خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

دانلود پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه
 تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه
پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی
فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1718 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل85

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

چکیده:

کرم غوزه‌ی پنبهHelicoverpa armigera (Hübner)  یکی از مهم‌ترین آفات اقتصادی محصولات مختلف کشاورزی با گستره‌ی جغرافیایی وسیع می‏باشد. تأثیر رقم‌های مختلف لوبیا از جمله لوبیا سفید (رقم‌های پاک، دانشکده و شکوفا)، لوبیا چیتی (رقم تلاش) و لوبیا قرمز (رقم‌های اختر، صیاد و ناز) روی برخی پارامترهای زیستی armigera .H تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) و فعالیت برخی از آنزیم‏های گوارشی لاروهای سن چهارم و پنجم این آفت تحت شرایط مزرعه‏ای مطالعه شد. طبق نتایج به دست آمده، طولانی‌ترین دوره‌ی لاروی و دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ armigera .H مربوط به رقم اختر (به ترتیب 716/0±88/19 و 896/0±58/37 روز) و کوتاه‌ترین این دوره‌ها مربوط به رقم پاک (به ترتیب 323/0±13/14 و 419/0±81/31 روز) بود. بیشترین باروری روزانه روی رقم ناز (3/11±54/126 تخم) و کم‌ترین میزان آن روی رقم دانشکده (42/7±33/88 تخم) بود. کم‏ترین و بیشترین نرخ خالص تولیدمثلی (R0) کرم غوزه‏ی پنبه به ترتیب روی رقم اختر (6/15±5/93 ماده/ماده/نسل) و رقم تلاش (143±5/585 ماده/ماده/نسل) مشاهده شد. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)کمترین مقدار روی رقم اختر (به ترتیب 007/0±115/0 و 008/0±12/1 بر روز) و بیشترین مقادیر آن‏ها روی رقم تلاش (به ترتیب 007/0±173/0 و 009/0±19/1 بر روز) مشاهده شد. طولانی‌ترین زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) روی رقم اختر (43/0±98/5 روز) بود. میانگین مدت زمان یک نسل (T) روی ارقام مختلف از 43/0±92/36 و 43/1±92/44 روز متفاوت بود که به طور معنی‏داری کوتاه‌ترین آن روی رقم تلاش و طولانی‌ترین آن روی رقم دانشکده بود. کم‏ترین فعالیت آمیلولیتکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigera روی برگ رقم ناز (به‏ترتیب 029/0±205/0 و mU/mg 009/0±238/0) بود. لاروهای سن چهارم و پنجم پرورش یافته روی غلاف رقم تلاش کم‏ترین فعالیت آمیلولیتیکی را (به‏ترتیب 054/0±326/0 و mU/mg 150/0±219/0) نشان دادند. کم‏ترین فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigeraبه‏ترتیب روی برگ ارقام اختر و ناز (به‏ترتیب 005/0±104/0 و U/mg 347/0±666/0) و غلاف رقم اختر (به‏ترتیب 033/0±612/1 و U/mg 267/0±260/2) بود. نتایج نشان داد که رقم اختر رقم نامناسبی برای تغذیه‏ی armigera H. بود.

فهرست مطالب

عنوان.............................................................................................................................صفحه

فصل اول مقدمه

1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................................... 2

1-2- کرم غوزه­ی پنبه H. armigera........................................................................................................................... 6

1-2-1- جایگاه H. armigera در رده­بندی حشرات .................................................................................................. 6

1-2-2- مناطق انتشار کرم غوزه‏ی پنبه........................................................................................................................... 6

1-2-3- دامنه‌ی میزبانی و نحوه‌ی خسارت H. armigera....................................................................................... 6

1-3- برخی از روش‏های کنترل H. armigera........................................................................................................... 7

1-3-1- کنترل زراعی ...................................................................................................................................................... 7

1-3-2- آفت‌کش‌های بیولوژیک ................................................................................................................................... 7

1-3-3- کنترل شیمیایی .................................................................................................................................................. 8

1-3-4- استفاده از ارقام مقاوم ........................................................................................................................................ 8

1-4- پارامترهای دموگرافیکی H. armigera روی هفت رقم لوبیا و مرور پژوهش‏های انجام شده .......................9

1-5- دستگاه گوارشی حشرات ..................................................................................................................................... 11

1-6- اسیدیته­ی دستگاه گوارش در حشرات ............................................................................................................... 12

1-7- آنزیم­های گوارشی در حشرات ............................................................................................................................ 12

1-7-1- آنزیم­های گوارشی پروتئاز .............................................................................................................................. 13

1-7-2- آنزیم های گوارشی آمیلاز ............................................................................................................................ 13

1-7-3- مرور پژوهش‏های انجام شده در زمینه‏ی فعالیت آنزیم‏های گوارشی پروتئاز و آمیلاز ...............................14

فصل دوم مواد و روش­ها

2-1- تهیه و کاشت ارقام مختلف لوبیا ........................................................................................................................ 16

2-2- پرورش آزمایشگاهی H. armigera................................................................................................................ 16

2-3- اندازه‏گیری پارامترهای زیستی H. armigera............................................................................................... 20

2-3-1- جدول زندگی ................................................................................................................................................... 20

2-3-1-1- جدول زندگی تک جنسی ......................................................................................................................... 20

2-3-1-2- جدول زندگی دو جنسی ............................................................................................................................ 23

2-4- سنجش فعالیت آنزیم‏های گوارشی .................................................................................................................... 25

2-4-1- تهیه‏ی عصاره‏ی آنزیمی از روده‏ی میانی لارو H. armigera ................................................................. 25

2-4-2- تهیه­ی بافر ...................................................................................................................................................... 27

2-4-3- سنجش فعالیت پروتئازی ............................................................................................................................... 27

2-11- سنجش فعالیت آمیلازی .................................................................................................................................. 27

2-5- تجزیه آماری داده‏ها ............................................................................................................................................. 28

2-13- تجزیه کلاستر فعالیت آنزیم­های گوارشی روده­ی میانی لارو H. armigera ........................................... 29

فصل سوم نتایج

3-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی هفت رقم لوبیا ............................................................................ 31

3-1-1- طول دوره‏ی مراحل زیستی نابالغ ................................................................................................................. 31

3-1-2- طول دوره‏ی تخمریزی، باروری روزانه و باروری کل .................................................................................. 33

3-1-3- طول عمر و طول دوره‏ی زندگی حشرات کامل و نسبت جنسی ............................................................... 35

3-1-4- پارامترهای جدول زندگی ................................................................................................................................ 36

3-1-4-1- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی تک جنسی (Female-based life table)39

3-1-4-2- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی دو جنسی  (Age-stage, two-sex life table)    39

3-1-5- پارامترهای تولیدمثلی ...................................................................................................................................... 47

3-1-6- پارمترهای رشد جمعیت (حاصل از جدول زندگی تک جنسی و دو جنسی) .............................................. 48

3-2- تعیین فعالیت آنزیمی ........................................................................................................................................... 52

3-2-1- فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای H. armigera....................................................................................... 52

3-2-2- فعالیت آمیلولیتیکی لاروهای H. armigera......................................................................................... 52

3-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی عصاره­ی روده­ی میانی لاروهای H. armigera     55

فصل چهارم بحث

4-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا ............................................................................ 57

4-1-1- دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ ............................................................................................................................. 57

4-1-2- دوره تخم ریزی و میزان باروری و طول عمر حشرات بالغ H. armigera ............................................. 58

4-1-3- پارامترهای تولیدمثلی H. armigera......................................................................................................... 59

4-1-4- جدول زندگی (پارامترهای رشد جمعیت) تک جنسی و دوجنسی .............................................................. 61

4-2- تعیین فعالیت آنزیمی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا ...................................................................... 64

4-2-1- فعالیت پروتئولیتیک کل .................................................................................. 65

4-2-2- فعالیت آمیلولیتیک کل .................................................................................................................................. 66

4-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی پروتئاز کل و آمیلاز Harmigera ...67

4-4- نتیجه‏گیری نهایی ................................................................................................................................................ 68

4-5- پیشنهادات ............................................................................................................................................................ 69

منابع. ................................................................................................................................................................................ 70

دانلود پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق خصوصی بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران چکیده مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این استحق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی

دانلود بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

پایان نامه  کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق خصوصی
بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران
بررسی تطبیقی حق انتفاع
دسته بندیحقوق
فرمت فایلword
حجم فایل175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل106

پایان نامه  کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: حقوق خصوصی

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

 

چکیده

مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است. تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این است:حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی). این تعریف حق انتفاع به معنای اعم را در برمی گیرد ولی حق انتفاع به معنای اخص دارای اقسام محدودتری است. چنانکه حق انتفاع در معنای اخص خود شامل: عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون حق ارتفاق، و حق مالکیت تفاوت هایی دارد هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره  ای که در مال موضوع حق انتفاع می برد، مسئول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سوء استفاده کند، و گرنه مسئول جبران خسارات وارده بر عین است. پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند ملک خود را به رعایت حق منتفع بفروشد، و یا آن را برای پس از انقضاء مدت انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع با سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع حق گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق اشتراک می باشند.

 

کلمات کلیدی:حق انتفاع در فقه – حق انتفاع در حقوق ایران

مقدمه

الف)بیان مسئله

حق انتفاع» به لحاظ لغوی، ترکیب اضافی حق و انتفاع می باشد؛ حق در لغت به معنای راست، درست، حقیقت و نصیب آمده است . و بنابه اعتقادی، امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهد و به تعبیری، « سلطه ای است که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی دارد که جعل و اعتبار می شود»  انتفاع در لغت مصدر  باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن می‌باشد . حق انتفاع در بیان مقنن، عبارت است از «حقی كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد، استفاده كند». با تدقیق در متن قانونی موجود یعنی ماده 40 قانون مدنی، باید افزود که کلمه ملک به معنی مالکیت است و منظور از مال مورد حق انتفاع، اعم از عین مال می باشد. به عبارتی غرض از ذکر عبارت « عین آن» در متن ماده فوق، اصل مال است یعنی شخص می تواند از مالی که اصل آن در ملکیت دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند . وفق ماده 46 قانون مدنی انتفاع به سه دسته قابل تقسیم می باشد: دسته اول به عمری، رقبی و سکنی و دسته دوم به وقف و دسته سوم به حق انتفاع از مباحات اختصاص داده شده است . در حق انتفاع، مال و منافع در مالكیت شخصی دیگر بوده و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره ‌برداری از آن را دارد، نه حق مالكیت بر آن؛ به تعبیری، مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد: منتفع، كه حق استفاده و بهره‌ برداری از عین به او واگذار شده است؛ و مالك، كه صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار كرده است . در اصطلاح فقهای امامیه این واژه دارای دو معنی می باشد، اول به معنای حقی كه به موجب آن شخص می‌تواند از ملك غیر بهره‌ مند شود؛ و دوم، به معنای مطلق بهره‌مندی است كه به اقتضای موارد فرق می‌كند. در فقه، حق انتفاع و مسائل آن به صورت منظم، تئوریک و کلاسیک، مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. در کتب فقهی تحت عنوان «عطایا» چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده ؛ عناوین مزبور عبارتند از: صدقه، هبه، سکنی و حبس؛ که فقط برخی از انواع آن شامل اقسام حق انتفاع می شوند. مثل سکنی و حبس. نتیجه این بی اعتنایی به تئوری سازی در فقه هم آن است که در تمام موارد حق انتفاع، با عنوان عقدی که برای برقراری آن مورد استفاده قرار گرفته یکسان دانسته شده و از عنوان عقد مربوط جهت معرفی حق انتفاع موضوع آن عقود استفاده شده، مانند حق انتفاع ناشی از عقد وقف، وقف نامیده شده است  در ماده 29 قانون مدنی مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال علاقه هایی را ممکن است داشته باشند: مالکیت(عین و منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، این قسم از حقوق، «حقوق عینی» نامیده می شوند، و آثارشان این است که صاحب حق می تواند مستقیماً در حدود قانون از مال مورد حق، استیفاء حق خود را بنماید و یا می تواند آن را در نزد هر کسی باشد تعقیب و مطالبه نماید . از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی پنج طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است، طرق مزبور عبارتند از، ایقاع، عقد لازم و جایز، شرط ضمن عقد و به موجب قانون تحت عنوان حق انتفاع از مباحات . مضافاً اینکه، برای صحت حق انتفاع شرایطی ضروری است، اولاً، حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود. ثانیاً، موضوع حق انتفاع باید مالی باشد كه استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد. ثالثاً، دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.رابعاً، در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد. از جنبه های مبهم مسئله مورد بحث که می توان مطرح نمود. این امور می توانند باشند: آیا حق انتفاع قابل اسقاط می باشد ؟ برخی اسقاط آن را بی اثر می دانند .  برخی با توجه به لازم بودن عمری و رقبی و سکنی معتقدند تا انقضای مدت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند ولی می توانند با تراضی آن را اقاله کنند . دیگر جنبه های مجهول مسئله این است که حق انتفاع با مالکیت منافع چه فرقی دارد ؟ ایا حق انتفاع قابل انتقال است ؟ آیا حق انتفاع می تواند با عوض انجام گیرد ؟ حالات زوال حق انتفاع چه هستند

 

فهرست مطالب

 

چکیده     ‌ح

الف)بیان مسئله      ‌ط

ج)سوالات تحقیق    ‌ك

د)پیشینه تحقیق      ‌ل

و)اهداف تحقیق      ‌ن

ز)روش تحقیق       ‌ن

فصل اول

1-1-1 معنای لغوی حق انتفاع           1

1-1-2- معنای حقوقی حق انتفاع         2

1-1-3- ماهیت حق انتفاع     2

1-2- اقسام حق انتفاع          3

1-2-1- عمری      3

1-2-2- رقبی       4

1-2-3- سکنی      6

1-2-4- حبس مطلق            9

1-2-5- وقف        13

1-2-5-1- شرایط وقف        17

1- 2- 5- 2- شرایط مال مورد وقف     19

1-2-5-4- تقسیمات وقف      24

1-2-6- انتفاع از مباحات ؛   25

1-2-6-1- تقسیمات مباحات  25

1-2-6-2- اقسام مباح اصلی  27

1-2-6-3- اقسام مباح عرضی            27

1-2-6-4- شرایط احیاء       28

فصل دوم

2-1- عقد انتفاع     31

2-2- شرایط انتفاع 32

2-3- احکام انتفاع  32

2-4- تکالیف مالک 33

2-5- حقوق منتفع   34

2-5-1- تکالیف منتفع          35

2-6- اسباب زوال  37

2-7- واگذاری انتفاع           38

2-8- قرار دادن انتفاع بر معدوم          39

2-9- ضمان مال انتفاع        40

2-10- مقایسه انتفاع با مالکیت منافع    40

2-10-1- ملکیت   40

2-10-2- مالکیت   41

2-10-3- مالکیت از دیدگاه قرآن         42

2-10-4- مطلق بودن مالکیت            43

2-10-5- انحصاری بودن مالکیت       44

2-10-6- دائمی بودن حق مالکیت       44

2-10-7- عناصر ملکیت      45

2-10-8- فرق انتفاع با مالکیت منافع   46

2-11- مقایسه انتفاع با ارتفاق            47

2-12- مقایسه اجاره با انتفاع 48

2-13- مقایسه عاریه با انتفاع 51

2-13-1- فرق عاریه با انتفاع            52

فصل سوم

         3- 1- آثار حق انتفاع نسبت به منتفع    54

3- 1- 1- قلمرو وحدود حق انتفاع        54

3- 1- 2- حاکمیت عرف      54

3- 1- 3- واگذاری حق انتفاع 55

3- 2- تکالیف منتفع            57

3- 2- 1- سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق            57

3- 2- 2- حفاظت عین         59

3- 2- 4- پرداخت مخارج لازم برای انتفاع        64

3- 3- آثار حق انتفاع نسبت به مالک    66

1- 3- 3- وضع مالک در برابر منتفع   66

3- 2- 2- اختیار انتقال مال موضوع حق           68

3- 4- اسباب زوال حق انتفاع 71

3- 4- 1- اسباب مشترکی که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی است :            71

3- 4- 1- 1- تلف مال موضوع حق     71

3- 4- 1- 2- اعراض صاحب حق       72

3- 4- 1- 3- فک ملک        73

3- 4- 1- 4- شرط خیار       74

3- 5- اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است       74

3- 5- 1- جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص            74

3- 5- 2- جلوگیری از اعمال حق در ده سال       75

3-6- اسبابی ویژه حق انتفاع  77

3-6-1- انقضاء مدت عمر    77

3-6-2- پایان دت حق انتفاع  78

3-6-3- رجوع مالک در حبس مطلق    80

3-7- نتیجه زوال حق انتفاع  81

3-7-1- رد شیء موضوع حق به مالک 81

 نتیجه گیری      83

منابع عربی          89

 

A comparative study of law and the rights of beneficial rights in Iran

 

Abstract

 

Beneficial rights is an important topic of discussion in legal religious books in different fields is discussed. Definition of beneficial rights law and civil law expression is a right to which the person can gain financial or other property while its owner is certain uses (Article 40 of the Civil Code). This definition is meant to benefit, whether it takes the form of beneficial rights in the proper sense has been more limited. In its strictest sense, as the beneficial rights including life, Ruby, settlement and custody is absolute. Beneficial rights to other legal concepts such easement and right of ownership differences, although the beneficiary has the right to assign beneficial rights to another. But with interest in the subject property to his advantage, the same protection and should not abuse it, otherwise the same is liable to compensate the damages. Costs that are necessary for the operation of the benefit is the same. The owner can also sell your property with respect to beneficiaries, or to gain time after the expiration of the lease transfer. Among the causes that led to the decline of the profit to be some common causes that led to the decline of beneficial rights with other rights are objective.

