خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

دانلود بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA ) رشته روانشناسی بالینی
بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب
بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری
پایان نامه نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری
كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل252 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل86

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته روانشناسی بالینی

بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

چکیده :

امروزه اختلالات خواب یکی از معضلات مهم در نقصان کارکردهای فردی و اجتماعی افراد است  و عوامل متعددی از جمله استرس روانی،اضطراب و نگرانی، نشخوار و وسواس فکری می تواند بر کیفیت و کمیت خواب تأثیر بگذارد و در الگوی خواب و بیداری ایجاد اختلال کند و بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش افکار مزاحم(نشخوار فکری،نگرانی،وسواس فکری)در کیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب انجام شده است ،روش این پژوهش ، توصیفی – همبستگی ازنوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلالات خواب شهرستان تبریز بود که در        فاصله­ی زمانی  فروردین تا تیر ماه 1391  به مرکز تخصصی بیماریهای مغز، اعصاب، روان و خواب شهر تبریز مراجعه کردند و حجم جامعه فکری، نگرانی ،وسواس فکری،هم به صورت تفکیکی و هم به صورت ترکیبی قادرند کیفیت خواب را پیش بینی و تبیین کنند و همچنین این پژوهش نشان داد که وسواس فکری سهم بیشتری نسبت به نشخوار فکری و نگرانی در پیش بینی کیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب نقش دارد(01/0 P<).در نتیجه  می توان با بررسی مؤلفه های افکار مزاحم در کیفیت خواب گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خواب در بیماران مبتلا به اختلالات خواب برداشت.

 

واژگان کلیدی:

 نشخوار فکری، نگرانی، وسواس فکری، کیفیت خواب، اختلالات خواب

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه                   

چکیده : 1

فصل اول ـ کلیات تحقیق 

1-1-  مقدمه : 3

1-2- بیان مسئله: 4

1-3- اهمیت و ضرورت : 7

1-4- اهداف.. 10

1-5- فرضیه ها: 10

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: 11

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه: 14

2-2- ت.. 14

2-3- تعریف اختلالات خواب : 15

2-4- علائم 16

2-5- طبقه بندی اختلالات خواب: 16

الف)  بی خوابی اولیه :. 18

ب)  پر خوابی اولیه :. 19

ج) نارکولپسی . 20

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس». 20

ج) اختلال راه رفتن در خواب :. 24

د) پاراسومیناهای نامشخص :. 25

2-6- مراحل خواب : 26

2-6-1- مرحله اول: 27

2-6-2- مرحله دوم: 27

2-7- درمان اختلالات خواب: 29

2-7-1- دارو درمانی: 29

2-7-2- درمانهای شناختی و رفتاری: 29

2-8-   نشخوار فکری.. 30

2-8-1- نشخوار فکری در مقابل افکار اتوماتیک منفی. 31

2-8-4-1- تفکر سودار منفی. 32

2-8-4-4- تمرکز و شناخت بهم ریخته. 33

2-8-4-5-ارتباطات اجتماعی آسیب دیده. 33

2-8-4-6-استرس ، سازگاری هیجانی و تنش. 34

2-8-5- تفاوتهای فردی در تمایل به نشخوار فکری.. 34

2-8-8- نقش ساختارهای مغزی در پردازش هیجانی. 36

2-8-9- نظریه سبکهای پاسخ. 36

2-8-10- پیش آیندهای رشدی نشخوار فکری.. 37

2-8-14- تمرکز فراشناختی برای درمان شناختی. 40

2-8-15- نظریه پیشرفت هدف ، قوانین توقف و نیمکره های مغزی.. 40

2-9- نگرانی. 42

2-9-1- ویژگی اصلی نگرانی. 43

2-9-2- عوامل موثر در نگرانی. 44

صیتی افراد نگران

2-9-9- جدید ترین نظریه ی مکانیسم نگرانی. 50

2-10- وسواس: 50

2-10-1- تاریخچه مختصر: 50

2-10-2- تعریف اختلال وسواسی –اجباری : 51

2-10-3- فکر وسواسی : 53

2-10-4- محتوای وسواس ها: 53

2-10-8- مدل روان شناختی وسواس های بدون رفتار اجباری آشکار. 56

2-10-9- ارزیابی. 56

................................................................................................................ 66

فصل سوم ـ روش شناسی 

3-1- مقدمه. 68

3-2-  طرح پژوهش : 68

3-3- جامعه آماری: 68

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 68

3-5- روش گرد آوری اطلاعات : 69

 

فصل چهارم ـ یافته های پژوهش 

4-1- مقدمه: 73

4-3- یافته های توصیفی. 75

4-4- یافته های استنباطی: 78

 

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه: 85

5-4- محدودیت‌های پژوهش: 90

5-5- پیشنهادات: 91

5-5-1- پیشنهادهای پژوهش: 91

.............................................................................................................. 102

چكیده انگلیسی............................................................................................. 111

  

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه برحسب جنسیت    73

جدول 4-2:توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه برحسب سن    74

جدول 4-3: آمارهای توضیفی تغییرهای مورد مطالعه. 75

جدول 4-4: خلاصه مدل رگرسیون متابعت کیفیت خواب از نشخوار فکری  78

 کیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب....... 79

جدول 4-8: خلاصه مدل رگرسیون متابعت کیفیت خواب از نگرانی   80

جدول 4-9: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیر و جهت تعیین سهم نگرانی در پیش بینی کیفیت

 خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب............. 80

جدول4-10: خلاصه مدل متابعت خواب از افکار مزاحم (نشخوار فکری،

 نگرانی، وسواس فکری).......................... 81

جدول 4-11: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره جهت تعیین سهم هریک از افکار مزاحم

 (نشخوار فکری، وسواس فکری، نگرانی)............ 81

جدول 4-12: خلاصه مدل رگرسیون (گام به گام) متابعت کیفیت خواب از افکار مزاحم

(نشخوار فکری، نگرانی، وسواس

.............................................. 83

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1: توزیع جنسی نمونه های مورد مطالعه.. 73

نمودار 4-2: توزیع سنی نمونه های

نمره وسواس فکری نمونه های مورد مطالعه......... 77

 

دانلود بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

دانلود اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل350 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل166

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

چكیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام شد. این مطالعه، یك مطالعه كاربردی و از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون با یك گروه آزمایش (مداخله) و یك گروه كنترل است. پس از انتشار اعلامیه در دانشگاه فردوسی مشهد، 40 نفر برای مشاوره گروهی ابراز تمایل نمودند كه از بین آنها 20 نفر از افرادی كه ملاك‌های ورود به پژوهش را داشتند، برای مطالعه انتخاب شدند. سپس 10 نفر به شیوه تصادفی درگروه آزمایش و 10 نفر برای گروه كنترل قرار گرفتند و در جلسات واقعیت درمانی گروهی طی 8 جلسه 120 دقیقه‌ای در طول 5 هفته كه در كلینیك دانشكده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی برگزار می‌شد، شركت كردند. قبل از شروع جلسات، برای اعضای گروه آزمایش یك جلسه توجیهی و طی آن توضیحاتی كلی در مورد گروه درمانی ارائه شد. همچنین از شركت كنندگان خواسته شد تا پرسشنامه‌های افسردگی بک (II-BDI)، ضربه عشق (LTI) و نشانگان ضربه عشق (LTSI) را تكمیل كنند. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری Spss18  و روشMancova   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (05/0p<) می‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق (013/0) و افسردگی (410/0) مراجعان بكاهد. این پژوهش نشان می‌دهد که نشانگان ضربۀ عشق شدید را باید به عنوان کانون توجه بالینی در نظر گرفت. هم چنین تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی گروهی در بهبود نشانگان ضربه عشق تاثیر مثبت دارد و به خوبی می‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق بكاهد.

