خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل چکیده این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل انجام شده

دانلود بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان

پایان نامه كارشناسی ارشد
رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل
بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل751 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل158

پایان نامه كارشناسی ارشد

رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل

  

چکیده 

این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش را معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل که بنابر آمار 700 نفر (260 نفر در ناحیه یک و 440 نفر در ناحیه دو)  و والدین دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل که بنابر آمار 16300 نفر (8600 نفر در ناحیه یک و 7700 نفر در ناحیه دو) د تشکیل داد. از این تعداد 300 نفر(150نفر مرد و 150 نفر زن) به طور تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های محقق ساخته از معلمان و والدین جمع آوری شد،روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید و ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای معلمان(91/.) و برای پرسشنامه والدین(85/.) به دست آمد.داده‌ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی(تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد.برخی از نتایج به دست آمده از دیدگاه معلمان و والدین به شرح زیر است؛نتیجه تحلیل عاملی از دیدگاه معلمان نشان داد که 5 عامل دارای بار عاملی هستند.که از بین 5 عامل فوق عامل روانی بیشترین درصد واریانس را تبیین می کند و سپس عامل مدیریتی،آموزشی،فرایندی و فردی قادر به تبیین واریانس هستند.و از دیدگاه والدین نتیجه تحلیل عاملی 7 عامل را نشان داد که دارای بار عاملی هستند که از بین این 7 عامل عامل مدیریتی بیشترین درصد واریانس را تبیین می کتد و سپس عامل آموزشی،روانی،خانوادگی،فرایندی،فردی و مادی قادر به تبیین واریانس هستند.و همچنین از دیدگاه معلمان عوامل آموزشی،مدیریتی،فردی،مادی،فرایندی و خانوادگی کاربست ارزشیابی توصیفی را پیش‌بینی می‌كنند و عامل روانی توانایی پیش بینی کاربست ارزشیابی توصیفی را ندارد. و از دیدگاه والدین عوامل آموزشی،مدیریتی،فردی،مادی،فرایندی و روانی کاربست ارزشیابی توصیفی را پیش‌بینی می‌كنند و عامل خانوادگی توانایی پیش بینی کاربست ارزشیابی توصیفی راندارد.

 واژه‌های کلیدی: ارزشیابی، ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کمی، سنجش، عوامل موثر

 مقدمه

در هر جامعه آموزش و پرورش سنگ زیر بنایی توسعه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است.بررسی عوامل موثر در ترقی و پیشرفت جوامع پیشرفته بیانگر آن است كه همه كشورها این از آموزش و پرورش كارآمد برخوردار بوده اند.

از آنجا كه نظام آموزش عمومی مهمترین بخش نظام آموزشی در كشور جهت پاسخگویی به نیازهای افراد و جامعه و آماده كردن شهروندان آگاه و مسؤلیت پذیر است.بهبود آن در زمره موضوعات اصلی نظامهای آموزشی است.

در دو دهه اخیر،همگام با ایجاد تحول در عناصر نظام آموزش از جمله برنامه درسی،روشهای تدریس و منابع یادگیری،ضرورت تحول در شیوه‌های بخش آموخته‌ها نیز احساس شده است و توجه به بهبود شیوه‌های ارزشیابی آموخته‌های دانش‌آموزان به عنوان بازخورد جهت دستیابی به هدفهای توسعه انسانی ار اهمیت زیادی برخوردار است.

«آنچه مسلم است بدون طرحهای جدید برای تغییر در وظایف و عملكرد نظامهای تعلیم و تربیت اعم از اهداف،محتوا،روشهای یاددهی یادگیری و شیوه‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران،نمی توان نسل جدید را برای زندگی در جامعه ای متحول و در حال تغییر امروز و فردا تربیت كرد»(احمدی،1382،ص21).

«عصر آموزش و یادگیری به شیوه‌های حافظه مداری كه بر پر كردن انبار ذهنی فراگیران و باز پیش‌گیری آن در زمان امتحانات تاكید داشت، پایان پذیرفته است. به قول ژان پیاژه هدف اصلی آموزش و پرورش باید تربیت افراد نوآوری باشد كه می‌توانند فكر كنند، نه افرادی كه به تكرار آنچه به آنها گفته شده اكتفا كنند. هدف دیگر آموزش و پرورش، پرورش تفكر انتقادی است، یعنی پرورش افرادی كه اهل تحقیق و بررسی هستند، نه افرادی كه آنچه به آنها گفته می‌شود قبول می‌كنند»(كدیور، 1374،ص 116).

ارزشیابی تحصیلی فعالیتی است كه معلم در جریان تدریس خود انجام می‌دهد.این فعالیت شامل جمع آوری اطلاعات و داوری درباره وضیعت یادگیری و پیشرفت دانش‌آموز است.جمع آوری این اطلاعات از طریق شیوه‌های مختلف صورت می پذیرد و نیازمند كسب مهارت و دانش كافی در این زمینه است. معلم باید با استفاده از نتایج حاصل از سنجش و ملاحظه اهداف و انتظارات آموزشی، درباره وضیعت فرد داوری كرده، ضعفها و قوتهای دانش‌آموز را مشخص كند و برای بهبود فعالیتهای یادگیری به او توصیه‌های را ارایه دهد.

متاسفانه فرایند سنجش و ارزشیابی در كشور ما، فقط شامل ارزیابی مجموعی یا نهایی است كه در پایان دوره‌های آموزشی به منظور تشخیص پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی صورت می‌گیرد.در این روش تمامی تلاش معلم، دانش‌آموز، والدین و كل نظام آموزشی معطوف به آزمونهای نهایی و نمره آنهاست.و مواصل همه زحمتها در یك عدد،یك یا دورقمی خلاصه می‌شود.این نمره نه تنها ملاك قضاوت و تصمیم‌گیری در خصوص دانش‌آموز است،بلكه به نوعی ارزشیابی از عملكرد معلم،مدیر،والدین و نظام آموزشی تلقی می‌شود.تردیدی نیست كه نتایج حاصل از این گونه تصمیم گیریهادقیق نبوده،ممكن است عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد.به عبارت دیگر به جای آنكه نظام ارزشیابی و اندازه‌گیری در خدمت آموزش و رشد و توسعه دانش فراگیران و معلمان قرار بگیرد،فرایند تدریس و یادگیری در خدمت نظام سنجش و آزمون در آمده است و ملاك قضاوت در مورد عملكرد نظام آموزشی و دانش‌آموز در یك مقیاس صفر یا بیست خلاصه می‌شود.

 

Abstract

This study has been carried out to investigation effective parameters in applying descriptive assessment teachers and parents view of Ardabil primary school second and third class students. The investigation procedure was descriptive of correlation type. The study statistical community consisted of second and third class teachers in Ardabil primary school who were based on the statistic, 700 persons (260 persons in first region and 440 persons in second region) as well as, parents of second and third class students in Ardabil city who were 16300 persons (8600 persons in first area and 7700 persons in second area). From those, 300 persons (150 male and 150 female) were randomly selected by using cluster sampling. Required information was gathered by questionnaire obtained from teachers and parents, questionnaire was supported by experts and coefficient reliability   was obtained by using the Alpha for teachers (0.91) and parents (0.85). Data was analyzed by applying descriptive and presumptive statistic procedures (analyzing factor and multi variable regression). Some of obtained results from teachers and parents view are presented in follow: the analyzing factor result from teachers view indicated that 5 factors had Load factor    and psychic factor indicates the most variance percentage between them, then management, educational, progress and individual factors are able to show variance. From parents view, descriptive agent result showed 7 factors which have Load factor , management factor indicates the most variance percentage between this 7 factors and after that educational, psychic, domestic, progress and individual, material factors anticipate descriptive evaluation and psychic factor don’t have ability to anticipate descriptive evaluation. From parent view, educational, management, individual, progress and psychic factor anticipate descriptive evaluation and domestic factor don’t have ability to anticipate descriptive evaluation.

Key words: evaluation, descriptive evaluation, quantitative evaluation, assessment, effective parameters.

