی بتنی در میشیگان. 16

2-2-4JPCP- (روسازی بتنی غیر مسلح درزدار) 17

2-2-5 JRCP-(روسازی بتن مسلح درزدار) 18

2- 3-  روسازیهای بتنی انعطاف‎پذیر. 19

2-4-روسازی های آسفالتی و بتنی دارای مزایایی نسبت به یكدیگر می باشند. 21

2-4-1- روشهای طراحی روسازیهای بتنی و انتخاب مناسبترین روش با توجه به شرایط کشور 22

2-5-  بررسی کامل خرابی‎ها در روسازیهای بتنی.. 23

2-5-1- ترک خوردگی انقباضی.. 23

2-5-2-  ترکیدگی/ کمانش... 23

2-6- تحلیل چرخه عمر روسازی آسفالتی وبتنی.. 26

2-7- مزایای روسازی آسفالتی وبتنی نسبت به یکدیگر. 27

2-8- تجربیات کشورهای اروپایی در روسازی بتنی.. 27

2-8-1- بتن مورد استفاده در دال و اساس... 28

2-8- 2- تسلیح جدید بتن برای روسازی های CRCP. 29

2-8- 3- مصالح و ساخت بتن.. 30

2-9- مقایسه كشورهای اروپایی و آمریکا در زمینه روسازی های بتنی.. 31

2-9-1- بارهای ترافیک... 31

2-9-2- طراحی سیستم روسازی در اروپا 31

2-9-3- مقایسه طول و تراکم راه‌ها 32

2-9-4- سطح سرویس و کیفیت راه ها در اروپا 32

2-9-5- مشخصات روسازی‌های بتنی در كشورهای اروپایی.. 32

2-9-6- لایه شنی ضخیم بر روی بستر(زیر اساس تثبیت‌شده با سیمان یا بتن مگر) 33

2-10- روسازی بتنی در آلمان. 34

2-10-1-  جزئیات سیستم روسازی در آلمان 34

2-10-2-مشخصات بتن مورد استفاده در دال در كشور آلمان. 35

2-11- روسازی بتنی در بلژیک... 36

2-11-1- مقدمه 36

2-11-2- طراحی روسازی در كشور بلژیك... 37

2-11-3- خلاصه‌ ای از روسازی بتنی در كشور بلژیك... 38

2-12- روسازی بتنی در اسپانیا 38

2-12-1- روسازی‌های بتنی اولیه. 38

2-12-2- بتن مورد استفاده در دال و اساس... 39

2-12-3- ترافیک عبوری در كشور اسپانیا 39

2-13- روسازی بتنی در كشور پرتغال. 40

2-14- خلاصه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 40

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه. 43

3-2- ورودیهای طراحی برای روسازی های بتنی و آسفالتی.. 44

3-3- فرضیات طراحی و فلوچارت طراحی روسازی آسفالتی.. 45

3-3- 1-روش آشتو. 49

3-4- طراحی و انتخاب نوع روسازی مطالعه موردی.. 54

3-4-1-گام اول:تجزیه و تحلیل طراحی روسازی.. 54

3-4-2- وضعیت بستر. 54

3-4-3- تحلیل ترافیک... 54

3-4-4- مصالح.. 55

3-4-5- آب و هوا / زهکشی.. 55

3-5- طراحی روسازی.. 55

3-5-1–طراحی روسازی بتنی.. 55

3-5-2–طراحی روسازی آسفالتیHMA 60

3-6- گام دوم:آنالیز هزینه چرخه عمر. 62

3-6-1- دوره آنالیز. 62

3-6-2-  هزینه های ساخت اولیه روسازی بتنی و آسفالتی.. 63

3-6-3- مقطع عرضی روسازی آسفالتی.. 63

3-6-4- هزینه حمل مصالح سنگی.. 64

3-6-5- روسازی بتنی.. 65

3-6-5-1- روسازی بتنی درز دارJRCP,JPCP. 66

3-6-5-2-  روسازی بتنی مسلح پیوسته. 66

3-7- گام سوم- آنالیز مهندسی.. 66

3-8- مقایسه اقتصادی روسازی بتنی و آسفالتی در شرایط بار گذاری و مقاومت بستر مختلف 67