کلیدواژه: نشانگان ضربه عشق؛ واقعیت درمانی گروهی؛ عشق

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 10

1-2- بیان مساله 11

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 14

1-4- اهداف پژوهشی 15

1-4-1- هدف کلی پژوهش: 15

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش: 15

1-5- فرضیه‌ها 16

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش 16

1-5-2- فرضیه‌های فرعی پژوهش 16

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 17

1-6-1- تعریف نظری متغیرها 17

1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرها 17

فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع

2-1- موضع گیری‌های نظری در خصوص نشانگان ضربه‌ی عشق 20

2-1-1- مفهوم عشق 20

2-1-2- انواع عشق 21

2-1-3-آسیب‌های عشق 23

2-1-4- مفهوم سوگ 24

2-1-5-سوگ نابهنجار 25

2-1-6- سوگ واری بهنجار 28

2-1- 7- نشانگان ضربه عشق 32

2-1- 8- علائم نشانگان ضربه عشق 34

2-1-9- چهار ویژگی كلیدی نشانگان ضربه عشق 35

2-1-10- انواع متفاوت نشانگان ضربه عشق 38

2-1-10-1- نشانگان حاد ضربه عشق 38

2-1-10-2- نشانگان ضربه‌ی عشق مزمن 40

2-2- موضع گیری‌های نظری در خصوص واقعیت درمانی 43

2-2-1- مفاهیم بنیادی در دیدگاه واقعیت درمانی 43

2-2-1-1- نظریه شخصیت گلاسر 43

2-2-1-2- نظریه‌ی انتخاب 44

2-2-1-3- عناصر و مولفه‌های اصلی نظریه انتخاب 46

2-2-1-4- نیازهای اساسی 46

2-2-1-5- رفتار كلی 51

2-2-1-6- دنیای مطلوب 52

2-2-1-7- هویت موفق در برابر هویت ناموفق 53

2-2-1-8- اهداف واقعیت درمانی 54

2-2-1-9- فرآیند واقعیت درمانی 55

2-2-1-10- روشهای واقعیت درمانی گروهی 56

2-3- موضع گیری‌های نظری در خصوص گروه درمانی 61

2-3-1-تعریف رواندرمانی گروهی 61

2-3-2- انواع گروه‌ها 61

2- 3-3- مزایای روان درمانی گروهی 64

2-3-4- عوامل درمان بخش در گروه درمانی 64

2-3-5- واقعیت درمانی و مشاوره گروهی 68

2-3-6- مداخله‌ی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی و نظریه انتخاب 68

2-4- یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع 79

2-4-1- پژوهش‌های داخلی 79

2-4-2- یافته‌های خارجی 85

2-4-3- نتیجه گیری 89

 

فصل سوم: فرایند روش شناختی

3-1- روش پژوهش 91

3 -2- جامعه آماری ، اندازه و روش نمونه گیری 91

3-2-1- جامعه آماری 91

3-2-2- اندازه و روش نمونه گیری 92

3-3- ابزار گردآوری داده‌ها و توصیف ابزار 93

3-3-1- پرسشنامه نشانگان ضربۀ عشق (LTSI) 93

3-3-1- 1- شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی 93

3-3- 2- پرسشنامه ضربه عشق (LTI) 93

3-3- 2-1- - شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی 94

3-3-3- پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI) 94

3-3- 3-1- روش اجرا، روش نمره گذاری، اعتبار و رواییپرسشنامه افسردگی بک (II-BDI) 94

3-3-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) 95

3-4- روش اجرای پژهش 95

3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- بررسی جمعیت شناختی 98

4-2- بررسی توصیفی اطلاعات 99

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه‌های تحقیق 103

4-2-1- نتایج مربوط به فرضیه اول 104

4-2-2- نتایج مربوط به فرضیه اول 104

4-2-3- نتایج مربوط به فرضیه سوم 106

4-2-4- نتایج مربوط به فرضیه چهارم 107

4-2-6- نتایج مربوط به فرضیه ششم 109

4-2-7- نتایج مربوط به فرضیه هفتم 110

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و تبیین فرضیه‌ها 112

5-1-1- فرضیه اول 112

5-1-2- فرضیه دوم 114

5-1-3- فرضیه سوم 115

5-1-4- فرضیه چهارم 116

5-1-5- فرضیه پنجم 117

5-1-6- فرضیه ششم 118

5-1-7- فرضیه هفتم 120

5-2- نتیجه گیری نهایی 122

5-3- پیشنهادات 123

5-4- محدودیت‌های تحقیق 123

منابع و مآخذ 124

پیوست‌ها 136

فهرست نمودارها 

نمودار 2-1- نشانگان ضربه ی عشق........................................................................................................................................39

نمودار 2-2- نشانگان ضربه ی عشق مزمن و تداوم نشانه ها.............................................................................................40

نمودار 2-3- نشانگان ضربه ی عشق مزمن و فروکش علائم و تشدید مجدد................................................................ 41

نمودار 2-4- نشانگان ضربه ی عشق تأخیری........................................................................................................................ 42

فهرست جداول

عنوان                                                                                   صفحه

جدول 2-1- مرحله اول: مقدماتی ........................................................................ 71

جدول2 -2- مرحله 2: مرحله کار........................................................................... 74

جدول 2-3: مرحله 3: مرحله فعال...................................................................... 76

جدول 2-4: مرحله 4: مرجله تحکیم و اختتام............................................. 78

جدول 4-1: ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه آزمایش .................................. 98

جدول 4-2: ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه کنترل....................................... 99

جدول 4-3: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون LTI (ضربه‌ی عشق).................................................................................. 99       

جدول4-4: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق) .............................................................. 100

جدول4-5: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس شناختی آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق)..... 101

جدول4-6: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس احساسی آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق)..... 101

جدول4-7: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس رفتاری آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق) .. 102

جدول 4-8: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون BDI (افسردگی بک) .............................................................................. 102

جدول4-9: شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون   GAF (شاخص کلی عملکرد)................................................................. 103

جدول 4-10: مقایسه پس آزمون شدت نشانگان ضربه‌ی عشق (LTI) در دو گروه............................................................................................................................................... 104

جدول 4-11: مقایسه پس آزمون نمرات مقیاس کلی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق ( (LTSI در دو گروه ....................................................................................... 105

جدول 4-12: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس شناختی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون...................... 106

جدول 4-13: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس احساسی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون .................... 107

جدول 4-14: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس احساسی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI ) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون.................... 108

جدول 4-15: مقایسه پس آزمون افسردگی (BDI-II) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون ..................................................................................................................... 109

جدول 4-16: مقایسه پس آزمون شاخص کلی عملکرددر دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون......................................................................................................................... 110


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

عشق به اشكال گوناگون از راه می‌رسد، نوعی از خود بی‌خودی وسواس گونه و ذهنیتی افسون شده كه تمامی زندگی فرد را در تصرف خود در می‌آورد؛ معمولا تجربه چنین حالتی باشكوه است، ولی مواقعی هم هست، كه شیدایی و از خود بی خودی، بیش از آنكه لذت بیافریند، پریشانی می‌آورد. اگر عشق تنها یك ویژگی حقیقی داشته باشد، این است كه هرگز نمی‌ماند. ناپایداری بخشی از ماهیت شیدایی عشق است (یالوم[1]، 1388). هرچند فقدان عموما به از دست دادن یك ابژه عشقی[2] به دنبال مرگ یا بیماری در نظر گرفته می‌شود، اما گاهی فقدان بدون مرگ ابژه عشقی نیز رخ می‌دهد و فرآیند سوگ تجربه می‌شود (هاروی و میلر[3]، 2000). یکی از شایع‌ترین و عمیق‌ترین تجربه‌های فقدان و سوگ، ناکامی ناشی از فروپاشی روابط رومانتیک و عمدتاً عشق رومانتیک می‌باشد. مساله‌ای كه در تاریخ ادبیات آشكار و انكارناپذیر، اما به همان اندازه در تاریخ ادبیات پژوهشی، مبهم و كم رنگ است. این در حالی است كه تجربه فرایند سوگ ناشی از فروپاشی روابط رومانتیك، مانند فرایند سوگ در دیگر انواع فقدان است (لوكوت[4]، 2007؛ هاروی و میلر، 2000؛ به نقل از دهقانی، 1389). جدایی از عشق در دوران جوانی یكی از بزرگ ترین ضربه‌هایی است كه می‌تواند برای افراد اتفاق بیفتد. در این دوران وقتی از افراد خواسته شد، حوادث ناسازگار و ناگوار زندگی خود را یادآوری كنند، در بیشتر موارد یكی از شایع‌ترین پاسخ‌ها، پریشانی رابطه یا اتمام رابطه عاشقانه در حال ظهور بود (اكبری و همكاران، 1391).