 

 

 

 

 

                        فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

فصل اول: كلیات

1-1- مقدمه....................................... 2

1-2- بیان مساله.................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق......................... 7

1-4- اهداف تحقیق................................. 8

1-5- سوالات تحقیق................................. 9

1-6- تعارف مفهومی و عملیاتی تحقیق................ 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش

2-1- مقدمه...................................... 14

2-2- مبانی نظری تحقیق........................... 14

2-2-1- تعریف ارزشیابی......................... 14

2-2-2- اهمیت ارزشیابی......................... 17

2-2-3- ارزشیابی در ایران...................... 18

2-2-4- سنجش برای یادگیری...................... 19

2-2-5 - ارزشیابی كمی و ضعفهای آن.............. 21

2-2-6- ارزشیابی تكوینی........................ 22

2-2-7- ارزشیابی توصیفی........................ 24

2-2-8- طرح ارزشیابی توصیفی.................... 25

2-2-9- آسیب شناسی نظام موجود ارزشیابی......... 26

2-2-10- مبانی و اصول ارزشیابی توصیفی.......... 30

2-2-11- اهداف طرح ارزشیابی توصیفی............. 30

2-2-12- ویژگیهای ارزشیابی توصیفی.............. 31

2-2-13- چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی.......... 35

 

عنوان

صفحه

 

2-2-14- راههای اشاعه ارزشیابی توصیفی.......... 38

2-2-15- ابزارهای اندازه گیری در ارزشیابی توصیفی 40

2-2-16- محورهای اساسی در یادگیری فرایند مدار و ارزشیابی کیفی توصیفی........................................ 48

2-2-17 - آثار و مزیتهای ارزشیابی توصیفی....... 49

2-2-18- موانع یا چالشهای ارزشیابی توصیفی...... 49

2-3- تحقیقات،پیشینه و سابقه موضوع............... 50

2-3-1.تحقیقات انجام شده در داخل کشور:......... 50

2-3-2 - جمع بندی.............................. 59

2-3-3- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور...... 60

2-3-4- جمع بندی............................... 65

فصل سوم: روش  تحقیق

3-1- مقدمه...................................... 67

3-2- روش تحقیق.................................. 67

3-3- جامعه آماری................................ 68

3-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه........... 68

3-5- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات................ 69

3-6- روایی پرسشنامه............................. 69

3-7- پایایی پرسشنامه............................ 69

3-8- روش  تجزیه و تحلیل آماری................... 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه...................................... 73

4-2- یافته‌های توصیفی............................ 73

4-3- یافته‌های مربوط به سوالات تحقیق از دیدگاه معلمان 78

4-4- یافته‌های مربوط به سوالات تحقیق از دیدگاه والدین 92

فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهاد

عنوان

صفحه

 

5-1- مقدمه..................................... 109

5-2- تبیین یافته‌های مربوط به سوالات تحقیق از دیدگاه معلمان    109

5-3- تبین یافته‌های مربوط به سوالات تحقیق از دیدگاه والدین 123

5-4- نتیجه گیری................................ 137

5-5- محدودیت‌ها................................. 137

5-6- پیشنهادهای پژوهشی......................... 138

5-7- پیشنهادهای کاربردی........................ 138

منابع فارسی.................................... 140

منابع انگلیسی.................................. 144

 

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

 

جدول(3-1): جامعه آماری................................ 68

جدول(3-2):حجم نمونه معلمان............................ 68

جدول(3-3):حجم نمونه والدین............................ 69

جدول(3-4): میزان آلفای بدست آمده در پرسشنامه معلمان در اجرای آزمایشی...................................................... 70

جدول(3-5): میزان آلفای بدست آمده در پرسشنامه والدین  در اجرای آزمایشی...................................................... 70

جدول(3-6): میزان آلفای بدست آمده در پرسشنامه معلمان بعد از اجرا    70

جدول(3-7) میزان آلفای بدست آمده در پرسشنامه والدین بعد از اجرا 71

جدول شماره(4-1): توزیع فروانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس جنسیت معلمان 73

جدول(4-2):توزیع فراوانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس سن معلمان    73

جدول(4-3): توزیع فروانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس مدرک معلمان  74

جدول(4-4): توزیع فراوانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس سابقه معلمان 74

جدول(4-5): توزیع فروانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس نسبت والدین  74

جدول(4-6): توزیع فروانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس سن والدین    75

جدول(4-7): توزیع فروانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس مدرک والدین  75

جدول(4-8): توزیع فروانی و درصد آزمودنی‌ها بر اساس شغل والدین   75

جدول (4-9):توزیع فراوانی بر اساس نسبت جنسیت و مدرک معلمان 76

جدول(4-10): توزیع فراوانی بر اساس  نسبت جنسیت و سابقه معلمان  76

جدول(4-11):توزیع فراوانی بر اساس نسبت جنسیت و سن معلمان 76

جدول(4-12):توزیع فراوانی بر اساس نسبت و مدرک والدین... 77

جدول(4-13):توزیع فراوانی بر اساس نسبت و شغل والدین.... 78

جدول (4-14): شاخص کفایت نمونه بارتلت(کیزر میر الکین).. 78

جدول (4-15): ارزشهای ویژه بالاتر از یک برای 8 عامل پس از چرخش از نظر معلمان................................................ 79

جدول(4-16): درصد واریانس تبیین شده هر عامل پس از چرخش از نظر معلمان 80

جدول(4-17):مولفه‌های قرار گرفته در عامل روانی از نظر معلمان    80

جدول(4-18): مولفه‌های قرار گرفته در عامل مدیریتی از نظر معلمان 81

جدول(4-19): مولفه‌های قرار گرفته در عامل آموزشی از نظر معلمان  81

جدول(4-20): مولفه‌های قرار گرفته در عامل فرایندی از نظر معلمان 82

جدول(4-21): مولفه‌های قرار گرفته در عامل فردی از نظر معلمان    82

عنوان

صفحه

 

جدول(4-22): اطلاعات توصیفی مربوط به عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی................................................ 83

جدول(4-23): ماتریس همبستگی بین عوامل از دیدگاه معلمان. 83

جدول(4-24): پیش‌بینی کاربست ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل روانی، فردی، خانوادگی، فرایندی، مدیریتی، مادی و آموزشی از دیدگاه معلمان    84

جدول(4-25):پیش‌بینی تاثیر عوامل روانی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان......................................... 85

جدول(4-26): پیش‌بینی تاثیر عوامل فردی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان......................................... 87

جدول(4-27): پیش‌بینی تاثیر عوامل خانوادگی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان......................................... 87

جدول(4-28): پیش‌بینی تاثیر عوامل فرایندی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان......................................... 88

جدول(4-29): پیش‌بینی تاثیر عوامل مدیریتی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان......................................... 89

جدول(4-30): پیش‌بینی تاثیر عوامل مادی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان......................................... 90

جدول(4-31): پیش‌بینی تاثیر عوامل آموزشی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان......................................... 91

جدول (4-32): شاخص کفایت نمونه بارتلت(کیزر میر الکین).. 92

جدول (4-33): ارزشهای ویژه بالاتر از یک برای 9 عامل پس از چرخش از نظر والدین................................................ 92

جدول(4-34):در صد واریانس تبیین شده هر عامل پس از چرخش از نظر والدین 94

جدول(4-35): مولفه‌های قرار گرفته در عامل مدیریتی از دیدگاه والدین   94

جدول(4-36): مولفه‌های قرار گرفته در عامل آموزشی از دیدگاه والدین    95

جدول(4-37): مولفه‌های قرار گرفته در عامل روانی از دیدگاه والدین 95

جدول(4-38): مولفه‌های قرار گرفته در عامل خانوادگی از دیدگاه والدین  96

جدول(4-39): مولفه‌های قرار گرفته در عامل فرایندی از دیدگاه والدین   96

جدول(4-40): مولفه‌های قرار گرفته در عامل فردی از دیدگاه والدین 97

جدول(4-41): مولفه‌های قرار گرفته در عامل مادی از دیدگاه والدین 97

جدول(4-42): اطلاعات توصیفی مربوط به عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی................................................ 97

جدول(4-43):‌ ماتریس همبستگی بین عوامل از دیدگاه والدین. 98

جدول(4-44): پیش‌بینی کاربست ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل روانی، فردی، خانوادگی، فرایندی، مدیریتی، مادی و آموزشی  از دیدگاه والدین    99

جدول(4-45): پیش‌بینی تاثیر عوامل روانی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه والدین........................................ 100

جدول(4-46): پیش‌بینی تاثیر عوامل فردی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه والدین...................................101

جدول(4-47): پیش‌بینی تاثیر عوامل خانوادگی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه والدین........................................ 102

جدول(4-48): پیش‌بینی تاثیر عوامل فرایندی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه والدین........................................ 103

جدول(4-49): پیش‌بینی تاثیر عوامل مدیریتی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه والدین........................................ 104

جدول(4-50): پیش‌بینی تاثیر عوامل مادی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه والدین........................................ 105

جدول(4-51): پیش‌بینی تاثیر عوامل آموزشی در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه والدین........................................ 106

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان

صفحه

 

نمودار شماره (4-1): نمودار سنگریزه برای تعیین تعداد مولفه‌ها از دیدگاه معلمان............................. 75

نمودار شماره (4-2): نمودار سنگریزه برای تعیین تعداد مولفه‌ها از دیدگاه والدین................................................ 93

  

دانلود بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین در سال 1392 بود جامعه آماری زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین بود و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که 40 نفر زنان شاغل و 40 نفر زنان خانه دار بود و در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ استفاده می شود و

دانلود بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و  خانه دار

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی درسی)

 بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین در سال 92
 بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی
 رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل74

 

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی درسی)

 

 بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی

بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین در سال 92

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین در سال 1392 بود. جامعه آماری زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین بود و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که 40 نفر زنان شاغل و 40 نفر زنان خانه دار بود و در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ استفاده می شود و پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری (SPSS) و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شود.