 

Keywords: beneficial rights jurisprudence - Rights beneficial rights in Iran

دانلود بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن چکیده جهان سوم اصطلاحی‌ست که در نیمه دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی و کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم قرار نمی‌گیرند، به کار می‌رفت جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی كه از جرم ش

دانلود پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق

بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
حجم فایل153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل155

پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: حقوق

بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

چکیده

 

جهان سوم اصطلاحی‌ست که در نیمه دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی و کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم قرار نمی‌گیرند، به کار می‌رفت. جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی كه از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید كه مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است كه پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه كه از نظر یكی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلكه امكان دارد كه حتی عملی پسندیده به شمار آید. جامعه ایرانی دچار جرم و جنایت و انحرافات بوده و هست. این جریان به سادگی تقلیل نخواهد یافت. زیرا به میزانی که جامعه در مسیر توسعه قرار گرفته، حوزه انحرافات نیز توسعه خواهد یافت. برای فهم آسیب های اجتماعی در ایران بهتر است در حول و حوش سنت دورکیمی قرار گرفته و با توجه به بی ارتباطی بعضی از اصول و نکات این سنت با شرایط جامعه ایرانی، رویکردی مرتبط با جامعه ایرانی از این سنت استحراج کرده و فهم جامعه ایرانی به لحاظ وضعیت آسیبی اش، ممکن تر شود.جامعه ایرانی، چندلایه است. ظاهری ترین لایه آن انتظام است و میل به نظم. در حالی که پنهان ترین لایه جامعه میل به بی نظمی  و اختلال است. این نوع داوری درمورد جامعه ایرانی با توجه به شواهد موجود در مورد انحرافات و آسیب ها حاصل شده است. از طرف دیگر، جامعه ایرانی ساحت دوگانه خاصی دارد. یک صورت این ساحت، وجود سازمانهای اجتماعی ضعیف است و صورت دیگر آن فردیت خودخواه و خود مدار است. عدم در هم شدگی این دو صورت است که بروز وظهور آسیب ها را ممکن و ماندگار می کند. آسیب ها در ایران کمتر ریشه در فردیت – به معنای مدرن- آن دارد. بلکه بیشتر ریشه در ناتوانی پیوند بین فردیت و ساختارها می باشد. برای بهبود شرایط می بایستی فردیت را تقویت و سازمانهای اجتماعی را متکثر کرد

 

 

 

کلمات کلیدی – جرم و جنایت- جهان سوم

 

 

 

 فهرست مطالب

 

1- بیان مساله. 7

 

2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

 

3- سوالات تحقیق: 11

 

الف) هدف کلی: 11

 

ب)اهداف فرعی: 11

 

4-  پیشینه تحقیق.. 11

 

5- روش تحقیق.. 13

 

6-  ساماندهی تحقیق.. 13

 

فصل اول ادبیات نظری

 

1-1- جهان سوم. 10

 

1-1-1- مفهوم جهان سوم. 11

 

1-1-2- جنبش ضد استعماری و تغییرات کمّی کشورها 13

 

1-1-3- جهان سوم و اصل حاکمیت دولتها 16

 

1-1-4- جهان سوّم و مسئولیت بین المللی دولتها 17

 

1-1-5- جهان سوم و ملی کردن.. 19

 

1-1-6- جهان سوم و اصل عدم تجاوز به تمامیت ارضی کشورها 20

 

1-1-8-  مسائل و مشكلات كشورهای جهان سوم. 21

 

1-2- جرم و جنایت... 23

 

1-2-1- تعاریف و اشکال جرایم.. 23

 

1-2-2-تعریف مجرم. 24

 

1-2-2-1- تعریف مجرم از نظر حقوقدانان.. 24

 

1-2-2-2- جرم از نظر جرم شناسان.. 24

 

1-2-3- تعریف اصلاح مجرم. 25

 

1-2-3-  اشکال جرایم.. 26

 

1-2-4- کلیاتی درباب جرم شناسی.. 27

 

1-2-4-1- ویژگی های جرم شناسی.. 27

 

1-2-4-2- جرم شناسی نظری... 28

 

1-2-5- مهجوریت جرم شناسی.. 32

 

1-3- بررسی دیدگاه ها و نظریات... 33

 

1-3-1- بررسی دیدگاه های جهان سوم. 33

 

1-3-1-1- نظریه استبداد شرقی.. 33

 

1-3-1-2- ظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک (گیلرمو اودانل) 33

 

1-3-1-3- نظریه نوسازی... 35

 

1-3-1-4- مدرنیسم و توسعهیافتگی.. 36

 

1-3-1-5- پست مدرنیسم و توسعهیافتگی.. 37

 

1-3-1-6- اصول و مبانی عقلی توسعه یافتگی.. 38

 

1-3-1-7- اندیشه‌های خلخالی درباره مسائل جهان سوم. 39

 

1-3-2-1- نظریه جامعه شناسی دورکیم.. 43

 

1-3-2-2- نظریه انسان شناسی لمبروزو. 45

 

1-3-2-3- نظریه جرم شناسی رادیکال.. 46

 

1-3-3- نظریه های قرن هجدهم و نوزدهم مکتب... 47

 

1-3-3-1- کلاسیک در جرم شناسی.. 47

 

1-3-3-2- دیدگاه بوم شناسی، بی سازمانی اجتماعی و جریان یادگیری... 51

 

 

 

فصل دوم

 

عوامل ایجاد و آثار سو جرم

 

2-مقدمه. 57

 

2-1- بررسى عوامل اجتماعى جرم. 60

 

2-1-1- محیط اجتماعى.. 60

 

2-1-2- محیط اقتصادى... 66

 

2-1-3-  محیط سیاسى.. 67

 

2-2-نظریه های مربوط به پیشگیری... 69

 

2-2-1-پیشگیری در مکتب تحققی و نظریهء عقلانی بودن جرم. 69

 

2-2-2-پیشگیری در نظریه‌های جامعه‌شناسی.. 70

 

2-2-3- پیشگیری در نظریهء مدیریت ریسک جرم. 70

 

2-2-4- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی.. 71

 

2-2-5- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی.. 71

 

2-2-6- گسترهء محدودیتهای پیشگیری... 72

 

2-3- محدودیتهای جرم‌شناختی.. 73

 

2-3-1- محدودیت در نوع جرایم.. 73

 

2-3-2- محدودیت نسبت به افراد. 73

 

2-3-3- محدودیت تکنیکها 74

 

2-3-4-کارایی مشروط.. 74

 

2-3-5-محدودیت در تأمین امنیت پایدار 75

 

2-3-6-کاهش میزان مشارکت مردم. 75

 

2-3-7- محدودیت هزینه‌ها 76

 

2-3-8- جابه‌جایی بزهکاری... 77

 

2-3-9- محدودیتهای حقوق بشری... 80

 

2-3-10- جامعهء تحت کنترل.. 81

 

فصل سوم

 

بحث و نتیجه گیری

 

3-1- فقر و جرم. 84

 

3-2- فقر وتاثیر آن در بزهکارى از نگاه متون دینى.. 87

 

3-2-1- تاثیر فقر در بزهکارى از دیدگاه جرم شناسى.. 89

 

3-2-2-تاثیر ثروت بر بزهکارى... 91

 

3-3-حاشیه نشینی و جرم. 94

 

3-3-1- مفهوم حاشیه نشینی.. 94

 

3-3-2- علل حاشیه نشینی.. 95

 

3-3-3- منبع و مركز انحرافات و كجرویهای اجتماعی.. 98

 

3-3-4- جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم.. 99

 

3-3-5- اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی.. 101

 

3-4- راهكارهای پیشنهادی در جهت كاهش و پیشگیری از وقوع جرایم در مناطق حاشیه ای... 105

 

3-5- مهاجرت و جرم. 109

 

3-5-1-پیامد های مهاجرت... 110

 

3-5-2-پیری جمعیت های روستایی و جوانی جمعیت های حاشیه نشین.. 111

 

3-5-3- توزیع متباین جنس ها 111

 

3-5-4- مهاجرت در کشورهای جهان سوم. 113

 

3-5-5- از دیگر پیامدهای مهاجرت... 114

 

3-5-6- تاثیر مهاجرت بر جمعیت... 116

 

3-5-7- انواع دیدگاههای مطالعات مهاجرتی.. 118

 

3-6- نتیجه گیری... 121

 

منابع و مآخذ. 130

 

 

دانلود پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن,

بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

چكیده در دنیای رقابتی امروز ، مشتریان در كانون اصلی توجه هتلها قرار دارند و وفاداری آنان عامل اصلی كسب مزیت رقابتی هتلها است هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان و یكی از متغیرهای كلیدی آن یعنی كیفیت خدمات بوده و متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نیز به عنوان متغیرهای واسطه مورد بررسی قرار گرفته است پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی ا

دانلود بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

پایان نامه و پروژه نهایی کارشناسی رشته مدیریت هتلداری
بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران
بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری
دسته بندیهتل داری
فرمت فایلdoc
حجم فایل2604 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل74

پایان نامه و پروژه نهایی کارشناسی رشته: مدیریت هتلداری

بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

 

مطالعه موردی هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران

*ضمیمه فایل پرسش و پاسخ در 205 صفحه

چكیده

در دنیای رقابتی امروز ، مشتریان در كانون اصلی توجه هتلها قرار دارند و وفاداری آنان عامل اصلی كسب مزیت رقابتی هتلها است . هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان و یكی از متغیرهای كلیدی آن یعنی كیفیت خدمات بوده و متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نیز به عنوان متغیرهای واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی است و برای سنجش اطلاعات از پرسشنامه با طیف لیكرت هفت گزینه ای استفاده شده است . جامعه آماری مهمانان هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران بوده و حجم نمونه 67 برآورد شده كه برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . یافته پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری میان كیفیت خدمات و وفاداری مشتری است . بعلاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد ، متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نقش میانجی را در رابطه كیفیت خدمات و وفاداری ایــفا می كنند و خود نیز تاثیر مثبت و معناداری بر ایجاد وفاداری دارند.

واژه های كلیدی :

وفاداری ، كیفیت خدمات ، رضایت مندی مشتری ، اعتماد.

 مقدمه

صنعت میزبانی و هتلداری به عنوان یک صنعت نیاز به آموزش استانداردهای مهمان داری مهارت فنی ، دانش اصول خدمات دهی ، رعایت بهداشت ، توسعه منابع انسانی ، اهمیت روابط عمومی و حفظ کیفیت مطلوب غذا و نوشابه را دارد لازمه تحول بنیادین و ارتقاءهتلداری در ایران قبل الگوهای رفتاری خاص از سوی مدیران و پرسنل ، آموزش پرسنل و مدیران ستادی و میانه و انتقال الگوهای رفتاری به پرسنل تحت امر می باشد لذا رفتار پرسنل هتلها در برابر میهمانان و گردشگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه جامعه و صنعت توریسم نیازمند آدمهای توسعه یافته می باشد .

مشتری مداری و مدیریت مشتری مداری CRM یکی از رازهای موفقیت سازمانها است سازمانها در جهت تامین این موضوع به جنبه های مختلف فعالیتهای خود که یکی از آنها عرضه خدمات کیفی است بپردازد اصولاً در صنعت هتلداری خدمات دهی برتر با توجه به عوامل مختلفی حاصل می شود.

عاملی دیگر که می تواند موجب افزایش خدمات دهی برتر گردد توجه به اصول کیفیت جامع است اصولاً در وضعیت هتلداری خدمات دهی برتر با توجه به عوامل مختلفی حاصل می شود واین عوامل شامل توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی ، و TQM مدیریت جامع کیفیت است .

 شما امروزه بر اثر تغییرات سریع اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان با تغییرات بنیادی در ساختارهای سازمانی شرکتهای سرمایه گذاری در کلیه مراحل تولید ، عرضه و عملیات بازاریابی مواجه هستید . رقابت های شدید بین المللی برای جذب مشتری و ارتقاء سطح رضایتمندی با توجه به تولید انبوه ، باعث ظهور پدیده جدیدی تحت عنوان « هوشیاری توده های مصرف کننــده » شده است که قشــر جدیدی را به عنوان « مصرف کننــدگان حرفه ای » پدید آورده است . این مشتــریان حرفه ای تقاضا و انتظارات آنان در هیچ یک از موقعیت ها و فرصــتهای زمانی ثابت و کلیشه ای نیست . انتظارات قابل تغییر آنان نسبت به اطــلاعات ارائه شده به آنها ، مقدار ، کیفیت ، قیمت در هر زمان ممکن است شما را دچار چالش کند و شرایط بازارداری و تاکتیکهای حفظ مشتــری شما را با بحران روبرو نماید . اینجاست که در صنعت گردشگری نقش عامل انسانی دو چندان می شود و دیگر از توسعه فن آوری نوین و سایر عوامل دخیل در روند تولید خدمات کاری بر نمی آید .لذا این عامل انسانی متخصص و آموز ش دیده است که قادر خواهد بود خدمات و سرویسهایی را به مشتریان عرضه کند که از « تضمیــن کیفیت » برخوردار باشد . خدماتی که به مشتــری تحت عنوان گردشگر یا مسافر به او ارائه می شود همزمان که توسط شما تولید می گردد ، او مصرف می کند . 