پیامد عشق ناكام معمولا بین 6 ماه تا دو سال به شكل آزار ذهنی تجربه می‌شود. البته همه به یك اندازه رنج نمی‌برند، چگونگی واكنش افراد نسبت به جدایی به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله خودپنداره، سنجش واقعیت و هوش هیجانی. برخی افراد دلبستگی قطعی مانند كودكان پیدا می‌كنند و مقابل عده‌ای برای غلبه نسبتا سریع به شكست عشق انعطاف‌پذیری دارند (سمنژاد و همكاران، 1390). ﭘﺎرﻛﺲ (2006؛ به نقل از دهقانی، 1389) در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از دﺳﺖ دادن اﺑﮋه ﻋﺸﻘﻲ در دوره ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ‌هاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. همه‌ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، اﻣﻴﺪﻫﺎ و روﻳﺎﻫﺎی فرد ﻓﺮو ﻣﻲ‌پاشد. ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻧﻴﺎی او رﻧﮓ ﻣﻲﺑﺎزد و ﺑﺎ ترسی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲشود ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮ روی ﺳﻮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮگ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﺮ روی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ رواﺑﻂ ﻋﺸﻘﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮاوان، ﺑﺨﺼﻮص در دوران نوجوانی و ﺟﻮاﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺺ در ﺑﺮدارد، بنابراین لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

1-2- بیان مساله

بسیاری از اوقات عشق آنگونه می‌آید كه كمتر انتظار آن را داریم. در این موقعیت، آنچه انجام می‌شود، فقط برخورد با فردی است كه با تصویر ما از محبوب منطبق میشود، تصویری كه همگی در عوالم مطلوب خویش داریم. در واقع وقتی از آن طرف توافقی دیده می‌شود، عشق آغاز می‌شود. اما گاهی این توافق به هم می‌خورد و جدایی صورت می‌پذیرد (گلاسر[5]، 1390). جدایی از عشق می‌تواند برای هر فردی ضربه‌ای بزرگ محسوب شود و تبدیل به یكی از غم انگیز ترین حادثه‌ها و تلخ ترین دوران زندگی فردشود، اما باید پذیرفت كه ناپایداری بخشی از ماهیت شیدایی عشق است (یالوم، 1388).

یکی از شایع‌ترین و عمیق‌ترین تجربه‌های فقدان و سوگ ناکامی ناشی از فروپاشی روابط رومانتیک و عمدتاً عشق رومانتیک می‌باشد. ﻣﺴﺎﻟﻪ‌ای ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت آﺷﻜﺎر و اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻣﺒﻬﻢ و ﻛﻢرﻧﮓ اﺳت.


1.  yalom

2.  Love object

3. Harvey & Miller

4.  Luquet

1. Glasser

دانلود اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها

پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها

دانلود پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها

پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها
پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد
تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها
 طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد
تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل4736 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل97

پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها

چکیده

امروزه بدلیل کثرت خودرو در جاده ها وتصادفات روزافزون و  بدلیل افزونی بیماری در اشخاص مسن کیفیت خودروهای آمبولانس های موجود در کشور اهمیت روز افزونی پیدا کرده است بعلاوه اینکه بدلیل کمبود آمبولانس های پیشرفته در کشورهای جهان سوم نظیر ایران و همینطور بعلت عدم کیفیت مناسب جاده ها لازم است که آمبولانس ها و تخت برانکاردهای موجود در کشور به صورت مطلوب بهینه شود تا صدمات ناشی از انتقال بیمار یا مصدوم به بیمارستان به حداقل کاهش یابد.این کار با توجه به وجود تحریم های شدید موجود جاری بسیار لازم مینماید زیراکه امکان خرید و جایگزینی خودروها و تجهیزات جدید بسیار مشکل و پرهزینه میباشد.

پایان نامه حاضر راهکاری را برای اصلاح محل نشست تخت برانکارد در داخل آمبولانس های موجود در بازار عرضه میدارد تا با کمترین هزینه و بنحو بسیار مطلوب بتوان بیمار یا مصدوم سانحه دیده را به بیمارستان منتقل کرد بدون اینکه کیفیت نامطلوب جاده یا فرسوده شدن آمبولانس تاثیر منفی بر سلامت وی بگذارد .

1         مقدمه

آمبولانس وسیله نقلیه‌ای است كه جهت جابه‌جایی بیمار از یك محل جهت درمان بیماری از محل حادثه به مركز درمانی، یا ازمركز درمانی به مركزدرمانی دیگر طراحی شده است. انواع آمبولانس مورد استفاده به تناسب محل استفاده و كاربرد خاص آن،می‌تواند واگن، ون، كامیون، مینی‌بوس، اتوبوس، هلی‌كوپتر، هواپیما، قایق یا حتی كشتی باشد.‏

ریشه واژه آمبولانس، کلمه آمبولار یا آمبولانت است که در زبان لاتین به معنی پیاده راه رفتن می‌باشد که در طی سالهای متمادی به این اسم و معنی رایج امروز تغییر پیداکرده است. ایمنی و راحتی این خودروها از ابتدا مرکز توجه طراحان بوده است زیراکه تمامی کسانی که با این وسیله نقلیه سروکار دارند بلاشک از سلامتی کامل برخوردار نیستند و نیاز به مراقبتهای ویژه دارند.بدین جهت راحتی تخت آمبولانس ها بهمراه سیستم تعلیق خود خودرو و سایر عوامل نقش بسیار مهمی پیداکردند.

سیستم تعلیق خودرو که شامل کمک فنرها میشود بسته به سن خودرو قابلیت خود را از دست میدهد و همینطور تخت های آمبولانس که تشریح آن در فصل های آتی آمده است بدلیل کارکرد زیاد کارایی لازم را از دست میدهند و به دلیل گران بودنشان احتمال جایگزینی آنها بسیار پایین است. در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است تا طرحی برای اصلاح محل نشست تخت ها ایراد شود تا فرسودگی خودروها و تخت ها تاثیر منفی بر سلامت بیمار یا مصدوم سانحه دیده در زمان انتقال بیمار به بیمارستان نگذارد زیراکه در سالهای اخیر بدلیل افزایش میزان تولید ماشین های پرسرعت در جهان میزان تصادفات جاده ای بنحو قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که کیفیت نامطلوب سطح جاده ها در کشورهای در حال توسعه نیز مزید برعلت شده است. امید است که حداقل با گسترش فرهنگ صحیح رانندگی در کشور عزیزمان و افزایش خطوط ریلی و هوایی و کاستن بار ترافیکی جاده ها از میزان این تصادفات که عمده علت آنها اشتباهات رانندگی است کاسته شود.

فهرست

چکیده  4

مقدمه  9

فصل اول   10

تاریخچه آمبولانس     10

تاریخچه آمبولانس     11

فصل دوم  17

انواع آمبولانس     17

انواع آمبولانس     18

آمبولانس‌های خصوصی   18

آمبولانس نظامی   18

 انواع آمبولانس در جهان   19

آمبولانس‌ در آمریكای شمالی   19

آمبولانس در فرانسه  20

آمبولانس در بریتانیا 20

آمبولانس در آلمان و اتریش     20

انواع آمبولانس در ایران   21

تویوتا هایس (سقف بلند و بدنه عریض). 21

نارون   24

تویوتا Hard Top  26

تویوتا هایس (سقف متوسط و بدنه عریض)  28

فولكس واگن T5  30

ایویكو دیلی   33

آمیکو- فوتون   35

تویوتا هایس  (سقفوبدنهاستاندارد)  38

تویوتا لندكروزر  40

مرسدس بنز SPRINTER 316  42

فصل سوم  45

ارگونومی بدن انسان   45

آنتروپومتری Anthropometry   46

ارگونومی   48

اهداف علم ارگونومی   48

کلیات ارگونومی   49

قالب کاری متمرکز بر کاربر  50

کاربر  51

واسط کاربر- ابزار  52

کاربرد ارگونومی در طراحی خودرو  52

ارکان اصلی ابعاد خودرو  54

طراحی فضای سر نشینان   55

صندلی راننده  56

فصل چهارم  58

طرح تخت برانکارد  58

برانكارد پاچلاقی با تكنولوژی جدید و بسیار پیشرفته مدل YD C-3FWF  59

برانكارد پاچلاقیYDC-3HWF  59

برانكارد پاچلاقی تبدیل شونده مدل YD C-3D aluminum alloy  61

برانكارد پا چلاقی با پاهای مكانیكی تاشو و قفل شونده مدل YDC-3A(Stainless steel hollow,plastic board) 62

برانكارد پاچلاقی آلومینیومی با قابلیت كاهش طول مدلYDC-3B(Hollow plastic board) 63

تخت اورژانس و ریكاوری مدل YQC-2R  64

تخت ریكاوری یا اورژانس مخصوص ایكس ری YQC-3M (allow X-ray) 64

برانكارد اسكوپ   65

ثابت كننده سر بیمار(Head Immobilizer) 65

كولار گردن در 2 مدل ثابت(فیلادلفیا) و تنظیم پذیر(Adjustable) 66

برانكارد پرتابل 2 شكن تاشو بسیار سبك از جنس آلومینیوم با كیف مخصوص حمل در رنگهای مختلف مدل YDC-1A9  66