 

واژگان کلیدی: رضایت زناشویی- شاغل- خانه دار

 

مقدمه

ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را موجب می شود. ازدواج را می توان به عنوان مهم ترین تصمیم زندگی افراد جامعه در نظر گرفت که به دلیل اثرات مستقیم آن بر روی بافت خانواده نظر بسیاری از متخصصین روانی را به خود جلب کرده است. زن و شوهر بایستی ارتباطات خود را به گونه ای آغاز کنند که بتوانند وظایف خود را بر مبنای انتظارت متقابل خود از یکدیگر و انتظارات اجتماعی به ثمر برسانند. در هر ازدواج رضایت همیت بسزایی دارد اما میزان رضایت افراد به مقدار برآورده شدن انتظارات آنان بستگی و این انتظارات بر اساس نیازهای اولیه و ارزش های فردی استوار است. 

در بررسی رابطه زناشویی و رضایتمندی از ازدواج آنچه اهمیت بسیاری دارد توجه به پیچیدگی این پدیده ی اجتماعی و نقش عوامل بسیار مختلف در آن است. آنچه که حایز اهمیت می باشد آن است که رضایتمندی فرد در درون خانواده و هم در ساختار جامعه سنجیده شود. به منظور بررسی تاثیر ساختار اجتماع بر روی رضایتمندی زناشویی (نوع اشتغال، سیستم آموزشی و نقش های جنسیتی و .....) مطالعات متعددی صورت گرفته است. هدف از آنها یافتن ارتباط بین ویژگی های فردی (رضایتمندی زناشویی) و ساختار اجتماع می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

هدف کلی.. 7

اهداف جزئی.. 7

مفاهیم و اصطلاحات.. 8

رضایت زناشویی.. 8

اشتغال یا شاغل.. 9

خانه دار.. 9

فصل دوم :

پیشینه پژوهش

مقدمه.. 11

رضایت زناشویی.. 11

عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 14

3-برقراری روابط اجتماعی.. 18

4-روابط جنسی.. 18

5- مسائل اقتصادی- اجتماعی.. 20

6- ارتباط با اقوام و اطرافیان.. 21

7- مسائل ارزشی عقیدتی و مذهبی.. 23

8- مزاج و شخصیت.. 24

مفهوم و هدف ازدواج.. 25

دلایل تمایل به ازدواج.. 28

خصوصیات زوجین رضامند.. 36

اشتغال زنان.. 38

اثرات اشتغال زن بر فرزندان.. 39

تأثیر اشتغال زن بر نقش پدر خانواده.. 43

تاریخچه اشتغال زنان در ایران.. 44

زنان شاغل.. 45

شغل مادری.. 46

مقایسه ای بین مشکلات زندگی زنان شاغل و خانه دار   47

مروری بر مطالعات انجام شده.. 48

تحقیقات انجام شده.. 50

فصل سوم :

روش پژوهش

روش تحقیق.. 53

جامعه آماری.. 53

روش نمونه گیری.. 53

حجم نمونه.. 54

ابزار تحقیق.. 54

روایی و اعتبار پرسشنامه.. 54

روش نمره گذاری پرسشنامه.. 55

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 56

منابع و ضمایم.. 57

 

دانلود بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و  خانه دار

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار,

بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390 مقدمه رابطه ی ذهن – بدن یک راه دوطرفه است اضطراب ، ترس ، خشم و سایر حالات هیجانی می تواند باعث تغییرات فیزیولوژیکی مثل گریه ، افزایش ضربان قلب و اسهال شود وقتی این تغییرات روی سلامت انسان تاثیر می گذارند

دانلود بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی 
بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390
بررسی مقایسه ی میزان اضطراب
بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی
مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل356 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل108

 پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی 

بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390

مقدمه

 رابطه ی ذهن – بدن یک راه دوطرفه است اضطراب ، ترس ، خشم و سایر حالات هیجانی می تواند باعث تغییرات فیزیولوژیکی مثل گریه ،

افزایش ضربان قلب و اسهال شود. وقتی این تغییرات روی سلامت انسان تاثیر می گذارند ، در قلمرو طب روان تنی جای می گیرند.

اضطراب را در فارسی با واژه هایی چون دلهره ، نگرانی، تشویش، دلواپسی ، التهاب ، دلشوره، تنش، فشار و ... بیان کرده اند ؛

اضطراب هیجانی را در بر می گیرد که در درجات بالا بسیار ناخوشایند بوده و اغلب دستپاچگی ، بی قراری، هراس و بی تابی را دنبال دارد.

تقریبا هرکسی در طول عمر خو د موارد زیادی از این حالات را تجربه نموده است این حالات با بروز نگرانی و اینکه اتفاق ناگواری در آینده به وقوع خواهد پیوست همراه است (دکتر غلامرضا گرشاهین 1377)

اگر به تابلو بیماری های روانی و اختلالهای نوروتیک نگاه کنیم ، اضطراب را به عنوان مایه و ریشه ی آنها می یابیم و در تئوریهای مختلف روانشناسی از آن به عنوان ریشه ی مشکلات نام می برند.

نگرانی یا اضطراب واکنشی است طبیعی و لازم که در حقیقت جزئی از زندگی است و باعث یادگیری و رشد شخصیت و بالابردن میزان کارایی و هوشیاری و حتی تحریک فرد می شود، (میلانی فر- بهروز 1380)

همه گاهی مضطرب می شوند ، امتحان ، سابقه ی ورزشی ، ملاقات با فردی مهم و نگرانی درباره ی رابطه ای جدید، که این نگرانیها خواه بلند مدت درباره ی شغل باشد با نگرانیهای کوتاه مدت درباره یک ملاقات در روز خاص.

با اینکه همه ی این تجربیات ناراحت کننده هستند اما هیچ یک عملکرد نابهنجار محسوب نمی شوند، حتی احتمال دارد این گونه تجربیات جنبه های مفید هم داشته باشند.

اضطراب واکنش به تهدید خاص نبوده ویک «حالت عمومی و بادوام» روانی است اضطراب به شیئی خاصی معطوف نمی شود، اضطراب بیانگر ضعف همه جانبه ، بیهودگی و درماندگی است .

اضطراب معادلی برای فقدان خویش شود و او را به فردی تنیده ، تحریک پذیر و متروی و تاحدی از لحاظ روانی فلج تبدیل می کند و ممکن است اضطراب تاثیر زیانباری برکنش عقلانی فردبگذارد .

حالت اضطراب ممکن است باعث شود فرد چیزهایی را که می داشته یکباره فراموش کند، دچار لکنت و بند آمدن زبان شود و نتواند افکارش را منتقل کند، حالتی مانند تیرگی تفکر.

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

مقدمه.. 10

بیان مسئله.. 13

هدف کلی.. 14

هدف جزئی.. 14

ضرورت واهمیت.. 15

فرضیه های تحقیق.. 17

تعاریف و مفاهیم.. 17

اضطراب  anxiety. 17

فیزیوتراپی   physiotherapy. 18

تعاریف اضطراب.. 21

انواع اضطراب.. 24

الف)  اختلال اضطراب جدایی:.. 24

2- اختلال اضطراب اجتنابی :.. 25

3-اختلال اضطراب مفرط :.. 26

ب- اختلال اضطراب شناور یافراگیر :.. 27

ج- اختلال اضطراب خصیصه ای – موقعیتی :.. 28

د-اضطراب تروماتیک :.. 30

علائم اضطراب.. 30

فاکتورهای روانی – اجتماعی.. 31

طبقه بندی اختلالات اضطرابی.. 34

اختلال های هراس.. 34

اختلال های هراسی.. 35

جمع هراسی.. 38

حالات اضطراب.. 39

اختلال وحشت زدگی.. 39

اختلال اضطراب فراگیر.. 40

اختلال وسواس فکری عملی.. 41

فشارهای پس آسیبی.. 42

شیوع اضطراب.. 43

مولفه های اضطراب.. 44

نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی.. 44

نظریه های شناختی اضطراب.. 46

نظریه های رفتاری اضطراب.. 48

نظریه های بیولوژیکی اضطراب.. 49

نظریه فرویدی.. 52

نظریه نو فرویدی.. 55

فیزیوتراپی.. 56

تعریف فیزیوتراپی.. 58

تاریخچه  history. 60

آزمایشات فیزیکی physical examination. 61

مشاهده کلی  closerration. 61

مشاهده موضعی  inspection. 62

تست های عصبی – عضلانی  Neuromuscular tests. 64

1-فیزیوتراپیست صنعتی:.. 65

2-فیزیوتراپیست اعصاب و روان :.. 66

3-فیزیوتراپیست مدرسه .. 66

4-فیزیوتراپیست رزمی.. 67

فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک.. 68

روش تحقیق.. 82

جامعه اماری.. 82

شیوه نمونه گیری.. 82

حجم نمونه.. 83

ابزار جمع اوری اطلاعات.. 83

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها.. 83

آمار توصیفی.. 85

آمار استنباطی.. 93

نتیجه گیری.. 99

نتایج به دست آمده مربوط به آمار استنباطی.. 100

محدودیت های تحقیق.. 101

پیشنهادات.. 102

فهرست منابع.. 104

 

دانلود بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای

پژوهش بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای چکیده در سطح کشور قوانین زیست محیطی، شاخه مهم و مستقلی از حقوق عمومی تلقی می شود که با اصل پنجاهم قانون اساسی قوام گرفته و اخیرا با مصوبات و قوانین مربوطه به ارزیابی زیست محیطی از تکوین و تکامل نسبی برخوردار شده است همچنین با توجه به پتانسیل ایجاد انواع آلودگی های زیست محیطی ناشی از احداث و بهره برداری