3-9- محاسبه هزینه ساخت و اجرای روسازیهای آسفالتی.. 68

3-10- هزینۀ حمل و نقل مصالح.. 69

3-10-1- مصالح سنگی.. 69

3-10- 2- قیر. 70

3-10-3- محاسبه قیر مصرفی در روسازی آسفالتی.. 71

3-10- 4- آب 71

3-10-5- تثبیت بستر. 72

3-10-6- تثبیت با آهک... 72

3-10- 7-  عملیات بهسازی بستر با روکش تقویتی.. 73

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه76

4-2- طراحی ضخامت روسازی 78

4-2-1- طراحی ضخامت روسازی رویه‎های بتنی مسلح درزدارJRCP 78

4-2-2-  محاسبه هزینه ساخت روسازیهای بتن مسلح درزدار 80

4-2-3-  طراحی و محاسبه هزینه ساخت و اجرای روسازیهای بتن مسلح پیوستهCRCP.. 80

4-3-  محاسبه هزینه‎های نگهداری روسازیها 82

4-3-1-  محاسبۀ هزینه‎های نگهداری روسازیهای آسفالتی.. 82

4-4- محاسبه هزینه ترمیم روسازیها 83

4-4-1-  هزینۀ ترمیم روسازیهای آسفالتی.. 83

4-4-2- هزینۀ ترمیم روسازی بتن مسلح درزدار JRCP.. 84

4-5- هزینه در طول عمر انواع روسازی بر اساس میلیون ریال85

4-6-  هزینه کل ساخت روسازی بر اساس میلیون ریال85

4-7- آنالیز حساسیت.. 87

4-7-1- مقدمه87

4-7-2- نرخ کاهش... 87

4-7-3- ارزش اسقاطی.. 88

4-7-4- توضیح نمودار آنالیز حساسیت.. 88

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- نتایج.. 93

5-2- پیشنهادات.. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه کامل راه و ترابری (مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP ،JRCP و CRCP با رویه‌های آسفالتی در طول چرخه عمر روسازی)

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه کامل راه و ترابری (مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP ،JRCP و CRCP با رویه‌های آسفال,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده

این مجموعه شامل 5 پاورپوینت ، و به همراه یک مقاله 20 صفحه ای در قالب WORD و دو مقاله PDF در 10 و 14 صفحه می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است

دانلود دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده

دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلpptx
حجم فایل22094 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل5

دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده

این مجموعه شامل 5 پاورپوینت ، و به همراه یک مقاله 20 صفحه ای در قالب WORD و دو مقاله PDF در 10 و 14 صفحه می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است. 

قالب لغزنده 1: 67 اسلاید
قالب لغزنده 2: 60 اسلاید
قالب لغزنده 3: 35 اسلاید
قالب لغزنده 4: 33 اسلاید
قالب لغزنده 5: 14 اسلاید

حجم فایل ها: 21.5 MB

لینک خلاصه فایل ها:
http://s6.picofile.com/file/8214365292/kholase_ghalebhaye_laghzande.rar.html

دانلود دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده,

پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان

پایان نامه حاضر در 198صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ برنامه ریزی حمل و نقل با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان

پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1655 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل198


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه

1- مقدمه

1ـ1ـ تاریخچه قطارهای سریع السیر                                                                          1

1-1-1- تاریخچه مطالعات قطارهای سریع السیر در ایران

1ـ2ـ تاثیرات غیرمستقیم و تاثیرات فرهنگی- اجتماعی قطارهای سریع السیر                                      2

فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سریع السیر

2ـ1ـ سرعت در راه آهن                                                                                       3

2ـ2ـ سرعت بازرگانی                                                                                         4

2ـ3ـ قطار سریع السیر                                                                                          6

2ـ3ـ1ـ فواید راه آهن سریع السیر                                                                                   6

2ـ3ـ2ـ چگونه این فواید بدست می‌آیند؟                                                                               6

2ـ3ـ3ـ تاثیرات افزایش خدمات راه‌آهنی (تاثیرات مثبت قطارهای سریع السیر)                                        7

2ـ3ـ4ـ مقایسه كوتاه با هوا و جاده                                                                                   8

2ـ4ـ معرفی برخی ازعوامل و شاخص‌های تصمیم‌گیری درارزیابی پروژه‌های راه آهن سریع السیر     9

2ـ4ـ1ـ پراكندگی جمعیت و تولید ناخالص ملی                                                                       9

2ـ4ـ2ـ افزایش سرعت، كاهش زمان سفر،افزایش ظرفیت ترافیكی                                                     9

2ـ4ـ3ـ مصرف انرژی                                                                                              11

2ـ4ـ4ـ تامین منابع مالی                                                                                             11

2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهیم كلیدی در موضوع سرعت قطارهای مسافری                                        12

2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت                                                                                               13

2ـ5ـ2ـ حد نهایی سرعت عملیاتی                                                                                      13

2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرایط واقعی                                                                                13

2ـ5ـ4ـ ركوردهای سرعت قطارهای مسافری چگونه بجا گذاشته می‌شوند؟                                              15

2ـ6ـ مقایسه وضعیت قطارهای سریع در ایران و جهان                                                       15

2ـ6ـ1ـ بررسی گذشته راه آهن ایران از دیدگاه تكنولوژی كاربردی جهت نیل به سرعتهای روز                             15

2ـ6ـ2ـ بررسی تكنولوژی و سرعت عملیاتی در ایران                                                                                 17

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

2ـ6ـ3ـ بررسی وضعیت سرعتها در ایران و جهان                                                                     26

2ـ6ـ4ـ ركوردهای سرعت رسمی و عملیاتی درایران                                                                  28

2ـ6ـ5ـ سیر تحول تكنولوژی حمل و نقل ریلی جهان در ارتباط با سرعت                                                29

2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهای مهم سریع السیر                                                                              29

فصل سوم: بررسی روسازی خطوط آهن برای كاربرد در قطارهای سریع

3-1- مقدمه                                                                                                       31

3-2- تراورسهای بتنی و دیگر تراورسهای مصنوعی                                                           31

3-2-1- تراورسهای بتنی                                                                                               31

3-2-2- تراورسهای دیگر                                                                                     31

3-3- طراحی های مدرن                                                                                                40

3-4- اتصالات                                                                                                 44

3-5- ریلهای پیوسته جوش شده (CWR)                                                                                                47

3-5-1- مزایا و معایب                                                                                                                    48

3-5-2- تئوری انبساط                                                                                            48