   برانكارد پرتابل جنگی چهار شكنبسیارمقاوم مدل YDC-1F3  67

برانكارد تا شو چرخ دار مدل YDC-1A3  68

لانگ بك بورد یا اسپاین بورد مدل YDC-7B1  68

صندلی آمبولانسی برای حمل بیمار مدل YDC-5L  69

فصل پنجم  70

کاربرد آمبولانس     70

عملکرد آمبولانس در صحنه  71

آماده بودن جهت حرکت آمبولانس     71

اطمینان از آماده بودن آمبولانس     72

بازرسی آمبولانس با موتور خاموش در پارکینگ پایگاه  72

بازرسی آمبولانس با موتور روشن   73

دریافت و جواب به ماموریت   74

نقش اپراتور اورژانس    74

رانندگی با آمبولانس     77

درک قانون   78

استفاده از وسایل هشدار دهنده  79

عوامل موثر بر عملکرد آمبولانس     81

قرارگیری آمبولانس در صحنه تصادف    82

انتقال مریض به درون آمبولانس     82

كمك فنرهای مغناطیسی با آخرین تکنولوزی روز  85

كمك فنر دو جدارۀ فشاردار مجهز به بالشتك گاز. 86

تعلیق هیدرولیکی   87

سیستم تعلیق و کنترل سواری الکترونیکی   90

خلاصه مزایا و معایب سیستم های فوق الذکر  92

تشریح سیستم انتخابی   94

تجهیزات مورد نیاز سیستم  94

اصول کار طرح   94

مشخصات فنی طرح   95

منابع و مراجع   97

 

دانلود پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی و بهینه سازی تخت برانکارد با قابلیت نصب در آمبولانسها,

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکاربزه دیده

دانلود پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکاربزه دیده
سیاست جنایی تقینی ایران
بیماران روانی بزهکاربزه دیده
پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل38

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

 

چکیده 1

 بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34

دانلود پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده,

بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA) بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی مقدمه در کودکان ( به ویژه کودکان پیش دبستانی) فعال بودن، پر انرژی و با نشاط بودن، پریدن از یک فعالیت به فعالیت دیگر هنگامی که محیط خود را کاوش می کنند،

دانلود بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA)
بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانل
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل263 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل104

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A)

بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی

 

مقدمه

در کودکان ( به ویژه کودکان پیش دبستانی) فعال بودن، پر انرژی و با نشاط بودن، پریدن از یک فعالیت به فعالیت دیگر هنگامی که محیط خود را کاوش می کنند، عمل کردن بدون احتیاط؛ پاسخ دادن به طور تکانه ای به رویدادهایی که در اطراف آنها رخ می دهد و واکنش های هیجانی سریع امری عادی است. اما کودکانی که ویژگی های توصیف شده در بالا را به میزانی دارند که با سن آنها تناسب ندارد

و نقایصی را در فعالیت های عمده زندگی آنها ایجاد می کنند در حال حاضر به عنوان کودکانی که اختلال بیش فعالی- نقص توجه دارند تشخیص داده می شود. (انجمن روان پزشکی آمریکا کاکاوند،1385). این بیماری سال هاست که شناخته شده و عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند به نظر می رسد به نقص در تکامل سیستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه ای از ساختمان های پیچیده است

و مغز اوج این پیچیدگی است از سویی ارتباطات وسیعی بین این ساختمان های پیچیده با رهبری واحد مغز وجود دارد(محمدی کیا،1391).سه بخش عمده مغز که به دنبال هم و در طول ساقه مغز قرار می گیرند عبارتند از:

1.      مغز Hآپسین

2.      مغز میانی

3.      مغز پیشین (مهری نژاد،1389)

در طی تکامل مغز لب پیشانی جدیدترین بخش شکل گرفته است و بزرگ ترین ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملکرد قشرفرونتال پیچیده و چند عاملی است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا کارکردهای اجرایی از جمله: حرکتی،تکلم ،انگیزش، بازداری، قضاوت اجتماعی و ردیف بندی اعمال را تخریب می کند. (سادوک و سادوک، 2002؛ به نقل از محمدی کیا،1391). علاوه بر این می توان گفت

که کرتکس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی رفتار نقش مهمی دارد (علیلو و همکاران،1389) این تخریب و اختلال ها باعث می شود که فرد (کودک) در عملکردهای خود دچار مشکل شود. از این روی، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال بر روی کودکان بیش فعال و کودکان بهنجار و عادی است.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     1

بیان مسئله            2

اهمیت و ضرورت تحقیق     6

اهداف پژوهش      7

هدف کلی 7

اهداف جزئی         7

سوالات پژوهش     7

فرضیه های پژوهش           7

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها       8

خطای درجاماندگی  8

توجه انتخابی        8

توانایی تغییر توجه 9

تفکر انتزاعی        9

فصل دوم

پیشینه نظری        12

تاریخچه شناخت  اختلال       12

اختلال بیش فعالی- کمبود توجه          15

نوع بی توجهی غالب          16

نوع بیش فعالی ـ تکانشگری غالب       17

نوع مرکب           17

ویژگی های بالینی  18

شناخت    18

عواطف  18

رفتاری   18

سازگاری میان فردی           19

سبب شناسی         21

علل زیست شناختی 21

عامل ژنتیک         22

نظریه ساز و کار برانگیختگی            23

نظریه ساختار عصبی          23

علت رفتاری و خانوادگی      24

عوامل مادرزادی و محیطی   24

ملاک های تشخیص            27

بیش فعالی- تکانشگری         27

تشخیص اختلال     28

زمان تشخیص اختلال          28

همه گیر شناسی     30

خلاصه ای از علائم و وضعیت کودکان            30

خلاصه ای از عوارض وجود اختلال   31

تشخیص ها ی افتراقی         32

مشکلات سلوکی و اختلال های ضد اجتماعی      32

سیر و پیش آگهی    36

درمان     36

آموزش والدین     37

آموزش معلمین      37

استفاده از کلاس های مخصوص، گروه های مهارت اجتماعی و فردی            37

درمان های روان شناختی (روان درمانی، تغذیه درمانی و ...)          37

درمان دارویی       37

انواع کارکرد اجرایی           42

کارکرد اجرایی به دو بخش تقسیم می شود          42

لوب فرونتال         43

عملکرد لوب فرونتال          44

نوروآناتومی کرتکس فرونتال            45

ناحیه پشتی- جانبی 46

ناحیه تحتانی         46

ناحیه میانی          46

کارکردهای لوب فرونتال      47

اختلالات لوب فرونتال         50

پیشینه پژوهش      52

پیشینه داخلی         52

پیشینه خارجی       59

خلاصه نتایج مباحث و پژوهش های پیشین        60

فصل سوم

روش پژوهش       64

جامعه آماری         64

نمونه و روش نمونه گیری    64

اجرای پژوهش      65

ابزار پژوهش        65

آزمون بندر گشتالت 65

آزمون استروپ     67

آزمون ویسکانسین  68

آزمون وکسلر        71

خرده آزمون شباهت ها         72

فصل چهارم

روش تجزیه و تحلیل داده ها  73

الف-ویژگی های جمعیت شناختی        74

ب-یافته های توصیفی          76

ج-یافته های استنباطی          77

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری            83

محدودیت های پژوهش        85

پیشنهادات پژوهشی 85

منابع      86

منابع فارسی         86

منابع خارجی        89

 

فهرست جداول

جدول 1 – 2 ویژگی های بالینی اختلال بیش فعالی – نقص توجه     19

جدول   2ـ 2 خلاصه مشکلات همراه با کودکان   20

جدول 3-2 ویژگی های کلیدی بالینی    25

جدول 4-2 شیوع نشانه ها در کودکان و نوجوانان  و بهنجار به خوبی نشان می دهد       29

جدول 5 ـ2   خلاصه ای از نقایص احتمالی مرتبط با        34

جدول4-1: توزیع فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه       73

جدول4-2: توزیع فراوانی تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه      74

جدول4-3: توزیع فراوانی تحصیلات مادر  در نمونه مورد مطالعه    74

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آزمون های بندر گشتالت ،استروپ،وکسلر و ویسکانسین در دو گروه کودکان بیش فعال و عادی        75

جدول 4-5 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    76

جدول 4-6 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    77

جدول 4-7 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    77

جدول 4-8 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    78

جدول 4-9- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین    79

جدول 4-10 خرده مقیاس های آزمون در افراد عادی و بیش فعال      80

 

بیان مسئله

اختلال کمبود توجه بیش فعال که بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخصه اصلی آن به شمار می رود یکی از بحث برانگیزترین اختلال های کودکی و نوجوانی است که در چند دهه اخیر مطالعات متعددی را به خود اختصاص داده است. (بارکلی  2003به نقل از نصرت آباد و همکاران1389)..بیش فعال از شایع ترین اختلال های روانی است که در کودکان تشخیص داده می شود؛

این اختلال 30 تا 40 درصد تمام موارد ارجاعی به کلینیک های راهنمایی کودک را شامل می شود. (میرنسب1389) طبق برخی شواهد بیماران دچار آسیب مغزی قطعه پیشانی به سبب گرایش به پاسخ دهی تکانشی و بدون بررسی کلی مسأله در این خرده مقیاس (توانایی تغییر و فهم رفتارهای غیر کلامی دیگران) عملکرد ضعیف دارند. (والش 1987به نقل از محمدی کیا،1391).