 

 

 

 

فهرست

چكیده ‌ط

فصل اول. ‌ی

. ‌ی

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت پژوهش و اهداف آن. 3

فرضیه های پژوهش... 4

فصل دوم. 5

تاریخچه. 6

وفاداری مشتری.. 6

كیفیت خدمات.. 6

کیفیت خدمات و نظام. 7

سطح تحلیل. 8

رئوس رضایتمندی مشتری از نگاه مدیران هتل. 20

تئوری های مرتبط با موضوع. 21

نتیجه گیری.. 25

مشتری مداری.. 27

پیشینه تحقیق. 30

خلاصه تاریخچه هتلهای بررسی شده 31

هتل پارسیان استقلال. 31

هتل آزادی.. 33

هتل اوین.. 34

هتل پارسیان انقلاب.. 36

هتل کوثر. 37

فصل سوم. 40

روش پژوهش... 41

متغیرهای پژوهش... 41

ابزار جمع آوری داده ها 42

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

فصل چهارم. 43

بخش اول آمار توصیفی.. 44

بخش دوم آمار استنباطی.. 47

فصل پنجم. 50

بحث  و نتیجه گیری.. 51

پیشنهادها 53

ضمائم و منابع. 54

منابع. 60

 

دانلود بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

چکیده ادبیات فارسی با تاریخ هزار ساله و سیر تکاملی خود راه درازی را پشت سر نهاده و با موضوعات مختلف در حیطه اندیشه به دوره معاصر گام گذاشته استو همواره در سیر تکاملی خود برای دست یابی به اندیشۀ برتر بیش از پیش پر بار تر بوده استدر دوره بیداری است که مردم به این نتیجه می رسند که می توانند در سر نوشت خود و کشور خود دخالت داشته باشند و در تمام مس

دانلود پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد 

رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج
دسته بندیزبان و ادبیات فارسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل930 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل74

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد 

رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

*ضمیمه فایل پاورپوینت این موضوع در 28 اسلاید

چکیده:

ادبیات فارسی با تاریخ هزار ساله و سیر تکاملی خود راه درازی را پشت سر نهاده و با موضوعات مختلف در حیطه اندیشه به دوره معاصر گام گذاشته است.و همواره در سیر تکاملی خود برای  دست یابی به اندیشۀ برتر بیش از پیش پر بار تر بوده است.در دوره بیداری است که مردم به این نتیجه می رسند که می توانند در سر نوشت خود و کشور خود دخالت داشته باشند و در تمام مسائل و برنامه های حکومتی شرکت کنند و حق انتخاب داشته باشند. همچنین آزادی اندیشه در این دوره بیشتر بوده است،و شاعران و ادیبان برای مردم و اندیشه های آنان قلم می تراشیدند ، و سعی در ایجاد نوعی جهت گیری در ذهن مردم بودند.بی تردید شهریار در دوره بیداری  پر آوازه ترین شاعر کلاسیک نو معاصر بوده است و اشعار بسیاری در مدح ایران و ایرانی سروده است و هوشنگ ابتهاج  در این میان از نقدینگی های اشعار وطنی ماست.بی شک در هر جامعه ای دفاع از ملیت و هویت افراد به عهده قلم به دستان و سیاستمدران مردم گرا بوده است.و در حوزه ادبی ما این کار به  عهده شاعران و نویسندگان متعهد اخلاق گرا و مردمی سپرده شده است.وقتی سخن از حب وطن و میهن پرستی به میان می آید نیروهای ناشی از خیرو شر چیرگی یافته و فضیلت و عدالت و مردانگی مصداق پیدا می کند.و مردانی پا بر زمین می کوبند و از هویت وملیت خود دفاع می کنند.که حتی حاضرند خون خود را در راه میهن خود نثار کنند.و بی شک ابتهاج و شهریار در زمره این بزرگ مردان قرار دارند.و این دو علمدار این سنت دیرینه آثاری را به وجود آورده اند که ما را به ایران و ایرانی گره می زند.و حس میهن پرستی را در دل ما جاودانه نگه می دارد. رساله حاضر به بررسی وطن پرستی در آثار این دو شاعر می پردازد.و این پژوهش بر آن است تا عناصر فرهنگ ایرانی را در اشعار شهریار و ابتهاج بیان کند.و از راز های زیبایی اشعار این شاعران پرده بگشاید،همچنین بر آن است تا روح وطن پرستی را در دل مردمان به  پرواز در آورد که  این امر باعث ارتقای غرور ایران و ایرانی در میان فرهنگ و جوامع خواهد بود.

 کلید واژگان: شهریار ، ابتهاج ، وطن پرستی ، ملیت،ایرانی

مقدمه:

شهریار: زندگی

محمد حسین بهجت متخلص به شهریار،فرزند حاجی میر اقا از سادات خشکناب اذربایجان و از وکلای مبرز دادگستری تبریز در سال 1285 ش در تبریز به دنیا امد.ایام کودکی را که مصادف با انقلاب آذربایجان بود در قراء شنگل آباد و قیش قران و خشکناب به سر برد.مقدمات را به قرائت گلستان و نصاب در مکتب ده و پیش پدر آموخت و خیلی زود با دیوان حافظ اشنایی یافت،دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه و مقداری از ادبیات عرب را در تبریز اموخت.

شهریار در سال 1300راهی تهران می شود و به تحصیل در رشته طب می پردازد.چند کلاس را در این رشته پیمود اما شعر،اصلی است که همواره بدان پایبند است«مدتی که در تهران ماندم،دیگرتهرانی

شدم.شعر من به زبان فارسی بود و امضایم همان سید محمد حسین بهجت خشکنابی.در همین ایام بود که تخلصم را از حافظ گرفتم:وضو گرفتم و حمد و سوره خواندم و رو به قبله نشستم و حافظ را به شاخه نباتش قسم دادم،دیوان را گشودم» آمد:

سحر چو خسرو خاور علم بر کوهساران زد

به دست مرحمت بازم در امیدواران زد

چو پیش صبح روشن شد که حاصل مهر گردون چیست

بر آمد خندۀ خوش بر غرور کامگاران زد

ومن تخلصم را از بیت آخر گرفتم،

دوم عمر و ملک او،بخواه از لطف حق ای دل

که چرخ گردون این سکۀ دولت به نام شهریاران زد

اما کما فکر کردم،دیدم که برای من سرگشته جوان،لقب شهریار،عنوان بزرگی است،پس فال دیگری زدم:

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم

به شهر خود روم و شهریار خود باشم

سید محمد حسین بهجت تبریزی از این پس نام «شهریار» را بر خود می زند و پرواز برفراز گسترۀ

 شعر را با بالهای خواجۀ شیرازی می اموزد و به خود شیوۀ چنین پروازی را نوید می دهد:

شهریارا قلم از خواجۀ شیراز بگیر تا ورق  رشک گل و لاله دلکش باشد

شهریار در نتیجه تنگدستی و بر اثر یک عشق بد فرجام نتوانست به تحصیل ادامه دهد و ناچار کمی پیش از دریافت مدرک دیپلم دکتری طب را ترک گفت ودر سال 1310 ش به خدمت دولت در امد و نزدیک به دو سال در ثبت اسناد نیشابور و مشهد خدمت کرد.در سال 1314 به تهران باز گشت و وارد شهرداری شد و یک سال به عنوان بازرس بهداری مشغول بود تا در سال 1315 ش به بانک کشاورزی انتقال یافت.(ارمین پور،1382 :509).

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده:. 1

مقدمه:. 2

فصل اول:کلیّات تحقیق

1-1.اهداف تحقیق. 18

1-2.بیان مسأله. 19

1-3. پیشینه تحقیق. 23

1-4. روش تحقیق. 25

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1 . معنی و مفهوم وطن و وطن پرستی. 27

2-1-1. وطن. 28

2-1-2. انعکاس اشعار وطن پرستی در آثار شاعران. 29

2-1-3. مردم گرایی. 32

2-1-4. پاسداری از میهن. 33

2-1-5. همگامی با مردم. 34

2-1-6.ترویج زبان و ادبیات ایرانی. 37

2-1-7. هویت گیری تاریخی و جامعه شناختی وطن پرستی در ایران   38

2-2.تاریخچه وطن پرستی درایران. 40

2-2-1. اولین و دومین وطن پرست بعد اسلام. 43

2-2-2. میهن پرستی و هویت گیری ملی در روزنامه های عصر مشروطه   44

2-2-3. حب الوطن در نظر ائمه و قران کریم. 46

2-2-4.پایبندی به اصول و موازین دینی. 47

2-2-5.عفاف و عفّت ورزی. 48

2-2-6. نگاهی به وطنی ها. 48

2-2-7.کشور یادهای یک قوم اصیل. 49

2-2-8. تشبیهی از وطن به نام مادر وطن. 49

2-2-9. آبادی و عمران ایران با رنگ عشق. 50

2-3.نگاهی به ادبیات جدید و قدیم با مضمون وطنیت. 51

2-3-1. اندیشه قومیت ایرانی با مقدمات انقلاب و مشروطیت   55

2-3-2. نخستین جلوۀ قومیت و یاد وطن در شعر پارسی. 56

2-3-3. وطن پرستی و اشتیاق. 59

2-4. ارتباط مستقیم دین و ملیت در جامعه اسلامی. 59

2-4-1. شعر شهریار تجلی گاه اشعار میهنی و دلدادگی وی به مام میهن. 60

2-4-2. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. 60

فصل سوم:بحث و نتایج

3-1.انگیزه شهریار از سرودن اشعار وطن پرستانه. 63

3-1-1. استقبال شهریار از حافظ شیرازی در قصیده «حماسه ایران»   66

3-1-2.وحدت در اشعار شهریار. 68

3-1-3.فردوسی از دیدگاه شهریار. 69

3-1-4.گریزی به شعر «شیون شهریار». 70

3-1-5.مبارزه با استبداد و خونرویزی در اندیشه شهریار   71

3-1-6.دیدگاه جهانی شهریار در رابطه با حس وطن پرستی   71

3-2. انگیزه ابتهاج از سرودن اشعار وطن پرستانه. 73

3-2-1.ایران ای سرای امید  بر بامت سپیده دمید. 74

3-2-1-1.رهبری در گروه چاووش. 74

3-2-1-2.مرثیه جنگل ، سوگی برای ایران آزاد. 75

3-3. ریشه آزادگی در اشعار شاعران ایرانی. 77

3-3-1.نمونه ای از آزادگی در شعر شهریار. 79

3-3-1-1. آزادی با محوریت انقلاب در کلام شهریار. 80

3-3-1-2. پرواز از منظر شهریار در شعر پرواز شهیدان. 81

3-3-1-3. قطعه ای از آزادگی در کلام ابتهاج. 83

3-3-1-4. در کوچه سار شب. 87

3-3-1-5. زندانی بلند ترین شب سال، یلدا. 90

3-3-1-6. تحلیلی کوتاه بر شادباش شعری از1357. 93

3-4.هویت ملی. 96

3-4-1.عناصر فولکلور آذربایجان در دیوان شهریار. 97

3-4-1-1. هویت سیاسی ایران در اشعار شهریار. 98

3-4-1-2. هویت اسلامی ایران در اشعار شهریار. 100

3-5. شعر جنگ. 100

3-5-1. عشق در مبارزه در آثار ابتهاج و شهریار. 102

3-5-2.اعتراض در آثار ابتهاج و شهریار. 104

3-5-3. مقام شهید ایران، در شعر ابتهاج و شهریار. 109

3-5-4.اتحاد و پرهیز از تفرقه. 113

3-6. درون مایه های اشعار میهنی ابتهاج  و شهریار. 116

3-6-1. امید و امید بخشی. 117

3-6-2.درجه التزام و تعهد. 118

3-6-3. ذهنیت حساس و عاطفی با قالب غنایی. 120

3-6-4.توجه به ناهنجاری های موجود در جامعه. 121

3-7. عشق به مردم و عشق مردم به شهریار. 125

3-8 . وقایع سیاسی روز در شعر ابتهاج. 125

3-9. سقوط دیکتاتوری در شعر ابتهاج. 126

3-10.جمع بندی این فصل. 127

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1.نتیجه گیری. 129

4-2.پیشنهادات. 133

منابع و مأخذ. 134

چکیده انگلیسی  137

 

دانلود پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج,

پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار

پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار

دانلود پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار

پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار
پایان نامه مقایسه ی سلامت روان
پایان نامه سلامت روان و راه های مقابله با درد 
اه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز
افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلdoc
حجم فایل170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل116

پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار

 

فهرست مطالب

 

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

ضرورت اهمیت تحقیق.. 5

اهداف پژوهش:.. 7

اهداف پژوهش:.. 7

هدف کلی :.. 7

-مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار.. 7

اهداف جزئی.. 7

-مقایسه ی سلامت روان در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار.. 7

-مقایسه ی راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار.. 7

فرضیه های پژوهش:.. 7

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 8

فصل دوم :.. 9

پیشینه پژوهش.. 9

سلامت روانی چیست؟.. 10

نکات مشترک بین بهداشت روان و جسم.. 10

دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان.. 11

تاریخچه ی سلامت روان.. 13

معیارهای سلامت روان.. 14

هدف بهداشت روان.. 15

پیشگیری از بیماری های روانی.. 16

انواع پیشگیری.. 17

اصول سلامت روان.. 19

سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی.. 20

سلامت روانی در دوران قبل از تولد و زمان تولد   21

بهداشت روانی در دوران شیرخوارگی و کودکی.. 21

بهداشت روانی دوران بلوغ( نوجوانی).. 22

سلامت روانی در دورن بزرگسالی.. 24

سلامت روان در دوره سالمندی.. 24

رابطه سلامت جسمی با سلامت روانی.. 25

علامت شناسی در بیماری های روانی.. 26

مذهب و سلامت روان.. 26

ایمان و استرس.. 27

قرآن کریم و بهداشت روانی.. 29

نقش اجتماع در بهداشت روان.. 32

بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی   34

مکتب زیست گرایی.. 34

مکاتب روانکاوی.. 35

کارل گوستا و یونگ.. 36

اریک اریکسون.. 37

اریک فرام.. 37

مکتب انسان گرایی.. 38

کارل راجرز Carl Rogers. 38

آبراهام فرلو Abraham Moslow.. 39

مکتب رفتار گرایی.. 39

بی- اف- اسکینر Skinner 39

مکتب شناخت گرایی.. 40

ویلیام گلاسر William glasser 40

آلبرت الیس Albert Elis. 41

مکتب هستی گرایی.. 41

ویکتور فرانکل Victor Frankl 41

آرتروز چیست؟.. 42

اصلی‌ترین علایم این بیماری چیست؟.. 43

انواع آرتروز.. 43

آرتروز استخوانی.. 44

علایم و علل آرتروز استخوانی.. 44

انواع آرتروز استخوانی.. 46

آرتروز مفصلی.. 46

نحوه ابتلا به آرتروز مفصلی.. 46

انواع آرتروز خود ایمنی ( مفصلی ).. 47

وقتی صدمه وارد می شود چه اتفاقی می افتد؟.. 50

تازه ترین تحقیقات.. 52

تازه ترین تحقیقات روی غضروف ها و مفاصل.. 53

درمان های موثر و تاثیرات ماندگار:.. 54

مصرف داروها مطابق با ساعت بدن.. 54

اختلال در ریتم طبیعی بدن با افزایش سن.. 55

جمع بندی.. 55

درمان.. 56

درمان غیر دارویی.. 56

جراحی ارتوپدی.. 57

مدیریت درد در آرتروز.. 57

مقابله با درد حاد.. 60

اتخاذ نگرش مقابله ای.. 61

مهارتهای مقابله با درد:.. 62

مهارت مقابله ای 1: اتخاذ نگرش مقابله.. 62

مهارت مقابله ای 2: استفاده از روش خود آرام سازی   62

مهارت مقابله ای 3: استفاده از روش توجه برگردانی   64

مهارت مقابله ای 4: استفاده از تصویر سازی خلاق   66

مهارت مقابله ای 5: استفاده از یخ.. 66

مهارت مقابله ای 7: حفظ شوخ طبعی خود.. 67

مهارت مقابله ای 8: داشتن انتظارات واقع بینانه   68

میزان شیوع درد مزمن.. 68

تجربه درد مزمن.. 69

مهارت مقابله ای 9: پذیرفتن درد مزمن.. 69

مهارت مقابله ای 10: مقابله با غمگینی، افسردگی و خشم   69

مهارت مقابله ای 11: ایجاد سازگاری در روابط بین فردی   70

راهبردهای مقابله ای انطباقی و غیر انطباقی   71

مقابله با التهاب مفاصل (روماتویید).. 73

نتیجه گیری های درباره مقابله با درد مزمن.. 74

اهداف کلینیکهای درمان درد.. 75

ارزیابی اولیه و ثانویه درد.. 75

نتایج پژوهش سلامت روان در خارج از کشور.. 76

فصل سوم :.. 84

روش پژوهش.. 84

روش پژوهش.. 85

جامعه آماری.. 85

نمونه های آماری و روش نمونه گیری.. 85

روش جمع آوری اطلاعات.. 85

ابزار های پژوهش.. 85

روش تجزیه و تحلیل داده ها:.. 86

فصل چهارم :.. 87

تجزیه و تحلیل داده ها.. 87

بخش اول آمار توصیفی.. 88

بخش دوم آمار استنباطی.. 93

فصل پنجم :.. 95

بحث و نتیجه گیری.. 95

بحث و نتیجه گیری.. 96

محدودیت های پژوهش.. 97

پیشنهادات.. 98

 

مقدمه

بیماری آرتروز یكی از قدیمی ترین بیماری هایی است كه تا كنون بشرشناخته است.این بیماری جزو گروه بیماره های روماتیسمی است كه خود به صد گونه ی مختلف ازبیمار های آرتروزی وروماتیسمی تقسیم می شود. واه روماتیسم معمولاٌ مربوط است به شرایط ملتهب ودرد ناك قسمت های مختلف بدن مانند كمر درد،سیاتیك والتهاب اعصاب.در حالی كه آرتروز اختصاصاً مربوط به التهاب مفاصل است. آرتروز یا استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری از دسته التهاب مفاصل است.در این بیماری غضروف مفصل صدمه دیده و كم‌كم از بین می‌رود.آرتروز ممكن است هر مفصلی را درگیر كند اما مفاصل بزرگ كه وزن بدن را تحمل می‌كنند مثل مفاصل زانو و ران و ستون فقرات بیشتر در معرض ابتلا هستند. ویژگی اصلی پاتولوژی آرتروز از بین رفتن پیشرونده غضروف مفصلی است. با وجود این آرتروز تنها بیماری بافت غضروفی نیست بلکه بیماری یک عضو (مفصل) است که درآن همه بافتها شامل استخوان زیر غضروف ، منیسک ، رباطها و قسمت عصبی- عضلانی و غضروف گرفتار می‌شوند.آرتروز شایعترین بیماری مفصلی در انسان، مخصوصاً در افراد مسن می باشد و در رأس علل ناتوانی در سنین سالمندی قرار دارد. شیوع آرتروز در زنان معمولا بعد از 40 سالگی و در مردان بعد از 50 سال می باشد)دکتر پرویز یزدان پناه،1391).