دانلود بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای

پژوهش بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای
دسته بندیپژوهش ها
فرمت فایلdoc
حجم فایل3123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل76

پژوهش بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای

*ضمیمه فایل پاورپوینت با همین عنوان در 68 اسلاید به همراه جداول  و نمودار های اکسل

چکیده

 در سطح کشور قوانین زیست محیطی، شاخه مهم و مستقلی از حقوق عمومی تلقی می شود که با اصل پنجاهم قانون اساسی قوام گرفته و اخیرا با مصوبات و قوانین مربوطه به ارزیابی زیست محیطی از تکوین و تکامل نسبی برخوردار شده است همچنین با توجه به پتانسیل ایجاد انواع آلودگی های زیست محیطی ناشی از احداث و بهره برداری از طرح لایروبی زیست محیطی رودخانه کارون- بازه گرگر- ضروری است استانداردهای زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب با در اختیار داشتن این استانداردها می توان در بخش پیش بینی اثرات، انواع آلاینده های زیست محیطی ناشی از طرح لایروبی زیست محیطی را نسبت به استانداردهای مذکور مورد مقایسه قرار داد. بر اساس دومین اصل بیانیه، ریو تمامی دولت ها اختیار تام دارند که در جهت سیاست های استفاده از منابع زیست محیطی و توسعه ملی، از منابع طبیعی خویش بهره برداری کنند، مشروط بر آن که از آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست خود و کشورهای همجوار جلوگیری کنند.

کلمات کلیدی:

قوانین ومقررات، استاندارد، ارزیابی، اثرات زیست محیطی، لایروبی

 مقدمه

 

اگرچه اولین حرکت های مربوط به حفاظت محیط زیست از حدود سال 1307 شمسی با صدور احکام قانونی برای شکار در ایران آغاز شد، اما سازمان حفاظت محیط زیست از سال 1350 و با تبدیل سازمان شکاربانی به سازمان محیط زیست تاسیس شد به لحاظ بین المللی قوانین جدید زیست محیطی پس از کنفرانس جهانی استکهلم (1972 میلادی) وضع شد که مهمترین آن قانون حفاظت و بهسازی محیط است که به سال 1353 مربوط می شود همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی بیان می دارد که:

در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

فهرست

چکیده 4

مقدمه 6

قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی 6

برنامه دوم اقتصادی اجتماعی وفرهنگی کشور (78-1374) 7

برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1383- 1378) 8

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور 9

آیین نامه (الگوی) ارزیابی زیست محیطی 10

استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح 11

استانداردهای مرتبط به طرح در دیگر کشورها 14

وزارت جهاد کشاورزی 21

افراد بومی و محلی 22

قانون مدیریت پسماندها 24

مدیریت کیفیت آب رودخانه 24

طبقه بندی کیفیت آب رودخانه (NWC) 28

طبقه بندی شیمیایی GQA برای رودخانه ها و کانال ها 29

استانداردهای موجود برای طبقه بندی اکوسیستم رودخانه ها 29

آلودگی ناشی از صنایع و واحدهای صنعتی 31

منابع آلاینده رودخانه قره سو در شرایط موجود 33

فاضلاب های شهری 34

آلاینده های صنعتی 34

فعالیتهای تفریحی و تفرجگاهی 46

موقعیت منابع آلاینده در حوزه آبخیز مورد مطالع رودخانه قره سو 51

سیلاب ها 52

فاضلاب های شهری و خانگی 53

آلودگی ناشی از فعالیت های کشاورزی منطقه 54

فعالیت های تفریحی و تفرجگاهی 55

مجتمع های آب های معدنی نیر 58

آلاینده های طبیعی 60

شاخص های کیفی آب رودخانه بالخلی چای 63

کیفیت شیب های آب از نظر کشاورزی 65

کیفیت شیهایی آب از نظر شرب 67

جنبه های زیست محیطی 68

پیشنهادات 71

منابع 72

 

دانلود بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای,

پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

چکیده پروژه کار عملی (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده 1 هدف پروژه بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت 2 روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره تصادفی ساده بر اساس طبقه بندی (اچاسپولا) که تعداد 400 نفر دانش آموز به صورت تصادفی طبقه ای (200 نفر دختر و 200 نفر

دانلود پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی
گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل173 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل128

 

پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

چکیده پروژه کار عملی: (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده

1- هدف پروژه: بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

2- روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره: تصادفی ساده بر اساس طبقه بندی (اچ.اس.پولا) که تعداد 400 نفر دانش آموز به صورت تصادفی طبقه ای (200 نفر دختر و 200 نفر پسر)

3- روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایش است که در این روش آنچه هست توصیف می گردد.

4- ابزار اندازه گیری: داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته حاوی 15 سوال بر اساس طیف لیکرت با مقیاس 5 درجه ای طراحی شده است و داده های حاصل به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

5- طرح پژوهش: در بخش آمار توصیفی از شاخص فراوانی درصدی- میانگین استفاده شد. و در بخش آمار استنباطی با توجه به ماهیت تحقیق و فرضیه های مطرح از روش خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

6- نتیجه کلی: میانگین پاسخ دانش آموزان به سوالات فرضیه اول و دوم، اثر مشاوران در هدایت تحصیلی و اطلاع رسانی کمتر از متوسط بوده که عملکرد مشاوران موفق ارزیابی نمی شود.

در هر دو فرضیه تفاوت معناداری بین دیدگاه دختران و پسران دیده می شود.

 

 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان بهره مندی دانش آموزان از خدمات مشاوره ای در جهت پیشرفت تحصیلی در نظام جدید متوسطه می باشد. در این پژوهش نمونه از روش تصادفی ساده بر اساس طبقه بندی (اچ.اس.پولا) که تعداد 400 دانش آموز که (200 نفر دختر و 200 نفر پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیشمایشی است که در این روش آنچه هست توصیف می گردد. و داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته 15 سوالی بر اساس طیف لیرکت با مقیاس پنج درجه ای طراحی شده است و داده های حاصل به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های فراوانی درصدی – میانگین استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی با توجه به ماهیت تحقیق و فرضیه های مطرح از روش خی دو ( ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. میانگین پاسخ دانش آموزان به سوالات فرضیه اول و دوم اثر مشاوران و میزان بهره مندی دانش آموزان در هدایت تحصیلی و اطلاع رسانی کمتر از متوسط بوده که عملکرد مشاوران موفق ارزیابی نمی شود. در هر دو فرضیه تفاوت معناداری بین دیدگاه دختران و پسران در مورد عملکرد مشاوران دیده نمی شود.

مقدمه

 

فرایند تعلیم و تربیت مجموعه ای از فرایند های مرتبط و آموزش را شامل می شود این فعالیت ها از یک واحد آموزشی تا سطح جامعه گسترده شده است و اجزای متنوعی را در بر می گیرد تلقی جامعه از علم و عالم  و نگرش نظام آموزشی به آموزش رسمی و اهداف آن، برنامه های آموزشی درسی و تأمین امکانات، وسایل و ابزار از جمله این اجزا هستند.

برنامه آموزشی درسی که متأثر از عوامل متعدد می باشد در امر آموزش نقش بسزایی دارد امروزه از این برنامه های آموزش و پرورش تنها در تدریس محتوای از پیش تعیین شده و حتی تعامل معلم و شاگرد در حیطه این گونه آموزش خلاصه نمی شود. امروزه بخش عمده ای از این فعالیت ها را « جریان راهنمایی » تشکیل می دهند.

امروزه توزیع مناسب دانش آموزان به رشته های تحصیلی و مشاغل که براحتی بتواند ادامه تحصیل و شغل مناسب بدست آورد از دغدغه های اولیا شده است.

توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، رفع سرگردانی آنها در انتخاب رشته تحصیلی و شغل، پرداختن مسائل مهم و ارتباط اجتماعی آنها با دیگران کمک به حل مسائل عاطفی، روانی، خانوادگی که به دلیل کمبود وقت و یا عدم آگاهی والدین به ویژه دوران حساس و پر مخاطره نوجوانی و دیگر و دیگر اینکه ممکن است مانع از پیشرفت یادگیری و رشد صحیح دانش آموزان شود از جمله نقش این می باشد که مشاوران در مدارس ایفا می نمایند.