 

دانلود بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی,

بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل چکیده شغل کشاورزی واز دیرباز مورد توجه بوده و جزو شغل های پرزحمت محسوب می شود و ارزش دادن به این شغل و رشته نیز بجا و ضروری است زیرا بسیاری از مایحتاج زندگی ما از طریق محصول

دانلود بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی
بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوز
دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایلdocx
حجم فایل427 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل81

 

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی

بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل

چکیده :

شغل کشاورزی واز دیرباز مورد توجه بوده و جزو شغل های پرزحمت محسوب می شود و ارزش دادن به این شغل و رشته نیز بجا و ضروری است زیرا بسیاری از مایحتاج زندگی ما از طریق محصولات کشاورزی تهیه می گردد. در عصر گذشته رشته کشاورزی به صورت سنتی رواج داشته است .در عصر حاضر برای شغل کشاورزی رشته های مختلف در گرایش های مختلفی در دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی ، ارشد و دکتری تدریس می شود.

در پژوهش حاظر اشتغال پذیری این رشته یا میزان بازارکار این رشته مورد ارزیابی قرار گرفته تاآینده این رشته و جایگاه آن در جامعه مشخص گردد .در ابتدا معانی و فاهیم رشته کشاورزی و تعاریف گوناگون برای این رشته مورد بررسی قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها(نظرات و پاسخ های دانشجویان این رشته ) نتایج آن در فصل پنجم این پروژه بیان گردیده است.با تحلیل این نتایج می توان آینده این رشته را طوری رقم زد که هم اصالت و هم میزان علاقه به این رشته در بین اذهان جامعه به صورت مطلوب حفظ شود.

واژگان کلیدی :

کشاورزی

علاقه

اشتغال پذیری

 

مقدمه :

کشاورزی به تولید مواد غذایی و کالا از راه زراعت و جنگل داری و دامداری است. کشاورزی همان چیزی است که به ظهور تمدن منجر شد. مطالعه کشاورزی به نام علم کشاورزی شناخته می‌شود.

کشاورزی شامل طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون، از جمله راه‌هایی برای گسترش زمین‌های مناسب برای زراعت گیاه، حفر کانال‌ها و فرم‌های مختلف آبیاری می‌باشد.در دنیای امروز با نگرانی‌های موجود و کمبود منابع نیاز است تا کشاورزی را به سوی کشاورزی پایدار مثلا کشاورزی زیستی یا کشاورزی فشرده مثلا صنعتی پیش ببریم تا بتوانیم نیازها را در آینده برطرف نماییم.زراعت مدرن، اصلاح نباتات، سموم، دفع آفات و کود و پیشرفت‌های تکنولوژیک به شدت باعث افزایش بازده محصول می‌شوند ولی باید در نظر داشت که¬این محاسن در کنار عیوبی چون آسیب گسترده زیست محیطی و اثرات منفی سلامت انسان حاصل می‌شوند.

شیوه‌های مدرن در دامپروی نیز به همین گونه‌است یعنی با افزایش تولید گوشت ما مشکلاتی چون ستم به حیوانات و طبعات بهداشتی ناشی از آنتی بیوتیک‌ها، هورمون رشد، و سایر مواد شیمیایی که معمولاً در تولید گوشت‌های صنعتی استفاده می‌شود را داریم.محصولات کشاورزی را می‌توان به صورت عمده به غذاها، الیاف، سوخت، مواد اولیه، دارو و زینت آلات تقسیم نمود.غذاهای عبارتند از غلات، سبزیجات، میوه‌ها، و گوشت.

الیاف عبارتند از پنبه، پشم، کنف، ابریشم و کتان. مواد خام مانند چوب.مخدره عبارتند از تنباکو، الکل، تریاک، کوکائین. از دیگر مواد مفید توسط گیاهان، از رزین می‌توان نام برد. سوخت‌های زیستی شامل متان از زیست توده‌ها، اتانول و بیودیزل.در سال¬۲۰۰۷، حدود یک سوم از کارگران جهان در بخش¬کشاورزی شاغل بودند. اگرچه در سال ۲۰۰۳ تعداد کمتری در بخش کشاورزی مشغول بودند اما به دلیل آگاهی کشاورزی در سال ۲۰۰۸ این آمار به سرعت افزایش یافته.همچنین¬در بخش‌های دیگر کشاورزی مانند اقتصاد کشاورزی هم تعداد قابل ملاحظه‌ای مشغول به کار اند.

فهرست مطالب

عناوین                                صفحه

فصل اول - کلیات پژوهش     1

1-1- مقدمه :        2

2-1- بیان مساله :  3

3-1- ضرورت اجرای پژوهش :         5

4-1- فرضیه های پژوهش :  6

5-1- سوالات پژوهش :        7

6-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی :       8

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق      11

2-1- تعاریف کلی :            12

2-1-1- اشتغال     12

2-1-2- تهدید ها و فرصتها:  13

2-1-3- آموزش عالی كشاورزی         15

2-1-4- بازارکار   23

2-1-6- چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها         31

2-1-7- عوامل درونی         32

2-2- پیشینه های پژوهشی :  44

فصل سوم - روش گرد آوری پژوهش    46

3-1- مقدمه          47

3-2- روش تحقیق  47

3-3- توصیف ویژگی های تحقیق(جامعه و نمونه آماری)    47

3-4- تعیین حجم نمونه        48

3-5- روش گردآوری داده ها: 48

3-6- ابزار گردآوری داده ها  49

3-7- روایی ابزار اندازه گیری تحقیق   49

3-8 - پایایی  ابزار اندازه گیری تحقیق 49

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها       49

3-10- آمار توصیفی           50

3-11- آمار استنباطی          50

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها     51

4-1- مقدمه          52

4-1- داد های توصیفی        52

4-2- داده های استنباطی      62

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات   67

5-1- مقدمه          68

5-2- نتایج حاصل از ویژگی های جمعیت شناسی و فرضیه های تحقیق          68

5-2-1- نتایج جمعیت شناختی            68

5-2-2- نتایج تحلیل فرضیه های پژوهشی         69

5-3-  محدویت  های تحقیق  70

5-4- پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آینده        70

منابع و مآخذ         71

 

دانلود بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی جامعه شناختی میزان اشتغال پذیری رشته مهندسی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان,

نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA) رشته روان­شناسی بالینی موضوع نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی چکیده این پژوهش با هدف تعیین نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش با آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی انجام گرفته است این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری این

دانلود نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA) رشته روان­شناسی بالینی
نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی
نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش
 منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل4796 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل98

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته روان­شناسی بالینی

 

موضوع

نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی

*ضمیمه فایل پاورپوینت با همین عنوان بصورت رایگان 

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش با آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی انجام گرفته است. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران کرونر قلبی مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب در استان اردبیل در سال 1393 می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 100 بیمار از جامعه مورد مطالعه می‌باشند.روش نمونه گیری، برای جمع آوری داده ها از مقیاس آسیب پذیری روانی، مقیاس تیپ شخصیتی D و  پرسشنامه  ابعاد سرشت و منش استفاده شد. داده های پژوهش  از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل  شده است. نتایج نشان داد بین تیپ شخصیتی D و آسیب پذیری روانی در بیماران کرونر قلبی رابطه مثبت وجود دارد. از میان ابعاد سرشت فقط آسیب پرهیزی با آسیب پذیری در بیماران کرونر قلبی رابطه مثبت معنی دار داشت از میان ابعاد منش خودر اهبردی با آسیب پذیری رابطه منفی داشت. این نتایج نشان میدهد تیپ شخصیتی D برخی از ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی افراد مبتلا به کرونر قلبی نقش دارد.

 

 

کلمات کلیدی: تیپ شخصیتی D،ابعاد سرشت و منش،آسیب پذیری روانی،کرونر قلبی

 

 مقدمه

سالانه 17 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری های قلبی – عروقی فوت می کنند و این بیماری ها، عامل 10 میلیون مرگ از 40 میلیون مرگی است که سالانه در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد؛ علاوه بر آن، یکی از علل عمده ناتوانی نیز می باشد (سازمان بهداشت جهانی ،2002؛ نقل از هاشمی،1390). در ایران نیز بیماری های قلبی – عروقی شایع ترین علل مرگ ومیر را به خود اختصاص داده است (صدربافقی، شهریاری،میر باقری، حقیقت، نماینده،1382). در مطالعه ای که در بیرجند در سال 1382، انجام شد بیماری های قلبی – عروقی با 1/24درصد موارد فوت به عنوان مهمترین علت فوت تعیین گردید. (کاظمی و شریف زاده، 1382). عوامل بسیاری در بروز بیماری های قلبی موثر می باشند.از سویی این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشند که تحقیقات بسیاری را نیز متوجه خود ساخته اند. (دنولت ، 2003؛ خوسفی، 2008؛ بیاضی، 2005).