هدف اصلی بهداشت روانی، پیش گیری از وقوع ناراحتی‌ها و اختلالهای جزئی رفتار است و ارتقای سلامت، بهترین شكل بهداشت روانی است. در این زمینه لازم است جامعه از طریق آموزشهای رسمی و غیر رسمی از ابتلای جمعیت سالم به بیماری‌های روانی جلوگیری ‌كند و افراد را علیه بیماریها واكسینه كند، زیرا علاج واقع، قبل از وقوع باید گردد. (دکتر پرویز یزدان پناه؛1391).

درد مزمن دردی است که فرد باید با آن بسازد و زندگی کند.آرتروز و آسیبهای خاص به دردهایی منجر می شود که یا تقریباً همیشه وجود دارد و یا در هر لحظه تشدید می شود.

مقابله با درد مزمن مستلزم آن است که فردیاد بگیرد علی رغم وجود فشار دایمی درد، زندگی معنی دار و رضایتبخش داشته باشد. زیرا علاج واقع، قبل از وقوع باید گردد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر به مقایسه­ سلامت روان و روشهای مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار می باشد.

بیان مسأله

استئوآرتریت غالبا به صورت دردی عمقی در مفصل مبتلا توصیف می‌شود که این درد با کارکرد مفصل تشدید می‌یابد و با استراحت برطرف می‌شود، اما با پیشرفت بیماری ممکن است درد دائمی باشد. سفتی و خشکی مفصل مبتلا در هنگام بیدار شدن از خواب یا بعد از مدتی دوره بی‌فعالیتی و بی‌تحرکی ممکن است بارز باشد. اما پس از تقریبا 30 دقیقه تسکین پیدا می‌کند. بیمار ممکن است برای حرکت مفاصل خود با مشکل مواجه شود و قادر نباشد آنها را خم و راست کند. بیماری است که ساختارهای مفصلی مختلف را دچار تغییرات دژنراتیو می کند که  شامل غضروف، استخوان، سینویوم، عضلات و رباط ها  می باشد. آرتروز شایعترین بیماری مفصلی در انسان، مخصوصاً در افراد مسن می باشد و در رأس علل ناتوانی در سنین سالمندی قرار دارد. شیوع آرتروز در زنان معمولا بعد از 40 سالگی و در مردان بعد از 50 سال می باشد.آرتروز در مفاصل متحمل وزن بسیار شایع است و بر مفاصل خاصی اثر می گذارد. مفاصل تحت تأثیر شامل گردن، لگن،زانو، مفاصل کمری خاجی، مفصل متاتارس انگشت شست می باشند. مفاصل مچ، آرنج، قوزک پا معمولاً درگیر نمی شوند. زانو بیشتر از سایر مفاصل دچار آرتروز می شود. برخلاف روماتیسم مفصلی ، آرتروز در ابتدا بیماری غیرالتهابی است که به تدریج پروسه‌های التهابی نیز بر آن سوار می‌شوند.آرتروز  زانو باعث خشکی، از بین رفتن دامنه حرکتی  مفصل ،تورم و درد می‌شود. بزرگترین عامل خطرساز برای استئوآرتریت سن می‌باشد. بطوریکه در زنان با سن کمتر از 45 سال فقط 2% و در سنین بین 64-45 سال میزان شیوع 30% بوده است. و بالای 65 سال این میزان 68% بوده است. تشخیص آرتروز بر اساس علائم بالینی، معاینه فیزیکی و خصوصیات رادیوگرافی می باشد.(انجمن رومالوتوژی آمریکا،1986)

برای مثال به تشریح نوعی از این بیماری بنام ارتروز زانو میپردازیم: کاهش فضای مفصلی، استئوفیت حاشیه ای، کیست های زیر غضروفی و اسکلروز زیر غضروفی می باشد.یافته های رادیوگرافی ارتباط ضعیفی با حضور و شدت درد زانو دارند. مطالعات نشان داده که وجود یا عدم وجود یک استئوفیت مشخص در رادیوگرافی یک مفصل در حالت تحمل وزن  بهترین روش تشخیص آرتروز زانو در مطالعات اپیدمیولوژیک می باشددر حالیکه کاهش فضای مفصلی ممکن است در ارزیابی شدت بیماری بکار برده شود.وجود استئوفیت ارتباط قوی با درد زانو دارد ،در حالیکه وجود یا عدم وجود کاهش فضای مفصلی همراه با درد نمی باشد.شدت درد زانو  مهم تر از درجه رادیوگرافی در تعیین  ناتوانی عمل آرتروز می باشد. طبق نظر انجمن روماتولوژی آمریکا(1986)، چنانچه درد زانو همراه با استئوفیت در گرافی و حداقل یکی از علائم سن بالای 50 سال ،خشکی مفصل کمتر از 30 دقیقه و صدای مفصل(کریپتاسیون)در حرکت فعال زانو وجود داشته باشد،در آن صورت،این رویکرد تشخیصی حساسیت 91 درصد و ویژگی 86 درصد جهت تشخیص آرتروز زانو دارد. چقدر درد افراد مبتلا به آرتروز احساس به طور مستقیم به سلامت روان آنها مربوط، یک مطالعه جدید توسط محققان UC مدرسه دیویس پزشکی پیدا کرده است. در این مطالعه، افراد با سلامت روان بهتر احساس درد کمتر و افراد با سلامت روان بدتر احساس  درد بیشتری می کنند. درد حاد و درد مزمن. درد حاد دردی نسبتاً کوتاه مدت است، وقتی سرتان را جایی می زنید یا بدنتان را می برید و یا متحمل آسیب دیگری می شوید، دردی را تجربه می کنید که مطمئن هستید بالاخره رفع می شود. این امر در مورد کارهای دندان پزشکی، جراحی و زایمان نیز صادق است. اگر چه درد ناشی از این تجارب ممکن است شدید باشد ولی مدت آن محدود است. مقابله با درد حاد مستلزم یافتن راههایی برای بالا بردن تحمل و طاقت خود تا زمان مرتفع شدن آن است.یکی از عوامل مؤثر بر آرتروز سلامت روانی پایین و ناتوانی در راه های مقابله با درد این افراد می باشد. منظور از بهداشت روانی، سازگاری فرد با محیط اطراف خود می باشد، در صورتی که فرد بتواند خود را به راحتی با محیط اطراف تطبیق دهد، قابلیتهای خود را بروز دهد و فاقد اختلالات عاطفی و رفتاری باشد، از بهداشت روانی برخوردار است . درد تجربه ای شخصی است، ما نمی توانیم درد دیگران را درک کنیم و نیز نمی توانیم دقیقاً به دیگران بیان کنیم که چقدر احساس درد می کنیم و همین درد را به صورت چنین موضوع جالبی درآورده است. اگر چه همه احساس درد می کنیم ولی هر کس به شیوه خاص خود به آن واکنش نشان می دهد. به عبارت دیگر درد یک تجربه حسی و ذهنی ناخوشایند که همراه با تخریب بالفعل یا بالقوه بوده و یا بدان صورت بیان می شود و مقابله با درد یعنی توانایی روانشناختی و فیزویولوژیکی فرد در موقعیت های مختلف با درد های فیزیکی،جسمی . روحی که با آنها مواجه می شود.(تنجمن روماتولوژی آمریکا؛1986).

در طی تحقیقاتی که در ایالات متحده توسط مارگارت، جنیفر، تارا استرین، دانیل چیمن، و ترزا بری(2009) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ناراحتی های روانی جدی و FAD  افراد مبتلا به ورم مفاصل را تحت تاثیر قرار میدهد، همچنین بزرگسالان جوان مبتلا به ورم مفاصل، و کسانی که با درد و یا هر دو محدودیت های عملکردی و اجتماعی، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای SPD  باشند.لوچ، لانگورست، دوبز، پل، کرامر(2013)دری یک نمونه داخلی از بیماران مبتلا به بیماری های داخلی از تکنیک های تمدد اعصاب به عنوان استراتژی مقابله با درد استفاده شد.در این تحقیقات نشان داده شد که منبع کنترل درونی و بیرونی با سلامت روان ارتباط دارد این تحقیقات همچنین تأکید بر این موضوع دارد که پایبندی به این تکنیک ها باعث کاهش درد ناشی از بیماری های داخلی می شوند وباعث افزایش سلامت روانی می شود.دیویس، نیو، ژانگ(2013)سلامت روان با پایه ی بهتر شاخصی است ناشی از نمره ی بالا در سلامت ذهن که با کاهش درد و نمره ی نسبتا کم در مقیاس شاخص درد ناشی ازآرتروز است وبالعکس آن سلامت روان با پایه ی بدتر شاخصی است ناشی از نمره ی پایین در سلامت ذهن که با افزایش درد و نمره ی نسبتا بالایی در مقیاس شاخص درد ناشی ازآرتروز است.حس انسجام درونی و بیرونی فرد با ابعد  سلامت روان همراه است ولی با سلامت جسمی به سختی همراه است.نمره بالای فرد در بعد روانی اجتماعی نشان دهنده ی حس انسجام فرد است که این پژوهش نظریه ی آنتونوسکی را تأیید می کند.این پژوهش در صدد پاسخگویی به این مسئله است که آیا بین سلامت روان و  راه های مقابله با درد در افراد مبتلابه آرتروز و بهنجار تفاوت وجود دارد؟

دانلود پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

دانلود پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه 
پایان نامه دکترا بررسی دررفتگی شانه
 فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلdoc
حجم فایل756 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل86

پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

چکیده

مقدمه: شانه متحرک‏ترین مفصل بدن است و همین خصوصیت موجب می‏شود احتمال دررفتگی این مفصل بیشتر از مفاصل دیگر شود. تظاهرات آن شامل درد شدید و عدم توانایی بیمار در انجام برخی از حركات شانه است. بنابراین و با توجه به اینکه الگوی شیوع انواع مختلف دررفتگی در مناطق مختلف دنیا متفاوت می‏باشد و آگاهی از شیوع انواع دررفتگی‏ها و ریسک فاکتورهای آنها در مصدومان در هر منطقه اهمیت بسزایی در برنامه‏ریزی آموزشی، تشخیصی و درمانی بیماران مربوطه دارد، لذا در مطالعه‏ی حاضر به بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه در بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1392 تا 1393 پرداختیم.

مواد و روش‏ها: در این مطالعه که از نوع توصیفیِ گذشته‏نگر و مقطعی بود، پرونده‏ی بیمارستانی بیمارانی که در طول یک سال (از ابتدای مهر 1392 تا ابتدای مهر 1393) به دلیل دررفتگی شانه در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه‏ی آماری این مطالعه در مجموع 80 نفر بود که پرونده‏ی آنها از نظر سن، جنس، نوع دررفتگی، و عوامل خطر (مثل سابقه قبلی دررفتگی شانه، شرکت در فعالیت‏های ورزشی، سقوط کردن و ...) تحت بررسی قرار گرفت و اطلاعات بدست آمده در فرم‏های جمع‏آوری اطلاعات ثبت شد. سپس اطلاعات به دست آمده وارد رایانه شد و با استفاده از روش‏های آمار توصیفی شامل دسته‏بندی اطلاعات، تبدیل اطلاعات دسته بندی شده به جدول فراوانی، تنظیم درصد فراوانی و رسم نمودار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: در این تحقیق در مجموع پرونده‏ی 80 بیمار با دررفتگی شانه مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 37/43 سال با انحراف معیار 75/20 سال بود (75/20±37/43) که در بازه‏ی سنی از 1 سال تا 82 سال قرار داشتند. بیشترین فراوانی دررفتگی شانه مربوط به بازه­ی سنی 40 تا 49 سال بود. شیوع دررفتگی شانه در مردان 2/2 برابر زنان و شیوع دررفتگی قدامی 3 برابر دررفتگی خلفی بود. عمده‏ترین علل دررفتگی شانه به ترتیب مربوط به چهار مورد زیر بود که در مجموع علت بیش از 80 درصد از دررفتگی‏های شانه را تشکیل می‏دادند: ضربه ناشی از سقوط از ارتفاع (25/31 درصد)، دررفتگی قبلی شانه (75/23 درصد)، ضربه در ورزش (25/16 درصد)، و ضربه در سانحه‏ی رانندگی (5/12 درصد).

نتیجه‏ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان دهنده‏ی شیوع انواع دررفتگی‏های‏ قدامی و خلفی شانه و عوامل خطر مرتبط با آن بود، از یک سو باید در آگاه سازی افرادِ در معرض آسیب و خطرِ بیشتر (به عنوان مثال ورزشکاران، افرادی که همیشه با احتمال سقوط مواجه هستند مثل افرادی که در ارتفاع کار می‏کنند، و یا افراد با سابقه‏ی قبلیِ دررفتگی شانه) اقدام کرد و آنها را از شیوع، خطرات، و عوارض دررفتگی شانه آگاه ساخت و از سویی دیگر با توجه به شیوع نسبتا بالای این نوع دررفتگی، در مورد آموزش روش‏های نوین تشخیصی و درمانی به کادرهای پزشکی و درمانی مربوطه برنامه‏ریزی کرد.