فصل چهارم: موانع موجود دردستیابی به سرعتهای بالا در راه آهن                             

4ـ1ـ پارامترهای كاهنده سرعت                                                                               52

4-1-1- مقاومت هوا                                                                                               52

4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها                                                                                                53

4ـ1ـ3ـ علائم                                                                                                      54

4ـ2ـ فاصله ترمز                                                                                                         55

4ـ2ـ1ـ نیاز به توان كششی زیاد                                                                                       56

4ـ2ـ2ـ پایداری درمسیر مستقیم                                                                                       56

4ـ2ـ3ـ نیاز به طراحی ویژه خط                                                                                       59

4ـ3ـ اثرات زیست محیطی                                                                                           60

4ـ3ـ1ـ تصادفات                                                                                                    60

4ـ3ـ2ـ آسایش مسافرین                                                                                            61

4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها                                                                                   62

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فصل پنجم: ضرورت برقی كردن خطوط راه‌آهن

5ـ1ـ مقدمه                                                                                                     63

5ـ2ـ انرژی، حمل ونقل و راه آهن                                                                                      64

5ـ2ـ1ـ اهمیت صرفه‌جویی درمصرف فراورده‌های نفتی                                                                 66

5ـ2ـ2ـ  برقی كردن راه آهن ومزایای آن ازنظر انرژی ومحیط زیست                                                   68

5ـ2ـ3ـ مزایای برقی كردن راه آهن از دیدگاه ترابری                                                                    68

5ـ3ـ اصول زیربنایی                                                                                           70

5ـ4ـ تاریخچه برقی كردن در راه آهن ملی ژاپن                                                             71

5ـ5ـ ضرورت برقی كردن راه آهن                                                                                      73

5ـ6ـ مقایسه سیستم‌های دیزل- الكتریك و برقی                                                            74

5ـ7ـ مزایای استفاده ازراه‌آهن برقی در سطح كلان اقتصادی                                                           81

5ـ8ـ مزایای استفاده ازراه‌آهن برقی در سطح خرد اقتصادی                                                82

فصل ششم: آشنایی با سیستم Tilting و معرفی قطارهای سریع السیر دنیا

6ـ1ـ مقدمه                                                                                                     84

6ـ1ـ1ـ سیستم Tilting یا متعادل كننده واگن                                                                          85

6ـ1ـ2ـ مزایای سیستم Tilting                                                                                       86

6ـ1ـ3ـ انواع سیستم‌های موجود Tilting                                                                              86

6ـ1ـ4ـ مقایسه واگنهای معمولی و واگنهای مجهز به سیستم متعادل كننده واگن                                         87

6ـ1ـ5ـ  سیستم های متعادل كننده از نوع فعال                                                                         87

6ـ1ـ6ـ تجربه استفاده از سیستم Tilting در كشور پرتغال                                                             90

6ـ2ـ معرفی قطارهای سریع السیر دنیا                                                                        93

6ـ2ـ1ـ قطار TGV                                                                                                94

6ـ2ـ2ـ قطار AGV نسل جدید قطارهای TGV فرانسه                                                             96

6ـ2ـ2ـ1ـ ازبین بردن ارتعاشات                                                                                                   99

6ـ2ـ2ـ2ـ تصویر كلی قطار AGV                                                                                    100

6ـ2ـ3ـ  قطارهای ICE                                                                                             101

6ـ2ـ3ـ1ـ قطارهایICE2،ICE1                                                                                    101

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

6ـ2ـ3ـ2ـ قطارهای ICE3 نسل جدید قطارهای ICE                                                                   102

6ـ2ـ4ـ ترن‌ست سریع السیر اسپانیای    S-103                                                                     103

فصل هفتم: نیاز دنیا به استفاده از قطارهای سریع السیر و نگاهی به بزرگترین طرح‌های سریع السیر دنیا

7ـ1ـ مقدمه                                                                                                      104

7ـ1ـ1ـ راه آهن سریع السیر اروپا در قرن 21                                                                        106

7ـ1ـ2ـ نتایج بهره برداری از خطوط سریع اروپا                                                                        109

7ـ2ـ راه آهن سریع السیر اسپانیا(Renfe)                                                                            111

7ـ3ـ  نگاهی به بزرگترین پروژه ریلی سریع السیر انگلستان                                                         113

7ـ4ـ راه آهن سریع السیر ایالت كالیفرنیا                                                                      115

7ـ4ـ1ـ بخش درون ناحیه‌ای كالیفرنیای جنوبی                                                                        115

7ـ4ـ1ـ1ـ اهداف و نیازهای پروژه                                                                                   117

7ـ4ـ1ـ2ـ  نیاز به قطار سریع السیر درایالت كالیفرنیا                                                                  118

7ـ5ـ راه آهن سریع السیر ایالت فلوریدا                                                                      121

7ـ5ـ1ـ دلایل عقب ماندگی آمریكا از قافله ی طرح قطارهای سریع السیر                                                123

7-6- اطلاعاتی كوتاه در مورد Maglev                                                                       124

فصل هشتم: نگاهی به راه آهن سریع السیر ژاپن واستفاده از تجربیات آنها

8ـ1ـ مقدمه                                                                                                    126

8ـ2ـ اقدامات شركت باری راه آهن ژاپن پس از خصوصی شدن تا سال 1989                                  129

8ـ3ـ نمونه‌هایی ازپیشرفت راه‌آهن ژاپن درزمینه حمل كالا                                                 130