 

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

 

چکیده     1

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه          2

1-2 بیان مسئله     4

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله            7

1-4-سوال پژوهشی            8

1-5-اهداف پژوهش            8

1-5-1- هدف کلی  8

1-5-2-اهداف اختصاصی     8

1-6-فرضیه ها      9

1-7-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها            9

1-7-1- کرونر قلبی            9

1-7-2- آسیب پذیری روانی  10

1-7-3- ابعاد سرشت و منش  10

1-7-4- تیپ شخصیتی D     10

فصل دوم

ادبیات و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق

2-1- بیماری قلبی- عروقی   13

2-1-1-دستگاه قلبی- عروقی  13

2-1-2-قلب و رگهای خونی   14

2-1-3-فشار خون  15

2-1-4-اختلالات دستگاه قلبی- عروقی  16

2-1-5-واکنش پذیری سیستم قلبی و عروقی و بیماری        17

2-1-6-عوامل خطرزای زیستی و مربوط به شیوه زندگی در بیماران قلبی        17

2-1-7-نارسایی احتقانی قلبی (CHF)    19

2-1-8-بیماری ایسکمیک     19

2-1-9-علایم بالینی            20

2-1-10نقش روانشناسی در بیماری عروق كرونر قلبی      21

2-1-11پیش بینی و تغییر عوامل خطرساز رفتاری           22

2-1-12-روانشناسی و توانبخشی مبتلایان به بیماری عروق كرونر قلبی (CHD)            22

2-2-تیپ شخصیتی D         23

2-2-1-عوامل بیوشیمیایی و تیپ شخصیتی D     24

2-2-2-تیپ شخصیتی D و پیشگویی پیامدهای سلامتی      24

2-2-3-مدل هفت عاملی روانی- زیستشناختی شخصیت رابرت کلونینجر         26

2-2-5-ابعاد سرشت            30

2-2-6-تمایز بین سرشت و منش         33

2-3-آسیبپرهیزی   36

2-3-1-اساس روانی- زیستی آسیبپرهیزی          36

2-3-2- نوجویی    37

2-3-3-اساس روانی- زیستی نوجویی   38

2-3-4-پاداش وابستگی        39

2-3-5-اساس روانی- زیستی پاداش وابستگی      40

2-3-6-پشتکار      41

2-3-7-اساس روانی- زیستی پشتکار    42

2-3-8-پایانه های عصب روانشناختی منش        42

2-3-9-خود راهبری           43

2-3-10-همکاری  44

2-3-11-خودفراروی          44

2-4-مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور           46

2-5-جمع بندی از پیشینه پژوهش:       51

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1-روش پژوهش 53

3-2-جامعه آماری پژوهش    53

3-3-نمونه و روش نمونه گیری          53

3-4-ابزار گردآوری اطلاعات            53

3-4-2-مقیاس آسیب پذیری روانی       54

3-4-3- پرسشنامه سرشت و منش       54

3-5-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات      54

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1-مقدمه           56

4-3-یافته های توصیفی       58

4-4-یافته های استنباطی      60

فصل پنجم

بحث، تفسیر، نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

5-1 مقدمه           76

5-2-بحث و نتیجه گیری      76

5-5 محدودیتهای پژوهش      78

5-6 پیشنهادات پژوهشی       78

منابع 79

چکیده انگلیسی. 85

 

 

دانلود نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی,

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390 چکیده مقدمه مدیریت زنجیره تأمین روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه هایی برای کاهش هرچه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است روش كار

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390
بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر
زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل691 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل179

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

 

چکیده:

مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه هایی برای کاهش هرچه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است 

روش كار: این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف از روش کاربردی استفاده نمودیم با استفاده از پرسشنامه استاندارد اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه آماری انتخاب گردید. طبق این روش جامعه تحقیق ابتدا به طبقات جداگانه که افراد هر طبقه دارای صفات و ویژگی های مشترکی هستند، تقسیم می شوند و سپس از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده گرفته می شود که برای انتخاب نمونه در این تحقیق به همین شیوه عمل شده است، بدین ترتیب که افراد جامعه در 4 طبقه قرار گرفته و از هر طبقه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. بنابراین نمونه آماری 152 نفر تعین شد. و  روایی  پرسش‌نامه با استفاده از نظر اساتید محترم راهنما ومشاور و همچنین كارشناسان خبره تأیید شده است.و  پایایی پرسش‌نامه با استفاده ازضریب آلفای كرونباخ برای پرسش نامه برابر با 782/0 می‌باشد كه با استفاده از SPSS محاسبه گردیده است همچنین روش تجزیه و تحلیل‌داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.

نتایج: در مجموع از  152 نمونه آماری که در پرسشنامه شرکت نمودند و تجزیه و تحلیل به بدست آمد فرضیات پژوهش که شامل - کشاورزان بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.- تعاونی ها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-  پردازنده ها(تکمیل کننده ها) بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-سوپرمارکتها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.که همگی فرضیات  تائید شدند.

 کلید واژگان:زنجیره تامین،کشاورزان،تعاونی ها،شیر،پردازنده ها،سوپرمارکتها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول.. ز‌

کلیات.. ز‌

1-1-مقدمه.. 1

1-2- بیان مسئله:.. 2

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 3

1-4- اهداف تحقیق: هدف کلی:.. 4

اهداف جزیی:.. 4

1-5- فرضیه های تحقیق.. 5

6-1- سئوالات پژوهش:.. 5

1-7- متغیرهای پژوهش در قالب مدل مفهومی:.. 5

1-8- قلمرو پژوهش.. 6

1-9-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 6

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 6

1-11-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 6

1-12-  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.. 7

1-13-تعریف مفهومی و عملیاتی... 7

فصل دوم.. 8

ادبیات پژوهش.. 8

2-1- بخش اول: نگرشی برمدیریت زنجیره تامین.. 9

2-1-1- تعریف مدیریت زنجیره تأمین.. 9

2-1-2-مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین.. 10

2-1-2-1- مرحله اول- تمرکز زدایی تدارکات:.. 10

2-1-2-2- مرحله دوم – مدیریت هزینه:.. 11

2-1-2-3-  مرحله سوم- یکپارچگی کارکردها:.. 11

2-1-2-4- مرحله چهارم- مدیریت زنجیره تأمین:.. 12

2-1-2-5- مرحله پنجم- مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک:.. 12