فهرست مطالب

چکیده........................................................................................................................................... 1

فصل1: کلیات................................................................................................................................ 3

1-1- مقدمه و اهمیت موضوع..................................................................................................... 4

1-2- بیان مسئله........................................................................................................................ 4

1-3- فرضیات........................................................................................................................... 6

1-4- اهداف بررسی................................................................................................................... 6

1-4-1- هدف اصلی.................................................................................................................. 6

1-4-2- اهداف فرعی................................................................................................................ 6

1-5- جنبه نوآوری..................................................................................................................... 7

فصل 2: بررسی متون و پیشینه تحقیق............................................................................................... 8

2-1-  آناتومی شانه.................................................................................................................... 9

2-1-1- کلیات.......................................................................................................................... 9

2-1-2- استخوان..................................................................................................................... 10

2-1-3- مفصل........................................................................................................................ 11

2-1-4- غضروف، کپسول، رباط............................................................................................... 12

2-1-5- سینوویال، لابروم، بورس.............................................................................................. 14

2-1-6- عضلات سطحی شانه.................................................................................................. 15

2-1-7- عضلات عمقی شانه.................................................................................................... 16

2-1-8- تاندون‏های شانه.......................................................................................................... 18

2-1-9- عصب، رگ................................................................................................................ 19

2-1-10- رادیوگرافی شانه........................................................................................................ 20

2-2- شکستگی‏های شانه.......................................................................................................... 20

2-2-1- شکستگی استخوان کتف در ناحیه شانه.......................................................................... 20

2-2-2- شکستگی استخوان کلاویکول....................................................................................... 22

2-2-3- شکستگی گردن استخوان بازو...................................................................................... 22

2-3- دررفتگی‏های شانه........................................................................................................... 24

2-3-1- انواع و مکانیسم ایجاد دررفتگی مفصل شانه.................................................................. 25

2-3-2- علائم بالینی دررفتگی قدامی مفصل شانه....................................................................... 26

2-3-3- علائم بالینی دررفتگی خلفی مفصل شانه....................................................................... 26

2-3-4- جااندازی دررفتگی مفصل شانه..................................................................................... 27

2-3-5- درمان جراحی دررفتگی مفصل شانه............................................................................. 28

2-3-6- اقدامات پس از جااندازی دررفتگی مفصل شانه.............................................................. 29

2-3-7- عوارض دررفتگی مفصل شانه...................................................................................... 30

2-3-8- دررفتگی‏های مکرر شانه.............................................................................................. 31

2-3-9- دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولر و مفصل استرنوکلاویکولر.......................................... 33

2-4- بیماری‏های استخوان و مفصل شانه.................................................................................... 34

2-4-1- آرتروز شانه................................................................................................................ 34

2-4-2- آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولر.................................................................................. 37

2-4-3- آرتروز مفصل استرنوکلاویکولر..................................................................................... 39

2-5- بیماری‏های بافت نرم شانه................................................................................................ 41

2-5-1- پارگی تاندون عضله دوسر بازو.................................................................................... 41

2-5-2- پارگی روتاتور کاف در ناحیه شانه................................................................................ 43

2-5-3- مشکلات تاندون......................................................................................................... 45

2-5-4- دیگر مشکلات............................................................................................................ 49

2-6- مروری بر مطالعات گذشته............................................................................................... 53

فصل 3: مواد و روش‏ها................................................................................................................ 56

3-1- نوع مطالعه...................................................................................................................... 57

3-2- جمعیت مورد مطالعه....................................................................................................... 57

3-3- روش گردآوری اطلاعات................................................................................................ 57

3-4- پرسش‏نامه...................................................................................................................... 57

3-5- روش اجرای کار............................................................................................................. 57

3-6- معیارهای ورود و خروج................................................................................................. 58

3-7- متغیرهای مطالعه.............................................................................................................. 58

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها............................................................................................ 59

3-9- ملاحظات اخلاقی........................................................................................................... 59

فصل 4: نتایج و یافته‏ها................................................................................................................. 60

4-1- ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ سن.................................................................. 61

4-2- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب جنسیت............................................................. 63

4-3- فراوانی انواع دررفتگی‏های شانه....................................................................................... 64

4-4- فراوانی ریسک فاکتورهای دررفتگی شانه.......................................................................... 67

فصل 5: بحث و نتیجه گیری......................................................................................................... 70

فهرست منابع و مراجع................................................................................................................. 74

 

 

 

 

 دانلود پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی بروز و ریسک فاکتورهای دررفتگی قدامی و خلفی شانه,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

دانلود بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن
دسته بندیمحیط زیست
فرمت فایلdoc
حجم فایل3495 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل131

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

چکیده

فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیک که بر موجودات زنده در محیط زیست دارند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. همچنین اندازه گیری فلزات سنگین در پهنه های وسیع، به صورت دستی، دشوار و همراه با خطاهای بسیار است. بدین منظور،امروزه، روش سنجش از دور به همراه نقاط نظارت، دانش کاربردی مناسبی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی غلظت فلزات منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه­ شورابیل با روش دورکاوی می باشد. ابتدامطالعات اولیه و نمونه برداری از آب و خاک منطقه مورد مطالعه انجام گرفته و تصاویر ماهواره ای landsat8 تهیه شد. سپس تحلیل های آماری، زمین آمار و دور سنجی انجام گرفت. مطابق نتایج بدست آمده از سنجش از دور ترکیب باند (752) و(756) و زمین آمار نشان داد که، غلظت منگنز خاک اطراف دریاچه شورابیل از سال 2002 تا 2013 افزایش یافته است ولی غلظت فلز روی در خاک این منطقه کاهش یافته است. مطابق نتایج زمین آمار،کمترین غلظت فلز روی در آب دریاچه شورابیل،در سمت شمال و شمال غربی دریاچه با غلظت 01/0-007/0 میلی گرم در لیتر و در بقیه نقاط زیاد می باشد.همچنین کمترین غلظت فلز منگنز در آب دریاچه شورابیل در جهت شمال غربی دریاچه با غلظت 03/0-02/0 میلی گرم در لیتر و در سمت جنوب و جنوب شرقی زیاد می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 سؤالات تحقیق.. 5

1-4 فرضیه های تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 5

1-6 مفهوم آلودگی.. 5

1-7 فلزات سنگین.. 6

1-7-1 منابع و عوامل انتشار فلزات سنگین در محیط.. 7

1-7-2 عوامل انتشار طبیعی.. 7

1-7-4 استخراج معادن. 8

1-7-5 عملیات کشاورزی.. 8

1-7-6 صنایع. 8

1-7-7 وسایل نقلیه. 8

1-8 روش های حذف فلزات سنگین.. 8

1-8-1 روش های فیزیکی.. 9

1-8-3 روش های بیولوژیکی.. 9

1-9 مسمومیت با فلزات سنگین.. 9

1-10 آلودگی خاک به فلزات سنگین.. 9

1-11 روش های مختلف پالایش فلزات سنگین از خاک.. 11

1-11-1 محدود کردن آلاینده ها 11

1-11-2 جامد سازی.. 12

1-11-3 شیشه ای کردن. 12

1-11-4  جداسازی مکانیکی.. 12

1-11-5 کوره حرارتی.. 13

1-11-6 الکتروکینتیک... 13

1-11-7 انتقال آب میان حفره ای خاک.. 13

1-11-8 آبشویی.. 14

1-11-9 روش های شیمیایی.. 14

1-11-10 روش های بیوشیمیایی.. 14

1-12 انواع فلزات سنگین مورد مطالعه ی روی و منگنز. 15

1-12-1 روی.. 15

1-12-1-1 مشخصات روی.. 16

1-12-2 منگنز. 17

 

 

فصل دوم

پیشینه تحقیق

2-1 تحقیقات داخلی.. 19

2-2 تحقیقات خارجی.. 20

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 24

3-2 روش تحقیق.. 24

3-3 جامعه آماری ، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 24

3-4 قلمرو تحقیق.. 25

3-4-1 قلمرو زمانی.. 25

3-4-2 قلمرو موضوعی.. 25

3-5 منابع اطلاعاتی.. 25

3-6 آنالیز شیمیایی.. 26

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات... 26

3-8 روش تعیین محل های مناطق آلاینده با استفاده از google earthe. 26

3-9 آنالیزهای زمین آمار و پهنه بندی.. 27

3-10 تعیین مناسب‌ترین روش درون‌یابی.. 28

3-11 روش تحلیل سنجش از دور. 29

3-12 طبقه بندی بدون نظارت... 30

3-13 طبقه بندی نظارت شده 31

3-14 نمونه گیری تعلیمی.. 31

3-15 الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده(Kloer, 1994). 31

3-15-1 الگوریتم برش تراکمی.. 31

3-15-2 الگوریتم متوازی السطوح یا شبکه موازی.. 31

3-15-3 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز. 32

3-15-4 الگوریتم حداکثر احتمال. 33

3-16 تنظیمات خروجی.. 33

3-17 قابلیت های سنجش از دور Arc GIS 10. 33

3-17-1 ایجاد نمونه های تعلیمی.. 34

3-17-2 پاک کردن نمونه های تعلیمی.. 35

3-17-3 ذخیره کردن نمونه های تعلیمی.. 35

3-17-4 تبدیل و تقسیم یک نمونه به چند نمونه تعلیمی.. 36

3-17-5 ایجاد یا ذخیره فایل.. 36

3-17-5-1 ترسیم دندوگرام برای آزمون فایل.. 36

3-17-6 طبقه بندی تصویر. 37

3-17-7 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای.. 38

3-17-8 فهرست یا لیست لایه ها 38

3-17-9 بخش یا پنل تنظیمات... 38

3-17-10 بخش یا پنل نمایش... 39

3-17-11 روش های  Steretchet 39

3-17-12 روش های  Resample. 39

3-17-13 بخش یا پنل تحلیل.. 40

3-17-14 فرایندهای پس از  طبقه بندی.. 40

3-17-15 فیلتر کردن. 41

3-17-16 صاف کردن لبه های ناصاف تصویر. 41

3-17-17 برداشت مناطق کوچک منفرد. 42

فصل چهارم

نتایج

4-1نتایج داده های آنالیز شده در نمونه های خاک منطقه شورابیل.. 46

4-2 داده های آنالیز شده در نمونه های آب منطقه شورابیل.. 47

4-2-1رابطه ی بین فلز روی و منگنز در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 48

4-3 نتایج پهنه بندی به روش زمین آمار. 48

4-3-1 بررسی توزیع آماری.. 49

4-3-2 نمودار هیستوگرام بدست آمده از آزمون کریجینگ... 50

4-3-3 normal QQplot بدست آمده از آزمون کریجینگ... 52

4-3-4 نقشه های خروجی روش زمین آمار کریجینگ... 54

4-3-5 نقشه ی خروجی زمین آمار منگنز آب دریاچه ی شورابیل.. 57

4-3-6 پیش بینی غلظت فلزات سنگین از روی نقشه ی درون یابی کریجینگ... 57

4-3-7 رابطه بین درصد منگنز اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57

4-3-8 رابطه بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57

4-4 آنالیز همگنی نمونه ها 60

4-5 سنجش از دور. 63

4-6 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت روی آب... 64

4-7 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت  فلز روی آب... 67

4-8 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت منگنز آب... 70

4-9 برآورد فلز روی و منگنز از طریق سنجش از دور. 72

4-10 ترکیب باندی فلزهای منگنز و روی در آب... 102

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5ـ1 نتیجه گیری.. 107

5ـ1ـ1 نتیجه گیری پهنه بندی زمین آمار در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 107

5ـ1ـ2 تحلیل سنجش از دور برای بر آورد فلزات سنگین.. 107

5-1-3 بررسی تغییرات زمانی غلظت فلزات سنگین از سال 2002 تا 2013. 107

5-1-4 مقایسه ی نتایج سنجش از دور و زمین آمار. 108

5-2-1  فرض میشود مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل بالاتر از حد استاندارد است. 108

5-2-3 فرض میشود هیچ ارتباطی بین مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل وجود ندارد 108

5-2-4 فرض میشود  مقدار آلودگی فلزات سنگین منگنز و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر میکند. 109

5-2-5 فرض میشود از سال 2002 تا 2013  تغییر مقدار آلودگی منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه معنی دار است   109

5ـ2 پیشنهادات علمی.. 109

5ـ3 پیشنهادات عملی.. 109

منابع. 110

  فهرست جداول

جدول 1-1 فراوانی برخی فلزات سنگین در پوسته زمین.. 8

جدول 1-2 مقایسه استاندارد فلزات سنگین در کشورهای اروپایی.. 10

جدول 4-1 مقدار روی و منگنز خاک اطراف شورابیل.. 46

جدول 4-2 مقدار روی و منگنز دریاچه ی شورابیل.. 47

جدول4-3 تعیین بهترین مدل برازش برای داده های فلز سنگین روی و منگنز در آب و خاک.. 49

جدول 4-4 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 58

جدول 4-5 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 59

جدول 4-6 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز منگنزدرآب... 71

جدول 4-7 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز روی خاک.. 71

جدول 4-8 ترکیب باند تصاویر و غلظت منگنز خاک.. 76

جدول 4-9 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی خاک.. 81

جدول 4-10 ترکیب باند تصاویرو غلظت منگنز آب... 85

جدول 4-11 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی آب... 91

جدول 4-12ترکیب باندهای تلفیقی تصاویر و غلظت منگنز. 96

جدول4-13ترکیب باند تلفیقی تصاویرو غلظت روی.. 101

 فهرست اشکال

شکل 3-1 محدوده مورد مطالعه. 25

شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش سلسله مراتبی.. 29

شکل 3-1 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای.. 30

شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای ISODATA خود سازمانده تکراری.. 30

شکل 3-3 طبقه بندی عوارض با روش الگوریتم متوازی السطوح.. 32

شکل 3-4 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز و فاصله پیکسل مورد نظر از 3 طبقه. 32

شکل 3-5 مسیر فرمان های اصلاح طیفی  و رادیومتریک در Arc ToolBox. 34

شکل 3-6 مسیر فرمان های اصلاح طیفی و مکانی و تحلیل های دیگر در Arc ToolBox. 34

شکل  3-7 نوار ابزار  Image Classificationو معرفی بخش های مختلف (که با راست کلیک در نوار ابزار باز می شود) 35

شکل 3-8  پنجره فرمان مدیریت نمونه های تعلیمی موجود در نوار Image Classification. 35

شکل 3-9 پنجره فرمان دندوگرام برای آزمون فایل Signature. 36

شکل 3-10 دندوگرام فایل آماری نمونه های تعلیمی از تصویر ماهواره ای اردبیل.. 37

شکل 3-11 مسیر فرمان های طبقه بندی و نمونه های تعلیمی آنها در Arc ToolBox. 37

شکل 3-12 فرمان تنظیمات (Option) پنجره اصلی Image Analysis. 39

شکل 3-13 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای و معرفی برخی از اجزای مهم آن. 40

شکل 3-14 پنجره فیلتر آماره موضعی.. 41

شکل 3-15 پنجره فرمان صاف کردن لبه های ناصاف... 42

شکل 3-16پنجره فرمان همگن سازی ارزش های پیکسل ها 43

شکل 3-17 پنجره فرمان ایجاد پیکسل ها بدون ارزش رقومی برای مناطق کوچک... 43

شکل 3-18 پنجره فرمان حذف طبقه مناطق کوچک... 44

شکل 4-1 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ روی آب دریاچه شورابیل.. 55

شکل 4-2 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ منگنز آب دریاچه شورابیل.. 56

شکل 4-3 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 60

شکل 4-4 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 61

شکل 4-5 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 62

شکل 4-6 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 63

شکل 4-8 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 73

شکل 4-9 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 74

شکل 4-10 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 75

شکل 4-11 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 77

شکل 4-12 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 78

شکل 4-13 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 79

شکل 4-14 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 1. 80

شکل 4-15 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 82

شکل 4-16 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 83

شکل 4-17 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 84

شکل 4-18 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8 باند2. 85

شکل 4- 19 طبقه بندی فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 87

شکل 4-20 طبقه روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست8- باند 2. 88

شکل 4-21طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 89

شکل 4-22 طبقه فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 90

شکل 4-23 طبقه منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 4، 5، 6. 92

شکل 4-24طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 93

شکل 4-25 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باندتلفیقی 6،5،7. 94

شکل 4-26 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2،5،7. 95

شکل 4-27 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویرلندست- باند تلفیقی 2،5،7. 97

شکل 4-28 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 98

شکل 4-29 طبقه بندی روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- بند تلفیقی 4،5،6. 99

شکل 4-30طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 6،5،7. 100

شکل 4-31 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 102

شکل 4-32 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 7،5،6. 103

شکل 4-33 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 6،5،7. 104

شکل 4-34 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 105

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 رابطه بین فلز روی و منگنز خاک.. 48

نمودار 4-2 رابطه بین فلز روی و منگنز آب... 48

نمودار 4-3 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در خاک.. 50

نمودار4-4 نمودار هیستوگرام عنصر روی درخاک.. 51

نمودار 4-5 نمودار هیستوگرام عنصر روی در آب... 51

نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در آب... 52

نمودار 4-7 نمودار QQplot عنصر روی در آب... 52

نمودار 4-8 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در خاک.. 53

نمودار 4-9 نمودار QQplot برای عنصر روی در خاک.. 53

نمودار 4-10 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در آب... 54

نمودار 4-11 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 57

نمودار 4-12 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 58

نمودار 4-13 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 1. 64

نمودار 4-14 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 4. 64

نمودار 4-15 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 6. 65

نمودار 4-16 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 7. 65

نمودار 4-17 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 4. 66

نمودار 4-18 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 1. 66

نمودار 4-19 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 10. 67

نمودار 4-20 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 5. 67

نمودار 4-21 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 10. 68

نمودار 4-22 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 6. 68

نمودار 4-23 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 7. 69

نمودار 4-24 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 11. 69

 


 

دانلود بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

دانلود پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»
رئالیسم 
پایان نامه بررسی رئالیسم
سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ
دسته بندیتاریخ
فرمت فایلdoc
حجم فایل709 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل222

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

مقدمه

رئالیسم که معادل فارسی آن واقع‏گرایی است، به جریانی اطلاق می‏شود که در نیمه‏ی دوّم قرن نوزدهم در مقابله با تئوری هنر برای هنر در فرانسه به وجود آمد. وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، متفکّرانی را به عرصه آورد که با تأکید بر اصالت عقل و خرد توانستند دین را به امر خصوصی زندگی مردم تبدیل نمایند و موجب ضعیف شدن قدرت کلیسا شوند. افول تسلّط کلیسا بر زندگی مردم، پایه‏های نظام فئودالی را که مورد حمایت ارباب کلیسا قرار داشت، سست کرد و در نهایت به انقلاب کبیر فرانسه و به قدرت رسیدن بورژواها انجامید. این تغییر حاکمیّت نقش هنرمند را در جامعه دگرگون کرد. ادبیّات اشرافی دیگر خریداری نداشت و هنرمندی که مخاطب خود را از دست داده بود و ارزش‏های جدید حاکم بر جامعه با روحیّات وی همخوانی نداشت، در اعتراض به وضع موجود به درون خود خزید و به عالم رؤیا و خیال‏پردازی روی آورد و بر آن شد تا جهان آرمانی خود را مبتنی بر ارزش‏هایی که می‏پسندید در درون خود بنا نهد و موجب رواج تئوری هنر برای هنر گردد (پرهام، 1360: 20، با تلخیص و تصرف).امااین عصیان بعد از مدّتی نمود بیرونی یافت و برخی هنرمندان با نقد جامعه‏ی بورژوایی در آثار خود، در جهت اصلاح جامعه و رواج ارزش‏های انسانی حرکت کردند. به این ترتیب واقعیّت و ادبیّات به یکدیگر نزدیک شد و تلاش هنرمند برای انعکاس تجسم واقعیّت را رئالیسم نامیدند و نویسندگان این مکتب را رئالیست خواندند.