8ـ4ـ راه‌آهن ژاپن پس از دو دهه ضرر چگونه به سود دهی رسید؟                                        132

8ـ4ـ1ـ انگیزه‌های خصوصی كردن راه آهن                                                                             132

8ـ4ـ2ـ نتایج اقتصادی شركتهای راه‌آهن ژاپن                                                                         133

8ـ4ـ3ـ اصلاح وجدان كار كاركنان                                                                                   133

8-4-4- تجربه موفق شركتهای منطقه‌ای                                                                                         134

8ـ5ـ همكاریهای فنی ـ اقتصادی راه آهن ایران و ژاپن                                                     136

8ـ6ـ راه‌آهن سریع السیر شینكانسن                                                                           139

8ـ6ـ1ـ فاكتورهای محدود كننده سرعت                                                                               140

8ـ6ـ1ـ1ـ كشف زودتر زمین لرزه                                                                                     140

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

8ـ6ـ1ـ2ـ  سیستم ترمز                                                                                               140

8ـ6ـ1ـ3ـ  پایداری مجموعه                                                                                           141

8ـ6ـ1ـ4ـ راحتی درهنگام سیر وحركت                                                                                141

8ـ6ـ1ـ5ـ كاهش سرو صدا                                                                                           141

8ـ6ـ1ـ6ـ كاهش لرزش زمین در هنگام حركت قطار                                                                              142

8ـ7ـ سهم شینكانسن در محیط زیست                                                                        142

8ـ7ـ1ـ سهم شینكانسن در صرفه‌جویی انرژی                                                                        144

8ـ7ـ2ـ آلودگی صوتی در قطار شینكانسن                                                                                              145

فصل نهم: طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان

9ـ1ـ جابه‌جایی مسافر در سطح كشور         امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مجتمع مسکونی

به همراه فایل اتوکد و اسلاید ارایه در تعریف مرکز آمار ایران مسکن یا واحد مسکونی، مکان، فضا و یا محوطه‌ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشتهو به یک یا چند ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد

دانلود پایان نامه مجتمع مسکونی

تاریخچه ی مجتمع های مسکونی
مبانی نظری عام طرح
بررسی شاخص های اصلی مسكن اجتماعی
بررسی ضوابط و استانداردهای مسكن اجتماعی
بررسی نمونه ها
شناخت پارس آباد
معرفی پارس آباد
وجه تسمیه
برنامه فیزیکی و استانداردها
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلdoc
حجم فایل11899 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل77

چكیده


مسکن شهری از نظر نوع، تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار ساکن به چند دسته طبقه‌بندی میشود، اما از نظر جمعیتی به سه دسته تک خانواری، چند خانواری و مجتمع مسکونی قابل تقسیم است.

محل مجتمع مسکونی واقع در خیابان امام خمینی،ما بین راهنمای و رانندگی تا سالن ورزشی شهدا قرار گرفته هست.

طراحی پروژه مجتمع مسکونی با شرایط اقیلمی پارساباد که در فصل سوم بصورت کامل توضیح داد شد، وقف شد هست.

علت پروژه مسکونی: بخاطر حاصل خیز بودن زمین های کشاورزی،منطقه در این پروژه سعی شد که آزاد سازی زمین کشاورزی صورت گیرد و به همین خاطر از ارتفاع سازی استفاده شد.


 

 تاریخچه ی مجتمع های مسکونی

از زمان ظهور اولیه انسان تا آغاز عصر نؤلتیک،وی هامنند سایر حیوانات میزیسته و از طریق جمع آوری غذاها ی طبیعی مانند انواع توت،میوه ریشه و دانه تغذیه میکرده  و سپس نیز به صید  سایر حیوانات و ماهی گیری  پرداخته است.واحد اجتماعی  وی خانواده بوده اما اجتماع وی الزاما متحرک بوده و برای دستیابی به منابع جدید غذا باید تغییر مکان میداده و به همراه خود متعلقات  ناچیزش را نیز از یک پناهگاه ناهنجار به دیگری منتقل میکرده است.تا حدود 140000 سال قبل از میلاد هنوز هیچ واحد پایدار فیزیکی وجود نداشته است.

بم  نزدیک  شدن  آخرین عصر  یخبندان انسان  آنقدر مجهز شده  بود  که خود و سایر عیوانات اهلی شده را  از مهلکه نجات داده و در غارها  پناه گیرد.در اینجاست که نخستین مساکن حقیقی را میبینیم.

انسان از همان ابتدا برای حفاضت خود از حیوانات و بلایای طبیعی احساس نیاز به یک سرپناه داشت،به تدریج به غارنشینی و سکونت درفضاهای سربسته روی آورد اما بعدها پی برد که آب میتواند عاملی برای تجمع باشد.

به همین دلیل درمجاورت رودها و آب ها اسکان کرد،از آنجا بود که تجمع در سکونتگاهها آغاز شد و به تدریج مردم به روستاها روی آوردند و با اشتغال به کشاورزی و دامداری در سکونتگاهها جای گرفتند.

بعدها که جمعیت افزایش پیدا کرد به شهرها روی آوردند و در خانه های تک واحدی و ویلایی اسکان یافتند.