2-1-3-تامین کنندگان.. 12

2-1-3-1- مفهوم انتخاب تأمین کنندگان.. 12

2-1-4-تاریخچه و سیر تحول انتخاب تأمین کنندگان.. 13

2-1-5-انتخاب تأمین کنندگان در SCM.. 14

2-1-6-رویکردها و روش های انتخاب تأمین کنندگان.. 14

2-1-7- مزایای استفاده از یک تأمین کننده عبارت است از:.. 16

2-1-8- مزایای استفاده از چند تأمین کننده عبارت است از:.. 16

2-1-9-انواع تأمین کنندگان.. 17

2-1-9-1-تامین‌کنندگان غیرقابل قبول :.. 17

2-1-9-2-تامین‌کنندگان قابل قبول :.. 17

2-1-9-3-تأمین کنندگان خوب :.. 17

2-1-9-4-تأمین‌کنندگان برتر :.. 18

2-1-9-5-تأمین کنندگان فوق العاده :.. 18

2-1-10-عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان.. 18

2-1-10-1-توانایی‌های کیفی تأمین‌کنندگان.. 18

2-1-10-2-توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی‌های جدید.. 19

2-1-10-3-توانایی مالی.. 19

2-1-10-4-توانایی مدیریتی.. 19

2-1-11-مدل مفهومی فرآیند انتخاب تأمین‏كنندگان.. 20

2-2-خرید در مدیریت زنجیره تامین( SCM ).. 20

2-2-1-بخش دوم:تعریف خرید.. 22

2-2-2-تاریخچه و سیر تحول خرید.. 22

2-2-3-رویكردها و روش های خرید.. 26

2-2-4-مزایای خرید متمركز.. 28

2-2-5-مزایای خرید در حالت غیرمتمركز.. 29

2-2-6-اهداف خرید.. 29

2-2-7-اصول حاكم بر خرید.. 32

2-2-8-مدل مفهومی فرآیند خرید.. 32

2-3-بخش سوم:مدیریت استراتژیک زنجیره تامین:.. 35

2-3-1-استراتژی عملیاتی:.. 37

2-3-2- ساخت برای انبار کردن:.. 37

2-3-3-تولید بر مبنای سفارش:.. 37

2-3-4-طراحی بر مبنای سفارش:.. 38

2-3-5- مهندسی بر مبنای سفارش:.. 38

2-3-6-استراتژی کانال توزیع:.. 41

2-3-7-استراتژی برون‌سپاری:.. 43

2-3-8-استراتژی خدمات مشتری:.. 47

2-3-9-شبکه دارایی:.. 48

2-3-10-چهار معیار برای استراتژی مناسب در زنجیره تأمین:.. 51

2-3-11-همسویی با استراتژی کسب و کار:.. 51

2-3-12-رقابت بر مبنای هزینه:.. 54

2-3-13-رقابت‌هایی در نوآوری:.. 56

2-3-14-رقابت در کیفیت:.. 58

2-3-15-رقابت در خدمات:.. 59

2-3-16-همسویی با نیازهای مشتریان:.. 62

2-3-17-بخش‌های چندگانه، زنجیره‌های تأمین چندگانه:.. 63

2-3-18-همسویی با جایگاه قدرت:.. 66

2-3-19-استراتژی نسل آینده:.. 67

2-4-بخش چهارم:لجستیک داخلی و خارجی.. 69

2-4-1-پیچیدگی افزایش یافته ی فرایندها.. 71

2-4-2-مشارکت تامین کننده.. 72

2-4-3-مدیریت زنجیره ی تامین کل.. 74

2-4-4-فرایند دیدگاه های زنجیره ی تامین.. 76

2-4-5-دیدگاه چرخه ایی.. 77

2-4-6-دیدگاه کشش / رانش.. 78

2-4-7-ساختار زنجیره ی تامین.. 80

2-4-8-کانون تمرکز مشتری و تقاضا.. 81

2-4-9-مدیریت منابع و ظرفیت.. 82

2-4-10-خرید و کانون تمرکز تامین کننده.. 83

2-4-11-مدیریت موجودی.. 86

2-4-12-مدیریت عملیات.. 88

2-4-13-مدیریت توزیع.. 89

2-4-14-سیستم ها و روش ها.. 91

2-4-15-مدیریت عملکرد.. 92

2-4-16-آیا تمام این ساختارها برای همه ی انواع سازمانها مناسب است؟   94

2-4-17-مشتری و تقاضا در زنجیره تامین.. 95

2-4-18-تمرکز مشتری.. 98

2-4-19-مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 99

2-4-20-مدلهای شکل گیری رضایت مشتری.. 102

2-4-21-یک طرفه نیست.. 102

2-4-22-تکنیک هایی برای پیش بینی تقاضا.. 103

2-4-23-پیش بینی کمی.. 103

2-4-24-نظر متخصصین.. 103

2-4-25-بررسی بازار.. 105

2-4-26-بررسی چرخه عمر.. 105

2-4-27-تصادفی.. 106

2-4-28-حس مشترک.. 106

2-4-29-عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات پیش بینی.. 107

2-5-بخش پنجم: مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها.. 107

2-5-1-راه حلهای مشکلات زنجیره تامین.. 109

2-5-2- برنامه ریزی نیازمندی مواد MRP:.. 112

2-5-3- برنامه ریزی منابع تولید (MRP):.. 113

2-5-4- برنامـه ریزی منابع موسسه (ERP):.. 113

2-5-5- دومین نسل برنامه ریزی منابع موسسه (ERP/SCM):.. 114

2-5-6- زنجیره تامین هوشمند:.. 115

2-5-7- ادغام و یکپارچگی سیستم ها:.. 116

2-5-8- منافع محسوس:.. 116

2-5-9- منافع نامحسوس:.. 116

2-5-10- تجــــارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین.. 117

2-5-11- فعالیتهای داخلی:.. 117

2-5-12- فعالیتهای پایین دست:.. 118

2-5-13- مبادله ها (EXCHANGE):.. 118

2-5-14- فعالیتهای تجارت الکترونیک.. 119

2-6- پیشینه پژوهش:.. 119

فصل سوم.. 124

روش پژوهش.. 124

3-1-مقدمه.. 125

3-2- روش تحقیق:.. 125

3-3- روش جمع آوری داده ها.. 125

3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 126

3 - 6-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 127

3 - 7-  قلمرو پژوهش.. 127

3 -  8 -  روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه.. 128

3 – 9  - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها.. 128

3 -  10 -  روایی :.. 129

3 -11-  پایایی  :.. 129

فصل چهارم.. 131

تجزیه و تحلیل داده ها.. 131

مقدمه :.. 132

آزمون نیکویی برازش کلموگروف- اسمیرنوف.. 132

آمار توصیفی.. 134

جدول فراوانی و نمودار مربوط به پاسخگویان.. 134

آمار استنباطی.. 136

فصل پنجم.. 142

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 142

مقدمه:.. 143

خلاصه تحقیق:.. 143

فرضیه های پژوهش:.. 144

نتیجه‌‌گیری بر اساس فرضیات.. 144

4-5 - محدودیتهای تحقیق:.. 145

5-5 - پیشنهادها:.. 146

منابع و ماخذ:.. 147

پیوستها.. 152

 

 

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,

بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA) بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی می باشد جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دچار بیش فعالی

دانلود بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA)
بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1718 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل114

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A) 

بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی می باشد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دچار بیش فعالی و دانش آموان عادی  شهر کرج در سال 1391 تشکیل می دهند.نمونه آماری این پژوهش را 60 نفر (30کودک مبتلا به بیش فعالی،30 کودک عادی)تشکیل میدهد . برای جمع آوری داده ها از چهار آزمون ،تحت عناوین بندر گشتالت ،آزمون رایانه ای استروپ ،آزمون چیدن کارتهای ویسکانسین ،و خرده آزمون شباهتهای وکسلر استفاده گردید.پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند راهه نتایج بدست آمد که بین کودکان بهنجار و کودکان دچار بیش فعال از نظر کارکرد لوب فرونتال تفاوت وجود دارد  به طوری که خطای درجا ماندگی در کودکان بیش فعال و توجه انتخابی ،توانایی تغییر توجه و تفکر انتزاعی در کودکان بهنجار بالاتر از گودکان دچار بیش فعال است .

 

مقدمه

 

 

 

در کودکان ( به ویژه کودکان پیش دبستانی) فعال بودن، پر انرژی و با نشاط بودن، پریدن از یک فعالیت به فعالیت دیگر هنگامی که محیط خود را کاوش می کنند، عمل کردن بدون احتیاط؛ پاسخ دادن به طور تکانه ای به رویدادهایی که در اطراف آنها رخ می دهد و واکنش های هیجانی سریع امری عادی است. اما کودکانی که ویژگی های توصیف شده در بالا را به میزانی دارند که با سن آنها تناسب ندارد و نقایصی را در فعالیت های عمده زندگی آنها ایجاد می کنند در حال حاضر به عنوان کودکانی که اختلال بیش فعالی- نقص توجه دارند تشخیص داده می شود. (انجمن روان پزشکی آمریکا[1])(کاکاوند،1385). این بیماری سال هاست که شناخته شده و عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند به نظر می رسد به نقص در تکامل سیستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه ای از ساختمان های پیچیده است و مغز اوج این پیچیدگی است از سویی ارتباطات وسیعی بین این ساختمان های پیچیده با رهبری واحد مغز وجود دارد(محمدی کیا،1391).سه بخش عمده مغز که به دنبال هم و در طول ساقه مغز[2] قرار می گیرند عبارتند از:

 

1. مغز Hآآااپسین[3]

 

2. مغز میانی[4]

 

3. مغز پیشین[5] (مهری نژاد،1389)

در طی تکامل مغز لب پیشانی جدیدترین بخش شکل گرفته است و بزرگ ترین ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملکرد قشرفرونتال پیچیده و چند عاملی است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا کارکردهای اجرایی از جمله: حرکتی،تکلم ،انگیزش، بازداری، قضاوت اجتماعی و ردیف بندی اعمال را تخریب می کند. (سادوک و سادوک، 2002؛ به نقل از محمدی کیا،1391). علاوه بر این می توان گفت که کرتکس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی رفتار نقش مهمی دارد (علیلو و همکاران،1389) این تخریب و اختلال ها باعث می شود که فرد (کودک) در عملکردهای خود دچار مشکل شود. از این روی، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال بر روی کودکان بیش فعال و کودکان بهنجار و عادی است.