در اوایل قرن بیستم میلادی و بعد از آن که رئالیسم در پی سپری کردن دوره‏‏ی درخشان و به اوج رسیدن در آثار نویسندگانی چون بالزاک، فلوبر و تولستوی در مسیر انحطاط افتاده بود، موج تجدّدخواهی در قالب ترجمه‏هایی ازنویسندگان اروپایی به ایران رسید و قشر تحصیل کرده را با گونه‏های نوین ادبی رایج در اروپا آشنا ساخت. این دوران که مصادف با حکومت قاجار و دوران غفلت و جهل و بی‏خبری در ایران بود در این اوضاع و احوال عدّه‏ای از روشنفکران با تدبیر و آینده نگر تغییراتی در اجتماع به وجود آوردند که به شکل‏گیری جنبش اجتماعی یا انقلاب مشروطه انجامید. «در ایجاد این جنبش ادبیّات نقش مهمّی  داشت. ادبیّات این دوران با تأثیر  از فرهنگ غرب و با پرداختن به مسائل زندگی اجتماعی و انتقاد از حکومت استبدادی وظیفه‏ای متفاوت با وظیفه‏ی ادبیّات قدیم برعهده گرفت» (میرعابدینی، 1369: 19). «بسیاری از روشنفکران ایرانی مقیم خارج و تاجران مهاجر و تبعیدی‏های سیاسی که از محیط ایران دور بودندودرآن‏جا با خواست‏ها و مبارزات ملّت‏های دیگر آشنا شده بودند دست به قلم بردند و ادبیّاتی را پدید آوردند که به دلیل انتقاد از ناروایی‏های اجتماعی تأثیر مهمی بر مردم گذاشت وتحولاتی را در جامعه پدید آورد» (همان: 12).

مراغه‏ای از جمله‏ی این نویسندگاناست کتاب سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگرا با هدف انتقاد از حکومت قاجار در قالب سفر‏نامه‏ی تخیّلی نوشت. «این کتاب از نظر موضوع و طرز نگارش و طراحی صحنه‏ها گوی سبقت را از گذشتگان می‏رباید و توجه زیادی رادر ایران  به سوی خود جلب می‏نماید و زمینه‏ی ظهور اولّینرمان‏های اجتماعی در ایران را فراهم می‏کند. سیاحت‏نامه‏ی ابرهیم‏بیگ با محتوای رئالیستی و انتقاد از حکومت ناصرالدین‏شاه و اخلاق و عادات ناپسند ایرانی و با تصویرسازی زنده و جاندار و بسیار دقیق و درست در سازمان ادبی و اجتماعی آینده‏ی ایران تأثیر  فراوانی داشته است» (آرین‏پور، 1372: 310). ازاین رو اولین داستان‏های ایرانی به سبک واقع گرا وباگرایش اجتماعی نوشته شد.

درراستای بیان و تعریف رئالیسم در بخش مبانی نظری در حوزه‏ی  ادبیّات با مفاهیم و اصطلاح رئالسیم در فلسفه و هنر روبرو شدیم، چون رئالیسم ازهنر و  فلسفه به ادبیّات راه یافته بود لازم شد اصطلاح رئالیسم در فلسفه وهنررا نیز مورد بررسی قراردهیم  و شباهت رئالیسم در فلسفه وادبیّات  را بیان کنیم تا به تعریف روشنی از رئالیسم در ادبیّات دست یابیم، و بعد از آن مفاهیم اصطلاح رئالیسم و رابطه‏ی رئالیسم ونقد  اجتماعی وانواع رئالیسم بیان شد . همچنین  در این راستا به تعریف عناصر رئالیستی رمان از قبیل شخصیّت، طرح، گفت‏وگو، صحنه، زاویه دید، لحن و جزئیّات رمان پرداخته­ایم.دلیل نقش مهم این کتاب در شکل گیری جنبش مشروطه، ابتدا اوضاع سیاسی ایران از دوره‏ی ناصرالدین شاه  تا پیش از جنبش مشروطه مورد مطالعه قرارگرفت و به دلیل انتقادها‏ی مراغه‏ای از حکومت ‏ناصرالدین شاه، واقعیّت‏های دیگرتاریخی این دوره، از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مذهبی و اخلاقینیز بیان شد. در این بررسی به دلیل حجم انبوهی از اطلاعات تاریخی بیشتر به ذکر مواردی پرداخته شدکه شامل انتقادها‏ی سیاحت‏نامه هم باشد وچون سیاحت‏نامه جزء نخستین رمان‏های واقع گرای فارسی محسوب می‏شود که به سبک اروپایی نوشته شده است ازاین رو چگونگی آشنایی ایرانیان باتمدّن و فرهنگ غربی  و طلیعه‏ی رمان نویسی در ایران نیز بیان شد. در فصل سوّم به بررسی رئالیسم سیاحت‏نامه پرداخته‏ایم . ابتدا عناصر رئالیستی رمان رامورد بررسی قرار دادیم، چون جلد اول، بخش اصلی و مهم کتاب محسوب می‏شود از این رو این عناصر بیشتر  در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.در بخش دوّم این فصل، انتقادها‏ی نویسنده از اوضاع جامعه را به شش بخش اصلی مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی تقسیم بندی کردیم. در بخش مذهبی به دلیل نقش علما در امور دینی انتقاد نویسنده از علما در این بخش گنجانده شد.همچنین به دلیل تکراری بودن برخی از انتقادها ازنظر موضوع، تنها به به آوردن یک شاهد مثال اکتفا شد. در نهایت برای سنجش میزان صداقت نویسنده با اصل واقعّیت، مقایسه‏ی کوتاهی بین بخش تاریخی و و واقعیّت‏های سیاحت‏نامه به عمل آمد و  ارزش اجتماعی آن را بیان کردیم. در فصل آخر، به نتیجه­گیری­های به دست آمده از این بررسی پرداختیم.

عنوان                                                                                                            صفحه

 فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- تاریخچه‏ی زندگی زین‏العابدین مراغه‏ای.. 3

1-3- تعریف و تحدید موضوع. 4

1-4- تعریف مسئله و فرضیات... 4

1-5- سؤالات... 6

1-6- هدف و ضرورت تحقیق.. 7

1-7- پیشینه ی تحقیق.. 7

1-8-  روش اجرای طرح.. 9

2-1-انقلاب صنعتی و پیامدهای آن. 11

2-2- جامعه‏ی بورژوایی.. 12

2-3- رئالیسم در نقاشی.. 16

2-4- معانی رئالیسم در فلسفه. 17

2-6- مفاهیم اصطلاح رئالیسم. 24

2-7- رابطه‏ی رئالیسم و نقد اجتماعی.. 28

2-8- ویژگی‏های مهم مکتب واقع‏گرایی.. 31

2-9- انواع رئالیسم. 32

2-9-1- رئالیسم بورژوا 32

2-9-2- رئالیسم انتقادی.. 33

2-9-3- رئالیسم سوسیالیستی.. 34

2-9-4- رئالیسم جادویی.. 37

2-9-5- رئالیسم روان‏شناختی.. 39

2-10- تعیین چارچوب ساختمان رئالیستی رمان. 39

2-10-1- عناصر داستان. 39

2-10-1-2- درونمایه. 40

2-10-1-3- طرح.. 40

2-10-1-3-1-گرهافکنی.. 41

2- 10-1-3-2-کشمکش... 41

2-10-1-3-3-تعلیق یا هول و ولا. 41

2-10-1-3-4-بحران. 42

2-10-1-3-5-نقطهی اوج یا بزنگاه 42

2-10-1-3-6-گرهگشایی.. 42

2-10-1-4- شخصیّت  و انواع آن. 43

2-10-1-5- زاویهی دید. 45

2-10-1-6- صحنه. 46

2-10-1-6-1-برجسته شدن زمان. 47

2-10-1-6-2-تقویمی یا خطی بودن زمان. 47

2-10-1-7- گفت‏وگو. 48

2-10-1-7-1-ویژگی‏های گفت‏وگو. 48

2-10-1-8-لحن.. 49

2-10-1-9- توصیف... 49

2-10-1-10- سبک... 50

2-10-1-10-1-شفافیت روایی در برابر فصاحت بلاغی.. 50

2-10-1-10-2-کارکرد ارجاعی در برابر کارکرد مجازی.. 50

2-10-1-10-3-زبان متّعین در برابر زبان انتزاعی.. 50

2-10-1-10-4-زبان محاوره‎ای در برابر زبان رسمی.. 51

2-11- ن‏ها را به یکدیگر پیوندهندئو.سآاوضاع ایران پیش از مشروطه. 51

2-11-1- اوضاع سیاسی.. 51

2-11-1-1- اوضاع سیاسی در زمان ناصرالدین شاه 51

2-11-1-2- اوضاع سیاسی در زمان مظفرالدین شاه 53

2-11-2- وضع اقتصادی.. 59

2-11-2-1-بحران اقتصادی.. 59

2-11-2-2- تجارت و بازرگانی در عهد ناصرالدین شاه 60

2-11-2-2-1-اجناس وارداتی.. 60

2-11-2-2-2-صادرات ایران. 61

2-11-2-3- وضع گمرک ایران. 61

2-11-2-4- وضع مسکوکات در عهد قاجار. 62

2-11-2-4-1-مسکوکات رایج در ایران. 62

2-11-2-4-2-واحد مقداردر عهد قاجار. 63

2-11-2-5- وضع ضرابخانه در عهد ناصرالدین شاه 63

2-11-2-5-1-ضرب سکه. 63

2-11-2-6- وضع اقتصادی طبقات مختلف در عهد قاجار. 64

2-11-2-6-1-وضع طبقات زحمتکش در عهد ناصرالدین شاه 64

2-11-2-6-3-وضع گدایان در عهد ناصری.. 65

2-11-2-6-4-وضع اجامر و اوباش در اواخر دوره‏ی قاجار. 65

2-11-3- وضع کلی شهرها و خانه‏ها در عهد قاجار. 66

2-11-3-1- وضع شهرها 66

2-11-3-2- وضع خانه‏ها 66

2-11-3-3-وضع کوچه‏ها 66

2-11-3-4- تهران در اواخر عهد ناصری.. 66

2-11-4- وضع راه‏هاو مسافران. 67

2-11-4-1-وسایل مسافرت در عهد ناصرالدین شاه 68

2-11-5-جمعیّت ایران دردوره‏ی قاجار. 69

2-11-5-1-جمعیّت ایران در اواخر دوره‏ی ناصرالدین شاه 69

2-11-5-2- جمعیت ایران در عهد مظفرالدین شاه 69

2-11-6- وضع اجتماعی طبقات مختلف در عهد ناصرالدین شاه 69

2-11-7- حکام و فرمان‏روایان در عهد قاجار. 70

2-11-8- وضع بهداشت... 70

2-11-9- اندیشه‏های مذهبی در عهد قاجار. 71

2-11-9-1-مکتب شیخیّه. 71

2-11-9-1-1-اصول عقاید شیخیّه. 72

2-11-9-2- فرقه‏ی باب... 72

2-11-10- شعائر مذهبی.. 73

2-11-10-1- تعزیه‏خوانی.. 73

2-11-10-2- دسته. 73

2-11-10-3-مبارزه‏ی امیرکبیر با بدعتهای مذهبی.. 73

2- 11-11-افکار خرافی دوره‏ی قاجار. 74

2-11-11-1- رونق بازار جادوگری در تهران. 74

2-11-11-2- جن گیری.. 74

2-11-11-3- پیشگویی.. 74

2-11-11-4- بروز بیماری‏های وبا و طاعون واعتقاد به قهرو غضب خدا 75

2-11-11-5-اعتقاد به باب... 75

2-11-12- وضع پوشش مردم. 75

2-11-12-1-لباس مردان در عهد ناصرالدین شاه 75

2-11-12-2-وضع کلاه 76

2-11-12-3-لباس زنان در عهد ناصرالدین شاه 76

2-11-12-4-لباس طبقات ممتاز در عهد قاجاریه. 76

2-11-12-6-لباس فقرا 77

2-11-13- اخلاق ایرانیان. 77

2-11-13-1- تملّق.. 77

2-11-13-2-کتمان حقیقت... 78

2-11-13-3-کور شو – دور شو. 78

2-11-14-اوضاع فرهنگی.. 79

2-11-14-1-وضع مدارس... 79

2-11-14-2-حیات ادبی در دوره‏ی قاجار. 79

2-11-14-2-1-شعر و شاعری در دوره‏ی ناصرالدین شاه 80

2-11-14-2-2-نثر دوره ی ناصرالدین شاه 81

2-11-14-3-وضع مطبوعات در دوره‏ی ناصرالدین شاه 81

2-11-14-4-آزادی زنان. 84

2-12- چگونگی شکل‏گیری رمان فارسی.. 84

2-12-1-چگونگی آشنایی ایرانیان باتمدّن و فرهنگ غربی.. 85

2-12-2- طلیعه‏‏ی رمان‏نویسی و تکوین نثر داستانی.. 87

2-12-2-1- رساله‏نویسی.. 88

2-12-2-2- داستان‏نویسی.. 89

3-1-1-خلاصه‏ی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 97

3-1-2- موضوعسیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 98

3-1-3-درونمایهسیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 99

3-1-4-طرح.. 100

3-1-5-1-معرفی شخصیّت اصلی.. 105

3-1-5-2-رابطه‏ی بین شخصیّت  و نویسنده از نظر رئالیسم. 107

3-1-5-3-انواع شخصیّت... 108

3-1-5-4-شخصیّت  اصلی، همراز، فرعی، تصادفی.. 108

3-1-5-5- ایستایی یا پویایی شخصیّت  اصلی.. 110

3-1-5-6- اسامی شخصیّت... 111

3-1-5-7-شخصیّت پردازی.. 112

3-1-6-زاویهی دید. 114

3-1-7-گفت‏وگو. 118

3-1-7-1-گفت و‏گو و اشخاص داستان. 118

3-1-7-2- وفق دادن گفت و‏گو با شخصیّت و طبقه‏ی اجتماعی فرد. 118

3-1-7-3- شیوه‏ی ارائه‏ی گفت و‏گو. 122

3-1-7-4- چند آوایی در سیاحت‏نامه و جدال بین سنّت و تجدّد. 123

3-1-7-5-ساختار گفت و‏گو و تلاش در جهت واقع‏گرایی.. 127

3-1-7-5-1- لکنت زبان ملا‏محمد‏علی.. 127

3-1-7-5-2- به کار بردن اصوات در حین گفت و‏گو. 127

3-1-8-لحن.. 128

3-1-9- صحنه. 131

3-1-9-1-مکان زمانمند در سیاحت‏نامه. 133

3-1-9-2-نشان واقع‏گرایی.. 138

3-1-9-3 -زمان واقعی سیاحت‏نامه. 142

3-1-9-4-کارکرد عنصر زمان از نظر رئالیستی.. 142

3-1-9-5- مکان واقعی سیاحت‏نامه. 143

3-1-10-توصیفو پرداخت جزئیّات رئالیستی رمان. 144

3-1-10-1- توصیف قیافه و شکل ظاهری آدم‏ها و خصوصیت اخلاقی.. 144

3-1-10-1-1- توصیف وضع ظاهری.. 145

3-1-10-2- توصیف وضع ظاهری لباس... 145

3-1-10-2-1- تصویری دقیق از جزئیّات ‏لباس... 145

3-1-10-2-2 -توصیف قیافه‏ی پیرمرد و وضع لباس... 146

3-1-10-2-3-تصویری دقیق از وضع ظاهر و نوع لباس... 146

3-1-10-3-توصیف حالت‏های مختلف... 147

3-1-10-3-1- حالت ناراحتی.. 147

3-1-10-3-2- توصیف حالت ترس... 147

3-1-10-3-3-توصیف حالت عصبانیت... 147

3-1-10-3-4- حالت ناخوشی.. 147

3-1-10-4- توصیف مکان‏ها 148

3-1-10-4-1-توصیف مکتب خانه. 148

3-1-10-4-2- توصیف قلعه. 148

3-1-10-4-3-توصیف حمام. 148

3-1-10-5-توصیف جنس خانه‏ها 149

3-1-10-6-  توصیف وضعیّت جوی.. 149

3-1-10-7- توصیف سرگرمی‏های مردم (توصیف مسابقه‏ی گاو میش‏ها) 149

3-1-10-8-  توصیفی از حالت اطرافیان هنگام ماتم و عزا 149

3-1-11-زبان وسبک... 150

یکی از ویژگی‌های نثر عامیانه ناسزاهایی است که نویسنده از زبان مردم کوچه و بازار بیان می‌کند. 151