دانلود پایان نامه مجتمع مسکونی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مجتمع مسکونی,

پایان نامه ارشد عمران بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی

به همراه اسلاید ارایه و فایل ها تدوین آیین نامه هایی جهت محاسبه و طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله به دلیل تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از زلزله ها در مناطق دارای خطر زلزله خیزی بالا امری ضروری می باشد بدین منظور پرداختن به جزئیات روش‌های مختلف تحلیل سازه و چگونگی انتخاب ضرایب مختلف طراحی در آیین نامه ها اجتناب ناپذیر می باشد

دانلود پایان نامه ارشد عمران بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی

قاب فولادی خمشی 2 طبقه 73

44 قاب فولادی خمشی 4 طبقه 81

44 قاب فولادی خمشی 8 طبقه 89

44 قاب فولادی خمشی 10 طبقه 96

44 قاب فولادی خمشی 14 طبقه
روش طرح ساختمانها در برابر زلزله با استفاده از طیف غیرالاستیک 40

33 ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری 42

34 ضریب اضافه مقاومت 43

35 ضریب تنش مجاز 44

36 روش طیف ظرفیت فریمن 46

37 ظرف
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلdocx
حجم فایل6321 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل120

بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی

 

فهرست مطالب:

چکیده 15

فصل اول. 16

کلیات.. 16

1-1- مقدمه. 17

1-2- بیان مساله. 18

1-3- ضرورت تحقیق.. 19

1-4- شکل پذیری سازه 19

1-5- نیاز شکل پذیری تغییر مکان سازه 20

1-6- ضریب رفتار R. 21

1-7- روشهای محاسبه ضریب رفتار 23

فصل دوم. 24

سابقه تحقیق.. 24

2-1- سابقه تحقیق در خصوص ضریب رفتار 25

2-2- تاریخچه تحقیقات بر روی ضریب اضافه مقاومت.. 28

2-3: فلسفه طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله. 29

2-3-1: آیین نامه شیلی.. 30

2-3-2: آیین نامه ملی کانادا (1990) NBCC. 30

2-3-3: آیین نامه . 31

2-3-4: آیین نامه پل سازی ونزوئلا. 32

2-3-5: آیین نامه آرژانتین.. 32

2-3-6: آیین نامه UBC و  NEHRP و 2800 ایران. 33

2-4- مقایسه اجمالی ضریب رفتار در ویرایش های سوم و چهارم آیین نامه 2800 ایران. 34

2-5- دلایل یکسان نبودن ضریب رفتار ساختمان در آیین نامه های مختلف.. 37

2-6- جمع بندی ضرایب رفتار آیین نامه ای.. 37

فصل سوم. 39

مبانی تحقیق.. 39

3-1- مقدمه. 40

3-2- روش طرح ساختمانها در برابر زلزله با استفاده از طیف غیرالاستیک.. 40

3-3- ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری.. 42

3-4- ضریب اضافه مقاومت.. 43

3-5- ضریب تنش مجاز 44

3-6- روش طیف ظرفیت فریمن.. 46

3-7- ظرفیت نهایی جانبی سازه 47

3-8- احتیاجات زلزله. 48

3-9- پارامترهای موثر در ضریب رفتار 51

3-10- روشهای تعیین ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری.. 52

3-10-1- روش ناسر و کراوینکلر. 52

3-10-2- روش ریدل، هیداگو و کروز 54

3-10-3- روش آرایز و هیدالگو. 55

3-10-4- روش ویدک و فایفر و فیشینگر. 55

3-10-5- روش نیومارک و هال. 56

3-10-6- روش نیومارک و هال. 57

3-10-7- روش میراندا و برترو 60

3-10-8- روش ویداک و ایلندیش جهت به دست آورد ضریب کاهش نیرو 62

3-10-9- ایده آل سازی روابط ضریب کاهش نیرو 64

فصل چهارم. 69

نتایج تحقیق.. 69

4-1- مقدمه. 70

4-2- معرفی مدل. 70

4-3- قاب فولادی خمشی 2 طبقه. 73

4-4- قاب فولادی خمشی 4 طبقه. 81

4-4- قاب فولادی خمشی 8 طبقه. 89

4-4- قاب فولادی خمشی 10 طبقه. 96

4-4- قاب فولادی خمشی 14 طبقه. 105

فصل پنجم. 113

جمع بندی و نتیجه گیری.. 113

5-1 - جمع بندی.. 114

5-2- نتیجه گیری.. 114

5-3- پیشنهادات ادامه کار 116

منابع و مراجع. 117

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1- 1 رابطه ایده آل نیرو – تغییر مکان برای یک عضو شکل پذیر. 20

 

شکل 3- 1 پاسخ الاستیک و غیر الاستیک یک سازه متعارف.. 43

شکل 3- 2 منحنی ظرفیت سازه 48

شکل 3- 3 منحنی احتیاجات زلزله. 49

شکل 3- 4 ضرایب کاهش نیروی وارد بر سازه 50

شکل 3- 5 رابطه ضریب رفتار و پارامترهای آن با پریود. 51

شکل 3- 6 تغییرات  ناسر و کراوینکر [1992] بر اساس پریود سازه و میزان  [21] 53

شکل 3- 7 تغییرات ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری با افزایش پریود برای 5 حالت [33] 59

شکل 3- 8 تغییرات  بر اساس  های مختلف و پریود ارائه شده توسط Newmark & Hall [21] 60

شکل 3- 9 رابطه پیشنهادی Miranda & Bertero برای ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری در برابر میزان تقاضای شکل پذیری و پریود سازه [21] 61