 

 

 

 


فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 7

اهداف تحقیق:  ( پژوهش ) 10

مقدمه. 12

پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات آن. 13

راهنمایی و مشاوره در اسلام. 13

تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان. 14

تاریخچه و مشاوره در آمریکا 14

تاریخچه راهنمایی و مشاوره در اروپا 17

تاریخچه مشاوره در ایران. 17

راهنمایی مشاوره در ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 17

شروع مجدد فعالیت های مشاوره و راهنمایی.. 22

طرح جدید مشاوره در ایران ( مشاوره نظام جدید ) 23

راهنمایی و مشاوره در نظام جدید آموزش متوسطه کشور. 24

ملاک هدایت تحصیلی.. 26

هوش و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی.. 30

رغبت و رابطه اندازه آن با پیشرفت تحصیلی.. 31

نظر دبیران و زابطه آن با پیشرفت تحصیلی.. 32

نظر مشاوران و رابطه اندازه آن با پیشرفت تحصیلی.. 35

جنس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی.. 36

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 37

روش های پژوهشی.. 45

جامعه آماری.. 45

نمونه و روش نمونه گیری.. 46

ابزار اندازه گیری.. 46

روش اجرا 46

تجزیه و تحلیل داده ها 48

مقدمه. 50

بخش اول. 51

توصیف آماری داده ها و یافته. 51

بخش دوم تجزیه و تحلیل داده ها 96

بحث و نتیجه گیری.. 103

مقدمه. 103

خلاصه پژوهش... 104

نتیجه فرضیه اول. 105

نتیجه فرضیه دوم. 108

پیشنهادها 109

پیشنهادهای پژوهش... 113

محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. 114

منابع. 116

 

دانلود پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش بررسی میزان موفقیت مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه انگوت,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پژوهش بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

مقدمه هدف از آموزش كمك به ارتقاء سطح یادگیری در دانشجویان است اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست بلكه تقریباً همه فعالیت‌هایی كه ما در طول زندگی انجام می‌دهیم از تجارب یادگیری‌مان سرچشمه می‌گیرد ما موضوع‌های مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی و طرز معاشرت را یاد می‌گیریم علاوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد می‌گیریم تهیه

دانلود پژوهش بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

تحقیق و پژوهش کارشناسی 

بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل75

تحقیق و پژوهش کارشناسی 

بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان  

مقدمه

هدف از آموزش كمك به ارتقاء سطح یادگیری در دانشجویان است. اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست. بلكه تقریباً همه فعالیت‌هایی كه ما در طول زندگی انجام می‌دهیم از تجارب یادگیری‌مان سرچشمه می‌گیرد. ما موضوع‌های مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی و طرز معاشرت را یاد می‌گیریم. علاوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد می‌گیریم. تهیه فهرست كاملی از آنچه كه انسان در طول زندگی یاد می‌گیرد بسیار مفصل و شاید غیرممكن است. اما به طور كلی در مورد راهبردهای مختلف یادگیری به دو نوع از راهبردها یعنی راهبرد شناختی و راهبرد فراشناختی تأكید شده است. در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت عظیم روانشناسی پرورشی به سوی كشف این راهبردها یعنی راههای یاد گرفتن و مطالعه كردن بوده‌ایم (سیف 1379).

در سالهای اخیر در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است و سعی بر آن بوده است در مورد اهمیت و تأثیر هركدام از راهبردها اطلاعات لازم به معلمان ارائه شود تا نحوه یادگیری به نحوه مطلوب‌تری امكان‌پذیر گردد. نخستین بار هارلو[1] (1949) مفهوم فراشناخت (دانستن درباره دانستن) را در یك رشته آزمایشی كه با میمونها انجام داد مطرح ساخت. براون[2] (1978) فراشناخت را به دو صورت زیر معرفی كرده است:

1ـ آگاهی فرد از فعالیت‌ها یا فرایندهای شناختی خود

2ـ روشهای مورد استفاده فرد برای تنظیم فرآیندهای شناختی خودش.

به سخن دیگر، فراشناخت از یك سو شامل روشهای كنترل و نظارت بر یادگیری است. بنابراین آموزش راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی آموزش گیرندگان موثرتر از آموزش صرف راهبردهای شناختی می‌باشد (براون 1978).

 

1ـ2ـ بیان مسأله

سالهاست كه روانشناسان تربیتی درصدد پاسخ دادن به این سؤالات هستند كه چرا بعضی دانشجویان نسبت به بعضی دیگر از نظر پیشرفت تحصیلی موفق‌ترند؟ چه چیزی این تفاوتها را رقم می‌زند؟ برای پاسخ دادن به این سؤالات بررسی عواملی كه تصور می‌شود موقعیت تحصیلی را تبیین می‌كنند ضرورت پیدا می‌كنند.

به مرور زمان روشن شده كه كلید تبیین و پیش‌بینی موفقیت و كامیابی تنها استفاده از راهبردهای شناختی نیست. بسیاری از دانشجویان با استفاده از راهبردی های شناختی مشكلات زیادی در فراگیری مطالب درسی دارند، در حالی كه دانش‌آموزان دیگر با تاكید زیادتر روی راهبردهای فراشناختی موفقیت تحصیلی بالایی را كسب كرده‌اند، و چه بسا افرادی را بشناسیم كه با استفاده از راهبردهای شناختی درصد متوسط موفقیت تحصیلی را كسب كرده‌اند ولی با درنظر گرفتن راهبردهای فراشناختی به موفقیت‌های زیادی در زندگی‌شان دست یافته‌اند (سیف 1979).

طی چند دهه گذشته تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای جهت تبیین و كشف عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی صورت گرفته. محققین در تبیین اهمیت راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی به نتایج قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند و نشان داده‌اند كه چنانچه راهبردهای فراشناختی را برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی به راهبردهای شناختی اضافه كنیم، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی به طور معناداری با احتمال بیشتری امكان‌پذیر می‌شود تا اینكه تنها از راهبردهای شناختی استفاده كنیم (بوتچر[3]، 1999).

تمام مسائل فوق نشان می‌دهد كه توسل به راهبردهای شناختی برای تبیین پیشرفت تحصیلی كافی نیست، بنابراین این مسائل نشان دهنده این نكته است كه عامل مهم دیگری غیر از راهبردهای شناختی وجود دارد كه می‌تواند در پیشرفت تحصیلی یا به طور كلی در موفقیت موثر باشد كه آن راهبردهای فراشناختی است. این دیدگاه این سؤالات را مطرح می‌كند كه چه عواملی دست‌اندركارند كه برخی افراد دارای راهبردهای شناختی بالا در زندگی ضعیف عمل كنند و كسانی كه راهبردهای شناختی متوسطی دارند در كمال تعجب به خوبی عمل می‌كنند.

تعلل‌ورزی‌ یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد.اگرچه تعلل‌ورزی همیشه مسئله‌ساز نیست،اما در اغلب موارد می‌تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف،پی‌آمدهای نامطلوب و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.در تعریف این سازه،محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم(در زمان مورد انتظار)،همراه با تجارب ذهنی ناراحت‌کننده‌2، اشاره نموده‌اند(الیس،و جیمز نال،1382؛لای،1986؛سنکال،کوئستنر،و والرند،1995)

تعلل‌ورزی، با توجه به پیچیدگی و مؤلفه‌های شناختی،عاطفی و رفتاری آن،تظاهرات‌ گوناگونی دارد، از جمله،تعلل‌ورزی تحصیلی‌3(هیل،هیل،چابوت و بارال،1978؛زیسات، رزونتال و و ایت،1978)،تعلل‌ورزی در تصمیم‌گیری‌4،(ایفرت،و فراری،1989)،تعلل‌ورزی‌ روان‌رنجورانه‌5،(الیس و ناوس،1979)،و تعلل‌ورزی وسواس‌گونه‌6(فراری،1991).اما، متداول‌ترین شکل آن،تعلل‌ورزی تحصیلی است(بروتن و وام‌بچ،2001؛مون و ایلینگ‌ورث، 2005).راث بلوم،سولمون،و موراکامی(1986)این نوع تعلل‌ورزی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت‌های تحصیلی تعریف نموده‌اند،که تقریبا همیشه بااضطراب توأم است.نمونه‌ی بسیار آشنای آن،به تعویق انداختن مطالعه‌ی درس‌ ها تا شب امتحان و شتاب اضطراب ناشی از آن است که گریبان‌گیر دانش‌آموزان یا دانشجویان می‌شود.والترز(2003)،معتقد است صرف نظر از سبب‌شناسی،تعلل‌ورزی،به دلیل‌ پی‌آمدهای شناختی و هیجانی منفی که دارد،رفتاری ناسازگارانه است.

در خصوص پیش‌آیندهای تعلل‌ورزی،محققان و نظریه‌پردازان به عوامل مختلفی اشاره‌ نموده‌اند،از قبیل:اضطراب و وابستگی،ترس از ارزیابی منفی،عزت نفس پایین(فراری، 1992)،ترس از شکست،تنفر از کار،فقدان انرژی(سولومون،و راث بلوم،1984؛ اسکوئنبرگ و لای،1995)،کمال‌گرایی(جانسون و سلانی،1996)،درماندگی آموخته‌شده‌ (مک کین،1994)،خودکم‌بینی،پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت(الیس،و جیمز نال، 1382)در سال‌های اخیر،تعلل‌ورزی تحصیلی به عنوان نوعی«نقص در خود-نظم‌جویی»7، مطرح شده است،یعنی ناتوانی فرد در کنترل افکار،هیجانات،عواطف،و عملکرد خود

 

تحقیقات نشان داده كه در غالب موارد تفاوت در توانایی نهفته است كه راهبرد فراشناختی نامیده می‌شود كه شامل برنامه‌ریزی، كنترل، نظارت و نظم‌دهی می‌باشد و این مهارت‌ها را می‌توان به كودكان آموخت تا در امر تحصیلی عملكرد بالاتری نشان دهند (دمبو[4] 1994). تعدادی از محققین براین باورند كه علاقه به راهبردهای فراشناختی تا حدی واكنش به این باور است كه راهبرد شناختی تنها كلید پیشرفت تحصیلی است. آنچه در این جا اهمیت دارد اظهارات ضد و نقیض طرفداران و منتقدان راهبردهای فراشناختی در زمینه توانایی این مفهوم در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی است (مایر[5] و سالووی[6]، 1999). لذا پژوهش حاضر در راستای همین تحقیقات به بررسی تاثیر حالت های فراشناختی و در تعلل ورزی  تحصیلی دانشجویان ن متوسطه شهر اردبیل می‌باشد.