3-2- نقدهای اجتماعی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 156

3-2-1- مذهبی.. 157

3-2-1-1- وظایف علما 157

3- 2-1-1-1- عدول عالمان از وظیفه‏ی نگهبانی دین.. 157

3-2-1-1-2- بی‏توجّهی علمای شهر نسبت به هتک حرمت مردم به مسجد‏ها 157

3-2-1-1-3- بسته بودن مسجد‏ها درماه‏های سال و رونق آن‏ها فقط در ماه محرم. 158

3-2-1-2-فساد اخلاقی علما 159

3-2-1-2-1-ایجاد دو دستگی و تفرقه در میان مردم. 159

3-2-1-2-2- غرور و خود برتربینی علما در مجلس‏ها 159

3-2-1-2-3- نفاق و دورویی ملایان در میان مردم. 160

3-2-1-2-4- چشم‏داشت علمای شهر به میراث به جای مانده برای وراث... 160

3-2-1-5-حمایت علما از سید نماها به دلیل کارآمدی آن‏ها در مواقع ضروری.. 160

3-2-1-3-اعتقادات... 161

3-2-1-3-1- مذهب باب... 161

3-2-1-3-2- تقدیرگرایی.. 161

3-2-1-3-3- اوراق دعا واعتقاد به برآورده شدن تمامی حاجت‏ها 162

3-2-1-3-4-رابطه‏ی اجنه با مرثیه‏خوان‏ها 163

3-2-1-3-5-اعتقاد به سعد و نحس اوقات... 163

3-2-1-4-وضع حجاب و پوشش زنان. 164

3-2-2- بررسی اوضاع فرهنگی.. 164

3-2-2-1-بی‏سوادی.. 164

3-2-2-1-1- بی‏سوادی معلّم‏های مکتب... 164

3-2-2-1-2- بی‏سوادی مأمورین گمرگ... 165

3-2-2-1-3- موروثی بودن طبابت در ایران بدون داشتن تجربه و علم این حرفه. 165

3-2-2-1-4- بی‏علمی کشاورزان از فن زراعت و حراثت... 166

3-2-2-1-5- نبود نظامیان باسواد ایرانی و به کارگماشتن افراد خارجی برای تعلیم سربازان. 166

3-2-2-2-عدم تألیف و چاپ کتاب‏های جدید. 166

3-2-2-3-چاپ کتاب‏های ضد دینی در کشور اسلامی.. 167

3-2-2-4- انتقاد از محتوای روزنامه‏ها 167

3-2-2-5-انتقاد از محتوای شعر شاعران. 168

3-2-2-5-1- انتقاد از نظربازی شاعران. 169

3-2-2-6- انتقاد از نثر نویسندگان. 170

3-2-2-7- انتقاد از خوشنویسان. 170

3-2-3- اوضاع اقتصادی.. 171

3-2-3-1- انتقاد از اوضاع اقتصادی.. 171

3-2-3-1-1- نبود شرکت و کارخانه در ایران. 172

3-2-3-1-2- کالاهای داخلی و تجارت... 172

3-2-3-1-3- عدم تغییر و تحوّل در امور حمل و نقل دریایی.. 172

3-2-3-2- ضعف سیستم اقتصادی کشور. 173

3-2-3-2-1- نوسان ارز داخلی ایران. 173

3-2-3-2-2- مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر. 173

3-2-3-3- فساد اقتصادی.. 174

3-2-3-3-1- احتکار گندم. 174

3-2-3-3-2- رواج رشوه‏گیری.. 174

3-2-3-3-3- تقلّب در امر داد و ستد. 175

3-2-3-3-4- واگذاری اداره‏ی گمرگات و داروغگی در مقابل افزایش وجه اجاره‏ 175

3-2-4- نقد اوضاع سیاسی.. 176

3-2-4-1-خودکامگی.. 176

3-2-4-1-1- خودکامگی پادشاهان. 176

3-2-4-1-2- خودکامگی وزیران. 177

3-2-4-1-3- خودکامگی حاکمان و شاهزادگان. 178

3-2-4-1-4- بی قانونی.. 178

3-2-4-2- ناکارآمدی حکومت... 179

3-2-4-2-1-اختلاس وزیران. 180

3-2-4-2-2- ناکارآمدی وزیران در امور مملکت‏داری.. 180

3-2-4-2-3- ناکارآمدی وزیر داخلی.. 180

3-2-4-2-4- ناکارآمدی وزیرخارجه. 181

3-2-4-2-5- ناکارآمدی وزیر جنگ... 181

3-2-4-2-6-منصب فروشی.. 182

3-2-5- نقد اخلاقی.. 182

3-2-5-1- تن‏پروری و بی‏خبری مردم. 183

3-2-5-2- پذیرش هر گونه ظلم و جور از سوی حاکمان و اعتراض نکردن به آن. 184

3-2-5-3- رقابت ناسالم میان تاجران. 184

3-2-5-4-تجمل‏گرایی تاجران و غفلت در احداث کارخانه‏ها 185

3-2-5-5-دزدی و دغلی سربازان دولت... 185

3-2-5-6- شیوع تریاک‏کشی در میان مردم. 186

3-2-5-7-گدا صفتی فرّاشان. 186

3-2-6- وضع شهرها 187

3-2-6-1- وضعیّت بیمارستان‏ها 187

3-2-6-2- وضعیّت حمام‏ها 187

3-2-6-3- وضعیّت مکتب‏خانه‏ها 188

3-2-6-4- وضعیّت مسجد‏ها 188

3-2-6-5- وضعیّتمکان‏های غذاخوری.. 188

3-2-6-7- وضع راه‏ها 189

3-2-7- تاریخ و سیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 190

3-2-8- ارزش اجتماعی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 193

4-1- نتیجه‏گیری.. 196

فهرست منابع و مأخذ: 201

دانلود پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

دانلود پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»
رئالیسم 
پایان نامه بررسی رئالیسم
سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ
دسته بندیتاریخ
فرمت فایلdoc
حجم فایل709 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل222

پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

مقدمه

رئالیسم که معادل فارسی آن واقع‏گرایی است، به جریانی اطلاق می‏شود که در نیمه‏ی دوّم قرن نوزدهم در مقابله با تئوری هنر برای هنر در فرانسه به وجود آمد. وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، متفکّرانی را به عرصه آورد که با تأکید بر اصالت عقل و خرد توانستند دین را به امر خصوصی زندگی مردم تبدیل نمایند و موجب ضعیف شدن قدرت کلیسا شوند. افول تسلّط کلیسا بر زندگی مردم، پایه‏های نظام فئودالی را که مورد حمایت ارباب کلیسا قرار داشت، سست کرد و در نهایت به انقلاب کبیر فرانسه و به قدرت رسیدن بورژواها انجامید. این تغییر حاکمیّت نقش هنرمند را در جامعه دگرگون کرد. ادبیّات اشرافی دیگر خریداری نداشت و هنرمندی که مخاطب خود را از دست داده بود و ارزش‏های جدید حاکم بر جامعه با روحیّات وی همخوانی نداشت، در اعتراض به وضع موجود به درون خود خزید و به عالم رؤیا و خیال‏پردازی روی آورد و بر آن شد تا جهان آرمانی خود را مبتنی بر ارزش‏هایی که می‏پسندید در درون خود بنا نهد و موجب رواج تئوری هنر برای هنر گردد (پرهام، 1360: 20، با تلخیص و تصرف).امااین عصیان بعد از مدّتی نمود بیرونی یافت و برخی هنرمندان با نقد جامعه‏ی بورژوایی در آثار خود، در جهت اصلاح جامعه و رواج ارزش‏های انسانی حرکت کردند. به این ترتیب واقعیّت و ادبیّات به یکدیگر نزدیک شد و تلاش هنرمند برای انعکاس تجسم واقعیّت را رئالیسم نامیدند و نویسندگان این مکتب را رئالیست خواندند.

در اوایل قرن بیستم میلادی و بعد از آن که رئالیسم در پی سپری کردن دوره‏‏ی درخشان و به اوج رسیدن در آثار نویسندگانی چون بالزاک، فلوبر و تولستوی در مسیر انحطاط افتاده بود، موج تجدّدخواهی در قالب ترجمه‏هایی ازنویسندگان اروپایی به ایران رسید و قشر تحصیل کرده را با گونه‏های نوین ادبی رایج در اروپا آشنا ساخت. این دوران که مصادف با حکومت قاجار و دوران غفلت و جهل و بی‏خبری در ایران بود در این اوضاع و احوال عدّه‏ای از روشنفکران با تدبیر و آینده نگر تغییراتی در اجتماع به وجود آوردند که به شکل‏گیری جنبش اجتماعی یا انقلاب مشروطه انجامید. «در ایجاد این جنبش ادبیّات نقش مهمّی  داشت. ادبیّات این دوران با تأثیر  از فرهنگ غرب و با پرداختن به مسائل زندگی اجتماعی و انتقاد از حکومت استبدادی وظیفه‏ای متفاوت با وظیفه‏ی ادبیّات قدیم برعهده گرفت» (میرعابدینی، 1369: 19). «بسیاری از روشنفکران ایرانی مقیم خارج و تاجران مهاجر و تبعیدی‏های سیاسی که از محیط ایران دور بودندودرآن‏جا با خواست‏ها و مبارزات ملّت‏های دیگر آشنا شده بودند دست به قلم بردند و ادبیّاتی را پدید آوردند که به دلیل انتقاد از ناروایی‏های اجتماعی تأثیر مهمی بر مردم گذاشت وتحولاتی را در جامعه پدید آورد» (همان: 12).

مراغه‏ای از جمله‏ی این نویسندگاناست کتاب سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگرا با هدف انتقاد از حکومت قاجار در قالب سفر‏نامه‏ی تخیّلی نوشت. «این کتاب از نظر موضوع و طرز نگارش و طراحی صحنه‏ها گوی سبقت را از گذشتگان می‏رباید و توجه زیادی رادر ایران  به سوی خود جلب می‏نماید و زمینه‏ی ظهور اولّینرمان‏های اجتماعی در ایران را فراهم می‏کند. سیاحت‏نامه‏ی ابرهیم‏بیگ با محتوای رئالیستی و انتقاد از حکومت ناصرالدین‏شاه و اخلاق و عادات ناپسند ایرانی و با تصویرسازی زنده و جاندار و بسیار دقیق و درست در سازمان ادبی و اجتماعی آینده‏ی ایران تأثیر  فراوانی داشته است» (آرین‏پور، 1372: 310). ازاین رو اولین داستان‏های ایرانی به سبک واقع گرا وباگرایش اجتماعی نوشته شد.

درراستای بیان و تعریف رئالیسم در بخش مبانی نظری در حوزه‏ی  ادبیّات با مفاهیم و اصطلاح رئالسیم در فلسفه و هنر روبرو شدیم، چون رئالیسم ازهنر و  فلسفه به ادبیّات راه یافته بود لازم شد اصطلاح رئالیسم در فلسفه وهنررا نیز مورد بررسی قراردهیم  و شباهت رئالیسم در فلسفه وادبیّات  را بیان کنیم تا به تعریف روشنی از رئالیسم در ادبیّات دست یابیم، و بعد از آن مفاهیم اصطلاح رئالیسم و رابطه‏ی رئالیسم ونقد  اجتماعی وانواع رئالیسم بیان شد . همچنین  در این راستا به تعریف عناصر رئالیستی رمان از قبیل شخصیّت، طرح، گفت‏وگو، صحنه، زاویه دید، لحن و جزئیّات رمان پرداخته­ایم.دلیل نقش مهم این کتاب در شکل گیری جنبش مشروطه، ابتدا اوضاع سیاسی ایران از دوره‏ی ناصرالدین شاه  تا پیش از جنبش مشروطه مورد مطالعه قرارگرفت و به دلیل انتقادها‏ی مراغه‏ای از حکومت ‏ناصرالدین شاه، واقعیّت‏های دیگرتاریخی این دوره، از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مذهبی و اخلاقینیز بیان شد. در این بررسی به دلیل حجم انبوهی از اطلاعات تاریخی بیشتر به ذکر مواردی پرداخته شدکه شامل انتقادها‏ی سیاحت‏نامه هم باشد وچون سیاحت‏نامه جزء نخستین رمان‏های واقع گرای فارسی محسوب می‏شود که به سبک اروپایی نوشته شده است ازاین رو چگونگی آشنایی ایرانیان باتمدّن و فرهنگ غربی  و طلیعه‏ی رمان نویسی در ایران نیز بیان شد. در فصل سوّم به بررسی رئالیسم سیاحت‏نامه پرداخته‏ایم . ابتدا عناصر رئالیستی رمان رامورد بررسی قرار دادیم، چون جلد اول، بخش اصلی و مهم کتاب محسوب می‏شود از این رو این عناصر بیشتر  در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.در بخش دوّم این فصل، انتقادها‏ی نویسنده از اوضاع جامعه را به شش بخش اصلی مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی تقسیم بندی کردیم. در بخش مذهبی به دلیل نقش علما در امور دینی انتقاد نویسنده از علما در این بخش گنجانده شد.همچنین به دلیل تکراری بودن برخی از انتقادها ازنظر موضوع، تنها به به آوردن یک شاهد مثال اکتفا شد. در نهایت برای سنجش میزان صداقت نویسنده با اصل واقعّیت، مقایسه‏ی کوتاهی بین بخش تاریخی و و واقعیّت‏های سیاحت‏نامه به عمل آمد و  ارزش اجتماعی آن را بیان کردیم. در فصل آخر، به نتیجه­گیری­های به دست آمده از این بررسی پرداختیم.