شکل 3- 10 تقریب دو خطی ضریب کاهش نیرو توسط vidic-Elansha. 62

شکل 3- 11 رابطه پیشنهادی Vidic-El. [1994] برای ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری در برابر میزان تقاضای شکل پذیری و پریود سازه [21] 63

شکل 3- 12 تغییرات  بر حسب پریود [33] 64

شکل 3- 13 تغییرات پارامتر ،  و  بر حسب کمیت  و نوع زمین زیر سازه [33] 65

شکل 3- 14 مقایسه ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری به دست آمده رابطه (2-19)، رابطه (2-1) و رابطه(2-15) برای  و  و برای سه نوع زمین زیر سازه [33] 68

 

شکل 4- 1 نمایش مدل قاب خمشی 2 طبقه. 70

شکل 4- 2 نمایش مدل قاب خمشی 4 طبقه. 71

شکل 4- 3 نمایش مدل قاب خمشی 8 طبقه. 71

شکل 4- 4 نمایش مدل قاب خمشی 10 طبقه. 72

شکل 4- 5 نمایش مدل قاب خمشی 14 طبقه. 72

شکل 4- 6 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.4 در تیر. 73

شکل 4- 7 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.4 در تیر  74

شکل 4- 8 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.5 در تیر. 74

شکل 4- 9 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.5 در تیر  75

شکل 4- 10 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.6 در تیر. 76

شکل 4- 11 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.6 در تیر  76

شکل 4- 12 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.7 در تیر. 77

شکل 4- 13 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.7 در تیر  78

شکل 4- 14 حداکثر درصد تغییرات ضریب رفتار بر اساس نسبت تنش ستون. 78

شکل 4- 15 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در تیر. 79

شکل 4- 16 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون برای حالت های مختلف نسبت تنش تیر  79

شکل 4- 17 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در ستون. 80

شکل 4- 18 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در تیر برای حالت های مختلف نسبت تنش ستون   80

شکل 4- 19 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.4 در تیر. 81

شکل 4- 20 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.4 در تیر  82

شکل 4- 21 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.5 در تیر. 82

شکل 4- 22 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.5 در تیر  83

شکل 4- 23 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.6 در تیر. 83

شکل 4- 24 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.6 در تیر  84

شکل 4- 25 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.7 در تیر. 85

شکل 4- 26 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.7 در تیر  85

شکل 4- 27 حداکثر درصد تغییرات ضریب رفتار بر اساس نسبت تنش ستون. 86

شکل 4- 28 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در تیر. 87

شکل 4- 29 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون برای حالت های مختلف نسبت تنش تیر  87

شکل 4- 30 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در ستون. 88

شکل 4- 31 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در تیر برای حالت های مختلف نسبت تنش ستون   88

شکل 4- 32 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.4 در تیر. 89

شکل 4- 33 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.4 در تیر  90

شکل 4- 34 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.5 در تیر. 90

شکل 4- 35 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.5 در تیر  91

شکل 4- 36 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.6 در تیر. 91

شکل 4- 37 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.6 در تیر  92

شکل 4- 38 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.7 در تیر. 93

شکل 4- 39 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.7 در تیر  93

شکل 4- 40 حداکثر درصد تغییرات ضریب رفتار بر اساس نسبت تنش ستون. 94

شکل 4- 41 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در تیر. 94

شکل 4- 42 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون برای حالت های مختلف نسبت تنش تیر  95

شکل 4- 43 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در ستون. 95

شکل 4- 44 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در تیر برای حالت های مختلف نسبت تنش ستون   96

شکل 4- 45 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.4 در تیر. 97

شکل 4- 46 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.4 در تیر  98

شکل 4- 47 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.5 در تیر. 98

شکل 4- 48 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.5 در تیر  99

شکل 4- 49 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.6 در تیر. 99

شکل 4- 50 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.6 در تیر  100

شکل 4- 51 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.7 در تیر. 101

شکل 4- 52 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.7 در تیر  101

شکل 4- 53 حداکثر درصد تغییرات ضریب رفتار بر اساس نسبت تنش ستون. 102

شکل 4- 54 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در تیر. 102

شکل 4- 55 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون برای حالت های مختلف نسبت تنش تیر  103

شکل 4- 56 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در ستون. 104

شکل 4- 57 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در تیر برای حالت های مختلف نسبت تنش ستون   104

شکل 4- 58 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.4 در تیر. 105

شکل 4- 59 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.4 در تیر  106

شکل 4- 60 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.5 در تیر. 106

شکل 4- 61 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.5 در تیر  107

شکل 4- 62 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.6 در تیر. 108

شکل 4- 63 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.6 در تیر  108

شکل 4- 64 نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش 0.7 در تیر. 109

شکل 4- 65 تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون در حالت نسبت تنش 0.7 در تیر  109

شکل 4- 66 حداکثر درصد تغییرات ضریب رفتار بر اساس نسبت تنش ستون. 110

شکل 4- 67 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در تیر. 110

شکل 4- 68 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در ستون برای حالت های مختلف نسبت تنش تیر  111

شکل 4- 69 مقایسه نتایج آنالیز ضریب رفتار برای نسبت تنش های مختلف در ستون. 112

شکل 4- 70 مقایسه تغییرات ضریب رفتار بر حسب تغییرات نسبت تنش در تیر برای حالت های مختلف نسبت تنش ستون   112