 

1ـ3ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

نظریه‌های راهبردهای فراشناختی مفهوم جدیدی است. هنوز هیچ كس نمی‌تواند دقیقاً بگوید كه تفاوت‌های میان دانشجویان در طول تحصیل‌شان تا چه حد مربوط به راهبردهای فراشناختی می‌شود. اما داده‌های موجود نشان میدهند كه راهبردهای ف

دانلود پژوهش بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز

مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز *ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز درمانی در 28 اسلاید * فیلم تصویری CARL ROGERS GLORIA COUNSELLING( مشاوره کارل راجرز) مقدمه بنا به نظر آبرامام مزلو ، استاد پیشین و صاحب نام دانشگاه براندیس ، روان شناسی انسانی نیروی سومی را در گستره روان شناسی آمریکا تشکیل می دهد دو نیروی دیگر عبارت

دانلود مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز

مشاوره و روان درمانی ممشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرزضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز درمانی در 28 اسلاید 

 فیلم تصویری CARL ROGERS  GLORIA COUNSELLING( مشاوره کارل راجرز)راجع محوری کارل راجرز
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل2073 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل36

مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز

 

*ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز درمانی در 28 اسلاید 

* فیلم تصویری CARL ROGERS  GLORIA COUNSELLING( مشاوره کارل راجرز)

مقدمه

بنا به نظر آبرامام مزلو ، استاد پیشین و صاحب نام دانشگاه براندیس ، روان شناسی انسانی نیروی سومی را در گستره روان شناسی آمریکا تشکیل می دهد . دو نیروی دیگر عبارتند از روانکاوی و رفتارگرایی . راجرز را می توان بخش مهمی از این «نیروی سوم» محسوب داشت . او نیز مانند مزلو معتقد بود که آدمها طبعاً گرایش به خود شکوفایی دارند . راجرز معتقد بود که انسان در اصل دارای جوهره و ماهیتی مثبت است و هیچ چیز منفی یا شومی ذاتی او نیست . به نظر راجرز در صورتی که به اجبار به ساختارهای ساخته و پرداخته اجتماعی رانده نشویم و درست همان طوری که به اجبار به ساختارهای ساخته و پرداخته اجتماعی رانده نشویم و درست همان طوری که هستیم مورد قبول و پذیرش واقع شویم ، به نحوی زندگی خواهیم کرد که موجب پیشرفت خود و جامعه شویم . به نظر راجرز انسان در اصل هم به ارضای نیازهای شخصی و هم به ایجاد رابطه نزدیک و صمیمانه با دیگران نیاز دارد و خواستار هر دوی اینهاست . در مجموع چنین به نظر می رسد که دیدگاه راجرز در اصل دیدگاهی انسان گرایانه است .

هیچ یک از شیوه های روان درمانی ، به اندازه شیوه مراجع – محوری بر توفیق کار مشاوره تأثیر نداشته است . دیدگاه مثبت و عملی روان درمانی مراجع – محوری موجب نفوذ فراوان آن در میان مشاوران مدارس گردیده است . کارل راجرز نخست کار خود را با روانکاوی آغاز کرد ، اما در سال 1937 در راه شکل گیری نظریه معروف خویش در روان درمانی فعالانه کوشید . در سال 1940 پس از انتقال به دانشگاه ایالتی اوهایو ، در ضمن تدریس به دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکتری ، در اندیشه یافتن علل تغییر در جریان روان درمانی بود . از این رو ، نوارهای ضبط شده از جلسات روان درمانی را با دقت مورد بررسی و مطالعه قرار داد و بر اساس نتایج این بررسی ها ، بتدریج به ارائه روان درمانی مراجع – محوری موفق شد .

چکیده زندگینامه راجرز  

کارل رانسوم راجرز پدر جنبش استعدادهای بالقوه بشر و یکی از سه روان – درمانگر معتبر و برجسته زمان ، در هشتم ژانویه سال 1902 در اوک پارک از توابع شیکاگو متولد شد و در چهارم فوریه سال 1987 در سن 85 سالگی متعاقب یک عمل جراحی که روی شکستگی لگن خاصره اش انجام شد ، در اثر حمله قلبی در لاجولای کالیفرنیا در گذشت . راجرز وصیت کرده بود جسد وی بدون هیچ گونه تشریفاتی سوزانده شود .*

پدرش مهندس مقاطعه کار بود . والدینش تمایلات مذهبی داشتند ، ولی مادرش در اعتقادات خود راسخ تر بود . اعضاء خانواده بسیار به هم نزدیک بودند . راجرز خاطر نشان می کند که والدینش «ایثارگر و مهربان ، اهل عمل ، واقع گرا ، و متواضع بودند» . تعداد فرزندان خانواده شش نفر بود که از این تعداد پنج نفرشان پسر بودند . وقتی راجرز 12 ساله بود ، والدینش مزرعه ای در 30 مایلی شیکاگو خریدند . در طول سال های دبیرستان مسئولیت مزرعه با او بود . نمراتش خیلی خوب بود . در سال 1919 به دانشگاه ویسکانسین راه یافت . در آن دانشگاه در فعالیتهای بسیاری شرکت جست ، از جمله به عنوان نماینده در کنفرانس جهانی فدراسیون دانشجویان مسیحی به چین سفر کرد . زخم اثنی عشر او را برای مدتی از دانشگاه باز داشت . راجرز در 1924 در حالی که فقط یک درس روان شناسی گذرانده بود ، به دریافت درجه لیسانس تاریخ نایل آمده و در همین سال نیز ازدواج کرد . همسر راجرز در 1979 وفات یافت . حاصل این ازدواج دو فرزند به نام های ناتالی و دیوید بود . دخترش گاهی اوقات او را در انجام طرح های پژوهشی یاری می کرد ، پسرش به حرفه پزشکی روی آورد . 

دانلود مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز,

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش

 بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال
دسته بندیتربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1092 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل97

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش

 بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

کلید واژه­ها: لپتین، انسولین، کورتیزول، فعالیت هوازی، دختران غیر فعال

چکیده: هدف از این پژوهش تأثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب تعداد 20 نفر غیر فعال انتخاب شدند. تعداد (10 نفر وزن: 21/55 کیلوگرم، قد: 15/161 سانتی­متر، سن: 7/22 سال و چربی بدن: 20/25 درصد) در گروه تجربی و تعداد 10 نفر (وزن: 04/54 کیلوگرم، قد:24/158 سانتی­متر، سن : 9/22 سال و چربی بدن: 24/25 درصد) در گروه کنترل قرار گرفتند. نمونه­های خونی برای تعیین میزان لپتین، انسولین و کورتیزول قبل از تمرین اخذ شد. سپس گروه تجربی تحت تأثیر برنامۀ هوازی (دویدن با 70 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) به­مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته برنامۀ دویدن به­مدت 15 دقیقه شروع شد و هر سه جلسه 2 دقیقه به زمان آنها اضافه شد تا این­که زمان دویدن به 20 دقیقه افزایش یافت سپس تا آخرین جلسه تمرین (پایان هفته ششم) این مدت حفظ شد. 2 روز پس از پایان دورۀ تمرینی مجدداً نمونه­های خونی اخذ و اندازه­گیری متغیرها تکرار شد. تجزیه و تحلیل داده­ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون تی مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 6 هفته فعالیت هوازی معین باعث کاهش غیرمعنی­داری در لپتین پلاسمایی، کورتیزول و درصد چربی بدن و افزایش انسولین را در گروه تجربی در بر دارد. (P≤0/05).