 

کلمات کلیدی:لوپ فرونتال-ADHD- کودکان عادی

  

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات پژوهش)

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

اهداف پژوهش. 7

هدف کلی. 7

اهداف جزئی. 7

فرضیه های پژوهش. 7

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها. 8

خطای درجاماندگی. 8

توجه انتخابی. 8

توانایی تغییر توجه. 8

تفکر انتزاعی. 9

فصل دوم(ادبیات نظری و پیشینه پژوهش)

پیشینه نظری. 11

تاریخچه شناخت  اختلال. 11

اختلال بیش فعالی- کمبود توجه. 14

نوع بی توجهی غالب. 15

نوع بیش فعالی ـ تکانشگری غالب. 16

نوع مرکب. 16

ویژگی های بالینی. 16

شناخت. 17

عواطف. 17

رفتاری. 17

سازگاری میان فردی. 17

سبب شناسی. 20

علل زیست شناختی. 20

عامل ژنتیک. 20

نظریه ساز و کار برانگیختگی. 22

نظریه ساختار عصبی. 22

علت رفتاری و خانوادگی. 23

عوامل مادرزادی و محیطی. 23

ملاک های تشخیص. 25

بیش فعالی- تکانشگری. 26

تشخیص اختلال. 27

زمان تشخیص اختلال. 27

همه گیر شناسی. 28

خلاصه ای از علائم و وضعیت کودکان. 29

خلاصه ای از عوارض وجود اختلال. 30

تشخیص ها ی افتراقی. 30

مشکلات سلوکی و اختلال های ضد اجتماعی. 30

سیر و پیش آگهی. 34

درمان. 35

آموزش والدین 35

آموزش معلمین. 35

استفاده از کلاس های مخصوص، گروه های مهارت اجتماعی و فردی. 35

درمان های روان شناختی (روان درمانی، تغذیه درمانی و ...). 35

درمان دارویی. 35

انواع کارکرد اجرایی. 41

کارکرد اجرایی به دو بخش تقسیم می شود. 41

لوب فرونتال. 42

عملکرد لوب فرونتال. 42

نوروآناتومی کرتکس فرونتال. 43

ناحیه پشتی- جانبی. 44

ناحیه تحتانی. 44

ناحیه میانی. 44

کارکردهای لوب فرونتال. 45

اختلالات لوب فرونتال. 49

پیشینه پژوهش. 50

پیشینه داخلی. 50

پیشینه خارجی. 57

خلاصه نتایج مباحث و پژوهش های پیشین. 58

فصل سوم(روش پژوهش)

روش پژوهش. 60

جامعه آماری. 60

نمونه و روش نمونه گیری. 60

اجرای پژوهش. 61

ابزار پژوهش. 61

آزمون بندر گشتالت. 61

آزمون استروپ. 63

آزمون ویسکانسین. 64

آزمون وکسلر. 67

خرده آزمون شباهت ها. 68

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

روش تجزیه و تحلیل داده ها. 69

الف-ویژگی های جمعیت شناختی. 71

ب-یافته های توصیفی. 73

ج-یافته های استنباطی. 74

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری. 80

محدودیت های پژوهش. 82

پیشنهادات پژوهشی. 82

منابع. 83

منابع فارسی. 83

منابع خارجی.. 86

ضمائم 89

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1 – 2 ویژگی های بالینی اختلال بیش فعالی – نقص توجه   18

جدول   2ـ 2 خلاصه مشکلات همراه با کودکان. 19

جدول 3-2 ویژگی های کلیدی بالینی. 24

جدول 4-2 شیوع نشانه ها در کودکان و نوجوانان  و بهنجار به خوبی نشان می دهد. 28

جدول 5 ـ2   خلاصه ای از نقایص احتمالی مرتبط با. 33

جدول4-1: توزیع فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه   73

جدول4-2: توزیع فراوانی تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه   74

جدول4-3: توزیع فراوانی تحصیلات مادر  در نمونه مورد مطالعه   74

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آزمون های بندر گشتالت ،استروپ،وکسلر و ویسکانسین در دو گروه کودکان بیش فعال و عادی   75

جدول 4-5 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 76

جدول 4-6 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 77

جدول 4-7 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 77

جدول 4-8 تی استیودنت برای دو گروه مستقل. 78

جدول 4-9- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین. 79

جدول 4-10 خرده مقیاس های آزمون در افراد عادی و بیش فعال   80

 

دانلود بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان ع,

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

دانلود مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل4789 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل112

 پایان نامه کارشناسی

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

 

*ضمیمه پروپوزال مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار در 11 صفحه

*ضمیمه پاور پوینت مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار در 47 اسلاید

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار است روش این تحقیق،توصیفی از نوع پس رویدادی وعلی مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار درسال92 درشهرستان اردبیل می باشد. نمونه پژوهش تعداد 60 نفر (30 نفر از قربانیان همسر آزار و 30 نفر از افراد همسر آزار) و به روش تصادفی ساده انتخاب شد .  ابزار این پژوهش پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر و مقیاس فرزند پروری دروزوتی من بود برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس چند راهه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ابعاد سرشت مولفه های نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش، پشتکار، و از بین ابعاد منش همکاری، خود راهبردی و خود افرازی در بین افراد قربانی همسر آزار بالاتر از افراد همسر آزار بوده و همچنین طبق نتایج افرادی که همسر آزار هستند بیشتر شیوه فرزند پروری سلطه گر داشتند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت ابعاد سرشت و منش و همچنین شیوه های فرزند پروری در قربانیان همسر آزار و افراد همسر آزار امتفاوت است .

کلمات کلیدی : شیوه های فرزند پروری- سرشت – منش – همسر آزار – قربانیان همسر آزار

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهمیت وضرورت  پژوهش 8

اهداف پژوهش 9

هدف کلی 9

اهداف جزئی 9

فرضیه ها: 10

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

ادبیات و پیشینه پژوهش 13

مقدمه 14

تعریف همسرآزاری 14

میزان شیوع همسرآزاری 14

شیوع همسرآزاری در کشور 14

علل همسر آزاری 15

عوارض روانی و پیامدهای مخرب همسر آزاری 16

دیدگاه اسلام از خشونت گرایی نسبت به زنان 17

عملکرد مراجع قانونی 17

خشونت علیه مرد 18

ویژگی ها و توصیف های بالینی همسرآزاری 18

ویژگی های رفتاری مردانی که همسران خود را آزار می دهند 19

آسیب‌اجتماعی پنهان 19

رابطه مستقیم با كم‌سوادی 20

عوامل به وجود آورنده ی پدیده ی همسرآزاری 21

خانواده 21

فرزند پروری 22

تاریخچه شیوه های فرزند پروری 25

نظریه های شیوه های فرزندپروری 26

نظریه اریکسون 26

نظریه آدلر 28

ابعاد شیوه های فرزندپروری 28

بعد گرم بودن والدین 28

بعد کنترل 29

جنبه های منفی والدین 30

پیامدهای شیوه های فرزندپروری 31

شیوه های فرزند پروری 34

روش فرزند پروری استبدادی 34

روش فرزند پروری مقتدرانه (دموکراتیک) 36

روش فرزند پروری سهل گیر 37

روش فرزندپروری بی اعتنا یابی مسئولیت 38

ابعاد سرشت و منش 39

مفهوم شخصیت، تعاریف و گسـتره آن 39

عوامل بوجود آورنده شخصیت 40

دیدگاه هایی درباره شخصیت 42

دیدگاه روانکاوی 42

دیدگاه پدیدار شناختی 43

دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری 43

دیدگاه گرایشی 44

دیدگاه پردازش اطلاعات 44

نظریه های سنخ شناسی(تیپ شناسی) 44

انسان گرایی 45

نظریه های یادگیری اجتماعی 45

نظریه های الگوی فرهنگی 46

نظریه های صفات 46

نظریه کتل 47

نظریه رابرت کلونینجر 49

ابعاد سرشتی 51

ابعاد منش 53

پیشینه پژوهش 54

جمع بندی از پیشینه پژوهش 58

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش 61

جامعه آماری 61

حجم نمونه و روش نمونه گیری 61

روش جمع آوری داده ها 61

ابزارگرد آوری اطلاعات 62

پرسشنامه سرشت , منش 62

مقیاس فرزند پروری 62

روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 65

الف-ویژگی های جمعیت شناختی 65

ب-یافته های توصیفی 68

ج-یافته های استنباطی 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 77

محدودیت های پژوهش 81

پیشنهادهای پژوهش 81

منابع و ضمایم................................................................................................................................79

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی سن در دو نمونه مورد مطالعه .............................................................65

جدول4-2: توزیع فراوانی تحصیلات در دو نمونه مورد مطالعه..................................................66

جدول4-3: توزیع فراوانی شغل در دو نمونه مورد مطالعه....................................................67

جدول4-4: توزیع فراوانی سطح درآمد در دو نمونه مورد مطالعه...............................................67

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آزمون ها  .......................................................................68

جدول 4-6- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین......................................................................................................................................70

جدول 4-7 خرده مقیاس های آزمون در افراد همسر آزار و قربانی همسر آزار...........................71

جدول 4-8- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین.....................................................................................................................................72

جدول 4-9 خرده مقیاس های آزمون در افراد همسر آزار و قربانی همسر آزار..........................73

جدول 4-10- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین.....................................................................................................................................74

جدول 4-11 خرده مقیاس های آزمون در افراد همسر آزار و قربانی همسر آزار........................75

 

دانلود مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار,

<-BloTitle->
<-BloText->