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1 مقادیر ضریب رفتار ساختمان، R، همراه با حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ( ویرایش چهارم ) 36

جدول 2- 2 مقادیر ضریب رفتار ساختمان، R، همراه با حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ( ویرایش سوم ) 36

 

جدول 3- 1 پارامترهای a و b بر حسب سخت شوندگی کرنش . 53

جدول 3- 2 مقدار R* و T* بر حسب شکل پذیری مختلف [27] 54

جدول 3- 3 مقادیر a و b به ازاء نوع خاک زیر سازه [33] 67

 

 

 

چکیده

آنالیز و طراحی سازه‌ها، صرفاً بر اساس رفتار ارتجاعی اعضاء و عدم توجه به رفتار خمیری و ظرفیت جذب و دفع انرژی آن‌ها به هنگام تحمل نیروهای زلزله که نیروهای غیردائمی و ریسکی هست، باعث غیراقتصادی شدن طرح و رسیدن به سازه‌ای با اعضاء سنگین خواهد شد. لذا جهت منظور نمودن اثرات مثبت رفتار خمیری سازه‌ها در تحمل نیروهای جانبی، تقریب تمامی آیین‌نامه‌های معتبر دنیا یک ضریب ویژه موسوم به ضریب رفتار ساختمان که جهت کاهش نیروهای زلزله محاسبه‌شده، در نظر گرفته و طراح را مجاز به آنالیز الاستیک سازه تحت نیروهای کاهش‌یافته و طراحی بر اساس نتایج آن می‌نماید. ضریب رفتار تابع عوامل مختلفی نظیر شکل‌پذیری سازه، خواص مصالح، مشخصات میرایی، مشارکت اعضاء غیر سازه‌ای، درجه نامعینی سازه و اضافه مقاومت سازه می‌باشد.

در این پایان نامه ابتدا به تعریف ضریب رفتار و پارامترهای موثر بر آن پرداخته شده است.  عواملی نظیر ضریب شکل پذیری و ضریب اضافه مقاومت بحث و بررسی شده است. بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیرگذار بر پارامتر ضریب رفتار، چگونگی محاسبه آن ارائه شده است. در نهایت تاثیر نسبت های تنش تیرها و ستون ها بر مقدار پارامتر ضریب رفتار در قاب های خمشی فولادی با مدلسازی در محیط نرم افزار SAP مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

1-1- مقدمه

البته یک تحلیل دینامیکی غیر خطی می تواند بیانگر رفتار صحیح و واقعی سازه ها به هنگام وقوع زلزله باشد. اما به علت پر هزینه و وقت گیر بودن غیر عملی می باشد. از طرفی آنالیز و طراحی سازه ها، صرفاً بر اساس رفتار ارتجاعی اعضاء و عدم توجه به رفتار خمیری و ظرفیت جذب و دفع انرژی آنها به هنگام تحمل نیروهای زلزله که نیروهای غیر دائمی و ریسکی می باشد، باعث غیر اقتصادی شدن طرح و رسیدن به سازه ای با اعضاء سنگین خواهد شد. لذا جهت منظور نمودن اثرات مثبت رفتار خمیری سازه ها در تحمل نیروهای جانبی، تقریباً تمامی آییننامه های معتبر دنیا یک ضریب ویژه موسوم به ضریب رفتار ساختمان که جهت کاهش نیروهای زلزله محاسبه شده، در نظر گرفته و طراح را مجاز به آنالیز الاستیک سازه تحت نیروهای کاهش یافته و طراحی بر اساس نتایج آن می نماید.

در بیشتر آیین نامه های قدیمی (قبل از 1990) ضریب رفتار به صورت عددی ثابت که تابع نوع سازه و سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی می باشد بیان شده است. بیشتر این ضرایب از مشاهدات آزمایشگاهی و مشاهده رفتار سازه ها در زلزله ها رخ داده و قضاوت مهندسی تدوین کنندگان آیین نامه بدست آمده است. در حقیقت ضریب رفتار سازه در برگیرنده دو عامل مهم ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری و اضافه مقاومت موجود در سازه می باشد که سهم هریک در ضریب رفتار مشخص نیست. 

هم اینک آیین نامه اروپای متحد (EUROCODE8) از ضریب کاهش نیروی متناسب با پریود سازه و به همراه ضریب اضافه مقاومت سازه برای تعیین نیروهای زلزله استفاده می کند.

بعضی از آیین نامه ها، مانند آیین نامه کشور شیلی، مکزیک، آرژانتین و نیز آیین نامه پل سازی ونزوئلا از ضریب رفتار متناسب با پریود سازه استفاده کرده اند که خود بیان کننده در نظر گرفتن پدیده وابسته بودن ضریب رفتار با پریود است. ولی اثر اضافه مقاومت در ضریب رفتار در این آیین نامه ها لحاظ نشده است.

اما امروزه آنچه مورد توجه محققین قرار دارد این است که در مقادیر ارائه شده برای ضریب رفتارعلاوه بر نوع سیستم مقاوم در برابر حرکت جانبی باید پریود و درجه نامعینی سازه را نیز به عنوان سه پارامتر موثر در تعیین ضریب رفتار لحاظ نمود.