عنوان                                                                                                            صفحه

 فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- تاریخچه‏ی زندگی زین‏العابدین مراغه‏ای.. 3

1-3- تعریف و تحدید موضوع. 4

1-4- تعریف مسئله و فرضیات... 4

1-5- سؤالات... 6

1-6- هدف و ضرورت تحقیق.. 7

1-7- پیشینه ی تحقیق.. 7

1-8-  روش اجرای طرح.. 9

2-1-انقلاب صنعتی و پیامدهای آن. 11

2-2- جامعه‏ی بورژوایی.. 12

2-3- رئالیسم در نقاشی.. 16

2-4- معانی رئالیسم در فلسفه. 17

2-6- مفاهیم اصطلاح رئالیسم. 24

2-7- رابطه‏ی رئالیسم و نقد اجتماعی.. 28

2-8- ویژگی‏های مهم مکتب واقع‏گرایی.. 31

2-9- انواع رئالیسم. 32

2-9-1- رئالیسم بورژوا 32

2-9-2- رئالیسم انتقادی.. 33

2-9-3- رئالیسم سوسیالیستی.. 34

2-9-4- رئالیسم جادویی.. 37

2-9-5- رئالیسم روان‏شناختی.. 39

2-10- تعیین چارچوب ساختمان رئالیستی رمان. 39

2-10-1- عناصر داستان. 39

2-10-1-2- درونمایه. 40

2-10-1-3- طرح.. 40

2-10-1-3-1-گرهافکنی.. 41

2- 10-1-3-2-کشمکش... 41

2-10-1-3-3-تعلیق یا هول و ولا. 41

2-10-1-3-4-بحران. 42

2-10-1-3-5-نقطهی اوج یا بزنگاه 42

2-10-1-3-6-گرهگشایی.. 42

2-10-1-4- شخصیّت  و انواع آن. 43

2-10-1-5- زاویهی دید. 45

2-10-1-6- صحنه. 46

2-10-1-6-1-برجسته شدن زمان. 47

2-10-1-6-2-تقویمی یا خطی بودن زمان. 47

2-10-1-7- گفت‏وگو. 48

2-10-1-7-1-ویژگی‏های گفت‏وگو. 48

2-10-1-8-لحن.. 49

2-10-1-9- توصیف... 49

2-10-1-10- سبک... 50

2-10-1-10-1-شفافیت روایی در برابر فصاحت بلاغی.. 50

2-10-1-10-2-کارکرد ارجاعی در برابر کارکرد مجازی.. 50

2-10-1-10-3-زبان متّعین در برابر زبان انتزاعی.. 50

2-10-1-10-4-زبان محاوره‎ای در برابر زبان رسمی.. 51

2-11- ن‏ها را به یکدیگر پیوندهندئو.سآاوضاع ایران پیش از مشروطه. 51

2-11-1- اوضاع سیاسی.. 51

2-11-1-1- اوضاع سیاسی در زمان ناصرالدین شاه 51

2-11-1-2- اوضاع سیاسی در زمان مظفرالدین شاه 53

2-11-2- وضع اقتصادی.. 59

2-11-2-1-بحران اقتصادی.. 59

2-11-2-2- تجارت و بازرگانی در عهد ناصرالدین شاه 60

2-11-2-2-1-اجناس وارداتی.. 60

2-11-2-2-2-صادرات ایران. 61

2-11-2-3- وضع گمرک ایران. 61

2-11-2-4- وضع مسکوکات در عهد قاجار. 62

2-11-2-4-1-مسکوکات رایج در ایران. 62

2-11-2-4-2-واحد مقداردر عهد قاجار. 63

2-11-2-5- وضع ضرابخانه در عهد ناصرالدین شاه 63

2-11-2-5-1-ضرب سکه. 63

2-11-2-6- وضع اقتصادی طبقات مختلف در عهد قاجار. 64

2-11-2-6-1-وضع طبقات زحمتکش در عهد ناصرالدین شاه 64

2-11-2-6-3-وضع گدایان در عهد ناصری.. 65

2-11-2-6-4-وضع اجامر و اوباش در اواخر دوره‏ی قاجار. 65

2-11-3- وضع کلی شهرها و خانه‏ها در عهد قاجار. 66

2-11-3-1- وضع شهرها 66

2-11-3-2- وضع خانه‏ها 66

2-11-3-3-وضع کوچه‏ها 66

2-11-3-4- تهران در اواخر عهد ناصری.. 66

2-11-4- وضع راه‏هاو مسافران. 67

2-11-4-1-وسایل مسافرت در عهد ناصرالدین شاه 68

2-11-5-جمعیّت ایران دردوره‏ی قاجار. 69

2-11-5-1-جمعیّت ایران در اواخر دوره‏ی ناصرالدین شاه 69

2-11-5-2- جمعیت ایران در عهد مظفرالدین شاه 69

2-11-6- وضع اجتماعی طبقات مختلف در عهد ناصرالدین شاه 69

2-11-7- حکام و فرمان‏روایان در عهد قاجار. 70

2-11-8- وضع بهداشت... 70

2-11-9- اندیشه‏های مذهبی در عهد قاجار. 71

2-11-9-1-مکتب شیخیّه. 71

2-11-9-1-1-اصول عقاید شیخیّه. 72

2-11-9-2- فرقه‏ی باب... 72

2-11-10- شعائر مذهبی.. 73

2-11-10-1- تعزیه‏خوانی.. 73

2-11-10-2- دسته. 73

2-11-10-3-مبارزه‏ی امیرکبیر با بدعتهای مذهبی.. 73

2- 11-11-افکار خرافی دوره‏ی قاجار. 74

2-11-11-1- رونق بازار جادوگری در تهران. 74

2-11-11-2- جن گیری.. 74

2-11-11-3- پیشگویی.. 74

2-11-11-4- بروز بیماری‏های وبا و طاعون واعتقاد به قهرو غضب خدا 75

2-11-11-5-اعتقاد به باب... 75

2-11-12- وضع پوشش مردم. 75

2-11-12-1-لباس مردان در عهد ناصرالدین شاه 75

2-11-12-2-وضع کلاه 76

2-11-12-3-لباس زنان در عهد ناصرالدین شاه 76

2-11-12-4-لباس طبقات ممتاز در عهد قاجاریه. 76

2-11-12-6-لباس فقرا 77

2-11-13- اخلاق ایرانیان. 77

2-11-13-1- تملّق.. 77

2-11-13-2-کتمان حقیقت... 78

2-11-13-3-کور شو – دور شو. 78

2-11-14-اوضاع فرهنگی.. 79

2-11-14-1-وضع مدارس... 79

2-11-14-2-حیات ادبی در دوره‏ی قاجار. 79

2-11-14-2-1-شعر و شاعری در دوره‏ی ناصرالدین شاه 80

2-11-14-2-2-نثر دوره ی ناصرالدین شاه 81

2-11-14-3-وضع مطبوعات در دوره‏ی ناصرالدین شاه 81

2-11-14-4-آزادی زنان. 84

2-12- چگونگی شکل‏گیری رمان فارسی.. 84

2-12-1-چگونگی آشنایی ایرانیان باتمدّن و فرهنگ غربی.. 85

2-12-2- طلیعه‏‏ی رمان‏نویسی و تکوین نثر داستانی.. 87

2-12-2-1- رساله‏نویسی.. 88

2-12-2-2- داستان‏نویسی.. 89

3-1-1-خلاصه‏ی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 97

3-1-2- موضوعسیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 98

3-1-3-درونمایهسیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 99

3-1-4-طرح.. 100

3-1-5-1-معرفی شخصیّت اصلی.. 105

3-1-5-2-رابطه‏ی بین شخصیّت  و نویسنده از نظر رئالیسم. 107

3-1-5-3-انواع شخصیّت... 108

3-1-5-4-شخصیّت  اصلی، همراز، فرعی، تصادفی.. 108

3-1-5-5- ایستایی یا پویایی شخصیّت  اصلی.. 110

3-1-5-6- اسامی شخصیّت... 111

3-1-5-7-شخصیّت پردازی.. 112

3-1-6-زاویهی دید. 114

3-1-7-گفت‏وگو. 118

3-1-7-1-گفت و‏گو و اشخاص داستان. 118

3-1-7-2- وفق دادن گفت و‏گو با شخصیّت و طبقه‏ی اجتماعی فرد. 118

3-1-7-3- شیوه‏ی ارائه‏ی گفت و‏گو. 122

3-1-7-4- چند آوایی در سیاحت‏نامه و جدال بین سنّت و تجدّد. 123

3-1-7-5-ساختار گفت و‏گو و تلاش در جهت واقع‏گرایی.. 127

3-1-7-5-1- لکنت زبان ملا‏محمد‏علی.. 127

3-1-7-5-2- به کار بردن اصوات در حین گفت و‏گو. 127

3-1-8-لحن.. 128

3-1-9- صحنه. 131

3-1-9-1-مکان زمانمند در سیاحت‏نامه. 133

3-1-9-2-نشان واقع‏گرایی.. 138

3-1-9-3 -زمان واقعی سیاحت‏نامه. 142

3-1-9-4-کارکرد عنصر زمان از نظر رئالیستی.. 142

3-1-9-5- مکان واقعی سیاحت‏نامه. 143

3-1-10-توصیفو پرداخت جزئیّات رئالیستی رمان. 144

3-1-10-1- توصیف قیافه و شکل ظاهری آدم‏ها و خصوصیت اخلاقی.. 144

3-1-10-1-1- توصیف وضع ظاهری.. 145

3-1-10-2- توصیف وضع ظاهری لباس... 145

3-1-10-2-1- تصویری دقیق از جزئیّات ‏لباس... 145

3-1-10-2-2 -توصیف قیافه‏ی پیرمرد و وضع لباس... 146

3-1-10-2-3-تصویری دقیق از وضع ظاهر و نوع لباس... 146

3-1-10-3-توصیف حالت‏های مختلف... 147

3-1-10-3-1- حالت ناراحتی.. 147

3-1-10-3-2- توصیف حالت ترس... 147

3-1-10-3-3-توصیف حالت عصبانیت... 147

3-1-10-3-4- حالت ناخوشی.. 147

3-1-10-4- توصیف مکان‏ها 148

3-1-10-4-1-توصیف مکتب خانه. 148

3-1-10-4-2- توصیف قلعه. 148

3-1-10-4-3-توصیف حمام. 148

3-1-10-5-توصیف جنس خانه‏ها 149

3-1-10-6-  توصیف وضعیّت جوی.. 149

3-1-10-7- توصیف سرگرمی‏های مردم (توصیف مسابقه‏ی گاو میش‏ها) 149

3-1-10-8-  توصیفی از حالت اطرافیان هنگام ماتم و عزا 149

3-1-11-زبان وسبک... 150

یکی از ویژگی‌های نثر عامیانه ناسزاهایی است که نویسنده از زبان مردم کوچه و بازار بیان می‌کند. 151

3-2- نقدهای اجتماعی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 156

3-2-1- مذهبی.. 157

3-2-1-1- وظایف علما 157

3- 2-1-1-1- عدول عالمان از وظیفه‏ی نگهبانی دین.. 157

3-2-1-1-2- بی‏توجّهی علمای شهر نسبت به هتک حرمت مردم به مسجد‏ها 157

3-2-1-1-3- بسته بودن مسجد‏ها درماه‏های سال و رونق آن‏ها فقط در ماه محرم. 158

3-2-1-2-فساد اخلاقی علما 159

3-2-1-2-1-ایجاد دو دستگی و تفرقه در میان مردم. 159

3-2-1-2-2- غرور و خود برتربینی علما در مجلس‏ها 159

3-2-1-2-3- نفاق و دورویی ملایان در میان مردم. 160

3-2-1-2-4- چشم‏داشت علمای شهر به میراث به جای مانده برای وراث... 160

3-2-1-5-حمایت علما از سید نماها به دلیل کارآمدی آن‏ها در مواقع ضروری.. 160

3-2-1-3-اعتقادات... 161

3-2-1-3-1- مذهب باب... 161

3-2-1-3-2- تقدیرگرایی.. 161

3-2-1-3-3- اوراق دعا واعتقاد به برآورده شدن تمامی حاجت‏ها 162

3-2-1-3-4-رابطه‏ی اجنه با مرثیه‏خوان‏ها 163

3-2-1-3-5-اعتقاد به سعد و نحس اوقات... 163

3-2-1-4-وضع حجاب و پوشش زنان. 164

3-2-2- بررسی اوضاع فرهنگی.. 164

3-2-2-1-بی‏سوادی.. 164

3-2-2-1-1- بی‏سوادی معلّم‏های مکتب... 164

3-2-2-1-2- بی‏سوادی مأمورین گمرگ... 165

3-2-2-1-3- موروثی بودن طبابت در ایران بدون داشتن تجربه و علم این حرفه. 165

3-2-2-1-4- بی‏علمی کشاورزان از فن زراعت و حراثت... 166

3-2-2-1-5- نبود نظامیان باسواد ایرانی و به کارگماشتن افراد خارجی برای تعلیم سربازان. 166

3-2-2-2-عدم تألیف و چاپ کتاب‏های جدید. 166

3-2-2-3-چاپ کتاب‏های ضد دینی در کشور اسلامی.. 167

3-2-2-4- انتقاد از محتوای روزنامه‏ها 167

3-2-2-5-انتقاد از محتوای شعر شاعران. 168

3-2-2-5-1- انتقاد از نظربازی شاعران. 169

3-2-2-6- انتقاد از نثر نویسندگان. 170

3-2-2-7- انتقاد از خوشنویسان. 170

3-2-3- اوضاع اقتصادی.. 171

3-2-3-1- انتقاد از اوضاع اقتصادی.. 171

3-2-3-1-1- نبود شرکت و کارخانه در ایران. 172

3-2-3-1-2- کالاهای داخلی و تجارت... 172

3-2-3-1-3- عدم تغییر و تحوّل در امور حمل و نقل دریایی.. 172

3-2-3-2- ضعف سیستم اقتصادی کشور. 173

3-2-3-2-1- نوسان ارز داخلی ایران. 173

3-2-3-2-2- مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر. 173

3-2-3-3- فساد اقتصادی.. 174

3-2-3-3-1- احتکار گندم. 174

3-2-3-3-2- رواج رشوه‏گیری.. 174

3-2-3-3-3- تقلّب در امر داد و ستد. 175

3-2-3-3-4- واگذاری اداره‏ی گمرگات و داروغگی در مقابل افزایش وجه اجاره‏ 175

3-2-4- نقد اوضاع سیاسی.. 176

3-2-4-1-خودکامگی.. 176

3-2-4-1-1- خودکامگی پادشاهان. 176

3-2-4-1-2- خودکامگی وزیران. 177

3-2-4-1-3- خودکامگی حاکمان و شاهزادگان. 178

3-2-4-1-4- بی قانونی.. 178

3-2-4-2- ناکارآمدی حکومت... 179

3-2-4-2-1-اختلاس وزیران. 180

3-2-4-2-2- ناکارآمدی وزیران در امور مملکت‏داری.. 180

3-2-4-2-3- ناکارآمدی وزیر داخلی.. 180

3-2-4-2-4- ناکارآمدی وزیرخارجه. 181

3-2-4-2-5- ناکارآمدی وزیر جنگ... 181

3-2-4-2-6-منصب فروشی.. 182

3-2-5- نقد اخلاقی.. 182

3-2-5-1- تن‏پروری و بی‏خبری مردم. 183

3-2-5-2- پذیرش هر گونه ظلم و جور از سوی حاکمان و اعتراض نکردن به آن. 184

3-2-5-3- رقابت ناسالم میان تاجران. 184

3-2-5-4-تجمل‏گرایی تاجران و غفلت در احداث کارخانه‏ها 185

3-2-5-5-دزدی و دغلی سربازان دولت... 185

3-2-5-6- شیوع تریاک‏کشی در میان مردم. 186

3-2-5-7-گدا صفتی فرّاشان. 186

3-2-6- وضع شهرها 187

3-2-6-1- وضعیّت بیمارستان‏ها 187

3-2-6-2- وضعیّت حمام‏ها 187

3-2-6-3- وضعیّت مکتب‏خانه‏ها 188

3-2-6-4- وضعیّت مسجد‏ها 188

3-2-6-5- وضعیّتمکان‏های غذاخوری.. 188

3-2-6-7- وضع راه‏ها 189

3-2-7- تاریخ و سیاحت‏نامه‏‏ی ابراهیم بیگ... 190

3-2-8- ارزش اجتماعی سیاحت‏نامه‏ی ابراهیم بیگ... 193

4-1- نتیجه‏گیری.. 196

فهرست منابع و مأخذ: 201

دانلود پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رئالیسم در «سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ»,

<-BloTitle->
<-BloText->