  با توجه به نتایج تحقیق می­توان نتیجه گرفت: 6 هفته فعالیت هوازی با 75-70% توان هوازی بیشینه با تکرار 3 جلسه در هفته بر لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال تأثیر ندارد. شاید کوچک بودن نمونه که موجب انحراف معیار بالای داده­ها شده است علت آن باشد. 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                          عنوان

 

فصل اول

مقدمه و طرح تحقیق

1-1. مقدمه 1

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4. اهداف تحقیق 6

1-4-1. هدف کلی 6

1-4-2. اهداف ویژه 7

1-5. فرضیه های تحقیق 7

1-6. محدودیت های تحقیق 8

1-6-1. محدودیت های قابل کنترل 8

1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل 8

1-7. تعریف واژگان: 9

1-7-1. فعالیت هوازی 9

1-7-2. لپتین: 9

1-7-3. انسولین 10

1-7-4. کورتیزول 10

1-7-5. دختران غیر فعال: 10

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه 12

2-2. لپتین 12

2-3. بیولوژی مولکولی لپتین 14

2-4. تولید لپتین 16

2-5. عملکرد لپتین 17

2-6. تأثیرات فیزیولوژیکی لپتین 20

2-7. اهمیت لپتین 21

2-8. لپتین و انسولین 22

2-9. لپتین و گلوکوکورتیکوئیدها 23

2-10. مقاومت لپتین 24

2-11. لپتین و بیماری ها 26

2-12. انسولین 28

2-13. کورتیزول 29

2-14. پیشینه تحقیق 29

جمع بندی 34

فصل سوم

مواد و روشهای تحقیق

3-1. مقدمه 37

3-2. روش و طرح تحقیق 37

3-3. جامعه آماری 37

3-3. نمونه تحقیق و نحوه نمونه گیری 38

3-3-1. مشخصات عمومی نمونه 38

3-4. متغیرهای تحقیق 38

3-4-1. متغیر مستقل 38

3-4-2. متغیر وابسته 39

3-5. ابزار و وسایل مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات 39

3-6. روش اندازه گیری متغیرها 40

3-6-1. اندازه گیری ویژگی های ترکیب بدن 40

3-6-3. اندازه گیری لپتین 41

3-6-4. اندازه گیری انسولین 41

3-6-5. اندازه گیری کورتیزول 41

3-7. شرایط و نحوه خون گیری 41

3-7-1. زمان خون گیری 42

3-8. پروتکل تمرین فعالیت هوازی 42

3-9. روش های آماری 42

فصل چهارم

یافته های پژوهش

4-1. مقدمه 44

4-2. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

4-3. فرض همسان بودن (همگنی واریانس ها و برابری میانگین ها) داده های پیش آزمون 45

4-4. تحلیل توصیفی یافته ها 45

4-5. آزمون فرضیه های تحقیق 47

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه 55

5-2. بحث 55

5-2-1. لپتین 55

5-2-2. انسولین 56

5-2-3. کورتیزول 57

5-2-4. درصد چربی 57

5-3. نتیجه گیری 59

5-4. پیشنهادات تحقیق 59

5-4-1. پیشنهادات کاربردی 59

5-4-2. پیشنهادات پژوهشی 60

 

چكیده به انگلیسی

فرم ارزشیابی به انگلیسی

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1. ساختار لپتین 13

شکل 2-2. ساختار پروتئینی لپتین 15

شکل 2-3. عملکرد لپتین 19

شکل 2-4. نتیجه بروز موتاسیون ژن لپتین در موش 21

نمودار 4-1. میانگین لپتین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل .46

نمودار 4-2. میانگین انسولین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل.     46

نمودار 4-3. میانگین کورتیزول آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل.   46

نمودار 4-4. تغییرات درصد چربی بدن پس از شش هفته تمرین هوازی در گروه تجربی و کنترل 52

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1. مشخصات عمومی آزمودنی­ها. 38

جدول 4-1. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

جدول 4-2. نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی فرض همسان بودن دو گروه . 45

جدول 4-3 . شاخص­های فیزیکی، فیزیولوژیکی و ... گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرین 45

جدول 4-4. میانگین لپتین گروه تجربی و کنترل قبل از و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-5. میانگین انسولین گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-6. میانگین کورتیزول گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-7. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان لپتین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 47

جدول 4-8. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان انسولین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 48

جدول 4-9. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات کورتیزول در گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 49

جدول 4-10. نتایج آزمون تی همبسته برای تغییرات درصد چربی گروه تجربی پس از تمرینات 50

جدول 4-11. همبستگی لپتین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 51

جدول 4-12. همبستگی انسولین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 52

جدول 4-13. همبستگی کورتیزول پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 53

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال,

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

دانلود بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی
رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن 
تأثیر رویکرد صحبت کردن زبان آموزان ایرانی
تأثیر رویکرد مهارت صحبت کردن
دسته بندیزبان شناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل170

 

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

چکیده:

این پایان نامه سعی در بررسی تاثیر دو رویکرد ساختارگرایان و نقش گرایان بر روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان با محدودیت سنی 14- 15 - 16ساله شده است. برای انجام این موضوع یک مطالعه ی کیفی روی دو گروه از دانش آموزان به تعداد صد نفر متشکل از گروه کنترل و آزمایش در موسسه تودی (Today) اردبیل که به صورت اتفاقی انتخاب شده بودند انجام گرفت. فعالیت های ارتباطی مختلفی که در روش کاربردی مطرح است با گروه آزمایش بکار برده شد. در حالیکه گروه ساختارگرایان در معرض آموزش غیرارتباطی یعنی بر حسب روشهای ساختارگرایی از جمله شنیداری[ - گفتاری قرار گرفتند. قبل از شروع هر نوع آموزش به هر دو گروه یک پیش آزمون جهت اطمینان از وضعیت اولیه آن ها در مورد متغیری که قرار است مورد سنجش قرار بگیرد ارائه شد و در نهایت یک پس آزمون جهت بررسی نتیجه ی آموزش بعد از ارائه ی درمان به گروه آزمایش و ارائه ی دارونما به گروه کنترل به عمل آورده شد.

در حالیکه دو گروه در مرحله ی پیش آزمون معدل تقریباً یکسانی داشتند در مرحله ی پس آزمون گروهی که به روش کاربردی آموزش دیده بود معدل بالایی نسبت به گروه کنترل (ساختارگرایان) داشتند. این مطالعه نشان داد که روش ارتباطی (CA) تاثیر بیشتری روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان دارد.

 

 


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات

 

1-1 مقدمه............................................................................................................................ 2

 

1-2 بیان مسئله...................................................................................................................... 3

 

1-3 فرضیه تحقیق................................................................................................................. 4

 

1-4 اهداف و اهمیت تحقیق................................................................................................... 4

 

1-5 تحدید و محدودیت تحقیق............................................................................................. 4

 

1-6 اصطلاحات کلیدی.......................................................................................................... 7

 

1-6-1 ساختارگرا.................................................................................................... 7

 

1-6-2 برنامه درسی ساختاری.................................................................................. 7

 

1-6-3 نمونه دادن / سرمشق دادن............................................................................. 7

 

1-6-4 مصاحبه مهارت گفتاری................................................................................. 8

 

1-6-5 رویکرد انسان گرایانه.................................................................................... 8

 

1-6-6 رویکرد ترکیبی............................................................................................. 8

 

1-6-7- رویکرد تجزیه ای....................................................................................... 9

 

1-6-8 رویکرد ارتباطی........................................................................................... 9

 

1-6-9 مهارت صحبت کردن.................................................................................... 9

 

1-6-10 رویکرد سنتی............................................................................................. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تاریخی تحقیق

 

2-1 مقدمه........................................................................................................................... 12

 

2-2 نگاه به زبان قبل از ساختارگرایان (نگرش سنتی به زبان).................................................... 13

 

2-2-1 صورت و معنی قبل از ساختارگرایان............................................................. 14

 

2-2-2 عدد دستور ی............................................................................................. 15

 

2-2-3 جنسیت دستور ی........................................................................................ 15

 

2-2-4 زمان دستور ی و غیردستور ی...................................................................... 15

 

2-2-5 ابدیت دستور ی و اهمیت زبان نوشتاری........................................................ 15

 

2-2-6 الگوگیری از مقولات زبان خارجی برای تدوین زبان مقصد............................. 16

 

2-2-7 آمیزش دستور در زمانی و هم زمانی.............................................................. 16

 

2-2-8 اجزاء کلام قبل از ساختارگرایان.................................................................... 17

 

2-3 ساختارگرایان به زبان چگونه نگاه می کردند؟................................................................... 17

 

2-3-1 ساختارگرایان و مهارت صحبت کردن........................................................... 18

 

2-3-2 ساختارگرایان و هم زمانی و در زمانی........................................................... 18

 

2-3-3 ساختارگرایان و شبکیه زبان.......................................................................... 19

 

2-3-4 ساختارگرایان هم نشینی و جانشینی.............................................................. 19

 

2-3-5 ساختارگرایان و جنبه فیزیک زبان................................................................. 20

 

2-3-6 ساختارگرایان و معنی................................................................................... 20

 

2-4 روش بررسی و یا تحلیل دوگانه از دیدگاه ساختارگرایان................................................... 21

 

2-5 سازهای پیاپی در ساختارگرایان....................................................................................... 24

 

2-6 نارسائی تجربه سازه در ساختارگرایان.............................................................................. 25

 

2-7 نگاه به زبان قبل از سوسور............................................................................................. 27

 

2-8 تحولات ساختارگرایی بعد از سوسور............................................................................... 28

 

2-9 ساختارگرایان (توصیف گرایان)....................................................................................... 33

 

2-10 انقلاب جدید نگاه به زبان بعد از ساختارگرایان (رویکرد زایشی و چامسکی).................... 37

 

2-11 نگاه نقش گرایان به زبان............................................................................................... 45

 

2-12 نقش گرایان و گونه های کاربردی یا سیاق سخن............................................................ 48

 

2-12-1 رسمی...................................................................................................... 48

 

2-12-2 مشروتی، صحبت یا گفتگو کردن با گروه کوچک ناشناس و غریبه................. 49

 

2-12-3 سبک تصادفی........................................................................................... 49