1-2- بیان مساله

ضریب رفتار تابع عوامل مختلفی نظیر شکل پذیری سازه، خواص مصالح، مشخصات میرایی، مشارکت اعضاء غیر سازهای، درجه نامعینی سازه و اضافه مقاومت سازه می باشد. با توجه به کاربرد گسترده ضریب رفتار ساختمان به عنوان یک پارامتر اساسی در نیروی زلزله وارد بر سازه  نیز طراحی های متناسب با آن، لازم است تا میزان ضریب رفتار ساختمان برای حالت قاب فولادی به طور دقیقی مورد بازنگری قرار گیرد.

با توجه به تعریف ضریب رفتار که یکی از پارامترهای مهم در محاسبه بارهای تاثیرگذار بر سازه و ناشی از زلزله های شدید است و همچنین دارای پیچیدگی های منحصر به فرد می باشد، بر آن آمدم تا به مهمترین مسئله حائز اهمیت این پژوهش که ارزیابی ضریب رفتار ساختمان و مهمترین هدف این نوشتار است، از ابتدایی ترین مرحله آن یعنی تعریف تا چگونگی تعیین آن برای ساختمان ها مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.

دانلود پایان نامه ارشد عمران بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارشد عمران بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پروپوزال :مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی با رویه های آسفالتی

پروپوزال ارشد عمران راه (پروپوزال مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی با رویه های آسفالتی)

دانلود پروپوزال :مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی با رویه های آسفالتی

رویه های بتنی
رویه های آسفالتی
چرخه عمر روسازی
JPCP 
JRCP  
CRCP
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلdoc
حجم فایل27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل11

دانلود پروپوزال :مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی با رویه های آسفالتی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال :مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی با رویه های آسفالتی,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلzip
حجم فایل3897 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل205

دستورالعمل بهسازی لرزه ای

مقاوم سازی ساختمانهای فلزی با استفاده از دیوار برشی فولادی نویسندگان دکتر مرتضی زاهدی و مرضیه مهتاب :

در این مقاله با مقاوم سازی یك سازه ده طبقه با قاب خمشی ضعیف به دو روش ، مقایسه ای بین دو سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی و مهاربند ضربدری صورت گرفته است .به این ترتیب كه با یك سری عملیات سعی و خطا قاب خمشی مورد نظر توسط این دو سیستم تقویت می گردد و مطابق دستورالعمل بهسازی وبا استفاده از روش استاتیكی غیر خطی كنترل می گردد. نهایتا با مقایسه این دو روش مقاوم سازی دیده می شود كه مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی فولادی باعث می ش ود از قاب موجود استفاده بهینه گردد و همچنین میزان فولاد مصرفی در حالت استفاده از دیوار برشی فولادی حدود 30 % كمتر از مهاربند ضربدری است و چنانچه از ورق با حداقل ضخامت 3 میلی متر استف اده گردد، میزان فولاد مصرفی حدود 15 % كمتر از حالت استفاده از مهاربند ضربدری است

دانلود دستورالعمل بهسازی لرزه ای( ساختمان های بنایی غیر مسلح)

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دستورالعمل بهسازی لرزه ای( ساختمان های بنایی غیر مسلح),

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مرمت تاریخی عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر

این بنا در اوایل دوره قاجاریه در روستای قلندر در 30 کیلومتری شهرستان سقز ساخته شده است و متعلق به خاندان فیض اله بیگی است که از طوایف مشهور این منطقه می باشد

دانلود پایان نامه مرمت تاریخی عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر

عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر
تحقیق و پژوهش مرمت تاریخی عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر
تحقیق و پژوهش مرمت تاریخی
عمارت
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلpptx
حجم فایل21471 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل52

 

     این بنا در اوایل دوره قاجاریه در روستای قلندر در 30 کیلومتری شهرستان سقز ساخته شده است و متعلق به خاندان فیض اله بیگی است که از طوایف مشهور این منطقه می باشد

 این بنا دارای عرصه ای به مساحت 2000 متر مربع و حیاط بزرگ با آبنما و فضاهای جنبی است

این مرمت تاریخی همراه با کرو کی تما زوایای عمارت وتوضیحات کامل در باره ساخت عمارت

دانلود پایان نامه مرمت تاریخی عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مرمت تاریخی عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر,

پروژه کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) عمران

دوستان عزیز این مجموعه در زمینه گزارش کارآموزی رشته فنی مهندسی عمران با موضوع پروژه کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) میباشد این پروژه در قالب آفیس ورد و در حدود 60 صفحه منظم میباشد

دانلود پروژه کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) عمران

مدیریت
 نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی
مدیریت
 نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی ( اسکلت فلزی )
پروژه ی کارآموزی مدیریت
 نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی 
پروژه ی بررسی مدیریت
 نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی ( اسکلت فلزی )
گزارش کارآموزی مدیریت
 نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی ( اسکلت فلزی ) عمران 
بررسی مدیریت
 نظارت و اجرای نقشه های ساخ
دسته بندیعمران و نقشه کشی
فرمت فایلdoc
حجم فایل47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل60

باسلام. دوستان عزیز این مجموعه در زمینه گزارش کارآموزی رشته فنی مهندسی عمران با موضوع پروژه کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) میباشد. این پروژه در قالب آفیس ورد  و در حدود 60 صفحه منظم میباشد. به امید رضایت و موفقیت شما

 

دانلود پروژه کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) عمران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) عمران,

<-BloTitle->
<-BloText->