 

2-12-4 سبک صمیمانه........................................................................................... 49

 

2-12-5 سبک بسیار خشک.................................................................................... 50

 

2-12-6 سبک دست پا شکسته................................................................................ 50

 

2-13 نقش گرایان و توانش ارتباطی....................................................................................... 50

 

2-13-1 توانش کلامی که گاه جزئی از توانش اجتماعی- زبانی به حساب می آید یعنی

 

دانش چگونگی آغاز کردن و تمام کردن به مکالمه..................................................... 51

 

2-13-2 توانش اجتماعی زبان................................................................................. 51

 

2-13-3 توانش دستور ی........................................................................................ 51

 

2-13-4 توانش جبرانی یا راهبردی.......................................................................... 51

 

2-14 نگاه به زبان در ایران.................................................................................................... 52

 

2-15 نگاه به یادگیری وا نسان............................................................................................... 54

 

2-15-1 نگاه به یادگیری و انسان قبل از ساختارگرایان.............................................. 54

 

2-15-2 یادگیری از دیدگاه ساختارگرایان................................................................. 55

 

2-15-3 یادگیری و روان شناسی شناختی................................................................. 57

 

2-15-3-1 حافظه حسی.................................................................................. 57

 

2-15-3-2 حافظه کوتاه مدت.......................................................................... 58

 

2-15-3-3 حافظه بلند مدت............................................................................ 58

 

2-15-3-4 راهبردهای شناختی......................................................................... 61

 

2-15-3-5 راهبردهای فراشناختی..................................................................... 62

 

2-15-3-6 رده بندی کردن.............................................................................. 62

 

2-15-3-7 یادگیری معنادار و طوطی وار.......................................................... 63

 

2-15-3-8 دانش عملی یا عملیاتی و دانش خبری............................................. 63

 

2-15-3-9 پردازش نزولی............................................................................... 64

 

2-15-3-10 پردازش صعودی.......................................................................... 64

 

2-15-3-11 یادگیری پیاپی و پردازش موازی.................................................... 65

 

2-15-3-12 یادگیری استنتاجی و یادگیری استقرایی........................................... 65

 

2-15-4 نگاه به یادگیری – رویکرد انسان گرایانه...................................................... 66

 

2-16 متغیرهای مربوط به یادگیرنده........................................................................................ 69

 

2-16-1 سن.......................................................................................................... 69

 

2-16-2 جنس....................................................................................................... 69

 

2-16-3 متغیر شناختی............................................................................................ 70

 

2-16-4 روش شناختی........................................................................................... 70

 

2-16-4-1 وابسته به میدان و ناوابسته به میدان.......................................................... 71

 

2-16-4-2 سازش کننده و غیرسازش....................................................................... 71

 

2-16-4-3 جزئی نگر و کلی نگر............................................................................ 71

 

2-16-4-4 توانایی ذاتی و استعداد........................................................................... 72

 

2-16-5 راهبردهای یادگیری................................................................................... 72

 

2-16-6 متغیر عاطفی ............................................................................................ 73

 

2-16-7 متغیر اجتماعی و فرهنگی........................................................................... 75

 

2-17 روش آموزشی با دیدگاه زبان شناسی ساختارگرایان........................................................ 76

 

2-17-1 رویکرد ................................................................................................... 78

 

2-17-2 نظریه یادگیری ......................................................................................... 81

 

2-17-3 طرح درسی.............................................................................................. 84

 

2-17-4 اهداف ..................................................................................................... 84

 

2-17-5 برنامه درسی............................................................................................. 85

 

2-17-6 انواع فعالیت های یادگیری و تدریسی......................................................... 87

 

2-17-7 نقش زبان آموز.......................................................................................... 91

 

2-17-8 نقش معلم................................................................................................. 92

 

2-17-9 نقش مطالب آموزشی................................................................................. 93

 

2-17-10 رویه....................................................................................................... 94

 

2-18 روش آموزشی پیش نقش گرایان................................................................................... 97

 

2-19 رویکرد ارتباطی.......................................................................................................... 101

 

2-19-1 کلاس های ارتباطی.................................................................................. 103

 

2-19-2 مواد درسی ............................................................................................. 103

 

2-19-3دانش آموز................................................................................................ 104

 

2-19-4 معلم........................................................................................................ 105

 

2-19-5 مهارت شنیدن.......................................................................................... 106

 

2-19-6 مهارت سخن گفتن و آموزش زبان به صورت کاربردی................................ 109

 

2-19-7 مهارت خواندن و آموزش زبان بصورت کاربردی........................................ 112

 

2-19-8 مهارت نوشتن و آموزش زبان بصورت کابردی............................................ 113

 

2-20 پیشینه تحقیق در مورد رویکرد نقش گرایان و ساختار گرایان.......................................... 115

 

فصل سوم: روش

 

3-1 مقدمه.......................................................................................................................... 120

 

3-2 نوع تحقیق................................................................................................................... 120

 

3-3 روش تحقیق................................................................................................................ 121

 

3-4 واحد تحلیل................................................................................................................. 123

 

3-5 جامع آماری................................................................................................................. 124

 

3-6 تعیین حجم نمونه......................................................................................................... 124

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها در جدول

 

4-1 مقدمه.......................................................................................................................... 126

 

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در جدول................................................................................... 126

 

4-3 طرح مسأله و طرح فرضیه های پژوهش و جمع بندی...................................................... 126

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

5-1 مقدمه.......................................................................................................................... 137

 

5-2 نتیجه........................................................................................................................... 137

 

5-3 پیشنهادات عملی.......................................................................................................... 138

 

5-4 پیشنهادات علمی.......................................................................................................... 139

 

منابع................................................................................................................................... 140

 


دانلود بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه  کمرویی و پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی رابطه  کمرویی و پیشرفت تحصیلی
بررسی رابطه  کمرویی و پیشرفت تحصیلی 
 کمرویی و پیشرفت تحصیلی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل81

پایان نامه بررسی رابطه  کمرویی و پیشرفت تحصیلی 

چکیده

 پزوهش انجام شده با هدف بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه های پیام نور، محقق اردبیلی و آزاد استان اردبیل صورت گرفته و روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که با استفاده از پرسشنامه شخصیتی وودورث (وودورث،1920) و سوالات محقق ساخته انجام شده است.

جامعه آماری این پژوهش را کل دانشجویان دانشگاه های پیام نور ، محقق اردبیلی و آزاد تشکیل می دهند که بر اساس نموگیری تصادفی ساده از هر کدام از دانشگاه ها 40 نفر از دانشجویان که 20 نفر دختر و 20 نفر پسر بطور مساوی که روی هم رفته 120 نفر دانشجو بودند انتخاب شدند همچنین برای تعیین ارتباط متغیر مستقل (کمرویی) و متغیر وابسته (پیشرفت تحصیلی) از ضریب همبستگی بیرسون و برای تعیین جنسیت بین دانشجویان از آزمون T مستقل و برای تعیین تفاوت میانگین بین 3 گروه از دانشگاه ها از آزمون Anova استفاده شده است.

نتایج یافته های پژوهش عبارتند از:

-بین پیشرفت تحصیلی و کمرویی دانشجویان رابطه ی معناداری وجود ندارد.

-بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های پیام نور، محقق اردبیلی و آزاد استان اردبیل تفاوت معنی دار وجود دارد.

-بین میانگین کمرویی دانشجویان دانشگاه های مذکور... تفاوت معنی داری وجود ندارد.

-بین پیشرفت تحصیلی و نوع زبان و همچنین بین کمرویی و نوع زبان در بین دانشجویان دانشگاه های مذکور تفاوت معنی دار وجود ندارد.

بین کمرویی و جنسیت و همچنین بین پیشرفت تحصیلی و جنسیت دانشجویان دانشگاه های مذکور تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

 

فهرست مطالب

فهرست

چکیده 4

مقدمه. 7

بیان مسئله. 9

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 10

ضرورت تحصیلی.. 11

اهداف پژوهش.... 13

اهداف کلی.. 13

اهداف جزئی.. 13

فرضیه های پژوهش.... 14

تعاریف نظری و عملیاتی.. 15

کمرویی.. 15

پیشرفت تحصیلی.. 15

مبانی نظری پژوهش.... 18

علل کمرویی.. 23

جنبه های مثبت کم رویی.. 27

جنبه های منفی کمرویی.. 28

کمروی واقعی کیست؟. 28

کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد. 30

ویژگی های رفتاری افراد کمرو. 32

راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان. 36

روش های درمانی کمرویی.. 44

خانواده و تربیت اجتماعی.. 45

پیشرفت تحصیلی.. 46

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.. 47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 49

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 50

روش اجرای پژوهش.... 54

جامعه آماری.. 54

ابزار پژوهش.... 55

پرسشنامه شخصیتی وودورث... 55

روش اجرا و جمع آوری داده ها 55

روش های آماری و تحلیل داده ها 56

مقدمه. 58

تحلیل استنباطی.. 58

بحث و نتیجه گیری.. 68

پیشنهادات... 72

محدودیت های پژوهش.... 72

دانلود پایان نامه بررسی رابطه  کمرویی و پیشرفت تحصیلی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی,

<-BloTitle->
<-BloText->